7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1.16 Mb.
səhifə18/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1.16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

C) gomologik xromosomalarda

D) faqat jinsiy xromosomalarda

2543. Allel genlarga xos xususiyatni belgilang.

A) gomologik xromosomalarda joylashadi

B) bir-birini istisno etadigan belgilarning rivojlanishini ta'minlaydi

C) meyoz jarayonida har xil gametalarga oltadiD) barcha javoblar to'g'ri

2544. XAXaBbDd genotipli organizm necha xil gameta beradi?

A) 16 B) 4 C) 8 D) 32

2545. BBXAXadd genotipli organizm necha xil gameta beradi?

A) 16 B) 2 C) 8 D) 4

2546. XAXaBbDd genotipli organizm qanday gametalarni hosil qilmaydi (1) va hosil qiladi (2)? a) XABD; b) XABd; c) XABb; d) XaBD;

e) XaBd; f) XAbD; j) XAbd; i) XaDd; k) XAXad

A) 1 - c, i, k; 2 - a, b, d, e, f, j

B) 1 - a, b, c, d; 2 - e, f, j, i, k

C) 1-a, b, d, e, f, j; 2 - c, i, k

D) 1 - e, f, j, i, k; 2 - a, b, c, d

2547. Noto'g'ri fikr keltirilgan javobni aniqlang.

A) Har bir gameta juft genlardan faqat bittasiga ega bo'ladi.

B) Juflt genlar gomologik xromosomada joylashadi.

C) Jinsiy ko'payishda avlodlar o'rtasidagi bog'lanish gametalar orqali amalga oshadi.

D) Har bir gameta juft genlarning ikkitasiga ham ega bo'ladi.

2548. Andaluz tovuq patining rangi ...

A) to'liq dominant xarakterga ega

B) oraliq xarakterga ega

C) komplementarlik xarakterga ega

D) poHmer ta'sirga ega

2549. Mendel gametalar sofligi gipotezasini ta'riflab bergan vaqtlarda qaysi hodisalar hali ma'lum emas edi?

A) mitoz va meyoz

B) gametalarning rivojlanishi

C) faqat mitoz

D) gametalarning rivojlanishi, mitoz va meyoz

2550. Qaysi chatishtirishlarda fenotip bo'yicha 3:1 nisbat olish mumkin?

a) aaBb x aabb; b) Aa x Aa; c) Aabb x AaBB;

d) Aabb x aaBb; e) AaBbCc x aabbcc; f) aaBbCC x aaBbCcA) b, c, f B) a, d, e C) a, b, c D) d,e,f

2551. Qaysi chatishtirishlarda fenotip va genotip bo'yicha 1:1:1:1 nisbatda ajralish olinadi?

a) AaBb x aabb; b) Aabb x aaBb;

c) AABb x aaBb; d) AABbCc x aabbcc;

e) aaBbcc x aaBbcc

A) c, e B) a, b, d C) a, b, c D) d, e

2552. No'xatda birikish guruhi nechaga teng? A) 14 B) 4 C) 16 D) 7

2553. Mendelning uchinchi qonuni qanday genlar uchun xos?

A) bir juft allel genlar har xil gomologik xromosomalarda joylashgan bo'lsa

B) aiieJ geniar bitta xromosomada joylashgan bo'lsa

C) noallel genlar bitta xromosomada joylashgan bo'lsa

D) ikki juft noallel genlar har xil gomologik xromosomalarda joylashgan bo'lsa

2554. Noallel genlar qanday joylashganda Mendelning uchinchi qonuni "ishlamaydi"?

A) bir juft allel genlar har xil gomologik xromosomalarda joylashgan bo'lsa

B) allel genlar bitta xromosomada joylashgan bo'lsaC) noallel genlar bitta xromosomada joylashgan bo'lsa

D) ikki juft noallel genlar bar xil gomologik xromosomalarda joylashgan bo'lsa

2555. Genlarning birikish guruhi

A) xromosomalarning gaploid to'plamiga

B) xromosomalarning diploid to'plamiga

C) autosomalar soniga

D) noallel genlarning soniga

2556. No'xatning somatik hiijayrasida nechta autosoma xromosomalari bo'ladi?

A) 14 B) 12 C) 2 D) 7

2557. No'xatning tuxum hiijayrasida nechta autosoma xromosomalari bo'ladi?

A) 14 B) 12 C) 6 D) 7

2558. No'xatning tuxum hujayrasida nechta jinsiy xromosoma bo'ladi?

A) 14 B) 7 C) 2 D) 1

2559. No'xatning somatik hiijayrasida nechta jinsiy xromosoma bo'ladi?

A) 14 B) 7 C) 2 D) 1

2560. Genlarning birikkan holda irsiylanishini qaysi jarayon buzadi?

A) konyugatsiya B) reduplikatsiya

C) krossingover D) interkinez

2561. Ayrim jinsli organizmlarda jinslar nisbati nechaga teng bo'ladi?

A) 3:1 B) 2:1 C) 9:7 D) 1:1

2562. Genlar faqat autosomalarda emas, balki jinsiy xromosomalarda ham joylashganligini qaysi olim aniqlagan?

A) G.Mendel B) Nilson-Ele C) K.KorrensD) T.Morgan

2563. Daltonizm qanday kasallik?

A) qonning ivimasligi

B) qizil va yashil ranglarni ajrata olmaslik

C) oq va qora ranglarni ajrata olmaslik

D) barmoqlarning ortishi

2564. Quyidagi organizmlaming qaysi biri

" geterogametali" ?

A) timsohning urg'ochisi

B) drozoBllaning urg'ochisi

C) sichqonning urg'ochisi

D) xo'roz

2565. Quyidagi qaysi organizm "gomogametalilar" qatoriga kirmaydi?

A) timsohning urg'ochisi

B) drozoBllaning urg'ochisi

C) sichqonning urg'ochisi

D) xo'roz

2566. Ota-onasi gemofiliya bo'yicha sog' oilada kasal qizlaraing tug'ilish ehtimoli necha foizga teng?A) 0 B) 25 C) 50 D) 75

2567. Ota-onasi gemofiliya bo'yicha sog' bo'lgan oilada tug'ilgan qizlarning necha foizi genotipi bo'yicha "tashuvchi" bo'ladi?

A) 100 B) 25 C) 50 D) 75

2568. Drozofilla pashshasida ko'zning oq rangi X-xromosomadagi retsessiv genga bog'liq. Agar oq ko'zli urg'ochi qizil ko'zli erkak pashsha bilan chatishtirilsa, Fi da qanday ajralish bo'ladi?A) 50% qizil ko'zli urg'ochilar; 50% oq ko'zli erkaklar

B) 50% qizil ko'zli erkaklar; 50% oq ko'zli urg'ochilar

C) barcha pashshalar qizil ko'zli

D) barcha pashshalar oq ko'zli

2569. Irsiyatning tuzilish va funksional birligi nima? A) autosomalar B) genlar C) fenotip D) jinsiy xromosomalar

2570. Allel bo'lmagan genlar o'zaro ta'sirimng qaysi birida fenotip bo'yicha 9:7 nisbatda ajralish olish mumkin?

A) epistaz B) polimeriya

C) komplementarlik D) pleyotrop

2571. Genlarning komplementar ta'sirida fenotipda qanday nisbatlar namoyon bo'lmaydi?

a) 9:3:3:1; b) 13:3; c) 9:7; d) 1:4:6:4:1 A) a, c B) a, b C) c, d D) b, d

2572.Genlarning komplementar (1), epistaz (2) va polimeriya (3) ta'sirida fenotipda qanday ajralishlar olinadi?

a) 9:3:3:1; b) 13:3; c) 9:7; d) 1:4:6:4:1 A) I-a, b; 2-c; 3-d B) 1-a, c; 2-b; 3-d C) 1-a, c; 2-d; 3-b D) 1-b; 2-a, c; 3-d

2573. Miqdor belgilarining rivojlanish darajasi nimaga bog'liq?

A) epistatik genlar soniga

B) komplementar ta'sir etuvchi genlar soniga

C) polimer genlar soniga

D) pleyotrop genlar soniga

2574. G'alladoshlarda boshoqning uzunligi, makkajo'xori so'tasining kattaligi qaysi genlar ta'sirida irsiylanadi?

A) komplementar B) pleyotrop C) epistaz D) polimer

2575. Nima sababdan sariq sichqonlar orasida dominant gomozigotali formalari umuman uchramaydi?

A) gomozigota holatda dominant gen letal xususiyatga ega

B) bepusht bo'ladi

C) sichqonlar partenogenez yo'li bilan ko'payadi

D) sichqonlarda jinsiy xromosomalar bo'lmaydi

2576. Bitta genning bir qancha belgilar rivojlanishiga ta'siri qanday nomlanadi?

A) epistaz B) komplementarlik C) polimeriya D) pleyotropiya

2577. Ko'zining rangi oq bo'lgan drozofilla pashshasida qanday hodisalar kuzatiladi?

a) nasi qoldirishi kamayadi; b) serpushtlik namoyon bo'ladi; c) ichki organlar rangiga ta'sir ko'rsatadi; d) hayotchanligi kamayadi; e) hayotchanligi ortadi; f) yiriklashadi A) a, d, f B) a, c, d C) b, e, f D) b, d, e

2578. Oq ko'zli drozofilla pashshasiga xos bo'lmagan belgilarni aniqlang.

a) nasi qoldirishi kamayadi; b) serpushtlik namoyon bo'ladi; c) ichki organlar rangiga ta'sir ko'rsatadi; d) hayotchanligi kamayadi; e) hayotchanligi ortadi; f) yiriklashadi A) a, d, f B) a, c, d C) b, e, f D) b,d,e

2579. Odamlarda uchraydigan ko'p barmoqlilik kasalligi qanday ataladi?

A) braxidaktiliya B) pohdaktiUya C) sindaktiHya D) daktiJoslropiya

2580. Odamlarda uchraydigan "kaltabarmoqUlik" kasalligi qanday nomlanadi?A) braxidaktiliya B) polidaktiliya C) sindaktiUya D) daktiloskopiya

2581. Qaysi mutatsiya oqsillar tuzilishiga o'zgarishlar kiritadi?

A) xromosoma D) fenotipik

B) somatik C) gen

2582. Polipeptid zanjirdagi aminokislotalarning ketma-ketligini o'zgartiruvchi mutatsiyani ko'rsating.

A) xromosoma B) somatik C) gen D) retsessiv

2583. Oqsil molekulasining funksional faolligini o'zgartiruvchi mutatsiya turini belgilang.

A) xromosoma B) somatik C) gen D) retsessiv

2584. Mutatsiyalar tezligini qanday oshirish mumkin?

A) rentgen nurlari ta'sirida

B) ionJantiruvchi radiatsiya nurlari ta'sirida

C) kimyoviy moddalar ta'sirida

D) barcha javoblar to'g'ri

2585. O'zgaruvchanlikning qaysi turi guruhli xarakterga ega?A) mutatsion B) somatik C) fenotipik D) nuqtali

2586. Reaksiya normasining kengligi nima bilan bog'liq?

A) fenotip B) genotip

C) tashqi muhit omillari D) xromosoma soni

2587. Gen kasalliklarini aniqlang.

A) Daun, Klaynfelter

B) mikrotsefaliya, Shereshevskiy-Terner

C) fenilketonuriya, shizofreniya

D) albinizm, Daun

2588. Jinsiy xromosomaga birikkan holda irsiylanadigan gen kasalliklarini belgilang.

A) gemofiliya, daltonizm

B) fenilketonuriya, albinizm

C) qandli diabet, karlik

D) qandli diabet, gemofiliya

2589. Shereshevskiy-Terner sindromida qaysi xromosoma soni o'zgaradi?

A) autosoma B) jinsiy C) somatik D) tayoqchasimon

2590. Qaysi kasallik faqat ayollarda uchraydi?

A) fenilketonuriya B) Shereshevskiy-Terner C) albinizm D) Klaynfelter

2591. Shereshevskiy-Terner sindromli ayolning somatik hujayrasida nechta autosoma bo'ladi?

A) 45 B) 22 C) 44 D) 1

2592. Shereshevskiy-Terner sindromli ayolning somatik hujayrasida nechta jinsiy xromosoma bo'ladi?

A) 45 B) 22 C) 1 D) 2

2593. Shereshevskiy-Terner sindromli ayolning teri hujayrasida nechta xromosoma bo'ladi?A) 45 B) 22 C) 1 D) 2

2594. Daun sindromli qizlarning leykotsitlarida nechta autosoma bo'ladi?A) 45 B) 47 C) 22 D) 44

2595. Daun sindromli qizlarning leykotsitlarida nechta jinsiy xromosoma bo'ladi?

A) 2

B)J


C) leykotsitlarda jinsiy xromosoma bo'hnaydi

D)44

2596. Qaysi metod yordamida moddalar almashinuvining buzilishi aniqlanadi? A) sitogenetik B) geneologik C) egizaklar D) biokimyoviy

2597. Qaysi xromosoma kasalligiga chalingan odamlarning qo'1-oyoqlari uzun, yelkasi esa chanoqqa nisbatan tor bo'ladi? A) Shereshevskiy-Terner B) Daun C) Klaynfelter D) fenilketonuriya

2598. Qaysi kasallikka chalingan odamlarning bo'yi juda past bo'lib, ularda ikkilamchi jinsiy belgilar sust rivojlanadi, tuxumdon rivojlanmagan bo'ladi?

A) Shereshevskiy-Terner B) Daun

C) Klaynfelter D) fenilketonuriya

2599. Tibbiyot genetikasi va tibbiy-genetik maslahat markazining vazifasi nlmadan iborat?

A) sog'lom avlod uchun kurash

B) irsiy kasamklarning oldini olish

C) irsiy kasalhklarni davolash usullarini ishlab chiqishD) barcha javoblar to'g'ri

2600. Daun sindromli bolalarda kuzatiladigan o'zgarishlarni aniqlang.

a) diploid to'plami 47 ta; b) ko'zlari kichik, bir-biriga yaqin joylashgan; c) yelka chanoqqa nisbatan tor; d) qo'llari uzun; e) skelet tuzilishi ayollarnikiga o'xshaydi; f) bo'yi past; j) diploid to'plami 45 ta; k) og'zi yarim ochiq; m) uzoq yashamaydi

A) a, b, k, m B) a, c, d, e C) f, j D) b, j, k, m

2601. Klaynfelter sindromli bolalarda kuzatiladigan o'zgarishlarni aniqlang.

a) diploid to'plami 47 ta; b) ko'zlari kichik, bir-biriga yaqin joylashgan; c) yelka chanoqqa nisbatan tor; d) qo'llari uzun; e) skelet tuzilishi ayollarnikiga o'xshaydi; f) bo'yi past; j) diploid to'plami 45 ta; k) og'zi yarim ochiq; m) uzoq yashamaydi

A) a, b, k, m B) a, c, d, e C) f, j D) b, j, k, m

2602. Shereshevskiy-Terner sindromli bolalarda kuzatiladigan o'zgarishlarni aniqlang.

a) diploid to'plami 47 ta; b) ko'zlari kichik, bir-biriga yaqin joylashgan; c) yelka chanoqqa nisbatan tor; d) qo'llari uzun; e) skelet tuzilishi ayollarnikiga o'xshaydi; f) bo'yi past; j) diploid to'plami 45 ta; k) og'zi yarim ochiq; m) uzoq yashamaydi

A) a, b, k, m B) a, c, d, e C) f,j D) b, j, k, m

2603. Qaysi kasalliklar faqat ayollarda (1), faqat erkaklarda (2), ayol va erkaklarda (3) namoyon bo'ladi?

a) albinizm; b) Klaynfelter; c) Daun;

d) fenilketonuriya; e) Shereshevskiy-Terner

A) 1-e; 2-b; 3-a, c, d B) 1-d, e; 2-b; 3-a, c

C) 1-e; 2-a, b; 3-c, d D) 1-b; 2-d, e; 3-a, c

2604. Xromosoma tuzilishining o'zgarishi bilan bog'liq mutatsiyalarni aniqlash uchun qaysi usuldan foydalaniladi?

A) biokimyoviy B) geneologik C) egizaklarD) sitogenetik

2605 Taram-taram sochlilarning genotipi qanday bo'ladi?

A) gomozigota dominant B) geterozigotali

C) gomozigota retsessiv D) trigeterozigotali

2606. Dominant belgilarni aniqlang.

a) sochning erta to'kilishi; b) malla soch; c) qo'y ko'z; d) kulrang ko'z; e) pakanalik; f) normal bo'y; j) besh bannoqlilik; k) ko'z shox pardasining degeneratsiyasi A) a, c, e, k B) b, d, f, j C) a, b, c, d

D) e,f,j,k

2607. Retsessiv belgilarni aniqlang.

a) sochning erta to'kilishi; b) malla soch; c) qo'y ko'z; d) kulrang ko'z; e) pakanalik; f) normal bo'y; j) besh barmoqlilik; k) ko'z shox pardasining degeneratsiyasi A) a, c, e, k B) b, d, f, j C) a, b, c, d D) e,f,j, k

2608. Nilufar (1) va suv yong*og'ining (2) suv ostidagi barglarining shakli qanday bo'ladi?

a) lansetsimon; b) voronkasimon; c) patsimon; d) yaxlit

A) 1-a; 2-c B) 1-b; 2-d C) 1-c; 2-a D) 1-d; 2-b

2609. AaBbddEe genotipli organizmlarda qanday gametalar hosil bo'ladi?

A) ABdE, AbdE, ABde, Abde, aBDE, aBde, abdE, abde

B) ABdE, AbdE, ABDe, Abde, aBdE, aBde, abdE, abdeC) ABdE, AbdE, ABde, Abde, aBdE, aBde, abdE, abde

D) aJBdE, AbdE, ABde, AbDE, aBdE, aBde, abdE, abde

2610. Quyidagi belgilaraing qaysilari allel emas?

A) uzun, kalta B) silliq, hurpaygan

C) uzun, ingichka D) jingalak, silliq

2611. Poliduragaylarda gametalarning umumiy sonini qaysi formula yordamida hisoblash mumkin?A) 2n B) 3n C) 4n D) 16n

2612. Birikish guruhlari soni 24 ta bo'lgan organizmlarni ko'rsating.

1) makkajo'xori; 2) qalampir; 3) zog'ora baliq; 4) shimpanze; 5) drozofila; 6) suvarak; 7) odam A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 5, 6, 7

D) 2, 4, 6

2613. 23 juft autosoma va 2 ta jinsiy xromosomalarga ega bo'lgan organizmlarni ko'rsating.

1) makkajo'xori; 2) qalampir; 3) zog'ora baliq; 4) shimpanze; 5) drozofila; 6) suvarak; 7) odam A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 5, 6, 7 D) 2, 4, 6

2614. Jinsga bog'liq holda irsiylanadigan belgilar qaysi xromosomalarda joylashgan genlar bilan belgilanadi?

A) autosoma va X-xromosoma

B) autosoma va Y-xromosoma

C) faqat X-xromosoma

D) X va Y-xromosoma

2615. Mongoloid ko'zli erkak yevropoid ko'zli ayolga uylandi. Agar oilada yevropoid ko'zli qiz bola tug'ilgan bo'lsa, keyingi tug'ilajak farzandlaming fenotipini aniqlang (mazkur belgining genlari autosomalarda joylashgan, yevropoid ko'z shakli retsessiv belgi).

A) o'g'il bolalar mongoloid, qiz bolalar yevropoid ko'zli

B) o'g'il bolalar yevropoid, qiz bolalar mongoloid ko'zliC) 50% mongoloid, 50% yevropoid ko'zli farzandlar

D) 100% farzandlar mongoloid ko'zli

2616. Qora (AA), qizil (aa) qoramollar chatishtirilganda F2da fenotip nisbatini aniqlang. A) 1:1 B) 3:1 C) 2:1 D) 2:1:2

2664. Ontogenez asosan qanday davrlarga bo'linadi?

1) lichinkali rivojlanish; 2) lichinkasiz rivojlanish; 3) ona qornida rivojlanish; 4) embrional rivojlanish; 5) postembrional rivojlanish A) 1,2 B) 2,4 C) 4,5 D) 1,3

2665.Gidrofob moddalar -...

A) yog'lar, sellyuloza, tuzlar, oddiy uglevodlar

B) spirtlar, ki slot alar, tuzlarC) yog'lar, sterioidlar

D) oddiy uglevodlar

2666. Interfaza qanday davrlardan iborat?

1) mitozdan oldingi; 2) mitoz; 3) sintezdan oldingi; 4) sintez davri; 5) sintezdan keyingi A) 3 B) 1,2,4 C) 1,2,3,4 D) 3,4,5

2667. Qalampir o'simligida nechta xromosoma bo'ladi? A) 8 B) 48 C) 104 D) 24

2668.Mitoxondriya, xloroplast va yadroning

2 membranali bo'lishini tushuntiruvchi faraz

qanday ataladi?

A) shnbiogenez B) panspermiya

C) biogenez D) invaginafcsiya

2669. Sianobakteriyalar qanday yo'l bilan ko'payadi?

A) ikkiga bo'linib, gormogoniyalar yordamida

B) mitoz va meyoz

C) meyoz va amitoz

D) mitoz, meyoz va gormogoniya

2670. Organizmning muhitga moslanuvchanligi har xil kasalliklarga chidamliligi postembrional rivojlanishning qaysi davrida kuzatiladi?

A) yetuklik B) yuvinil

C) balog'atga yetish D) qarilik

2671. Odam embrioni rivojlanishining dastlabki bosqichida yuragi qaysi hayvonnikiga o'xshaydi, necha karaerali va nechta qon aylanishi doirasi bo'ladi?

A) baqa; 3 kamerali, 2 ta qon aylanish doirasi

B) baliq; 2 karaerali, 1 ta qon aylanish doirasi

C) kaltakesak; 3 kamerali, 2 ta qon aylanish doirasi

D) qushlar; 4 kamerali, 2 ta qon aylanish doirasi

2672. Ayrira organoidlar ichida ham uchraydigan organoidni belgilang.

A) plastida B) ribosoma C) mitoxondriya D) mioBbrilla

2673. Keratin qanday oqsil?

A) ikkilamchi strukturaga ega bo'lgan

B) toza distillangan suvda eriydigan

C) distillangan suvda erimaydigan

D) muraklcab tuzilgan

2674. Otalanish jarayonida tuxum hujayraning qobig'i nima hisobiga eriydi?

A) akrosomaning sintezlovchi fermenti

B) akrosomaning gidrolizlovchi fermenti

C) folikulaning sintezlovchi fermenTi

D) o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi

2675. Muskul sitoplazmasida glyukoza molekulasining anaerob usulda parchalanishidan qanday modda(lar) hosil bo'ladi?

A) etil spirt va karbonat angidrid

B) 2 molekula piruvatC) 2 molekula sut kislotasi

D) I moJelcuJa limon kislotasi

2676. Lishaynik kraxmali qanday nomlanadi?

A) kshaynikda kraxmal bo'lmaydi B) lixenin C) glikogen D) lyutsetin

2677. Lishayniklarning yaxlit qoplam hosil qiluvchi turini toping.

A) soqoldor usneya B) tasmasimon everniya C) kladoniya D) yopishqoq batsidiya

2678. Lishayniklarda qaysi ferment uchraydi? A) amilaza B) maltaza C) laktaza D) Upaza

2679. Bakteriya hujayrasiga xos xususiyatni aniqlang.

A) DNKsi gistonli oqsillar bilan birikkanB) xromosomadagi barcha genlar "to'xtovsiz" ishlab turadi va ulardan irsiy axborot tinimsiz olib turiladi

C) yadro membranasi rivojlanmagan, membranali organoidlari bor

D) barcha javoblar to'g'ri.

2680. Yadrocha tarkibi nimadan iborat?

A) shakllangan ribosomalar va DNKning to'plamidan

B) shakllanish darajasi har xil bo'lgan ribosomalar va t-RNKning to'plamidan

C) oqsillar, t-RNK, r-RNK, ribosoma va mitoxondriyalar to'plamidan

D) shakllanish darajasi turli xil bo'lgan ribosomalar va r-RNKning to'plamidan

2681.Endoplazmatik to'rning g'ovak membranalari hisobiga hosil bo'ladigan hujayra tuzilmasi

A) ribosoma B) golji apparati C) Uzosoma D) vakuola

2682. Nukleoprotein tabiatli tuzilmaga ... misol bo'ladi.

A) gemoglobin D) keratin

B) xromatin C) xloroGll

2683.Fotosintez (I) va nafas olish (II) jarayonlarining farqini aniqlang.

1) boshlang'ich modda - suv va karbonat angidrid; 2) boshlang'ich modda - Oi va monosaxarid; 3) boshlang'ich modda -polisaxarid; 4) leykoplastlarda sodir bo'ladi;

5) mitoxondriyada sodir bo'ladi;

6) xloroplastlarda sodir bo'ladi; 7) kecha-kunduz ro'y beradi; 8) kunning yorug'lik davrida ro'y beradi; 9) oxirgi mahsuloti - uglevod; 10) oxirgi mahsuloti - suv va karbonat angidrid

A) I-1,6,8,9,11-2,5, 7, 10

B) 1-2,5,8,9,11-1,6, 7, 10

C) 1-3,4, 7,10,11-2,6,8,9

D) 1-3,5, 7, 10; II- 1,4, 8,9

2684. Yashil evglena va tufelkaning binar bo'linishida farq kuzatiladimi?

A) yo'q, uiar bir xil uzunasiga bo'linadi

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə