7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq



Yüklə 1.16 Mb.
səhifə15/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1.16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

B) tuzlarning aralashmasiga

C) suvning miqdoriga

D) barcba biopolimerlar aralashmasiga

2062. Oqsil zanjiridagi aminokislotalar o'zaro qanday bog' bilan bog'lanadi?

A) vodorod B) efir C) peptid D) disulfid

2063. Organizmga kirgan begona modda qanday nomlanadi?

A) antitana B) antigen D) antibioz C) antitoksin

2064. Insulin gormoni qanday tabiatli modda?

A) uglevod B) lipid C) oqsil D) nukleotid

2065. Oqsil bajarmaydigan vazifani aniqlang.



A) irsiy belgilarni saqlash B) transport C) himoya D) barakat

2066. Ipak qurtining ipagidagi (1) va katalizatorlik vazifasini bajaruvchi (2) oqsillar qanday shaklga ega?

A) 1-yumaloq, 2-yumaloq B) 1-tolasimon, 2-yumaloq

C) 1-tolasimon, 2-tolasimon D) 1-yumaloq, 2-tolasimon


2067. Oqsil tabiiy shaklining o'zgarishi nima deb ataladi?

A) reduplikatsiya C) denaturatsiya

B) renaturatsiya D) degeneratsiya

2068. DNKning ikki hissa ortishi nima deb ataladi?



A)reduplikatsiya B) renaturatsiya C) denaturatsiya D) degeneratsiya

2069. Qaysi biomolekulalar nuklein kislota tarkibida bo'lmaydi?



A) glukoza, aminokislota

B) riboza, dezoksiriboza

C) adenin, guanin

D) riboza, dezoksiriboza, azotli asoslar

2070. Murakkab lipidlarni aniqlang.

A) lipoproteinlar, glikogen

B) steroidlar, gemoglobin

C) fosfolipidlar, glikolipidlar

D) fosfolipid, glikokaliks

2071. Hujayraning qaysi qismlda DNK molekulasi uchraydi?

a) yadroda; b) sitoplazmada; c) lizosomada; d) Golji apparatida; e) mitoxondriyada; f) xloroplastlarda

A) a, b, c B) a, e, f C) d, e, f D) a, c, e

2072. DNK molekulasida ... haqidagi axborot joylashgan.

A) uglevodlar sintezi

B) lipidlar sintezi



C) oqsillar sintezi

D) barcba biomolekulalar sintezi

2073. DNKning tuzilishini kashf etgan olimlarni belgilang.

A) F.Krik, F. de Erell



B) J.Uotson, F.Krik

C) F.Misher, RFrosh

D) F.Leffler, J.Uotson

2074. Keltirilgan qaysi ma'lumotlar RNKga xos emas?



A) ikki zanjirli, tarkibida timin azot asosi mavjud

B) bir zanjirli

C) tarkibida uratsil azot asosi mavjud

D) oqsil sintezida ishtirok etadi

2075. Modda almashinuvining dastlabki (1), oraliq (2) va oxirgi (3) bosqichlarini aniqlang.

a) oziq hazm bo'lishi; b) keraksiz mahsulotlarning tashqariga chiqarilishi; c) hujayrada sodir bo'ladigan jarayonlar



A) 1-a; 2-c; 3-b B) 1-a; 2-b; 3-c C) l-c;2-b;3-a D) 1-c; 2-a; 3-b

2076. Sintez (1) va parchalanish (2) reaksiyalarida qanday jarayonlar kuzatiladi?

a) energiya sarflanadi; b) energiya ajraladi;

c) oddiy moddalardan murakkab moddalar hosil

bo'ladi; d) murakkab moddalardan oddiy

moddalar hosil bo'ladi

A) 1-b, c; 2-a, d B) 1-a, d; 2-b, c

C) 1-b, d; 2-a, c D) 1-a, c; 2-b, d

2077. ATF tarkibida qanday azotli asos (1) va monosaxarid (2) boiadi?

a) adenin; b) guanin; c) glukoza; d) riboza;

e) dezoksiriboza; f) uratsil

A) l-a;2-d B) 1-f; 2-e C) 1-b; 2-c D) 1-a; 2-e

2078. ATF tarkibidagi uchinchi fosfat kislotaning ajralishi natijasida qancha energiya ajraladi?

A) 17,6 kJ B) 38,9 kJ C) 40 U D) 4,lkkal

2079. Spirtli achish deb nimaga aytiladi?

A) glukozaning kislorodli sharoitda etil spirti, sut kislota va karbonat angidridgacha parchalanishi

B) glukozaning kislorodsiz sharoitda etil spirti va karbonat angidridgacha parchalanishi

C) etil spirti bilan karbonat angidrid isbtirokida disaxaridlarning sintezlanishi

D) glukozaning kislorodli sharoitda etil spirti va suvgacha parchalanishi

2080. Fotosintezda hosil bo'lgan molekular kislorodning manbai nima?

A) C02 B) uglevod C) suv D) xlorofill pigmenti

2081. Anorganik moddalardan organik moddalarni sintez qilish qobiliyatiga ega bo'lmagan organizmlar nima deb ataladi?

A) fototroflar B) geterotroflar C) avtotroflar D) xemotroflar

2082. Amilaza fermenti kraxmalga qanday ta'sir ko'rsatadi?

A) glikogenga aylantiradi

B) suv va CO2gacha parchalaydi

C) sellulozaga aylantiradi

D) shakargacha parchalaydi

2083. Bargning bir qismiga quyosh nurining ta'siri to'sib qo'yilsa, o'sha joyda ...



A) kraxmal hosil bo'lmaydi

B) kraxmal hosil bo'ladi

C) ATF sintezi kuchayadi

D) xlorofill sintezi kuchayadi

2084. Tamaki mozaikasi virusining kimyoviy tarkibini ko'rsating.

1) oqsil; 2) DNK; 3) RNK; 4) ribosoma



A) 2> 2 B) 1, 3 C) J> 2> 3 D) J» 2» 3> 4

2085. Bakteriofaglar yordamida qanday kasalliklarni davolash mumkin?

1) qizilcha; 2) ensefalit; 3) ichburug'; 4) quturish; 5) vabo; 6) o'lat

A) 1,2,3,4 B) 2,3,4,5 C) 3,4,5 D) 3, 5, 6

2086. Tuproq hosil bo'lish jarayonida qatnashuvchi organizm(lar)ni ko'rsating.

A) ko'k-yashil suvo'tlar

B) hshayniklar

C) ko'k-yashil suv o'tlar, lishayniklar

D) yashil va ko'k-yashil suvo'tlar

2087. Gullamaydigan yuksak sporali o'simliklarni belgilang.

1) qirqquloq; 2) qirqbo'g'im; 3) yo'sin; 4) mamont daraxti

A) 1,2,3,4 B) 1,2,3 C) 1,2,4 D) 2,3,4

2088. Bir hujayrali zamburugc(lar)ni belgilang.

1) achitqi; 2) oq pupanak; 3) penitsill

A) 1 B) 1,2 C) 3 D) 2,3

2089. Ko'p hujayrali zamburug'(lar)ni belgilang.

1) achitqi; 2) oq pupanak; 3) penitsill

A) 1 B) 1,2 C) 3 D) 2,3

2090. Qaysi belgilariga ko'ra zamburug'lar tuban va yuksak zamburug'larga bo'linadi?

1) oziqlanish usuli; 2) yashash sharoiti; 3) nasi soni; 4) ko'payish tezligi; 5) mitseliy tuzilishi; 6) ko'payish usuli

A) 1, 2, 5 B) 2, 4, 5 C) 3, 5, 6 D) 5, 6

2091. Tallomga ega bo'lgan organizmlarni ko'rsating.

1) plaun; 2) nostok; 3) ulva; 4) nitella; 5) kladoniya; 6) parmeliya

A) 1, 2, 3, 4, 6 B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5, 6 D) 1, 2, 4, 5, 6

2092. Lishayniklar tarkibida qaysi guruh vitaminlari uchraydi?

A) yog'da eruvchi - C, B$, B\i

B) suvda eruvchi - C, B6, B12

C) yog'da eruvchi - C, suvda eruvchi - B6, B\2

D) yog'da eruvchi -B6, Bi2, suvda eruvchi - C

2093. Saxaroza manba(lar)ini ko'rsating.

1) sut; 2) don; 3) qand lavlagi; 4) lishaynik

A) 1,3 B) 3 C) 3,4 D) 2

2094. Tashqi muliit ta'sirlariga sodda hayvonlarning beradigan javob reaksiyasi ... orqali amalga oshiriladi.

A) oziq turini o'zgartirish

B) ko'payish tezligini o'zgartirish

C) harakatlanish

D) ayirish va ovqat hazm qilish tezligini o'zgartirish

2095. Tayoqchasimon (a) va sharsimon (b) bakteriyalarni aniqlang.

1) meningokokk; 2) sil; 3) pichan; 4) stafilokokk

A) a - 1, 2; b - 3, 4 B) a - 2, 3; b - 1, 4 C) a - 3, 4; b- 1,2 D) a - 2; b - 1, 3, 4

2096. Bakteriya inembranasining vazifasini aniqlang.

A) moddalarni fagotsitoz usulida o'tkazish

B) hujayralarning aloqasini ta'minlash



C) sitoplazmani hujayra devoridan ajratish

D) oqsil sintezini amalga oshirish

2097. Bakteriyalar qanday sharoitda sporalar hosil qiladi?

1) kunlar qisqarishi bilan; 2) muhitda modda almashinuvi mahsulotlari ko'p to'planganda;

3) ozuqa moddalari yetishmaganda; 4) quyosh nuri yetishmaganda

A) 1,2 B) 2,3 C) 3 B)3,4

2098. Membranada oqsil molekulalari qanday joylashgan?

A) lipid qavatining tashqi tomonidan botib kirgan

B) Hpid qavatining ichki tomonidan botib kirgan

C) lipid qavatining tashqi va ichki tomonidan botib kirgan

D) Odd qavat lipid qatlamining orasida

2099. Donador endoplazmatik to'r qaysi hujayralarda yaxshi rivojlangan?

A) yog' bezlarida



B) limfotsitlarda

C) jigar hujayrasida

D) bug'doy urug'ida

2100. Hujayrada ribosomalar qayerda joylashishi mumkin?

1) yadroning ichki membranasida; 2) yadroning tashqi membranasida; 3) sitoplazmada;

4) donador endoplazmatik to'rda

A) 1, 2, 4 B) 2,3 C) 3, 4 D) 2, 3, 4

2101. Hujayra markaziga ega bo'lmagan organizmlarni belgilang.

1) o'simliklar; 2) suvo'tlar; 3) bakteriyalar; 4) ko'k-yashil suvo'tlar; 5) yassi chuvalchanglar

A) 1,2,5 B) 2,4,5 C) 2,3,4,5 D) 1}2,3,4

2102. Sentriola devori nechta bog'lamdan iborat?

A) 3 B) 9 C) 18 D) 27

2103. Sentriola devori hosil qiluvchi bog'lamlarda nechtadan mikronaycha bo'ladi?

A) 3 B) 9 C) 18 D) 27

2104. Sentriola tarkibiga jami nechta mikronaycha kiradi?

A) 3 B) 9 C) 18 D) 27

2105. Sitoplazmaning tayanch elementlari vazifalarini aniqlang.

1) hujayralar o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi;

2) hujayra shaklini aniqlaydi; 3) hujayra ichki tizimlarining harakatini ta'minlaydi; 4) hujayra joyining o'zgarishini ta'minlaydi

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 2,3,4 D) 1, 4

2106. Xromatinga xos bo'lmagan xususiyatni belgilang.

A) DNK va oqsilda.ii iborat

B) genetik axborotni nasldan naslgao'tkazishni faqat xromosomalarning yoyilgan qismidan amalga oshiradi

C) yoyilgan qismlar yorug'lik mikroskopida ko'rinmaydi

D) xromosomaning faqat spirallashgan qismlaridan axborotni nasldan-naslga o(tkazadi

2107. Xromosoma yelkalarining uzunligi nimaga bog'liq?



A) sentromeraning joylashishiga

B) xromosomaning uzunligiga

C) birikish guruhlari soniga

D) xromosomalar soniga


2108. Deplazmoliz hodisasi qachon ro'y beradi?

A) hujayra tuzh eritmaga botirilganda

B) hujayralar qizdirilganda

C) hujayra tuzli eritmadan toza suvga o'tkazilganda

D) hujayra bo'linishi tugaganda

2109. Monomerga ega bo'lmagan biomolekulani ko'rsating.

A) oqsil B) nuklein kislota C) uglevod D) lipid

2110. Halqali (a) va halqasiz (b) aminokislotalarni aniqlang.

1) alanin; 2) fenilalanin; 3) treonin; 4) tirozin; 5) triptofan; 6) arginin

A) a- 1, 2, 3; b - 4, 5, 6

B) a- 2, 4, 6; b - 1, 3, 5



C) a- 2, 4, 5; b - 1, 3, 6

D) a-1, 3, 6; b-2, 4, 5

2111. Quyidagi birikmalardan qaysi birining monomerlari glukoza hisoblanmaydi?

1) kraxmal; 2) albumin; 3) glikogen; 4) globulin;

5) selluloza

A) 1, 2, 3 B) 2,3 C) 2,4 D) 2, 3, 5

2112. Hujayra membranasi tarkibida uchraydigan lipidlarni belgilang.

1) fosfolipid; 2) lipoprotein; 3) organik kislota;

4) mum; 5) glikolipid; 6) murein

A) 1,2,3,6 B) 1,2,4,6 C) 1,2,5 D) 3,4,6

2113. Qaysi polisaxaridlar hujayra devorini hosil qilishda ishtirok etadi?

1) xitin; 2) kraxmal; 3) saxaroza; 4) glikogen;

5) maltoza; 6) selluloza

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 1,6 D) 2,4

2114. Qaysi polisaxaridlar hujayra devorini hosil qilmaydi?

1) xitin; 2) kraxmal; 3) saxaroza; 4) glikogen;

5) maltoza; 6) selluloza

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 1,3,5,6 D) 2,4

2115. RNK ning qaysi turi oqsil sintezida qatnashmaydi?

A) i-RNK B) t-RNK C) r-RNK D) hammasi qatnashadi

2116. DNK (a) va RNK (b) tarkibidagi azotli asoslarni juftlab ko'rsating.

1) adenin; 2) ATF; 3) ADF; 4) guanin; 5) sitozin;

6) timin; 7) uratsil

A) a-l,2,4,5;b-l,3,4,5

B) a - 1, 2, 4, 5; b- 1,4, 5, 7

C) a-1, 4, 5, 6; b - 1, 4, 5, 6



D) a - 1, 4, 5, 6; b - 1,4, 5, 7

2117. DNK tarkibiga kiruvchi guaninli nukleotid tarkibini aniqlang.

A) guanin-riboza-fosfat kislota qoldig'i

B) guanin-dezoksiriboza-fosfat kislota qoldig'i

C) guanin-maltoza-fosfat kislota qoldig'i

D) guanin-sitozin-fosfat kislota qoldig'i

2118. RNK tarkibiga kiruvchi guaninli nukleotid tarkibini aniqlang.



A) guanin-riboza-fosfat kislota qoldig'i

B) guanin-dezoksiriboza-fosfat kislota qoldig'i

C) guanin-maltoza-fosfat kislota qoldig'i

D) guanin-sitozin-fosfat kislota qoldig'i

2119. DNKning qaysi nukleotidlari o'rtasida vodorod bog'lari hosil bo'ladi va bog'larning soni nechta?

A) A va G (2), T va S (2) B)AvaT(2),GvaS (2)



C) A va T (2), G va S (3) D) A va S (3), G va T (3)

2120. Agar DNKdagi qo'shni nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ekanligini hisobga olsak, 90 ta aminokislotadan iborat oqsilni kodlovchi DNK fragmentidagi nukleotidlar sonini va DNK uzunligini toping.

A) 270 ta, 91,8 nm B) 540 ta, 91,8 nm C) 270 ta, 94 nm D) 90 ta, 91,8 nm

2121. Agar DNK uzunligi 183,6 nm ga teng bo'lib, undagi qo'shni nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ga teng bo'lsa, ushbu DNK fragmentida nechta nukleotidlar bo'ladi va ular nechta aminokislotalarni kodlaydilar?

A) 540 ta, 180 ta B) 1080 ta, 180 ta C) 536 ta, 1800 ta D) 5480 ta, 180 ta

2122. 5 yilda odam o'rtacha qancha (tonna) 02 va oziq o'zlashtiradi?

A) 1,5 B) 3,0 C) 6,0 D) 7,5

2123. 5 kunda odam o'rtacha qancha (gramm) 02 (a) va tuz (b) o'zlashtiradi?

A) a - 430, b-50 B) a - 4800, b - 500 C) a - 4300, b - 500 D) a-500,b- 4300

2124. Nechta triplet aminokislotalarni kodlashda ishtirok etadi?

A) 3 B) 20 C) 61 D) 64

2125. Quyidagi jarayonlarning qaysi birida 40 kJ energiya ajraladi?

A) 1 g oqsilning oksidlanishida

B) 1 g yog'ning oksidlanishida



C) ATFning ADFgacha parchalanishida

D) 1 molekula glukozaning parchalanishida

2126. Hujayradagi ATF sintezida qatnashuvchi organoid(lar)ni belgilang.

1) mitoxondriya; 2) lizosoma; 3) xloroplast; 4) Golji majmuasi; 5) endoplazmatik to'r

A) I B) 2 C) 2,4,5 D) 1,3

2127. Anaerob parchalanish reaksiyasida glukozaning sut kislotasigacha parchalanishi natijasida ajralib chiqayotgan energiyaning necha foizi issiqlik energiyasi sifatida tarqalib ketadi?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

2128. Glikoliz jarayonida qanday birikmalar hosil bo'lishi mumkin?

1) C02 va H20; 2) sut kislota; 3) atseton; 4) atsetat kislota; 5) albumin

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 2, 3, 4, 5

2129. Glikoliz reaksiyalari natijasida qancha molekula ATF hosil bo'ladi?

A) 1 B) 2 C) 36 D) 38

2130. Bir molekula glukoza sintezlash uchun qancha C02 (a) va ATF (b) sarflanadi?

A) a-6;b-12 B) a - 6; b 18 C) a - 12; b - 18 D) a - 18; b - 6

2131. Ovogenez (a) va spermatogenezda (b) hosil bo'luvchi gametar soni qancha?

A) a-4;b-4 B) a - 1; b - 4 C) a - 4; b - 1 D) a - 1; b - 1

2132. Hujayraning doimiy bo'lmagan tuzilmalarini belgilang.

A) kiritma, lizosoma

B) granula, xloroplast



C) granula, vakuola

D) granula, mikronaycha

2133. Viruslar qo'zg'atadigan kasalliklarni belgilang.

A) ensefalit, terlama B) qizilcha, quturish C) qoqshol, gripp D) ensefalit, o'lat

2134. Quyidagi qaysi gipoteza(lar) eukariot hujayraning bitta hujayradan kelib chiqqanligini isbotlaydi?

1) simbioz; 2) ko'p genomli; 3) panspermiya

A) 1, 3 B) 2 C) 3 D) 1, 2,3

2135. Nima sababdan hujayra ichidagi harorat deyarli o'zgarmaydi?



A) suv katta issiqlik sig'imiga va issiqlikni yaxshi o'tkazish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun

B) suv kichik issiqlik sig'imiga va issiqHkni yomon o'tkazish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun

C) suv katta issiqlik sig'imiga va issiqlikni yomon o'tkazish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun

D) suv kichik issiqlik sig'imiga va issiqlikni yaxshi o'tkazish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun

2136. Hosil qiluvchi biopolimerlarni belgilang.

A) polisaxarid, oqsil B) RNK, oqsil C) yog', RNK D) DNK, oqsil

2137. Quyidagilardan kichik molekulali organik moddalarni aniqlang.

1) gormon; 2) DNK; 3) xitin; 4) pigment; 5) kraxmal; 6) shakar; 7) aminokislota; 8) nukleotid; 9) RNK

A) 1, 4, 6, 7, 8 B) 1, 3, 4, 7, 8 C) 3, 4,6, 7, 9 D) 1, 2, 3, 5, 6

2138. Siklik aminokislotalar berilmagan javobni toping.

A) tirozin, triptofan B) gistidin, triptofan

C) fenilalanin, gistidin D) sistin, sistein

2139. Osh tuzining kuchsiz eritmasida eriydigan oqsillar qanday ataladi va ularga nima misol bo'ladi?

A) albumin; bug'doy, no'xat oqsillari

B) globuUn; tuxiun oqsih

C) globulin; qon tarkibidagi oqsil

D) albumin; qon tarkibidagi oqsil

2140. Quyida keltirilgan moddalarni oqsil (I), lipid (II), uglevod (Ill)larga ajratib ko'rsating. a) xitin; b) insulin; c) jinsiy gormonlar; d) keratin; e) selluloza; f) mum

A) I-b,d;II-c,f;III-a,e B) I-b,c;II-a,f;III-

C) I-c,d;II-b,e;III D) I-b,d;II-a,f;in



a,f

2141. Nuklein kislotalar qanday jarayonlarni amalga oshirishda faol ishtirok etadi?



A) irsiy belgilarni saqlash va nasldan-naslga o'tkazish, oqsillar biosintezi

B) irsiy belgilarni saqlash va nasldan naslga o'tkazish, uglevodlar biosintezi

C) irsiy belgilarni saqlash, yog' va oqsillarni parchalash

D) yog'iarni tashish, irsiy belgilarni nasldan naslga o'tkazish

2142. Aminokislotalar quyidagi qaysi biologik aktiv moddalarning sintezi uchun zarur mahsulot hisoblanadi?

1) gormon; 2) pigment; 3) vitamin; 4) antibiotik; 5) ATF

A) 1,3,5 B) 1,3,4 C) 3,4,5 D) 1,2,5

2143. Almashmaydigan aminokislotalar keltirilgan javobni toping.

A) serin, arginin B) arginin, gistidin C) prohn, vaiin D

) asparat, metionin

2144. Genetik kodning muhim xususiyatini belgilang.

A) umversallik

B) bitta triplet bitta aminokislotani kodlayli

C) bitta aminokislotani bir nechta triplet kodlaydi



D) berilganlarning barchasi

2145. Aminokislota biian triplet kodning mos kelishini qaysi modda belgilaydi?

A) i-RNK B) t-RNK C) r-RNK D) DNK

2146. 180 g glukozaning C, H, O atomlari orasidagi bog'larda to'plangan potensial energiyaning miqdori qancha (kJ) bo'ladi?

A) 200 B) 2600 C) 2800 D) 3000

2147. Ozuqa moddalardan ajralgan quwat qanday jarayonlarda ishtirok etadi?

A) issiqlik energiyasi sifatida tarqaladi

B) ATFning energiyaga boy fosfat bog'larida to'planadi

C) issiqlik energiyasi sifatida yutiladi



D) issiqlik energiyasi sifatida tarqaladi, AFTning fosfat bog'larida to'planadi

2148. Mikroorganizmlardagi glikoliz jarayonida qanday moddalar hosil bo'ladi?

1) gl it serin; 2) sulfat kislota; 3) atseton;

4) karbonat angidrid; 5) atsetat kislota; 6) sut kislota



A) 3,5 B) 2, 6 C) 4,6 D) 2, 4

2149. Glukozaning kislorodsiz sharoitda sut kislotagacha parchalanishi tufayli ajralib chiqadigan energiyaning necha foizi issiqlik energiyasi sifatida tarqaladi?

A) 40 B) 60 C) 55 D) 10

2150. Qaysi moddalaming parchalanishida 36 va 38 molekula ATF hosil bo'ladi?

A) sut kislota, spirt B) glukoza, spirt

C) sut kislota, glukoza D) pirouzum kislota, glukoza

2151. Yumaloq (I), yulduzsimon (II), o'simtasimon (III), amyobasimon (IV) shaklga ega bo'lgan hujayralarni ajratib ko'rsating.

a) yog' hujayrasi; b) biriktiruvchi to'qima hujayralari; c) tuxum hujayra; d) nerv hujayrasi; e) leykotsitlar




Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə