7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə17/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

B) barcha umurtqalilar

C) g'ovaktanlilar va sodda hayvonlar

D) Jcovakichiiiar va yassi chuvalchanglar

2361. Embrionning ayrim qismlari hamda hujayralarining tuzilishi va vazifasi jihatidan bir-biridan farq qilishi nima deyiladi?A) ixtisoslanish B) maydalanish C) gastra/yatsiya D) organqgenez

2362. Muskul hujayralarida nriozinning, limfotsitlarda -antitanaiarning sintezlanishi ixtisoslanishning qaysi turiga misol bo'ladi?

A) morfologik B) Gziologik C) biokimyoviy D) gistologik

2363. Bo'g'imoyoqlilarning ektoderma qavatidan qaysi organ yoki organlar sistemasi shakllanadi?

A) hazm bezi, ichak va o'pka epiteliysi

B) nerv, sezgi organlar, teri qoplamlari va uning hosilalari

C) biriktiruvchi va muskul to'qimalari, teri hosilalari

D) yuralc-qon tomir, ayiruv sistemasi, sezgi organlari

2364. Qaysi hayvonda metamorfoz davrida nerv nayi hujayralarga bo'linib fagotsitlarni hosil qiladi?

A) amfibiyalarda B) g'ovaktanlilarda

C) assidiyada D) askaridada

2365. Jinssiz ko'payishning qaysi turlari ham bir, ham ko'p hujayrali organizmlarda uchraydi?

A) shizogoniya, sporalar orqali

B) sporalar orqali, kurtaklanib

C) sporalar orqali, pohembrional

D) shizogoniya, fragmentlar orqali

2366. Butun hayoti davomida o'sish qaysi organizmlarda kuzatiladi?

1) o'simliklar; 2) kaltakesak; 3) tasmasimon chuvalchang; 4) qo'ng'iz; 5) ayrim molluskalar; 6) quyon; 7) baliqlar

A) 1, 3, 5, 7 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3, 6, 7 D) barchasi
2367. Yopiq urug'lilarda rivojlanib borayotgan murtak uchun zahira oziq materiali nima hisoblanadi?

A) triploid endosperma B) urug'kurtak

C) diploid endosperma D) markaziy hujayra

2368. Jinsiy ko'payadigan organizmlarning somatik hujayrasida mutatsiya ro'y bergan bo'lsa, nima kuzatiladi?

A) shu organizmda naraoyon bo'ladi, keyingi avlodga o'tmaydi

B) shu organizmda namoyon bo'ladi, keyingi avlodga o'tadi

C) organizmda o'zgarish kuzatilmaydi, lekin keyingi avlodga o'tadi

D) mutatsiyaga uchragan hujayra Hzosoma tomonidan eritih yuboriladi

2369. Jinssiz ko'payadigan organizmlarning somatik hujayrasida mutatsiya ro'y bergan bo'lsa, nima kuzatiladi?

A) mutatsiya ko'payotgan hujayrada bo'lsa, u keyingi avlodga o'tadi

B) shu organizmda namoyon bo'ladi, lekin keyingi avlodga o'tmaydi

C) generativ mutatsiya kuzatiladi va keyingi avlodga o'tadi

D) mutatsiyaga uchragan hujayra lizosoma tomonidan eritib yuboriladi

2370. Allel genlar meyoz jarayonida___

A) har xil gametalarga tarqaladi

B) bitta gametaga o'tadi

C) bitta xromosomaning lokusida joylashadi

D) meyozda ishtirok etmaydi

2371. Qaysi organizmlarning ovogenezida birlamchi urg'ochi jinsiy hujayralarning ko'payishi butun umri mobaynida davom etadi?

A) tuban xordalilar

B) tuban umurtqalilar

C) tuban umurtqasizlar

D) sutemizuvchilar

2372. Hayvonot olamining kelib chiqishi bir xil ekanligini isbot etuvchi dalillardan birini aniqlang.

A) ko'pchilik hayvonlarda murtak varaqlar o'xshash

B) ko'pchilik hayvonlarda murtak varaqlar farq qiladi

C) ko'pchilik hayvonlar geterotrof organizm

D) ko'pchilik hayvonlar aerob organizm

2373. Jinssiz ko'payish evolutsiya jarayonida ... paydo bo'lgan.

A) jinsiy ko'payishdan keyinB) jinsiy ko'payishdan oldin

C) jinsiy ko'payish bilan bir vaqtda

D) mitozdan oldin

2374. Mitozga xos bo'lgan (1) va xos bo'lmagan (2) jarayonlarni aniqlang.

a) diploid to'plamli ikkita hujayra hosil bo'ladi;

b) gaploid to'plamli to'rtta hujayra hosil bo'ladi;

c) krossingover bo'ladi; d) konyugatsiya bo'lmaydi; e) konyugatsiya bo'ladi

A) 1-a, d; 2-b, c, e B) 1-b, c, e; 2-a, d C) 1-a; 2-b, c, d D) 1-b, c; 2-a, e

2375. ) Keltirilgan misollardan qaysi biri xordalilarning ontogenez va filogenezi o'rtasida bog'liqlik borligini ko'rsatadi?

A) xordaning shakllanishi

B) nerv nayining hosil bo'lishi

C) halqum atroGda jabra yoriqlarining paydo bo'lishi

D) barcha javoblar to'g'ri

2376.


Keltirilgan misollardan qaysi biri xordalilarning ontogenez va filogenezi o'rtasida bog'liqlik borligini ko'rsatmaydi?

A) xordaning shakllanishi

B) nerv nayining hosil bo'lishi

C) halqum atrofida jabra yoriqlarining paydo bo'lishiD) yurakning 4 kamerali bo'lishi

2377. Embrion rivojlanishining dastlabki bosqichlarida sodir bo'lgan o'zgarishlar nimaga olib kelishi mumkin?A) rivojlanishdan orqada qolishga yoki nobud bo'lishiga

B) foydali belgilarning yuzaga chiqishiga

C) kam ahamiyatga ega bo'lgan belgilarga ta'sir etishiga va foydali belgilarning yuzaga chiqishiga

D) o'zgarishlar kuzatilmaydi

2378. Ontogenez va filogenez o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatuvchi misolni belgilang.

A) tishsiz kitlarning embrionhk davrida tish paydo bo'lishi

B) odam embrionining dastlabki bosqichida yurakning 2 kamerali bo'lishi

C) barcha umurtqalilarda dastlab xorda hosil bo'lishi va umurtqa pog'onasiga aylanishiD) barcha javoblar to'g'ri

2379. Qalampirning diploid to'plamli markaziy hujayrasining urug'lanishidan keyingi xromosomalar sonini belgilang.A) 24 ta B) 72 ta C) 48 ta D) 96 ta

2442. Shimpanzening xromosoma gaploid va diploid to'plamlarini aniqlang.

A) 24,48 B) 23,46 C) 25,50 D) 21, 42

2443. Geterotrof organizmlarni aniqlang.

1. bakteriyalar; 2. suvo'tlar; 3. zambumg'lar; 4. hayvonlar; 5. bir yillik o'tlar; 6. ko'p yillik o'tlar

A) 1, 2, 6 D) 4, 5, 6

B) 2,3,6 C) 1, 3, 4

2444. Aromatik aminokislotalarni aniqlang.

A) sistein, valin B) tirozin, fenilananin

C) glitsin, leysin D) glutamin, asparagin

2445. Radikal tarkibida karboksil guruhi bo'lgan aminokislotani belgilang.

A) triptofan B) lizin C) tirozin D) asparagin2446. Hayot tuzilishining qaysi darajasidan boshlab modda va energiya almashinuvi va irsiy axborot berilishi boshlanadi?

A) molekulyar B) hujayra C) organizm D) populyatsion

2447. Mikrofibrillalar nimalardan tashkil topgan?

A) aktin va boshqa oqsillar B) tubulin

C) ayleron D) troBk kiritmalar

2448. Fagotsitoz qanday jarayonga kiradi?

A) endotsitoz B) ekzotsitoz C) gidrolitik D) osmotik

2449. Virus qanday qismlardan tarkib topgan?

1) yadro; 2) kapsida; 3) hujayra qobig'i; 4) DNK

yoki RNK; 5) organoidlar; 6) sitoplazma

A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 2,4 D) 5,6,3

2450. ATF qayerda sintezlanadi?

A) mitoxondriya va lizosomada

B) ribosoma va mitoxondriyadaC) mitoxondriyada

D) lizosoma va ribosomada

2451. Tilakoidlar qaysi organoid tarkibida uchraydi?

A) mitoxondriya B) ribosomaC) xloroplast D) lizosoma

2452. Mitoz boiinishida bo'linish duki ipchalari xromosomaning qaysi qismiga birikadi?

A) sentrasoma B) sentromera

C) hujayra markazi D) euxromatin


2453. Quyida ko'payishning qaysi usuliga ta'rif berilgan?

"Suvo'tlar, zamburug'lar, sodda hayvonlarda

uchraydi. Awal yadro bir necha bo'laklarga

bo'hnadi, so'ngra sitoplazma bo'linib, yadrolarni

o'raydi. Natijada bir hujayradan bir necha

hujayra hosil bo'ladi".

A) kurtaklanish B) oddiy bollinish

C) shizogoniya D) poliembrional ko'payish

2454. Qaysi usul yordamida B.A.Astaurov tut ipak qurtining qimmath zotlarini yaratgan?

A) tanlash B) gen injeneriyasi

C) qimmatli zotlarni chatishtirish D ) sun 'iy partenogenez

2455. Meyozning qaysi davrida xromatidalarning ajralishi va ularning mustaqil xromosomaga aylanishi kuzatiladi?

A) anafaza I B) profaza II C) metafaza II D) anafaza II

2456. Nima hosil bo'lishi bilan zigotaning maydalanishi yakunlanadi?

A) eictoderma B) entoderma C) blastula D) biastoderma

2457. ) Blastula bosqichidagi hujayralaraing o'xshashhgi (1) va farqi (2) ni toping.

a) barcha hujayralar mitoz yo'li bilan bo'linadi;

b) diploid to'plamga ega; c) sariqlik miqdori bir xil; d) sariqlik miqdori turli xil.

A) 1-a, c; 2-b B) 1-a; 2-c C) 1-b, 2-c D) 1-a, b, 2-d

2458. Gastrulyatsiya tugallangandan keyin nima hosil bo'ladi?A) o'zak organlari kompleksi

B) xorda, bosh miya

C) ichak nayi, anai teshigi

D) sezgi organlari

2459. Qaysi modda hujayra membranasi tarkibiga kiradi?

A) kraxmal B) fosfolipidlar

C) lipidlar va sellyuloza D) nuklein kislota va lipidlar

2460. Hujayra ichki qismiga moddalar o'tkazilishining qaysi turida energiya sarflanadi?A) faol tanlab o'tkazish B) diffuziya C) osmos D) nofaol tanlab o'tkazish

2461. Tolasimon (1) va yumaloq (2) oqsillar qayerlarda uchraydi?

a) hayvon juni; b) qondagi gemoglobin; c) ipak;

d) muskul.

A) 1-a, c; 2-b, d B) 1-a, d; 2-b, c

C) 1-b; 2-a, c, d D) 1-a, c, d; 2-b

2462. Hujayraning yashash muddati nimalarga bog'liq?

A) tuzilishi va funksiyasi B) bo'hnish turiga

C] uchrash joyiga D) barcha javoblar to'g'ri

2463. Zamburug'laming suvo'tlar (1) va bakteriyalar (2) dan farqini toping.

a) xlorofil yo'qligi; b) yadroga ega bo'lishi; c) bir hujayrali bo'lishi; d) ko'p hujayrali bo'lishi.A) 1-a; 2-b B) 1-d; 2-b C) 1-c; 2-d D) 1-a, d; 2-b, c

2464. Yadro qaysi organizmlar hujayrasining muhim tarkibiy qismi bisoblanadi?

1) zamburug'lar; 2) o'sirnliklar; 3) hayvonlar; 4) bakteriyalar; 5) mikroorganizmlar; 6) viruslar.

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 6 C) 4, 5, 6 D) 1,3,5

2465. Yadro va sitoplazmaning kimyoviy tarkibidagi farqni nima saqlab turadi?

A) nujayra qobig'i B) organik birikmalar C) yadro qobig'i D) DNK va RNK

2466. Invaginatsiya gipotezasiga ko'ra eukariot hujayra nimadan kelib chiqqan?

A) ko'p hujayralilardan B) prokariotlardan C) xloroplastlardan D) bir hujayralilardan

2467. Ko'p genomli taxmin nima bilan isbotlanadi?

A) u haqiqatga yaqin

B) yadro va sitoplazmada plastik jarayonlarning o'xshasbligi

C) muralckab genomga ega bo'lishi

D) genomning ayrim elementlami to'plashi

2468. Simbioz gipotezasiga ko'ra mitoxondriya nimadan kelib chiqqan?A) aerob prokariotlar B) anaerob prokariotlar C) aerob eukariotiar D) anaerob eukariofc/ar

2469. Simbioz gipotezasiga ko'ra qaysi organoidlar yadro membranalaridan kelib chiqqan?A) endoplazmatik to'r, Golji majmui

B) xloroplast, sentrosomaC) lizosoma, ribosoma

D) Golji majmui, tizosoma, sentrosoma

2470. Tufelka sitoplazmasida qaysi organizm yashaydi va uni ozuqa bilan ta'minlaydi?

A) amyoba B) xlamidomonadaC) xlorella D) evgiena

2471. Qaysi kasallikni qo'zg'atuvchi viruslar faqat jigar hujayralarida ko'paya oladi?

A) ichburug1 B) qizamiq C) ensefalit D) gepatit

2472. ) O'pka sili kasalligini qo'zg'atuvchi bakteriya shakli jihatdan qanday guruhga mansub?

A) kokklar B) vibrion C) batsilla D) spirilla

2473. Ko'k-yashil suvo'tlarning ahamiyati qanday?

A) tuproq hosil bo'lishida qatnashadi

B) atmosferadagi erkin azotni o'zlashtirib tuproqni azotga boyitadi

C) ozuqa sifatida ishlatiladi

D) berilganlarning barchasi

2474. Mamont daraxtiga xos belgilarni aniqlang.A) gullamaydigan yuksak o'simlik

B) gullamaydigan tuban o'simlik

C) gullaydigan sporali o'simlik

D) gul, meva, urug' hosil qiladigan yopiq urug'U o'simlik

2475. Hujayra biologiyasini o'rganishga mamlakatimizning qaysi olimlari katta hissa qo'shgan?

A) K.Zufarov, J.Hamidov

B) Ye.To'raquiov, S.Shamsiyev

C) T.Zohidov, D.Qashqarov

D) O.Bogdanov, S.Alimuhamedov

2476. "Mezosoma" qaysi organizmlarga xos organoid?

A) hayvoniarga B) o'simliklarga

C) eukariotlarga D) prokariotlarga

2477. Qaysi pigment xromoplastlar tarkibida uchraydi?

A) xlorofill B) Gkotsian C) karotinoid D) gem

2478. qaysi qismlarida leykoplastlarni uchratish mumkin?

A) barglarda, urug'larda

B) ildizmevada, yon bargchalarda

C) urug'larda, tojibarglarda

D) ildizda, tugunaklarda

2479. Membranali hujayra tuzilmasini aniqlang.A) vakuola, lizosoma,

B) ribosoma, mitoxondriya

C) sentrosoma, ribosoma

D) hujayra markazi, vakuola

2480. Tuxum hujayrasi yirik bo'lgan hayvon

A) kit B) toshbaqa C) sigir D) jirafa

2481. Gametalar, bu - ...

A) jinsiy hujayralar B) jinsiy bezlar

C) jinsiy gormonlar

D) jinsiy kofpayishning bir turi

2482. Interkinez davrida ... kuzatilmaydi.

A) oqsil va RNKning sintezi

B) DNKning reduplikatsiyasi

C) fermentiar va tubulin oqsilining sintezi

D) sentriolalarning sintezi

2483. Oq planariya jinssiz ko'payishning qaysi turi bilan ko'payadi?

A) poliembrional B) kurtaklanib C) fragmentlar orqali D) binar

2484. Spermatogenez jarayonining qaysi davrida mitoz bo'linishi kuzatiladi?

A) yetilish B) o'sish C) shakllanish D) ko'payish

2485. Zigotaning to'liqmas, notekis maydalanishi qaysi organizmlarga xos?

A) odamlarga B) lansetniklarga

C) tuyaqusharga D) barcha sutemizuvchilarga

2486. Endodermadan ... rivojlanadi.A) jigar, oshqozon osti bezlari B) muskul, suyak C) jabra, tish emali D) jinsiy a'zolar, nerv sistemasi

2487. Oqsil tarkibida 1250 ta aminokislota bo'lsa, bu zanjirda nechta peptid bog' bo'ladi?A) 1249 B) 625 C) 1250 D) 1251

2488. "Steroidlar" qaysi organik moddalar guruhiga kiradi?A) Upidlar B) oqsillar C) uglevodlar D) nuicleotid/ar

2489. Tish emali hujayralarida suvning miqdori necha foizni tashkil etadi?A) 10 B) 15 C) 20 D) 5-8

2490. Suvarakning somatik hujayralarida nechta autosoma xromosomalari bo'ladi?

A) 48 ta B) 46 ta C) 24 ta D) 12 ta

2491. Gulli o'simliklarda gullarning antotsian rangda bo'lishini ta'minlovchi gen yana qanday belgilarning rivojlanishini ta'minlaydi?A) poya shoxlarning to’q qizil bo’lishi

B) poya, meva va urug'laming to'q qizil bo'Ushi

C) meva va urug'laming katta-kichikhgi

D) poya, barg va shoxlarning yashil bo'Ushi

2492. Markaziy Osiyo cho'llarida uchraydigan ko'k-yashil suvo'tlarga xos bo'lmagan xususiyatni ko'rsating

A) tuproq hosil qiUshda qatnashadi

B) havodagi erkin azotni o'zlashtiradi

C) tuproqni azotga boyitadiD) tuproqni ynmshatadi va havodagi oltingugurtni o'zlashtiradi

2493.Prokariotlarning DNKsi qanday nomlanadi?A) nukleoid B) gen C) nukleozid D) nukleotid

2494. Monoaminomonokarbon aminokislotani aniqlang.

A) lizin B) alanin C) glutamine D) fenilalanin

2495. Oqsilning biologik funksiyasini nima belgilaydi?A) aminokislotalar ketma-ketligi (I-struktura)

B) ikkilamchi strukturasi

C) apofermentlar

D) Dukleozidlarning ketma-ketligi

2496. Asalning asosiy qismini qaysi moddalar tashkil etadi?

A) glyukoza, fruktoza B) fruktoza, riboza

C) pentoza, fosfolipid D) letsitin, albumin

2497. Odam hayot faoliyati tufayli bir yilda taxminan qancha kislorod va ozuqani o'zlashtiradi?

A) 86 kg B) 2,0 tonna C) 1,5 tonna

D) 500 kg

2498. tuzlar hujayrada qanday ko'rinishda bo'ladi?

A) ion bolatida

B) qattiq erimaydigan tuz ko'rinishidaC) ion holatida, qattiq erimaydigan tuz ko'rinishida

D) suyuq eritma, pigment ko'rinishida

2499. Glikoliz jarayonida ajralib chiqayotgan energiyaning necha foizi ATF tarkibida to'planadi?

A) 40 B) 10 C) 60 D) 70

2500. Ikki molekula sut kislotaning kislorodli sharoitda to'liq parchalanishida nechta raolekula ATF hosil bo'ladi?

A) 2 B) 36 C) 38 D) 10

2501. Yorug'lik ta'sirida suvni dissotsiatsiyalanishiga ... deyiladi. A) fotoliz B) fotosintez C) xemosintez D) plazmoliz

2502. Qaysi reaksiyalarda ATF to'planadi?

A) oksidlanish, acbish B) sintezlash, achish

C) oksidlanisb, sintezlash D) oksidlanish, sintezlash, achish

2503. Xlorofill molekulasining biologik ahamiyatga ega bo'lgan fizik-kimyoviy xususiyatini aniqlang.A) yorug'lik energiyasini yutish qobiliyati

B) yorug'lik energiyasini qaytarish qobiliyati

C) glukozani sintez qilish

D) suvni fotolizga uchratish

2504. Rangi qora va qanoti kalta (retsessiv belgilar) bo'lgan urg'ochi drozofila pashsha necha xil gameta hosil qiladi?

A) ikkita B) uchta C) to'rtta D) bitta

2505. Mendelning birinchi qonuni qanday ataladi?

A) ajralish

B) belgilarning mustaqil holda irsiylanishi

C) dominantlik

D) birikkan holda irsiylanish

2506. Mendelning uchinchi qonuni qanday ataladi?

A) ajralishB) belgilarning mustaqil holda irsiylanishi

C) dominantlik

D) birikkan holda irsiylanish

2507. Irsiyatning xromosoma nazariyasini kirn yaratgan?A) T.Morgan B) G.Mendel C) De-Friz D) Davidenkov

2508. Mendelning ikkinchi qonuni qanday ataladi?A) ajralish

B) belgilarning mustaqil holda irsiylanishi

C) dominantlik

D) gametalar sofhgi

2509. Qaysi olim Mendel tadqiqotlarini qayta kashf etishda qatnashmagan?

A) YE. Chermak B) K. Korrens C) G. de Friz D) T. Morgan

2510. Nomozshomgul o'simlik gulining rangi qanday irsiylanadi?

A) to'liq birikish B) chain birikish

C) chala dominantlik D) to'iiq dominantlik

2511."Gametalar sofligi" gipotezasiga to'g'ri izoh berilgan javobni aniqlang.

A) bar bir gametalar juft genlarning ikkitasini ham o'zida saqlaydi

B) har bir gametalar juft genlardan faqat bittasini o'zida saqlaydi

C) har bir gametada juft genlarning ikki hissa ortgan holati saqlanadi

D) geterozigotalilar nasldan-naslga sof holda oltadi

2512. Tahliliy chatishtirish natijasida birinchi bo'g'inda bir xillik kuzatilsa, bu holda genotipi noaniq bo'lgan organizmning genotipi qanday bo'ladi?

A) retsessiv gomozigotali B) dominant gomozigotali C) geterozigotali D) gemizigotali

2513Tahliliy chatishtirish natijasida birinchi bo'g'inda genotip va fenotip bo'yicha 1:1 nisbatda ajralish yuzaga kelsa, bu holda genotipi noaniq bo'lgan organizmning genotipi qanday bo'ladi?

A) retsessiv gomozigotali

B) dominant gomozigotali C) geterozigotali D) gemizigotali

2514. Qaysi hayvon organizmlarining 50% spermatozoidlari faqat autosoma xromosomalaridan iborat bo'ladi?

A) qushlar B) ayrim hasharotlar

C) sudralib yuruvchilar

D) barcha bo'g'imoyoqlilar

2515. Qaysi organ izmlarning somatik hujayralarida jinsiy xromosomalaridan faqat bittasi bo'ladi?

A) ayrim hasharotlarda

B) qushlarda

C) sudralib yuruvchilarda

D) jinsiy xromosomalar doimo juft bo'ladi

2516. Quyidagi kasalliklarning qaysi biri ham erkak, ham ayollarda uchraydi?

A) Daun sindromi B) Klaynfelter sindromi

C) Shereshevskiy-Terner sindromi D) hammasi

2517. Faqat erkaklarda uchraydigan kasallikni ko'rsating.

A) Daun sindromi B) Klaynfelter sindromi

C) Shereshevskiy-Terner sindromi

D) hammasi

2518. Faqat ayollarda uchraydigan kasallikni ko'rsating. A) Daun sindromi B) Klaynfelter sindromi

C) Shereshevskiy-Terner sindromi D) hammasi

2519. Daun sindromi bilan kasallangan erkakda jinsiy xromosomalar bo'yicha kariotipi qanday?

A) XX B) XY C) XXY D) XO

2520. Daun sindromi bilan kasallangan ayolda jinsiy xromosomalar bo'yicha kariotipi qanday?

A) XX B) XY C) XXY D) XO

2521. Klaynfelter sindromi bilan kasallangan shaxslarda jinsiy xromosomalar bo'yicha kariotipi qanday? A) XX B) XY C) XXY D) XO

2522. Shereshevskiy-Terner sindromi bilan kasallangan shaxslarda jinsiy xromosomalar bo'yicha kariotipi qanday?

A) XX B) XY C) XXY D) XO

2523Quyidagi kasalliklardan qaysi biri jinsiy sistemaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi?

1) Daun sindromi; 2) Klaynfelter sindromi; 3) Shereshevskiy-Terner sindromi A) 1,2 B) 2,3 C) 1, 3 D) 1,2,3

2524. Odamdagi qaysi belgi dominant holda irsiylanmaydi?

A) sochmng tekis farq hosil qilmay o'sishi

B) bosh barmoqning to'mtoq, yalpoq bo'lishi

C) tilni nay shakliga keltka olish

D) ko'z qorachig'ining to'liq ko'rinmasligi

2525. Qovoq o'simligi mevasining shakli ikki juft kompleinentar genlar bilan belgilanadi. Quyidagi genotiplarning qaysi biri qovoqning gardishsimon shaklini belgilaydi?

1) Aabb; 2) AABb; 3) AABB; 4) AaBB; 5) AaBb; 6) aaBB; 7) aaBb; 8) AAbb A) 2, 3, 4, 5 B) 1, 6, 7, 8 C) 1, 2, 4, 5 D) 3, 4, 7, 8

2526. Poligenlarning o'zaro ta'sirida belgilarning irsiylanish qonunlarini kashf etishda qaysi olim ishtirok etmagan?A) Levit B) Betson C) Nilsson-Ele D) 1st

2527. Mikrotsefaliya qaysi kasallik natijasida rivojlanadi?

A) albinizm B) fenilketonuriya C) qandli diabei D) shizofreniya

2528. Hasharotlar yordamida changlanadigan o'simliklarning qaysi organlari kam holda o'zgaradi?

A) mevasi B) bargi C) ildizi D) guii

2529. Hasharotlar yordamida changlanadigan o'simliklarning qaysi organlari juda o'zganivchan bo'ladi?

A) mevasi B) bargi C) ildizi D) guli

2530. Qaysi belgilar uchun reaksiya normasi tor bo'ladi?

A) yurak kattaligi, barg uzunligi

B) bosh miya kattaligi, teri rangi

C) bosh miya kattaligi, yog* miqdori

D) yurak kattaligi, bosh miya kattaligi

2531. Qaysi xromosomalarda joylashgan genlar otadan o'g'ilga o'tadi?

A) autosoma va X-xromosomadagi

B) autosoma va Y-xromosomadagi

C) faqat autosomadagi

D) faqat X-xromosomadagi

2532. Qaysi xromosomalarda joylashgan genlar onadan o'g'il bolalarga o'tadi?

A) autosoma va X-xromosomadagi

B) autosoma va Y-xromosomadagi

C) faqat autosomadagi

D) faqat X-xromosomadagi

2533. Qaysi xromosomalarda joylashgan genlar otadan qiz bolalarga o'tadi?

A) autosoma va X-xromosomadagi

B) autosoma va Y-xromosomadagi

C) faqat autosomadagi

D) faqat X-xromosomadagi

2534. Qaysi xromosomalarda joylashgan genlar onadan qiz bolalarga o'tadi?

A) autosoma va X-xromosomadagi

B) autosoma va Y-xromosomadagi

C) faqat autosomadagi

D) faqat X-xromosomadagi

2535. Odamlarda bo'y uzunligi qanday genlar tomonidan aniqlanadi?

A) komplementar B) epistatik C) polimer D) pleyotropik

2536. Digeterozigota organizm necha hil gameta hosil qiladi?

A) 8 B) 2 C) 4 D) 16

2537. Quyidagi genotiplar necha xil gameta hosil qiladi?

a) AABBCCDD; b) aabbccDdmm;

c) AabbCCee; d) AaBB; e) AaBBCcDdmm

A) a-1; b-2; c-2; d-2; e-8

B) a-1; b-16; c-4; d-2; e-16

C) a-1; b-1; c-2; d-2; e-16

D) a-1; b-1; c-2; d-2; e-4

2538. Qanday genotiplardan 4 xil gameta olish mumkin?

1) AaBb; 2) AaBBCC; 3) AaBbCC; 4) AaBB; 5) AABbCcDd; 6) AABb; 7) AaBBCcDD; 8) aaBb; 9) AaBBccDd

A) 2, 4, 5, 9 B) 1, 2, 7, 8 C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 3, 7, 9

2539. Mendel tadqiqotlarini qayta kashf etishda qatnashmagan olimni belgilang.

A) DeFriz B) E.Chermak C) Nilson-Ele D) K.Korrens

2540. Mendel o'z tadqiqotlarida qanday usulni qo'llagan?

A) ontogenetik B) geneologik C) sitogenetik D) duragaylash

2541. No'xat o'simligining dominant (1) va retsessiv (2) holda irsiylanuvchi belgilarini aniqlang.

a) burishgan don; b) yashil don; c) bo'g'imli dukkak; d) oddiy dukkak; e) qizil gul; f) silliq don A) 1-a, b, c; 2-d, e, f B) 1- d, e, f; 2- a, b, c C) 1-a, c, f; 2-b, d, e D) 1- b, d, e; 2- a, c, f

2542. Juft genlar qayerda joylashgan bo'ladi?

A) nogomologik xromosomalarda

B) faqat autosomalarda

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə