7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə12/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

B) Baykai ko'hda

C) Atlantika okeanining Sargass dengizida

D) Shimoliy Afrikaning suv havzalarida

1727. G'o'za avlodining turlari qaysi alohidalanish natijasi?

A) ekologik B) simpatrik C) geografik D) etologik

1728. Populyatsiya genofondidagi genlarning tasodifiy o'zgarishi, bu — ...

A) alohidalanish B) populyatsiya to'lqini C) genlar dreyfi D) divergensiya

1729. Populyatsiya tarkibidagi organizmlarning son jihatidan ortib ketishi yoki kamayib ketishi, bu -

A) alohidalanish B) populyatsiya to'lqini C) genlar dreyfi D) divergensiya

1730. Evolutsiya boshlang'ich omillarining tabiiy tanlanishdan farqini aniqlang.

A) ma'lum yo'nalishga ega bo'ladi

B) faqat populyatsiya doirasida sodir bo'ladiC) ma'lum yo'nalishga ega bo'lmaydi

D) moslashgan organizmlar hosil bo'ladi

1731. Gemoglobin oqsilining a zanjirida nechta aminokislota bor?

A) 149 B) 151 C) 141 D) 145

1732. Gemoglobin oqsilining /3 zanjirida nechta aminokislota bor?

A) 149 B) 151 C) 141 D) 145

1733. Gemoglobinning 2 ta tuzilishi bir-biriga yaqin bo'lgan zanjirlardan tashkil topganligi sababini aniqlang.

A) 2 xil polipeptid zanjirlarning konvergensiyasi natijasi

B) bitta polipeptid zanjirning konvergensiyasi natijasiC) bitta polipeptid zanjirning divergensiyasi natijasi

D) sun'iy tanlash va kombinativ o'zgaruvchanlik natijasi

1734. Odamning gemoglobin oqsili tarkibidagi aminokislotalar izchilligi qaysi hayvonlarnikiga deyarli o'xshash?

A) quyon B) echki C) ot D) odamsimon maymunlar

1735. Sistematik jihatdan bir-biriga yaqin turlarda (1) va uzoq turlarda (2) mutatsiyalar soni qanday bo'ladi?

a) kam; b) ko'p; c) teng

A) l b, 2 a B) l a, 2 b C) 1 c, 2 a D) l b, 2 b

1736. Turli xil sistematik guruhlarning divergensiya muddati nimaga asoslanib aniqlanadi?A) oqsil tarkibidagi aminokislotalar almashinuviga

B) oqsil tarkibidagi nukleotidlar almashinuviga

C) oqsilning uchlamchi va to'rtlamchi tuzilishiga qarab

D) DNK molekulasidagi nukleotidlar almashinuviga

1737.Madaniy g'o'zalar shaxsiy rivojlanishida qaysi yovvoyi g'o'za turlarining barg shaklini takrorlaydi?

A) xirzutum, raymondiy

B) barbadenze, klotsianum

C) raymondiy, klotsianum

D) xerbatsium, xirzutum

1738.Biogenetik qonun (1), filembriogenez nazariyasi (2), korrelatsiya qonuni (3) ni kashf etgan olimlarni aniqlang.

a) A.Seversev; b) E.Gekkel; c) J.Kyuvye; d) F.Myuller; e) K.BerA) 1 b, d; 2 a; 3 c B) 1 a, b; 2d; 3 c C) 1 b, d; 2 a; 3 e D) 1 b, d; 2 e; 3 a

1739.No'xat gajaklari, zirk, kaktus tikanlari qaysi organlarga misol bo'ladi?

A) analogik B) rudiment C) gomologik D) atavizm

1740.Bosh oyoqli molluskalar ko'zi bilan umurtaqali hayvonlarning ko'zi qaysi organlarga misol bo'ladi?A) analogik B) rudiment C) gomologik D) atavizm

1741. Rudiment organlarai aniqlang.

a) paporotniklarning ildizpoyasidagi qobiqlar;

b) kitning dumg'aza va oyoq suyaklari;

c) toychalar zebrasimon bo'lishi;

d) pashshalarning bir juft kichik qanotlari;

e) to'riq otlarning orasida xira yo'l chiziqlilaming paydo bo'lishi

A) c, e B) a, b, d C) a, b e D) c, d, e

1742. Atavizm hodisasiga misol keltiring.

a) paporotniklarning ildizpoyasidagi qobiqlar;

b) kitning dumg'aza va oyoq suyaklari;

c) toychalar zebrasimon bo'lishi;

d) pashshalarning bir juft kichik qanotlari;

e) to'riq otning orasida xira yo'l chiziqlilaming paydo bo'lishiA) c,e B) a, b, d C) a, b e D) c, d, e

1743. Ixtiozavrlar qaysi erada yashagan va qaysi sinf vakili hisoblanadi?

A) paleozoy; qushlar B) mezozoy; baliqlar

C) kaynozoy; qushlar D) mezozoy; sudralib yuruvchilar

1744. Kapachi qushlar, lira qushi, janubiy qora qayinlar qaysi biogeografik viloyatga xos?

A) Avstraliya B) Neotropik C) Hindomalay D) Paleoarktik

1745. Qaysi viloyatlarning hayvonot va o'simlik olami ko'p jihatdan o'xshash?

A) Avstraiiya, Paieoarktik

B) Neotropik, HindomalayC) Paleoarktik, Neoarktik

D) Habashiston, Avstraiiya

1746. Pashshaning lichinkaiari chirigan go'shtda o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini isbotlagan olimni aniqlang.

A) L.Paster B) Aristotel C) F.Krik D) F.Redi

1747. Hayot har xil shakllarining o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini isbotlagan olimlarni aniqlang.

A) L.Paster, F.Krik

B) F.Krik, S.Arrenius

C) L.Paster, F.Redi

D) V.Vernadskiy, A.Oparin

1748.A.Oparin oqsilning kolloid gidrofil kompleksini qanday nomlagan?

A) protobiont B) birlamchi hujayra C) koatservat D) protenoidlar

1749. Qaysi evolutsiya yo'nalishida organizmlarda faqat xususiy moslanishlar paydo bo'ladi?

A) aromorfoz B) idioadaptatsiya

C) umumiy degeneratsiya D) biologik progress

1750. Biologik progressni amalga oshirish usullarini aniqlang.

a) organizmlar hayot faoliyati uchun nihoyatda muhim bo'lgan organlar sistemalarining takomillashishi;

b) organizmlar hayot faoliyati uchun ikkinchi darajali organlar sistemasi o'zgarishi;

c) organizmlar tuzilishining murakkablashmagan holda muhitga moslashishi;

d) organizmlar tuzilishining murakkabdan soddaga o'zgarishi.

A) a, b B) a, b, c, d C) c, d D) a, b, d

1751. Aristotel tomonidan qaysi tip vakillari "zoofitlar" deb atalgan?A) bo'shliqichlilar B) sodda hayvonlar

C) yassi chuvalchanglar D) to'garak chuvalchanglar

1752. Quyidagi fikr qaysi olimga tegishh? "Organlar alohida-alohida paydo bo'lgan. Organlaming muvofiq qo'shilishidan normal organizmlar, nomuvofiq qo'shilishidan anormal organizmlar vujudga kelgan."

A) Faies B) Teofrast C) Empedokl D) Aristotel

1753. Evolutsiyaning harakatlantiruvchi kuchlari — yashash uchun kurash (a) va tabiiy tanlanish (b) qaysi olimlar tomonidan CH.Darvingacha e'tirof etilgan?

1) Ahmad ibn Nasr Jayhoniy; 2) Abu Nasr Earobiy; 3) Abu Rayhon Beniniy; 4) Abu Ali ibn Sino; 5) Zahiriddin Muhammad Bobur

A) a - 1, 2; b - 2 B) a - 2; b - 5 C) a-2;b-4 D) a - 3; b - 2, 3

1754. Lamark hayvonlarni klassifikatsiyalashda qaysi organlar sistemalarining tuzilishiga asoslangan?

1) ayirish; 2) ovqat hazm qilish; 3) nafas olish; 4) ko'payish; 5) qon aylanish; 6) nerv

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 3, 4, 5 C) 3, 4, 5, 6 D) 2, 3, 5, 6

1755. Yangi dunyo g'o'za navlari qaysi turlar asosida chiqarilgan?

1) Gos.arbareum; 2) Gos.barbadenze; 3) Gos.hirzutum; 4) Gos.herbatseum

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,4

1756. Eski dunyo g'o'za navlari qaysi turlar asosida chiqarilgan?

1) Gos.arbareum; 2) Gos.barbadenze; 3) Gos.hirzutum; 4) Gos.herbatseum

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,4

1757. Liven zoti qaysi hayvonlar uchun xos?

A) tovuq B) kaptar C) qo'y D) qoramol

1758. Yakobin zoti qaysi hayvonlar uchun xos?

A) tovuq B) kaptar C) qo'y D) qoramol

1759. Quyidagi o'simlik turlaridan qaysi biri relikt forma hisoblanadi?

A) ajdar daraxti B) sekvoyyadendron C) sfagnum yo'sini D) gingko biloba

1760. Relikt (a) va oraliq (b) formalarni juftlab

ko'rsating.

1) urug'li paporotnik; 2) gingko biloba; 3) psilofit; 4) opossum; 5) yirtqich tishli kaltakesak; 6) gatteriya

A) a - 1, 2, 3; b - 4, 5, 6

B) a-2,4,6;b-l,3,5

C) 2, 5, 6; b-1,3,4

D)a- 1, 3, 5; b-2,4,6

1761. Ko'lbuqa qaysi sinf vakili hisoblanadi?

A) baliqlar

B) suvda va quruqlikda yashovchilarC) qushlar

D) sutemizuvchilar

1762. Sanchuvchi meva qaysi o'simlik turi uchun xos?

A) beda B) qariqiz C) temirtikan D) aylant

1763. Qarmoqli savatcha qaysi o'simlik turi uchun xos?

A) beda B) qariqiz C) temirtikan D) aylant

1764. Zaharli ayiqtovon turi qayerda tarqalgan?

A) cho'lda B) dala, o'tloqlarda C) sernam joylarda D) botqoqlikda

1765. Sudraluvchi ayiqtovon turi qayerda tarqalgan?

A) cho'lda B) dala, o'tJoqlarda C) sernam joylarda D) botqoqlikda

1766. Achishtiruvchi ayiqtovon turi qayerda tarqalgan?

A) cho'lda B) daia, o'tioqiarda C) sernam joylarda D) botqoqlikda

1767. Kalamushning ikkita qiyofadosh turining chatisha olmasligi sababi qaysi mezon yordamida aniqlangan?

A) Rziologik B) ekologik C) geograRk D) genetik

1768. Ogohlantiruvchi rangga ega bo'lgan hayvonni belgilang.

A) nina baiiq B) kuropatlca C) suvarak D) tukli ari

1769. Zoofitlar tushunchasini taklif qilgan olimni aniqlang.

A) Empedokl B) Aristotel

C) Abu Rayhon Beruniy D) Abu Nasr Farobiy

1770. Abu Nasr Farobiy fikrlarini aniqlang.

a) inson organizmi yaxlit sistema;

b) inson hayvonot dunyosidan ajralib chiqqan;

c) yer yuzasida doimo o'zgarishlar sodir bo'iadi;

d) tirik mavjudotlar orasida yashash uchun kurash boradi;

e) tabiiy va sun'iy tanlashni e'tirof etgan;

f) kasalliklar oziqlanish tartibiga bog'liq; j) yer yuzining o'zgarishi o'simlik va hayvonlarning o'zgarishiga olib keladi;

k) odamlarning rangi va qiyofasi faqat irsiyatga bog'liq emas.

A) a, b, e, f B) c, d, j, k D) e,f,j, k C) a, b, c, d

1771. Abu R-ayhon Beruniy fikrlarini aniqlang.

a) inson organizmi yaxlit sistema;

b) inson hayvonot dunyosidan ajralib chiqqan;

c) yer yuzasida doimo o'zgarishlar sodir bo'iadi;

d) tirik mavjudotlar orasida yashash uchun kurash boradi;

e) tabiiy va sun'iy tanlashni e'tirof etgan;

f) kasalliklar oziqlanish tartibiga bog'liq; j) yer yuzining o'zgarishi o'simlik va hayvonlarning o'zgarishiga olib keladi;

k) odamlarning rangi va qiyofasi faqat irsiyatga bog'liq emas.

A) a, b, e, f B) c, d, j, k C) a, b, c, d D) e,f,j,k

1772. Teofrast fikrini aniqlang.

A) qonli hayvonlarning ichki organlari o'zaro o'xshash va bir xil joylashgan

B) tirik mavjudotlar orasida yashash uchun kurash boradi

C) o'simliklar rivojlanishning quyi bosqichida, hayvonlar - o'rta bosqichida, odam - eng yuqori bosqichida turadiD) bir o'simlik turi boshqa turga aylanishi mutnkin

1773. Markaziy Osiyo olimlarining qaysi biri tabiiy tanlashni e'tirof etganlar?

a) Ahmad Jayhoniy; b) Abu Nasr Farobiy; c) Abu Rayhon Beruniy; d) Zahiriddin Bobur

A) b, c B) a, b C) c, d D) b, d

1774. K.Linneyning ijobiy (1) va salbiy (2) g'oyalarini aniqlang.

a) sistematik guruhlarni taklif qilgan;

b) sun'iy sistema tuzgan;

c) o'simliklarni changdonlari soniga va changi iplarining uzun-qisqaligiga qarab birlashtirgan;

d) turlar o'zgarmaydi degan;

e) turlar o'zgaradi degan;

f) sodda hayvonlar o'z-o'zidan anorganik tabiatdan paydo bo'iadi;

j) turlar tabiatda real emas;

k) birinchi evolyutsion ta'limotni yaratdi;

l) binar nomenklatura taklif qildi;

m) o'zgarish soddadan murakkablashish tomonga

boradi.

A) 1 a, l; 2b,c,d B) 1 e, k, m; 2 f, j

C) 1 b, c, d; 2 a, 1 D) 1 f, j; 2 e, k, m

1775. J.B.Lamarkning ijobiy (1) va salbiy (2) g'oyalarini aniqlang.

a) sistematik guruhlarni taklif qilgan;

b) sun'iy sistema tuzgan;

c) o'simliklarni changdonlari soniga va changi iplarining uzun-qisqaligiga qarab birlashtirgan;

d) turlar o'zgarmaydi degan;

e) turlar o'zgaradi degan;

f) sodda hayvonlar o'z-o'zidan anorganik tabiatdan paydo bo'iadi;

j) turlar tabiatda real emas;

k) birinchi evolyutsion ta'limotni yaratdi;

1) binar nomenklatura taklif qildi;

m) o'zgarish soddadan murakkablashish tomonga boradi.

A) 1 a, 1; 2b,c,dB) 1 e, k, m; 2 f, j

C) 1 b, c, d; 2 a, 1

D) 1 f, j; 2e,k,m

1776. Har xil turga kiruvchi populyatsiyalar bir-biridan nima bilan farqlanadi?

A) faqat biologik alohidalanish turi

B) egallagan areali hajmi

C) harakatlanishining bir xilligi

D) genlarning bir xil o'zgarishi

1777. Mikroevolutsiya (1) va makroevolutsiyaning (2) farqini aniqlang.

a) tur doirasida sodir bo'iadi;

b) turdan yuqori sistematik guruhlarda ro'y beradi;

c) qisqa muddatda amalga oshadi; d) million yillar davomida amalga oshadi;

e) to'g'ridan to'g'ri o'rganish mumkin;

f) bevosita kuzatib bo'lmaydi.

A) 1 a, c, e; 2 b, d, f

B) 1 b, d, f; 2a,c,e

C) 1 a, d, f; 2b,c,e

D) 1 b, c, e; 2 a, d, f

1778. Nima sababdan makroevolutsiya mikroevolutsiyaning uzviy davomi sanaladi?

a) mutatsion o'zgaruvchanlik kuzatiladi;

b) kombinativ o'zgaruvchanlik kuzatiladi;

c) populyatsiyaning genetik va ekologik jihatdan xilma-xil bo'lishi kuzatiladi;

d) genlar dreyfi, populyatsiya to'lqini ham o'z ta'sirini ko'rsatadi;

e) alohidalanish o'z ta'sirini ko'rsatadi;

f) evolutsiyaning boshlang'ich omillari o'z ta'sirini ko'rsatmaydi;

j) populyatsiya bilan bog'liq emas.A) a, b, c, d, e B) a, b, f, j C) a, b, d, e, j

D) b, c,d, e, j

1779. Gemoglobin oqsilining a (1) va /? (2) zanjirining farqi (I) va o'xshashligi (II) ni aniqlang.

a) 141 aminokislotadan iborat; b) tarkibida 145 aminokislota bo'iadi; c) tarkibida 145 nukleotid bo'iadi; d) tarkibida 141 nukleotid bo'iadi;

e) aminokislotalarning izchilligi o'xshash;

f) aminokislotalarning izchilligi bilan farq qiladi.A) II a 2 b; II e B) 11 c 2 d; II f C) I la, f2 b, e;IIf D) 11 b 2 d; lie

1780. Odam DNK molekulasining tuzilishi ho'kiz (1), losos balig'i (2) va kalamush (3) DNK tuzilishiga necha foiz o'xshashligi aniqlangan?

a) 2; b) 8; c) 66; d) 28; e) 17

A) 1 c, 2 a, 3 d B) 1 b, 2 a, 3 eC) ld,2b,3e D) la, 2 c, 3 b

1781. Yevropa zubri (1), Sibir bug'usi maral (2), Yevropa mufloni (3) qaysi hayvonlarga o'xshashligini aniqlang.

a) Shimoliy Amerikadagi bizonga; b) Amerika vapitasiga; c) Amerika tog' qo'yiga.

A) 1 a; 2 b; 3 c B) 1 b; 2 a; 3 c C) 1 a; 2 c; 3 b D) 1 c; 2 a; 3 b

1782. Qaysi biogeografik viloyatlarda daraxtda yashovchi ilonlar (1), chala maymunlar - tupaylar (2), lemur (3) oq va qora ikki shoxli nosoroglar (4) uchraydi.

a) Hindomalay; b) Neotropik; c) Habashiston; d) Neoarktik.

A) 1 b; 2 a; 3 c; 4 c B) 1 b; 2 a; 3 c; 4 d C) 1 c; 2 a; 3d; 4 b D) 1 a; 2 c; 3 c; 4 d

1783. Qaysi olim qanday yo'l bilan laboratoriya sharoitida adenin sintezladi?

A) D.Oro; metan, ammiak va suv aralashmasidan ionlashtiruvchi nurlarni ta'sir etib

B) S.Miller; qizdirilgan metan, ammiak, vodorod va suv bug'lariga elektr uchquni ta'sir etibC) D.Oro; vodorod sianid, ammiak va suvni qizdirib

D) S.Foks; aminokislotalar aralashmasini qizdirib

1784. Qaysi olim qanday yo'l bilan laboratoriya sharoitida riboza va dezoksiriboza sintezladi?

A) D.Oro; metan, ammiak va suv aralashmasidan ionlashtiruvchi nurlar ta'sir etib

B) S.Miller; qizdirilgan metan, ammiak, vodorod va suv bug'lariga elektr uchquni ta'sir etib

C) D.Oro; vodorod sianid, ammiak va suvni qizdirib

D) S.Foks; aminokislotalar aralashmasini qizdirib

1785. Qaysi olim qanday yo'l bilan laboratoriya sharoitida glitsin, glutamin aminokislotalarini sintezladi?

A) D.Oro; metan, ammiak va suv aralashmasidan ionlashtiruvchi nurlar ta'sir etibB) S.Miller; qizdirilgan metan, ammiak, vodorod va suv bug'lariga elektr uchquni ta'sir etib

C) D.Oro; vodorod, sianid, ammiak va suvni qizdirib

D) S.Foks; aminokislotalar aralashmasini qizdirib

1786. Qaysi olim qanday yo'l bilan laboratoriya sharoitida protenoidlarni sintezladi?

A) D.Oro; metan, ammiak va suv aralashmasidan ionlashtiruvchi nurlar ta'sir etib

B) S.MiUer; qizdirilgan metan, ammiak, vodorod va suv bug'lariga elektr uchquni ta'sir etib

C) D.Oro; vodorod, sianid, ammiak va suvni qizdirib

D) S.Foks; aminokislotalar aralashmasini qizdirib

1787. Qaysi erada aerob organizmlar (1), kovakichlilar (2), qalqpndor baliqlar (3) suvda va quriqlikda yashovchilaming dastlabki turlari (4), sutemizuvchilarning xaltali va yoidoshli kenja sinf vakillari (5) paydo bo'lgan?

a) arxey; b) paleozoy; c) proterozoy; d) mezozoy; e) kaynozoy.

A) 1 c, 2 c, 3 b, 4 b, 5 d

B) J a, 2 b, 3 c, 4 d, 5 e

C) la, 2 c, 3 b, 4 c, 5 e

D) lc,2a,3b,4b,5e

1788. Qaysi davrlarda ochiq urug'li o'simliklar paydo bo'lgan (1), hukmronlik qilgan (2) va kamaygan (3)?

a) bo'r; b) yura; c) trias; d) toshko'mir; e) perm.A) ld,2c,b3a B) 1 e, 2 c, b 3 a C) la, 2 b 3 c, e D) 1 c, 2 d, 3 a, e

1789. Qaysi era va davrda qaliii yungli karkidonlar, mastodontlar va dengiz sigirlari qirib yuborilgan?

A) mezozoy, trias B) mezozoy, yura

C) kaynozoy, uchlamchiD) kaynozoy, to'rtlamchi

1790. Zaharsiz Amerika suv iloni tashqi ko'rinishidan zaharli korall aspidiga o'xshaydi. Mazkur holat moslanishning qaysi turiga misol bo'ladi?A) mimikriya B) adaptatsiya

C) niqoblanish D) ogohlantiruvchi rang

1791. Parija qanotli baliqlar, arxeopteriks, teropsid -bular ...

A) qadimgi sudralib yuruvchilar

B) mezozoy erasi hayvonlari

C) qadimgi yirtqichlarD) oraliq formalar

1792. Habashiston biogeografik viloyatining sutemizuvchi hayvonlarini belgilang.

A) mindanoo, vapita B) qiloyoq, kanna

C) kafr buyvoli, maral

D) malla revun, shinshilla

1793. O'simlikka tushayotgan quyosh nurining necha foizi suv bug'lanishiga sarf bo'ladi?

A) 25 B) 50 C) 10 D) 75

1794. Mutalizm (1), kommensalizm (2) ga mos keladigan misollarni aniqlang.

a) mayda baliqlarning yirik baliqlarga yopishib yashashi;

b) baliqlar o'zining tuxumlarini baqachanoqniiig mantiya bo'shlig'iga qo'yishi;

c) chumolilarning ichagida xivchinlilaming yashashi;

d) lishayniklaming tallomi;

e) odam og'iz bo'shlig'ida og'iz amyobasining yashashi.

A) 1 c, d; 2a,e B) 1 c, d; 2 b, e

C) 1 a, e; 2 c, d D) 1 a, b, c; 2 d, e

1795. Topografik omillarni aniqlang.

a) balandlik; b) iqlim; c) tirik organizmlar; d) qiyalikning joylashishi; e) vaqt; f) qiyalikning tikligi; j) fotoperiodizm.

A) a, b, c B) d, e, f C) a, d, f D) e, f, j

1796. Shimoliy yarimsharda janubga qaragan qiyaliklarda yorug'lik va harorat shimolga qaragan qiyalikiarga nisbatan qanday?

A) pastroq B) yuqoriroq C) teng D) judapast

1797. Turning yaxlitligi individlar orasidagi qanday xususiyatga bog'liq?

A) sun 'iy urchishga

B) panmiksiyaga

C) migratsiyaga

D) sun'iy urchishga va migratsiyaga

1798. Turning yaxlitligini saqlovchi mexanizmni aniqlang.

A) mjgratsiya B) sun'iy urchish C) fotoperiodizm D) alohidalanish

1799. Tasodifiy o'zgarishlar qaysi populyatsiyalarga kuchli ta'sir ko'rsatmaydi?

A) kam sonli B) ko’p sonli

C) gomozigotali

D) panmiksiya kuzatilmaydigan

1800. Populyatsiya dinamikasiga nima katta ta'sir ko'rsatadi?

a) bir turga kiruvchi har xil populyatsiyalar orasidagi raqobat shakllari;

b) har xil turlarga kiruvchi populyatsiyalar orasidagi raqobat shakllari;

c) bir turga kiruvchi har xil populyatsiyalar orasidagi moslanish turi.

A) a, b, c B) b, c C) a, c D) a, b

1801. Tabiiy sharoitlarda qaysi populyatsiyalar ko'proq saqlanib qoladi?

A) raqobatga chiday olmagan

B) kam sonli

C) raqobatga chiday oladigan

D) gomozigotali

1802. Xalqaro "Qizil kitob"ga nechta sutemizuvchilar (1), qushlar (2), sudralib yuruvchilar (3) turi kiritilgan?

a) 321; b) 485; c) 141; d) 41; e) 194A) la, 2 b, 3 c B) 1 a, 2 d, 3 e C) lb, 2 c, 3d D) lc,2d,3e

1803. Xalqaro "Qizil kitob"ga nechta suvda va quruqlikda yashovchilar (1), baliqlar (2) turi kiritilgan?

a) 141; b) 41; c) 194

A) la, 2 b B) 1 b, 2 c C) 1 c, 2 b D) la, 2c

1804. Xalqaro "Qizil kitob"ga (a) va O'zbekiston "Qizil kitob"iga (b) nechta sudralib yuruvchilar kiritilgan?

A) a - 141; b- 5 B) a - 41; b- 5 C) a - 5; b - 5 D) a - 141; b - 41

1805. O'zbekiston "Qizil kitob"ining hayvonlarga (1) va o'simliklarga (2) bag'ishlangan ikkinchi jildiga nechta tur kiritilgan?

a) 163; b) 301; c) 63; d) 184

A) Id, 2 a B) 1 d, 2 b C) 1 c, 2 d D) la, 2 b

1806. Agroekosistemaning tabiiy ekosistemadan farqini aniqlang.

a) turlar soni ko'p;

b) turlar soni kam;

c) o'z-o'zini idora qila olmaydi;

d) turg'unligi mustahkam emas;

e) turg'unligi mustahkam;

f) energiya manbai quyosh energiyasi va inson tomonidan sarfianadigan energiya.

A) a, c, e, f B) b, c, e C) b, c, d, f D) a,c,d,f

1807. Qaysi adaptiv tiplarning ko'krak qafasi tor (1) va keng (2) bo'lishi aniqlangan?

a) tog'; b) o'rta iqlim; c) arktik; d) tropik.A) 1 d, 2 a B) 1 b, 2 a C) 1 a, 2 d D) lc,2b

1843. Hayvonlar va o'simliklaming janubdan shimolga tarqalishida nima cheklovchi omil hisoblanadi?

A) namlik yetishmasligi

B) issiqlik yetishmasligi

C) issiqlik va bosimning yuqori bo'lishi

D) bosim

1844. Keng bargli o'rmonning birinchi yarusini qaysi o'simliklar tashkil qiladi?A) eman, shumtol B) zarang, chetan C) kalina, zarang D) gulxayri, qirqbo'g'in

1845. Dengiz ekosistemalarini nimalar tashkil qiladi?

A) limanlar

B) ochiq dengizlar va kontinental shelflar

C) kontinental shel&ar

D) ochiq dengizlar

1846. Agrosistemalar tabiiy ekosistemalardan nima bilan farqlanadi?

A) turlar sonining kamligi bilan

B) o'z-o'zini idora qila ohnasligi bilan

C) turg'unligining inustahkain emasligi bilan D) berilganlarning barchasi

1847. Biogeosenozning turg'unligini nima ta'minlaydi?

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə