7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə16/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

A) I-a,c;II-b;III-d;IV-b,e

B) I-a,c;II-b;III-e;IV-d

C) I-c;II-b;III-a,d;IV-e

D) I-d;II-a,c;III-b;IV-e

2152. Tirik organizmlaming miqdor va sifat ko'rsatkichlarni tasvirlashda qaysi ilmiy-tadqiqot usuli ko'p qo'Uaniladi?

A) kuzatish B) taqqoslasb C) tarixiy D) experimental

2153. Tiriklikning barcha xossalarini o'zida mujassamlashtirgan eng kichik birlikni toping.A) hujayra B) to'qima C) organ D) biotsenoz

2154. Tiriklikning qaysi xususiyati organizmdagi hujayralarning tiklanishi, o'sishi va ishlashini ta'minlaydi?A) moddalar almashinuvi B) ko'payish

C) o(zini-olzi tiklash Dj o'sish va rivojlanish

2155. Moddalar va energiyaning davriy aylanishi (1), dastlabki evolyutsion o'zgarishlar (2), energiyani to'plash va taqsimlash (3) jarayonlari tiriklikning qaysi darajalariga xos?

a) hujayra; b) populyatsiya; c) biogeosenoz; d) molekula; e) biosferaA) 1-e, 2-b, 3-c B) la, 2-b, 3-c

C) l-e,2-d, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c

2156. Tamaki mozaikasi (1), bakteriofag (2) va hayvonlarda oqsil kasalligini qo'zg*atuvchi viruslar (3)ni kashf etgan olimlarni aniqlang.

a) F.Leffler; b) D.Ivanovskiy; c) F. de Erell; d) Mak KlintokA) l-b,2-c, 3-a B) 1-d, 2-b, 3-c

C) 1-c, 2-a, 3-b D) 1-b, 2-d, 3-c

2157. Virus (I), bakteriya (II), zamburug' (Ill)lar qo'zg'atuvchi kasalliklarni aniqlang.

1) quturish; 2) qizilcha; 3) o'lat; 4) kuydirgi;

5) vilt; 6) zang kasalligi

A) 1-1, 2; II-3, 4; III-5, 6

B) 1-4, 6; II-l, 2; III-3, 5

C) 1-1, 2; II-3, 5; III-4, 6

D) 1-3, 4; 11-4, 6,111-1, 2

2158. Viruslarga (I) va bakteriyalarga (II) xos belgi hamda xossalarni aniqlang.

1) filtrdan o'ta oladi; 2) hujayra ichi paraziti;

3) hujayradan tashqarida erkin holatda uchramaydi va ko'payish xususiyatiga ega emas;

4) hujayradan tashqarida erkin va faol holatda uchraydi; 5) erkin ko'payish xususiyatiga ega;

6) yadrosiz organizm; 7) hayotning hujayrasiz shakli; 8) hayotning hujayraviy shakli;

9) tarkibida DNK va RNK mavjud; 10) tarkibida DNK yoki RNK bo'ladiA) 1-1,2,3, 7,10,11-4,5,6,8,9

B) 1-4,5, 6,8,9,11- 1,2,3, 7, 10

C) 1-1,2, 4,6, 8; II-3, 5, 7,9,10

D) 1-1, 2, 3, 8, 9; II- 4, 5, 6, 7, 10

2159. Avtotrof bakteriyalar organik moddalar to'plash uchun qaysi energiyadan foydalanadilar?

A) quyosb va kimyoviy B) quyosh va mexanik C) mexanik va issiqlik D) kimyoviy va issiqlik

2160. Ko'k-yashil suvo'tlarning bakteriyalarga o'xshashligi (I) va farqini (II) belgilang.

1) prokariot; 2) eukariot; 3) yadro va membranali

organoidlari yo'q; 4) hujayra po'sti mureindan

iborat; 5) hujayra po'sti pektindan iborat;

6) mitoxondriyasi mavjud; 7) erkin kislorod

ajratadi


A) I-1,3; II-5, 7 B) 1-1,3,11-2,4

C) 1-2,6,11-4 D) I -1,6; II -2, 4

2161. Qaysi suvo'tning sitoplazmasida sentroplazma va xromatoplazma qismlari farqlanadi?A) ossillatoriya B) kladofora C) nostok D) ulotriks

2162. Olimlar va ularning kashfiyotlarini mos ravishda juftlab bering.

1) YA.Purkinye; 2) A.Levenguk; 3) R.Virxov; a) birinchi bo'lib hujayra nazariyasining qoidalarini taklif qilgan; b) eritrotsitlarni o'rgangan; c) hujayrasiz hayot yo'qligi va hujayra faqat hujayradan ko'payishini isbotlagan; d) protoplazmani aniqlagan
A) 1-d, 2-b, 3-c B) 1-a, 2-b, 3-d C) 1-b, 2-d, 3-b D) 1-c, 2-d, 3-a

2163. Keltirilgan qoidalardan qaysi biri hujayra nazariyasiga mansub emas?A) hujayra mustaqil ravishda hayot kechirish xususiyatiga ega emas

B) barcha tirik organizmlar hujayradan tashkil topgan

C) hujayra hujayradan Ico'payadi

D) hujayra tirik organizmning tuzilishi va funksional birligi

2164. Qaysi organizmlarda DNK halqasimon shaklda bo'hb, sitoplazmada joylashgan, membrana bilan o'ralmagan?

A) batsillalarda B) zamburug'larda

C) sodda hayvonlarda D) bakteriofaglarda

2165. Bakteriyalarning hayot faoliyati jarayonlari bilan bog'liq fermentlar qayerda joylashadi?

A) sitoplazma bo'ylab tarqalgan yoki membranalarning ichki tomoniga birikkan

B) faqat sitoplazma bo'ylab tarqalgan

C) asosan vakuolalarda saqlanadi

D) inembrananing tashqi tomoniga birikkan holda joylashadi

2166. Mikroorganizmlar hujayrasida zahira moddalar - polisaxaridlar, yog'lar, polifosfatlar to'planadi. Ularning ahamiyati nimada?

A) almashinuv jarayonlarida ishtirok etadi va hujayra hayotining davom etishiga imkon beradi

B) hujayraning meyoz yo'li bilan bo'linishini tezlashtiradi

C) hujayraning bollinishini sekinlashtiradi

D) berilganlarning barchasi to'g'ri

2167. Mikroorganizmlarning hujayrasidagi qaysi zahira moddalar energiyaning tashqi manbalari to'xtab qolganda almashinuv jarayonlarida ishtirok etib, hujayra hayotining davom etishiga imkon beradi?

A) yog'lar, polisaxaridlar, polifosfatlar

B) monosaxaridlar, vitaminlar, gormonlar

C) ayrim fermentlar, steroidlar, gormonlar

D) disaxaridlar, fikatsian pigmenti, oqsillar

2168. Qaysi molekula asosida ribosoma tarkibidagi RNK hosil bo'ladi?

A) mitoxondriya va plastidadagi RNK molekulasi

B) mitoxondriyadagi DNK molekulasi

C) yadrodagi t-RNK molekulasiD) yadrodagi DNK molekulasi

2169. Haqiqiy jinsiy jarayon xos bo'lmagan, gametalar hosil qilmaydigan organizmni aniqlang.

A) qirqbo'g'imlar B) ulotriks

C) ossillatoriya D) zamburug'lar

2170. Qaysi hodisada hujayra tarkibidagi suv tashqariga chiqib ketishi natijasida uning tarangligi yo'qoladi?A) plazmoliz B) gidroliz C) deplazmohz D) fotoliz

2171. Deplazmoliz nima?

A) hujayra tarkibidagi suvning tashqariga chiqishi

B) plazmoUzga uchragan hujayra tarangligining yo(qolishiC) tarangligini yo'qotgan hujayraning avvalgi holatga qaytishi

D) quyosh nuri ta'sirida suvning parchalanishi

2195. ATF molekulasining tarkibida azotli asos (1) va pentoza (2)ning qaysi turi bo'ladi?

A) 1-uratsil, 2-dezoksiriboza B) 1-guanin, 2-riboza C) 1-adenin, 2-riboza D) 1-adenin, 2-dezoksiriboza

2196. Energiya almashinuvi jarayonining tayyorgarlik davrida ajralgan energiya ...

A) issiqlik energiyasi sifatida tarqalib ketadi

B) ATF sifatida to'planadi

C) ADF sifatida to'planadi

D) NADF sifatida to'planadi

2197. O'simliklarda, achitqi zamburug'larda, mikroorganizmlarda o'tadigan glikoliz jarayoniga xos umumiylikni aniqlang.

A) barcha hollarda bir molekula glukozaning parchalanishi ikki molekula ATFning hosil bo'lishi bilan boradi

B) umumiylik yo'q

C) barcha hollarda glikoliz mitoxondriyalarda sodir bo'ladi

D) barcha hollarda bir molekula glukozaning parchalanishi sut kislota va 36molekula ATFning hosil bo'lishi bilan boradi2198. Fotosintezda kuzatiladigan jarayon va uning ahamiyatini aniqlang.

a) yorug'lik energiyasining kimyoviy energiyaga aylanishi;

b) karbonat angidrid bilan suvdan organik birikma hosil bo'lishi;

c) sintezlangan anorganik birikmalar energiya manbai bo'lib xizmat qilishi;

d) atmosfera erkin kislorod bilan boyishi;

e) sintezlangan organik birikmalar organizmlar uclnm ozuqa va energiya manbai bo'lib xizmat qilishi;

f) quyosh energiyasi mexanik energiyaga aylanishi;

j) karbonat angidrid bilan kisloroddan organik birikma hosil bo'lishi

A) a, b, c, d B) a, b, d, e C) c, d, e, f D) d,e,f,j

2199. Xloroplastlarda o'simlik mitoxondriyalariga nisbatan necha marta ko'p ATF sintezlanadi?

A) 10 B) 30 C) 18 D) 6

2200. Qaysi organizmlarda oziqlanish oziq moddalarning hujayra qobig'i orqali shimib olinishi bilan kechadi?A) prokariot B) virus C) fag D) tufelka

2201. Qaysi organizmlar ikkiga bo'linish yo'li va gormogoniyalar yordamida ko'payadi?A) ko'k-yashil suvo'tlar

B) bakteriyalar

C) zamburug'lar

D) lishayniklar

2202. Bir va ko'p hujayrali organizmlar orasida turuvchi organizmlarni aniqlang.

A) zamburug'larB) koloniya hold a yashovchi o'simliklar

C) yo'sinlar

D) lishayniklar

2203. Qaysi nazariya tufayli organizmlar bir xil morfologik asosga ega ekanligi isbotlandi?A) hujayra nazariyasi

B) xromosoma nazariyasi

C) simbioz gipotezasi

D) invaginatsiya gipotezasi

2204. Qizil qon hujayralarning og'irligi qancha?

A) 10-9g B) 10"8g C) 10-6rng D) 10~9 mg

2205. Silliq membranali zich joylashgan sistemalardan iborat vakuolalar va kichik pufakchalarni hosil qiluvchi organoidni aniqlang.

A) lizosoma B) Golji majmuasi C) ribosoma D) mitoxondriya

2206. Qaysi organoidda monosaxarid va disaxaridlardan kraxmal hosil bo'ladi, oqsil va moylax to'planadi?

A) xloroplastlarda

B) leykoplastlarda

C) silliq endoplazmatik to'rda

D) donador endoplazmatik to'rda

2207. Qaysi organoidning g'ovak membranalari hisobiga vakuolalar hosil bo'ladi?A) endoplazmatik to'r

B) lizosoma

C) hujayra markazi

D) mitoxondriya2208. Katalizator yoki tashish vazifasini bajaruvchi (I), tuzilmalar hosil qiluvchi (II), axborot saqlovchi (III) biopolimerlarni aniqlang. a) lipid; b) oqsil; c) nuklein kislota; d) gormon; e) polisaxarid; f) aminokislota

A) I b; II b, e; III c

B) Id; lie, b;IIIf

C)Ia;IIe;IIIb,c

D) I e; II a, b; III d

2209. Noto'g'ri fikrni toping.

A) o'simlik hujayralarida uglevodlar ko'pB) hayvon hujayralarida nuklein kislotalar ko'p

C) viruslar oqsil va nuklein kislotalardan iborat

D) hayvon hujayralarida oqsillar, o'simlik hujayralarida uglevodlar ko'p

2210. O'simlik va hayvonlar qaysi moddadan suvni yuqtirmaslik maqsadida foydalanadi?

A) yog' B) moy C) mum D) kraxmal

2211. Membranalarning hosil bo'lishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan moddani aniqlang.A) fosfolipid B) nukleoprotein C) selluloza D) xitin

2212. Organizmlarning yashashi, o'zini-o'zi yangilashi, o'ziga o'xshash nasi qoldirishi uchun zarur bo'lgan shartni aniqlang.A) moddalar almashinuvi B) assimilatsiya C) dissimilatsiya D) plastik almashinuv
2213. Barcha tirik organizmlar energiyani olish turiga qarab qanday guruhlarga bo'linadi?

A) avtotrof, geterotrof B) avtotrof, fototrof C) aerob, anaerob D) saprofit, parazit

2214. Oqsilning tarkibi 90 aminokislotadan iborat. Agar nukleotidlar orasi 0,34 nm bo'lsa, yuqoridagi oqsilni sintezlovchi DNK fragmentida nechta nukleotid bor va uning uzunligi qancha?

A) 270; 91,8 nm B) 540; 918 nm

C) 270; 30,6 nm D) 540; 91,8 nm

2215. Qaysi hujayralar tarkibida silliq endoplazmatik to'r yaxshi rivojlangan?

1) yog' bezlari; 2) epiteliy; 3) jigar hujayralari; 4) eritrotsitlar; 5) o'simlik urug'iA) 1,3,5 B) 2,4,5 C) 1,3,4 D) 1,2,3

2216. O'simlik hujayralarida vakuolalar nimadan hosil bo'ladi?

A) lizosomadan

B) endoplazmatik to'rning g'ovak membranalaridan

C) Golji majmuasidan

D) plastidalardan

2217. Axborot tashuvchi RNK tarkibida nukleotidlar quyidagi nisbatda uchraydi: guanin—31, uratsil-19, sitozin-21, adenin-29. Mazkur i-RNK molekulasi asosida uning sintezida ishtirok etgan DNK molekulasining tarkibidagi nukleotidlar miqdorini aniqlang.A) T=48; A=48; G=52; S=52

B) T=29; A=19; G=21; S=31

C) T=29; A=29; G=31; S=31

D) T=19; A=29; G=21; S=312218. DNK molekulasining tarkibida 3125 adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 25% tashkil qilsa, nukleotidlar orasi 0,34 nm bo'lsa, bu holda DNK uzunligi necha nanometr?

A) 4250 nm B) 2125 nm C) 1062,5 nm D) 6250 nm

2219. DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 33,32 nm, DNK moiekulasidagi nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ga teng. Ushbu DNK fragmentida nechta nukleotid bor?

A) 196 B) 98 C) 89 D) 133

2220. DNK molekulasining tarkibida 3125 adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 20%-ini tashkil qilsa, bu holda timin nukleotidining soni nechaga teng?A) 3125 B) 6250 C) 4320 D) 9375

2221. DNK molekulasining tarkibida 1222 adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 26%-ini tashkil qilsa, bu holda guanin nukleotidining soni nechaga teng?A) 1128 B) 1222 C) 2444 D) 2256

2222. DNK molekulasining tarkibida 1222 adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 26%-ini tashkil qilsa, bu holda DNK ning tarkibida umumiy nukleotidlarning soni nechaga teng?A) 4700 B) 3540 C) 2350 D) 13500

2223. DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 73,1 nm ga teng. DNK molekulasisidagi nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ga teng bo'lsa, ushbu fragmentda nechta nukleotid bor?

A) 215 B) 430 C) 305 D) 21,5

2224. DNK molekulasining tarkibida 1230 adenin bor. Shu molekula tarkibida nechta timin bor?

A) 2460 B) 615 C) 1230 D) 850

2225. Qaysi organizmlarda tanasi to'qima va organlarga ajralmagan?

a) meduza; b) aktiniya; c) ulva; d) nitella; e) plaun; f) yo'sin

A) a, b, e, f B) a, b, c, d C) c, d, e, f D) a, b, c, d, e, f

2226. Quyida berilgan olimlarni ularning kashfiyotlari bilan juftlab ko'rsating.

1. A.Levenguk; 2. B.Broun; 3. Ya.Purkinye; 4. M.Shleyden; 5. T.Shvann; 6. R.Virxov; a) eritrotsitlami o'rgangan; b) yadroni aniqlagan; c) protoplazmani aniqlagan; d) hujayra nazariyasini yaratgan; e) hujayra hujayradan ko'payishini isbotlagan; f) hujayrasiz hayot yo'qligini aniqlaganA) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 5-d; 6-e, f

B) 1-a; 2-c; 3-b; 4-d; 5-e; 6-f

C) 1-a; 2-d; 3-c; 4-d; 5-f; 6-e

D) 1-a; 2-b; 3-d, e; 4-d; 5-c; 6-f

2227. Nima sababdan bakteriyalarmng genlari "to'xtovsiz" ishlaydi?

A) ribosomalarining bo'lmasligiB) DNK oqsillar bilan komplekslar hosil qilmasligi

C) yadro membranasining bo'lmasligi

D) DNK oqsillar bilan komplekslar hosil qilganligi

2228. K+ (1) va Na+ (2) ionlarining hujayra ichidagi miqdori uning tashqarisiga nisbatan qanday bo'ladi?

a) ko'p; b) kam; c) teng

A) 1-a; 2-c B) 1-a; 2-b C) 1-a; 2-a

D) l-c;2-c

2229. Qaysi hiijayralarda silliq endoplazmatik to'r ko'p bo'ladi?

A) yog' bezlarida B) jigar hujayralarida

C) o'simlik urug'larida D) barcha javoblar to 'g'ri

2230. Mitoxondriyaning tashqi (1) va ichki (2) membranalari qanday tuzilishga ega?

a) silliq; b) donador; c) burmali; d) sisternalar hosil qiladiA) 1-a; 2-c B) 1-b; 2-a C) 1-b; 2-d D) 1-a; 2-a

2231. Anorganik moddalardan birlamchi uglevodlarni hosil qilishda ishtirok etuvchi organoidni belgilang.

A) hujayra markazi B) mitoxondriya C) xloroplast D) lizosoma

2232. Ko'payishning qaysi turi plastidalarga xos?

A) partenogenez B) ikkiga bo'linish C) shizogoniya D) konyugatsiya

2233. Halqasiz aminokislotalar qatoriga kirmaydiganlarini aniqlang.

A) gistidin, glitsin B) lizin, arginin C) serin, valin D) gistidin, triptofan

2234. Halqali aminokislotalar qatoriga kirmaydiganlarini aniqlang.

A) gistidin, triptofan B) serin, tirozin C) alanin, valin D) fenilalanin, tirozin

2235.Quyidagi qaysi jarayonlar fotosintezda kuzatiladi?

a) suv va CC^dan uglevodning sintezlanishi;

b) quyosh energiyasining kimyoviy energiyaga aylanishi; c) erkin 02nhig hosil bo'lishi; d) ATF sintezlanishi; e) uglevod va oqsillarning parchalanishi; f) quyosh energiyasining mexanik energiyaga aylanishiA) a, b, c, d B) b, c, d, e C) a, c, d, f D) c,d,e,f
2236. Quyidagi qaysi jarayonlar fotosintezda kuzatilmaydi?

a) suv va CC^dan uglevodning sintezlanishi; b) quyosh energiyasining kimyoviy energiyaga aylanishi; c) erkin 02ning hosil bo'lishi; d) ATF sintezlanishi; e) uglevod va oqsillarning parchalanishi; f) quyosh energiyasining mexanik energiyaga aylanishi

A) a, b, c, d B) c, d C) a, b D) e, f

2237. Hujayra po'sti pektin (a) va murein (b) dan iborat organizmlarni juftlab ko'rsating. 1) xrokokk; 2) tugunak bakteriyasi; 3) qoqshol bakteriyasi; 4) ossillatoriya; 5) nostok; 6) kuydirgi bakteriyasi

A) a-l,2,3;b-4,5,6

B) a-l,3,4;b- 2,5,6C) a-l,4,5;b-2,3,6

D) a - 2, 4, 5; b-1,3,6

2252. Biosfera evolyutsiyasining birincbi bosqichi 3 milliard yillar oldiii boshlangan bo'lib, ... tugallandi.

A) paleozoy, kembriy bilan

B) paleozoy, ordovik bilan

C) paleozoy, sillur bilan

D) paleozoy, devon bilan

2253. Tirik organizmlar ko'p miqdorda bo'r, ohak kabi jinslarni hosil qiladi, bu jarayon tirik moddaning biokimyoviy funksiyasining qaysi biriga kiradi?

A) gaz almashinishi B) oksidlanish-qaytarilishC) konsentratsiyalash D) biokimyoviy

2254. Atmosferada kislorodning konsentratsiyasi 3% ga yetganda, qaysi organizmlar kelib chiqdi?

A) hujayrasiz organizmlar B) yadrosiz prokariotlar

C) bir hujayralilar D) ko'p hujayralilar

2255. Noosfera tushunchasi kim tomonidan va qachon fanga kiritilgan?

A) Vernadskiy, 1930-y.B) E.Lerua, 1927-y.

C) A.Oparm, 1924-y

D) E.Zyuss, 1910-y.

2256. Tirik moddalarning qaysi funksiyasi hisobiga cho'kma jinslar hosil bo'ladi?

A) biokimyoviy B) oksidlanish-qaytarilish C) konsentratsiya D) gaz almashinish

2257. Hayvonlarning muhit sharoiti o'zgarishiga moslanish mexanizmlaridan biri ...

A) metabolizm B) fototaksis

C) migratsiya D) fotoperiodizm

2258. Nechta kimyoviy element biogen migratsiyada faol ishtirok etadi.

A) 39 B) 96 C) 40 D) 45

2259. Kimyoviy elementlarning qaysi izotoplari tirik organizmlar tarkibiga kiradi?

1) lH; 2) 3H; 3) l3C; 4) 12C; 5) l80; 6) 160

A) 1,3,5 B) 2,4,6 C) 3,4,5 D) 1,4,6

2260. Quruqlikda o'simliklar biomassasi umumiy biomassaning ... foizini tashkil etadi.

A) 66 B) 87 C) 1 D) 99

2261. Akademik ... fikricha, "kam miqdorning cheksizligini ta'minlashning birdan-bir usuli uni yopiq halqa bo'ylab aylanishga majbur etishdir". A) Lamark B) Sukachyov C) Vilyams D) Zyus

2262. Quyidagi moddalarning biogeokimyoviy siklining muddati to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping.

1) kislorod; 2) karbonat angidrid; 3) suv

a) 2 ming yii; b) 2 mln yil; c) 200 yil; d) 200-300

yil; e) 2000-3000 yil; f) 1 mln yil; g) 1 ming yil.

A) 1-f, 2-e, 3-g B) la, 2-d, 3-b

C) 1-d, 2-a, 3-g D) 1-c, 2-e, 3-d

2263. Nima sababdan birlamchi biosferada geterotrof prokariotlar tez ko'paya olmagan?A) organik moddalar kam bo(lgani uchun

B) faqat oddiy usulda ko'payganligi uchun

C) erlrifl chatishish imkoniyati bo'lmagani uchun

D) organizmlar soni kam bo'lgani uchun

2264. Ekosistema tushunchasini fanga kiritgan olimni toping.

A) Zyuss B) V. Sukachyov C) A. Tensli D) V. Vernadskiy

2265. Tinimsiz ilmiy-texnik rivojlanish sharoitida ekologik tanglik kelib cWqishining oldini olish choralarini ishlab chiqadigan fan, bu - ...

A) noogenez B) noosfera C) biosfera D) noogenika

2266. Akseleratsiya so'zining ma'nosi nima?

A) o'sish B) rivojlanish C) jadallashish D) o'zgarish

2267. DNK replikatsiyasi hujayra siklining qaysi davrida kuzatiladi?

A) interfazaning sintezdan oldingi davrida

B) interfazaning sintezdan keyingi davrida

C) interfazaning sintez davrida

D) mitozning profaza davrida

2268. DNK replikatsiyasi hujayralarning qaysi bo'linishlari oldidan kuzatiladi?

A) mitoz, meyoz B) faqat mitoz

C) faqat meyoz D) interkinez, meyoz

2269. Spora ichida hujayra qaysi usul bilan bo'linadi?

A) meyoz B) mitoz C) kopulyatsiya D) shizogoniya

2270. Spermatozoidning qaysi qismida hujayra markazi va mitoxondriya joylashgan?

A) bo'yin B) bosh C) dum D) akrosoma

2271. Ovogenez nima?

A) urug' hujayraning rivojlanishi B) ko'payishning turi

C) ontogenezning turi D) tuxum hujayraning rivojlanishi

2272. Bargi va ildiz tugunaklari yordamida ko'payadigan o'simlikni ko'rsating.

A) gulsafsar B) terak C) begoniya D) binafsha

2273. Qaysi o'simlik qalamchalar va ildiz bachkilari yordamida ko'payadi?

A) gulsafsar B) terak C) begoniya D) binafsha

2274. Embrional rivojlanish davri tugagandan keyin bo'finmaydigan (I), butun umri davomida bo'linib ko'payadigan (II) hujayralarni aniqlang.

a) suyak iligi; b) nerv; c) epidermis; d) ichak epiteliysi; e) eritrotsitlar

A) la, b;IIc, d, e B) I a, c, d; II bt e

C) la, b, c; lid, e D) Ib, e; IIa, c, d

2275. Mitozning qaysi bosqichida har bir xromosomaning xromatidalari bir-biridan itarilib, faqat birlamchi belbog' bilangina birikkan bo*ladi?

A) metafaza B) profaza C) anafaza D) telofaza

2276. Mitozning qaysi bosqichida xromosomaning xroinatidalarini birlashtirib turuvchi belbog' uziladi, xromatidalari mustaqil xromosomaga aylanadi?

A) profaza B) anafaza C) telofaza D) metafaza

2277. Hayoti davomida tinmasdan bo'linish xususiyatiga ega hujayralarni aniqlang.A) suyak iligi, epidermis B) nerv, muskul

C) nerv, epidermis Dj^ teri, muskul

2278. Hujayraning bo'linishga tayyorgarlik davri qanday nomlanadi?

A) hayot sikli B) mitotik sikl C) interfaza D) sitokinez

2279. Bo'linishdan hosil bo'lgan yangi hujayraning nobud bo'lishigacha bo'lgan davri qanday nomlanadi?

A) hayot sikli B) meyotik sikl

C) interfaza D) sitokinez

2280. Mitozda qanday bosqich kuzatilmaydi?

A) profaza B) metafaza C) sitokinez D) interkinez

2281. Interfazaning qaysi davrida hujayra markazining soni ikki hissa ortadi?

A) sintezdan oldin (G\)B) sintez davrida (5)

C) sintezdan key in (G2)

D) barcha davrJarda

2282. Tanasining bir necha bo'laklarga bo'linish yo'li bilan ko'payadigan ko'p hujayrali organizmni belgilang.A) ignatanlilar B) xlorella

C) bezgak paraziti D) xlamidomonada

2283. Kurtaklanish yo'li bilan ko'payadigan bir hujayrali organizmni belgilang.

A) gidra B) meduzaC) achitqi zamburug'i D) oq planariya

2284. Tanasining ikkiga bo'linishi yo'li bilan ko'payadigan ko'p hajayrali organizmni belgilang. A) evgiena B) halqali chuvalchang C) xlamidomonada D) triton

2285. Shizogoniya yo'li bilan ko'paya olmaydigan organizmni belgilang. A) aureiiya B) xioreiia C) xlamidomonada D) bezgak paraziti

2286. Regeneratsiya qaysi umurtqalilarga xos?A) reptiliyalarga B) qushlarga

C) chuvalchanglarga D) nereidalarga

2287. Gametalar qayerda rivojlanadi?

A) jinsiy hujayralarda B) zigotada

C) somatik hujayralarda D) jinsiy bezlarda

2288. Qaysi jarayon profaza I da bo'lmaydi?

A) krossingover B) konyugatsiya

C) xromosomalarning ekvatorda joylasbishi

D) yadrochalarning yo'qolishi

2289. S.G.Navashin qanday hodisani kashf etgan?

A) qo'sh urug'lanish jarayonini

B) endospennning triploidligini

C) generativ hujayradan spermiylarning hosil bo'lishini

D) vegetativ hujayradan chang nayining rivojlanishini

2290. M.S.Navashin qanday hodisani kashf etgan?

A) qo'sh urugllanish jarayoniniB) endospermning triploidligini

C) generativ hujayradan spermiylarning hosil bo'lishini

D) vegetativ hujayradan chang nayining rivojlanishini

2291. Qaysi organizmda o'sish butun umri davomida kuzatilmaydi?

A) jigar qurtida B) o'simtiklarda

C) exinolcojycda D) ayrim molluskalarda

2292.Embrionning ayrim qismlari va hujayralarining tuzilishi hamda vazifasi jihatdan bir-biridan farq qilishiga nima deyiladi?

A) gastrulyatsiya B) maydalanish C) metamorfoz D) ixtisoslashish

2293. Qaysi hayvonlaxda mezodenna qavati bo'lmaydi?

A) jigar qurti, exinokokk

B) oq planariya, askaridaC) afctiniya, aureiiya D) molluska, suvarak

2294. Qaysi hayvonlaxda mezodenna qavati bo'ladi?A) jigar qurti, exinokokk

B) oq pianariya, nozema

C) aktiniya, qutb meduzasi

D) molluska, pohplar

2295. O'zak organlarni belgilang.

a) nerv nayi; b) oshqozon; c) xorda; d) ichak

nayi; e) qon tomirlari; f) jabra

A) a, c, d B) b, e, f C) a, b, c D) d,c, f

2296. Qaysi organlar o'zak organlar hisoblanmaydi?

a) nerv nayi; b) oshqozon; c) xorda; d) ichak

nayi; e) qon tomirlari; f) jabra

A) a, c, d B) b, e, f C) a, b, c D) d,c,f

2297. Teri qoplami va lining hosilalari embrionning qaysi murtak qavatidan shakllanadi?A) ektoderma B) endoderma C) mezodenna D) blastoderma

2298. Ichak epiteliysi embrionning qaysi murtak varaqasidan shakllanadi?

A) eJctoderma B) endoderma C) mezodenna D) biastoderma

2299. Qon va limfa embrionning qaysi murtak varaqasidan shakllanadi?

A) ektoderma B) endoderma C) mezodenna D) blastoderma

2300. Qaysi organlar embrionning mezodenna qavatidan rivojlanmagan?

A) jigar, sezgi organlari B) tog'ay, suyak

C) qon, limfa D) ayirish, jinsiy organlar

2301. Urug'langan tuxum hujayra maydalanishi natijasida hosil bo'ladigan hujayralar qanday ataladi?

A) blastomera B) blastula C) gastrula

D) zigota

2302. Mitoxondriya kristalarida nima joylashgan?

A) fermentlar B) ribosoma/ar C) DNK D) sentrosomalar

2303. Krossingover jarayoni meyozning qaysi fazasida amalga oshadi?A) profaza I B) profaza II C) metafaza I D) metafaza II

2304. Qaysi o'simlik ajratuvchi kurtaklar yordamida ko'payadi?

A) elodeya B) molodilo C) binafsha D) shoyigul

2305. Quyidagi o'simliklarni ko'payish usullari bo'yicha juftlab ko'rsating.

1) xilol; 2) molodilo; 3) elodeya; 4) g'umay; a) ildizpoya; b) ajratuvchi kurtaklar; c) novda; d) piyozbosh

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-a B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d C) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a D) 1-a, 2-c, 3-b, 4-a

2306. Akrosoma qaysi hujayraning xususiy organoidi hisoblanadi?

A) tuxum hujayra B) spermatozoid C) nostolc D) balcteriya

2307. Quyidagilardan qaysilari shakllangan spermatozoid tarkibiga kiradi?

1) yadro; 2) lizosoma; 3) akrosoma; 4) ribosoma; 5) mitoxondriya; 6) sentriol; 7) golji majmuasi A) 1, 3, 5, 6, 7 B) 1, 2, 3, 5, 6

C) 1, 3, 4, 6, 7 D) 1, 3, 4, 5, 6

2308. Telofaza I bilan profaza II orasidagi hodisaga nima deyiladi?

A) ovogenez B) interkinez C) kariokinez

D) sitokinez

2309. Gomologik xromosomalarning bir-biriga yopishib yonma-yon joylashish hodisasi nima deyiladi?A) konyugatsiya B) krossingover

C) gomologiya D) avtomatiya

2310. Hujayra bo'linishining qaysi bosqichida bo'linish urchug'i sentromeraga birikadi?

A) profaza B) anafaza C) metafaza

D) telofaza

2311. Meyozning qaysi bosqichida gomologik xromosomalarning yelkalaxi bir-biridan aniq ajraladi, lekin xromatidlarga ajralmagan holda qutblarga tarqaladi?

A) profaza I B) anafaza I C) anafaza II D) telofaza I

2312. Gulli o'simlikaraing rivojlanish jarayonini tushunish va o'rganish uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan kashfiyotlarni aniqlang.A) qo'sh urug'lanish, endospermaning triploidligi

B) fotosintez, qo'sh urug'lanish

C) xemosintez, fotosintez

D) fotoperiodizm, qo'sh urug'lanish

2313. Noto'g'ri fikrni toping.

A) Maydalanish ko'p hujayrali embrion blastulaning bosil bo'hshi bilan tugallanadi.B) Umurtqali hayvonlaming hammasida embrion varaqlar bir-biriga o'xshamaydi.

C) Mezoderma ekto- va endodermaning o'rtasida joylasbadi.

D) Umurtqali hayvonlaming hammasida murtak varaqlari bir-birga o'xshaydi.

2314. Qaysi organizmlarda gastrulyatsiya hujayralarning migratsiyasi natijasida hosil bo'ladi?

A) lansetnik B) amfibiyalar

C) kovakichlilar D) qushlar, sudrahb yuruvchilar

2315. Lansetnikda gastrula qanday hosil bo'ladi?A) blastula devorining ichkariga botib kirishi hisobiga

B) blastida devorining qat-qat bo'lib joylashishi natijasida

C) blastula hujayralarining migratsiyasi natijasida

D) blastula devorining bo'rtib chiqishi hisobiga

2316. Qaysi organizmlarda gastrulyatsiya blastula devorining qat-qat bo'lib joylashishi natijasida hosil bo'ladi?

A) lansetnik B) amfibiyalarC) kovakichlilar D) qushlar, sudralib yuruvchilar

2317. Noto'g'ri fikrni toping.A) Assidiya qurtining tuzilishi ularning o'troq hayot kechiruvchi xordalilardan kelib chiqqanligidan dalolat beradi.

B) Assidiya qurtining tuzilishi ularning erkin hayot kechiruvchi xordaUlardan kelib chiqqanligidan dalolat beradi.

C) Assidiya lichinkasi suvda suzib yurib, keyin qattiq narsaga yopishib olib metamorfozga uchraydi.

D) Assidiya metamorfozining asosiy sababi — o'troq holatda hayot kechirishga o'tishi.

2318. Qaysi bezning gormoni itbaliqning baqaga aylanishida muhim rol o'ynaydi?

A) gipofiz B) qalqonsimon C) oshqozon osti D) ayrisimon

2319. Embrionlaming o'xshashlik qonunini kim kashf etgan?

A) E.Gekkel, FMyuller B) K.Ber C) A.O.Kovalevskiy D) A.N.Seversev

2320. rivojlanish jarayonida belgilarning ajralishi nima deyiladi?

A) embrional induksiya B) embrional divergensiya

C) umumiy degeneratsiya D) idioadaptatsiya

2321. Spermatogenezning yetilish davrida I meyozdan keyin hosil bo'lgan hujayra niina deb ataladi va uning tarkibidagi xromosoma miqdori qancha bo'ladi?A) ikkilamchi spermatotsit, In

B) ikkilamchi spermatotsit, 2n

C) spermatids, In

D) birlamchi spermatotsit, In

2322. Spermatogenezning yetilish davrida II meyozdan keyin hosil bo'lgan hujayra nima deb ataladi va uning tarkibidagi xromosoma miqdori qancha bo'ladi?

A) ikkilamchi spermatotsit, In B) spermatida, 2n C) spermatida, In D) spermatozoid, In

2323. Ovogenezning yetilish davrida I meyozdan keyin hosil bo'lgan hujayra nima deb ataladi va uning tarkibidagi xromosoma miqdori qancha bo'ladi?

A) ikkilamchi ovotsit, yo'naltiruvchi tanacha, In

B) birlamchi va ikkilamchi ovotsit, 2n

C) tuxum hujayra, In

D) ovogoniy, yo'naltiruvchi tanacha, 2n

2324. ) Ovogenezning yetilish davrida II meyozdan keyin hosil bo'lgan hujayra nima deb ataladi va uning tarkibidagi xromosoma miqdori qancha bo'ladi?

A) ikkilamchi ovotsit, yo'naltiruvchi tanacha, 2n, InB) tuxum hujayra, yo'naltiruvchi tanacha, In, In

C) birlamchi ovotsit, yo'naltiruvchi tanacha, 2n, 4n

D) ovogoniy, 2n

2325. Gastrula ichidagi bo'shliq qanday ataladi?

A) birlamchi ichak B) blastotsel C) birlamchi og'iz D) homila varag'i

2326. Bilvosita rivojlanadigan umurtqasizlarni belgilang.

1) g'ovaktanlilar; 2) amfibiyalar; 3) kovakichlilar; 4) yassi chuvalchanglar; 5) halqali chuvalchanglar; 6) assidiya; 7) bo'g'imoyoqlilar; 8) ignatanlilar; 9) lansetnik

A) 1, 3, 4, 5, 7, 8 B) 1, 2, 3, 4, 6, 7

C) 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 D) berilganlarning barchasi

2327. Bilvosita rivojlanadigan tuban xordalilarni belgilang.

A) assidiya, lansetnik B) to'garak og'izHlar

C) suvda va quruqlikda yashovchilar D) lansetnik, to'garak og'izlilar

2328. Bilvosita rivojlanadigan tuban umurtqalilarni belgilang.

A) assidiya, lansetnik

B) to'garak og'izlilar, lansetnik

C) to'garak og'izlilar, suvda ham quruqlikda yashovchilar

D) suvda ham quruqlikda yashovchilar

2329. Bargning metamorfozi — ...

A) gul, kaktus tikani B) qulupnay gajagi

C) kaktus tikani, atirgul tikani

D) gul, atirgul tikani

2330. Bolalar va o'smirlar jismoniy funksiyalari rivojlanishining jadallashishi — ...A) akseleratsiya B) gomeostaz C) adaptatsiya D) idioadaptatsiya

2331. Konyugatsiya qanday ko'payish usuli?A) bir hujayralilarning jinsiy ko'payishi

B) bir hujayralilarning jinssiz ko'payishi

C) ko'p hujayralilarning jinssiz ko'payishi

D) chuvalchanglarning ko'payish usuli

2332. Kon'yugatsiya ko'payish turining mohiyatini aniqlang.

A) ikkita organizm irsiy moddalari bilan almashadi

B) ko'p avlod qoldiradi

C) ko'p jinsiy hujayralar hsil qiladi

D) jinsiy hujayralar qo'shiladi

2333. Qaysi hayvonning embrionlik davrida tishlari pay do bo'lib, keyin so'rilib ketadi?

A) kit B) kasatka C) akuia D) oqbiqin delhn

2334. RNKlar yadrodan sitoplazmaga chiqarilishidan avval uning ...

A) axborot saqlamaydigan qismlari ikki hissa ortadi

B) axborot saqlamaydigan qismlari denaturatsiyaga uchraydiC) axborot saqlamaydigan qismlari kesib tashlanadi, axborotli qismlari bir-biriga qaytadan ulanadi

D) axborotli qismlari axborot saqlamaydigan qismlari bilan o'rin almashadi

2335. Butun umri davomida bo'linib ko'payib turadigan hujayralarni aniqlang.

A) suyak iligi, ichak epiteliysi B) teri epidermisi, nerv C) nerv, muskul D) suyak hujayralari, eritrotsit

2336. Mitozning qaysi davrida har bir xromosomaning xromatidlari bir-biridan itarilib, faqat birlamchi belbog' bilangina birikkan bo'ladi?

A) anafaza B) metafaza C) telofaza D) profaza

2337. O'simlik hujayralarining sitokinezi qanday o'tadi?A) hujayraning o'rtasida sitoplazmatik membrana paydo bo'lib, hujayra chetiga tarqala boshlaydi va ko'ndalang to'siq paydo bo'ladi

B) plazmatik membrana o'rtasida botiqhk paydo bo'lib, uning asta-sekin torayishi kuzatdadi

C) hujayra organoidlari bir qutbga tortihb, ikki hissa ortadi

D) hujayra sitoplazmasida yirik vakuola paydo bo'lib, membranam ikkiga bo'ladi

2338. Hayvon hujayralarida sitokinez qanday o'tadi?

A) hujayraning o'rtasida sitoplazmatik membrana paydo bo'hb, hujayra chetiga tarqala boshlaydi va ko'ndalang to'siq paydo bo'ladiB) plazmatik membrana o'rtasida botiqlik paydo bo'lib, uning asta-sekin torayishi kuzatiladi

C) hujayra organoidlari bir qutbga tortilib, ikki bissa ortadi

D) hujayra sitoplazmasida yirik vakuola paydo bo'lib, membranani ikkiga bo'ladi

2339.Partenogenez yo'li bilan ko'payish qaysi organizmlarga xos?A) mayda qisqichbaqasimonlar, erkak asalarilar

B) urg'ochi asalarilar, daryo qisqichbaqasi

C) kapalaklar, chivinlar

D) barcha sodda hayvonlar, bo'g'imoyoqlilar

2340. Jinsiy yo'l bilan ko'payuvchilarning avlodi ...

A) ota-onaga nisbatan sust, juda ko'p mutatsiyalarga uchraydi

B) ota-onaga nisbatan yashovchan, mutatsiyalarga uchramaydi

C) o'zgargan muhit sharoitiga moslanuvchan emasD) ota-onaga nisbatan yashovchan, o'zgargan muhit sharoitiga moslanuvchan

2341. G'ovaktanlilarga xos ko'payishni aniqlang.

A) spora B) kurtaklanib C) binar D) shizogoniya

2342.Spermatozoid boshchasining oldingi qismida nima joylashgan?A) sitoplazmaning zichlashgan, gidrolizlovchi fermentlarini saqlovchi -akrosoma

B) sitoplazmaning troGk kiritmasini saqlovchi -akrosoma

C) mitoxondriya va sentrosomani saqlovchi -akrosoma

D) yadro va mitoxondriya

2343. Gametogenezning qaysi bosqichida DNK miqdori ikki hissa ortadi?

A) ko'payish B) o'sish D) shakllanish C) yetilish

2344. Tuxum hujayraning somatik hujayradan asosiy farqini ko'rsating.

A) o'lchamining juda katta bo'Hshi

B) yumaloq shaklli, rangli, harakatchan bo'lishi

C) qobig'ining juda qahnligiD) o'lchamining juda katta bo'lishi, qobig'ining juda qalinligi

2345. Ovogenez jarayonining o'sish davrida qanday hujayralar hosil bo'ladi va ularda xromosomalaming qanday to'plami bo'ladi?

A) ikkilamchi ovotsitlar, gaploid

B) bitta tuxum hujayra va bitta yo'naltiruvchi tanacha, diploidC) birlamchi ovotsitlar, diploid

D) ovogoniyalar, diploid

2346. Ovogenez jarayonining o'sish davrida (1) va birinchi meyozdan keyin (2) qanday hujayralar hosil bo'ladi va ularda xromosomalaming qanday to'plami bo'ladi?

A) 1. birlamchi ovotsit, 2n; 2. bitta ikkilamchi ovotsit va bitta yo'naltiruvchi tanacha, In

B) I. bitta tuxum hujayra, In; 2. bitta yo'naltiruvchi tanacha, 2n

C) 1. birlamchi ovotsit va uchta yo'naltiruvchi tanachalar, In; 2. bitta tuxum hujayra, In

D) J. ovogoniyalar, 2n; 2. birlamchi ovotsitlar, In

2347. Ovogenezning ko'payish davrida hosil bo'lgan hujayralar qanday nomlanadi?

A) ikkilamchi ovotsitlar B) ovogoniyalar

C) yo'na/tiruvchi tanachalar D) birlamchi ovotsitlar

2348. Meyozning profaza I da mitozning profazasiga xos bo'lmagan qanday jarayon sodir bo'ladi?

A) yadro membranasining parchalanishi, yadrochaning yo'qolishi

B) xromosomalaming spirallanishi, bo'linish dukining hosil bo'Ushi

C) kopulyatsiya, krossingover

D) konyugatsiya, krossingover

2349. Meyozning qaysi bosqichidan boshlab xromatidlar mustaqil xromosoma bo'ladi?

A) profoza II B) anafaza I C) metafaza II D) anafaza II

2350. Ontogenez ... boshlanadi.A) tuxum hujayra urug'lanishidan keyin

B) tuxum hujayra hosil bo'lishi bilan

C) spermatozoidlarning shakllanishi bilan

D) jinsiy gormonlarning sintezlanishi bilan

2351. Organizmning eng dastlabki rivojlanish bosqichini belgilang.

A) zigota B) neyrala C) blastula D) gastrula

2352. Devori bir qavat hujayralardan tashkil topgan embrionni aniqlang.

A) blastomer B) neyrula C) blastula D) gastrula

2353. Tuxum hujayra birinchi marta qaysi tekislikda bo'linadi?A) meridian B) elrvatoria] C) lateral D) bipolyar

2354. Blastulaning suyuqlik bilan to'lgan bo'shlig'i qanday ataladi?

A) blastomera B) matritsa C) stroma D) blastotsel

2355. Kovakichlilarga gastrulyatsiyaning qaysi turi xos?

A) migratsiya B) botib kirish

C) qat-qat joylashish D) o'sib kirish

2356. Lansetniklarga gastrulyatsiyaning qaysi turi xos?

A) migratsiya B) botib kirish

C) qat-qat joylashish D) o'sib kirish

2357. Sudralib yuruvchilar va qushlarga gastrulyatsiyaning qaysi turi xos?

A) migratsiya B) botib kirish

C) qat-qat joylashish D) o'sib kirish

2358. Amfibiyalarga gastrulyatsiyaning qaysi turi xos?

A) migratsiya B) botib kirish

C) qat-qat joylashish D) o'sib kirish

2359. Lansetniklarning blastulasi nechta blastomeralardan iborat bo'ladi?

A) 64 B) 3000 C) 256 D) 1500

2360. Qaysi hayvonlarning murtak varaqalari bir-biriga o'xshaydi?

A) umurtqaUlar va g'ovaktanlilar

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə