7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə19/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

B) ha, evglena - uzunasiga, tufelka -ko'ndalangiga bo'linadi

C) yo'q, ular bir xil ko'ndalangiga bo'linadi

D) ha, evgiena - ko'ndalangiga, tufelka -uzunasiga bo'linadi

2685. Ikkilamchi spermatotsitlardan ... hosil bo'ladi. A) spermafcogoniya/ar B) spermatozoidlar

C) spermatidalar

D) yo'naltiruvchi tanachalar

2686. Ovogenez jarayonining o'sish davrida qanday hujayralar hosil bo'ladi?

A) ovogoniyaiarB) birlamchi ovotsitlar

C) ikkilamchi ovotsitlar

D) ikkilamchi ovotsit va yo'naltiruvchi tanacha

2687. Xordalilar tipi, lichinka - xordalilar kenja tipiga mansub bo'lgan hayvon

A) lansetnik B) assidiya C) amGbiya D) to'garak og'izlilar

2688. Meyozning I anafazasi II anafazadan nima bilan farqlanadi?

A) hujayra qutblariga xromatidlar tarqaladi

B) hujayra qutblariga xromatidlarga ajralmagan gomologik xromosomalar tarqaladi

C) xromosomalar hujayra ekvatoriga tortiladi

D) xromatidlar ikki hissa ko'payadi

2689. Ma'lumki, postembrional rivojlanishning qarilik davrida har xil a'zolarning faoliyati susaya boshlaydi. Qarilik alomatlari organizmning qaysi darajalarida kuzatiladi?

A) to'qima va organ

B) molekulyar, hujayra, to'qima

C) organ va organizm

D) molekulyar, hujayra, to'qima, organ va organizm

2690. Assidiyaning lichinkasiga xos belgilarni aniqlang. 1) xorda, nerv nayi; 2) halqumida jabra yoriqlari mavjud; 3) erkin suzib yuradi; 4) suv tubida harakatsiz yashaydi; 5) xordasi umurtqa bilan almashinadiA) 1,2,3 B) 1,2,4 C) 1,3,5 D) 2,4,5

2691. Assidiya lichinkasida metamorfoz davrida qaysi o'zgarishlar kuzatilmaydi?

A) nerv nayi hujayralarga bo'linib, fagotsitlarni hosil qiladi

B) dumi, xordasi, muskullari yo'qoladi, o'troq hayot kechiradi

C) nerv nayidan nerv tugunini hosil qilishda ishtirok etadigan faqat ayrim hujayralar to'plami qoladi

D) xordasi umurtqa pog'onasi bilan almashinadi

2692. Sun'iy sharoitda oqsilni sintezlash uchun ribosomalar quyonning, i-RNK esa qo'yning hujayralaridan olingan. Sintezlangan oqsil qaysi hayvonga mansub bo'lishi mumkin?

A) quyonga

B) qo'yga

C) quyon va qo'yga

D) OqsU sintezlanmaydi, chunki quyonning genetik kodi (tripletlari) qo'ynikiga mos kelmaydi.

2693. Magniy elementi o'simlik hujayralarida xlorofill tarkibiga kirib, fotosintezda ishtirok etadi, hayvonlarda-chi?A) biokatalizatorlar tarkibida biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtirishda

B) xemosintez jarayonini tezlashtirishda

C) kimyoviy reaksiyalarni sekinlashtirishda

D) Hayvon hujayralarida uchramaydi.

2694. Tolasimon oqsillar qayerda uchraydi?

A) ipak qurtining ipagida, gemoglobindaB) hayvonlarning junida, odam sochida

C) gemoglobinda, hayvonlarning shoxida, tuyoqda

D) tuyoqda, tirnoqda, muskulda

2695. Fenilketomiriya kasalligiga chalingan chaqaloqda kasallik alomatlari rivojlanmasligi uchun ...A) ovqat tarkibidan fenilalaninni ajratib tashlash lozim

B) ovqat tarkibidagi fenilalanin miqdorini oshirish lozim

C) qon quyib, immunitetni oshirish lozim

D) hech qanday yordam berib bollmaydi

2696.Tashqi mikorizaning ahamiyati qanday?

A) tuproq gumusi tarkibidagi oqsillarni aminokislotalarga parchalaydi

B) daraxtning ildiz tizimini, shimish yuzasini oshiradi

C) olsimliklarning hosildorUgini pasaytirib, nobud bo'lishiga ohb boradiD) daraxtning ildiz tizimini, shimish yuzasini oshiradi va tuproq gumusi tarkibidagi oqsillarni aminokislotalarga parchalaydi

2697.Xromosomalar soni ...

A) turning tuzilish darajasiga bog'liq emas

B) har doim ham organizmlarning qarindoshUgini ko'rsatmaydi

C) turning rivojlanish darajasiga va qarindoshligiga bog'Uq

D) turning tuzilish darajasiga bog'liq emas va har doim ham organizmlarning qarindoshUgini ko'rsatmaydi

2698. Bilvosita (noto'g'ri) rivojlanish bevosita (to'g'ri) rivojlanishdan afzalroq. Nima uchun?A) bitta turning lichinkalari va yetuk organizmlari yashash joyi va ozuqa uchun o'zaro raqobat qilmaydi

B) tuxumlari va lichinkalari tez tarqaladi

C) lichinka va yetuk organizmlar bir area/da yashaydi va ozuqa uchun raqobatchilik qiladi

D) hchinka va glumbaklar orasida raqobatchilik bo'ladi

2699. Qaysi organizmlaxda o'sish butun umri davomida kuzatiladi?

A) o'simliklarda, lentasimon chuvalchanglarda

B) mollyuskalar va baliqlarda

C) odamlarda, barcha umurtqahlardaD) o'simliklarda, lentasimon chuvalchanglarda, ayrim mollyuskalar va baliqlarda

2700. O'simlik va ko'pchilik mikroorganizmlar aminokislotalarni qanday birikmalardan sintezlay oladilar?A) CQ2, suv, ammiak B) C02, azot, suv C) metan, ammiaic, suv D) CO2, H2O2

2701. Organizmlarning qarishi nimaga bog'liq?A) oqsillarning asta-sekin denaturatsiyaga uchrashiga

B) oqsillarning renaturatsiyaga uchrashiga

C) hpid va uglevodlarning parchalanish va to(planish tezligiga

D) kofermentlarning faoUigiga

2702. Moddalar almashinuvining dastlabki bosqichini aniqlang.

A) metaboUzm mahsulotlarini tashqariga chiqarilishi

B) glikoliz

C) ozuqaning hazm bo'lishi

D) sut kislotaning parchalanishi

2703. Moddalar almashinuvining oxirgi bosqichini aniqlang.

A) keraksiz mahsulotlarning tashqariga chiqarilishi

B) oqsil biosintezi

C) glikoliz

D) pirouzum kislotaning hosil bo'lishi

2704. Suvning vazifasi ko'p jihatdan nima bilan aniqlanadi?

A) kimyoviy va fizikaviy xususiyatlari bilan

B) qutblanishi va disul&t bog'lanishni hosil qilishi bilan

C) buferligi bilan

D) muhitning harorati bilan

2705. Hujayraning kimyoviy tarkibini, ularda sodir bo'ladigan kimyoviy jarayonlarni o'rganishga katta hissa qo'shgan olimlarni belgilang.

A) Ye. To'raqulov, B. Toshmuhamedov

B) Ye. To'raqulov, D. Musayev

C) T. Zohidov, O. Bogdanov

D) J. Hamidov, R. Muhammedov

2706. Qaysi mahsulotlarning oqsillari to'la qiymatga ega bo'lmagan (sifatsiz) oqsillar qatoriga kiradi?

A) hayvonning biriktiruvchi to'qima oqsillari

B) go'sht, baliq oqsillari

C) sut, tuxum oqsillari

D) go'sht, tuxum oqsillari

2707. Aminokislotalardan hosil bo'ladigan moddalarni belgilang.

1) melanin; 2) tiroksin; 3) vitamin; 4) yogiar;

5) laktoza; 6) adrenalin.

A) 1, 2, 6 B) 2,3,6 C) 4,5,6

D) 1,2,3

2708. Oqsilning qimmati nimaga bog'liq?

A) aminokislotalarning miqdori va sifatiga

B) almashinadigan aminokislotalarning ketma-kethgiga

C) fermentning faoUigiga

D) oqsilning oksidlanish va dezaminlanishiga

2709. Ovogenez jarayonining barcha bosqichlarida hosil bo'lgan hujayralarda xromosoma va DNKning miqdori to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang.

1) ovogoniylar; 2) I ovotsit; 3) II ovotsit; 4) tuxum hujayra;

a) 2n2c; b) lnlc; c) 2n4c; d) ln2c; e) 4n4c.

A) 1-a; 2-c; 3-d; 4-b B) 1-a; 2-e; 3-d; 4-b

C) 1-c; 2-e; 3-d; 4-b D) 1-a; 2-b; 3-c; 4-e

2710. Qattiq holda uchraydigan kiritmalar nima deb ataladi?

A) granulalar B) gormonlar C) letsitinD) vakuola

2711. Qaysi metod yordamida murakkab miqdoriy, jumladan xo'jalik uchun ahamiyatli belgilarning irsiylanishi o'rganiladi?A) populyatsion-statistik B) ontogenetik C) duragaylash D) genetik injeneriya

2712. Biologiya tarixida genetika faniga nechanchi yilda asos solingan?

A) 1868 y. B) 1900 y C) 1906 y D) 1903y

2713. Jinsga bog'liq holda irsiylanadigan gen kasalliklarini belgilang.

A) gemofiliya, daltonizm B) albinizm, fenilketonuriya

C) Klaynfelter, Daun D) gemofiliya, Daun

2714.Qaysi kasalliklar fenotipda narnoyon bo'lmay yashirin holda bo'ladi?

A) retsessiv gen kasalliklari geterozigota holatda bo'lganda

B) retsessiv gen kasalliklari gomozigota holatda bollganda

C) dominant gen kasalliklari gomozigota holatda bo'lganda

D) dominant gen kasalliklari geterozigota holatda bo'lganda

2715. Moddalar almashinuvining buzilishi natijasida kelib chiqadigan qaysi kasallikning kuchayishini ovqatdagi ma'luin bir aminokislotani ajratib tashlash bilan oldini olish miimkin?

A) fenilketonuriya B) albinizm C) mikrotsefaliya D) Daun

2716. Odam irsiyatini o'rganishda qaysi usulni tatbiq etib bo'lmaydi?

A) eksperimental genetika B) sitogenetika C) ontogenetika D) populyatsion-statistik

2717. Odamning matematikaga bo'lgan iste'dodi irsiy ekanligini qaysi usul yordamida aniqlash mumkin?

A) geneologik B) eksperimental

C) populyatsion-statistik D) ontogenetik

2718. Polimeriya hodisasida F2 bo'g'inda fenotip bo'yicha qanday nisbatkiizatiladi?A) 1:4:6:4:1 B) 13:3 C) 1:2:1:2:4:1:2:1

D) 9:3:3:1

2719. Onasi gemofiliya tashuvchisi, otasi sog'lom bo'lgan oilada o'g'il bolalarning necha foizi gemofiliya bilan kasallangan bo'ladi?

A) 50 B) 25 C) 100 D) hammasi sog'lom bo'ladi

2720. Onasi gemofiliya tashuvchisi, otasi sog'lom bo'lgan oilada qiz bolalarning necha foizi gemofiliya bilan kasallangan boiadi?A) 0 B) 25 C) 50 D) 100

2721. Otasi gemofiliya bilan og'rigan, onasi sog'lom bo'lgan oilada gemofilik o'g'il tug'iladimi?A) yo'q B) ha C) 1/4 D) 1/2

2722. Bir biridan farq qiladigan 4 xildagi fenotipni hosil qilish uchun qanday organizmlarni chatishtirish lozim?A) AaBbxaabb yoki AabbxaaBb

B) Aabbxaabb yoki AAbbxaaBB

C) aaBbxaabb yoki Aabbxaabb

D) AABBxaabb yoki AABbxaaBb

2723. Qanday holda genlarning birikish foizi yuqori bo'ladi va ular bir-biridan shuncha kam ajraladi?

A) genlar xromosomada bir-biriga yaqin joylashsa

B) genlar xromosomada bir-biridan uzoq joylashsa

C) genlar xromosomaning har xil lokusida joylashsa

D) genlar orasidagj chalkashinuvlar ortganda

2724. Nima uchun analiz qiluvchi chatishtirishda faqat urg'ochi drozofila pashshalaridan foydalanish kerak?

A) faqat urg'ochilarda gomologik xromosomalar chalkashinadi

B) xromosoma qismlarining aknashinuvi faqat urg'ochilarda bo'ladi

C) erkak pashshalarda bu bosqich bo'lmaydiD) berilganlaruing barchasi to'g'ri

2725. Genetik xarita nima asosida tuziladi?A) genlar orasidagi masofani topish asosida

B) genlarning komplementar irsiylanishi asosida

C) mutatsiya nazariyasi asosida

D) Mendel qonunlari asosida

2726. Genlar qayta kombinatsiyalanishining sababi nima?

A) meyoz jarayonida krossingoverga uchrashi

B) mitoz jarayonida konyugatsiyalanishi

C) meyoz bo'linishda interkinez jarayonining kuzatilishi

D) mitoz jarayonida xromosomalarning mustaqil ravishda qutblarga tarqalishi

2727. Gametalar sofligi gipotezasiga asosan, jinsiy hujayralar hosil bo'lishida ...

A) har bir gameta juft genlardan faqat bittasiga ega bo'ladi

B) har bir hujayrada ota-onalarning hamma genlari joylashadi

C) genlar konyugatsiyalanib o'tadi

D) har bir gametagajuft genlarning ikkisi ham o'tadi

2728. Digeterozigotalar chatishtirilganda necha xil genotipik sinf hosil bo'ladi?

A) 4 B) 12 C) 8 D) 9

2729. Rezus-manfiy ota-onadan rezus musbat bola tug'iladimi? (rezus-musbat dominant holda irsiylanadi)

A) faqat o'g'il bolalar B) faqat qiz bolalar C) ha D) yo'q

2730. Tahliliy chatishtirishda noaniq genotipga ega individni qaysi genotipli organizm bilan chatishtirish lozim?

A) gomozigota, dominant geni bo'yicha B) gomozigota, retsessiv geni bo'yicha

C) geterozigota D) digeterozigota

2731. II qon guruhli gomozigota ayol III qon guruhli gomozigota erkakka turmushga chiqsa, bu nikohdan qaysi qon guruhiga ega bo'lgan bolalar tug'iladi?

A) I B) II C) III D) IV

2732. Ota-ona II qon guruhli geterozigotali bo'lsa, bu nikohdan qaysi qon guruhiga ega bo'lgan bolalar tug'iladi?

A) I, III B) III, IV C) I, II

D) hamma qon guruhli

2733. Agar ota va ona geterozigotali II va III qon guruhli bo'lsalar, bu nikohdan qaysi qon guruhiga ega bo'lgan bolalar tug'iladi?

A) I, III B) III, IV C) I, II D) hamma qon guruhli

2734. Mutatsiya nazariyasini yaratishda ishtirok etgan olimni belgUang.

A) T.Morgan B) G.Mendel C) De-Friz D) Meller

2735. Gemofiliya va daltonizm kasalliklari qanday irsiylanadi?

A) autosomaga birikkan holda B) jinsga birikkan holda C) dominant D) sitoplazma orqali

2736. Makkajo'xori o'simligining birikish guruhi nechaga teng?

A) 10 B) 7 C) 14 D) 23

2737. Bir tur individlari o'rtasidagi tafovutlar organizmning nimasiga bog'liq bo'lishi mumkin?

A) genotipning o'zgarishiga

B) konyugatsiya miqdoriga.

C) faqat morfologjk o'zgarishlarga

D) faqat fiziologik o'zgarishlarga

2738. No'xat o'simligining qaysi belgisi dominant holda irsiylanadi?

A) bo'g'imH dukkak

B) donning burishgan shakliC) oddiy dukkak D) kalta poya

2739. Hujayranirig shakli va to'qimalar tuzilishi organizmlaming qanday fenotipik belgilariga mansub?

A) gistologik B) anatomilc

C] biokimyoviy D) ko'rinadigan

2740. Tana tuzilishi va organlar joylashuvi organizmlaming qanday fenotipik belgilariga mansub?

A) gistologjk B) anatomik

C) biokimyoviy D) ko'rinadigan

2741. Odamga xos biokimyoviy belgilar qanday tipda irsiylanadi?

A) komplementar B) cha/a dominantlik C) cha/a birikish D) to'liq dominantlik

2742. Ota-onalarning genotipi qanday bo'lganda, tahliliy chatishtirish natijasida olingan duragaylarda genotip bo'yicha 1:1:1:1 nisbatda ajralish namoyon bo'ladi?

A) Aabb x Aabb B) AaBb x aabb C) AABbxaabb D) aaBb x aabb

2743. Digeterozigotali organizmlanii aniqlang.

A) AabbccDD B) aaBbCCDd C) AabbCCdd D) aaBbccdd

2744. Makkajo'xorining somatik hujayrasida nechta jinsiy xromosoma raavjud?

A) 4 B) 20 C) 2 D) bo'lmaydi

2745. Makkajo'xorining somatik hujayrasida nechta autosoma xromosomalari boiadi?A) 18 B) 20 C) 10 D) 9

2746. Makkajo'xorining somatik hujayrasida nechta xromosoma bo'ladi?

A) 18 B) 20 C) 10 D) 40

2747. Organizmlaniing jinsini qaysi vaqtdan boshlab belgilash mumkin?

A) urug'lanish (zigota) davridan

B) urug'lanishdan oldin

C) tug'ilgandan keyin

D) postembrional rivojlanishining yuvenil davrida

2748. Odamning Y-xromosomasida joylashgan genlar nasldan-naslga qaysi farzandlarga o'tadi?

A) faqat qizlarga B) faqat o'g'ilga

C) qiz va o'g'ilga teng miqdorda

D) Y-xromosomada genlar bo'lmaydi

2749. Qaysi genotipli organizmlarda retsessiv mutatsiyalar yashirin holda uchraydi?

A) dominant gomozigota va geterozigotalilarda

B) geterozigotalilarda

C) retsessiv gomozigotalilarda

D) gemizigotalilarda

2750. Reaksiya normasining kengligi nima bilan aniqlanadi?

A) fenotip B) genotip

C) tashqi muhit omillari D) mutatsiya turlari

2751. Sut tarkibidagi yog' miqdori nimaga bog'liq?

A) genotip B) fenotip

C) tashqi muhit omillari D) barchasi

2752. Dominant belgilar keltirilgan qatorni aniqlang.A) sochning erta to'kilishi, sepkillar bo'lishi, kipriklarning uzun bo'lishi

B) sepkillar bo'lmasligi, kipriklarning qisqa bo'lishi, ko'zning kichik bo'lishi

C) I qon gruppasi, pakanalik, sochning erta to'kilishi

D) sindaktiliya, ko'zning kichik bo'lishi, yevropoid ko'z

2753, Retsessiv belgilar keltirilgan qatorni aniqlang.

A) sochning erta to'kilishi, sepkillar bo'Hshi, kipriklarning uzun bo'lishiB) sepkillar bo'lmasligi, kipriklarning qisqa bo'lishi, ko'zning kichik bo'lishi

C) J qon gruppasi, pakanalik, sochning erta to'kilishi

D) sindaktiliya, ko'zning kichik bo'lishi, yevropoid ko'z

2754. O'zgaruvchanlikning qaysi turida o'zgarishlar guruhli xarakterga ega?

A) fenotipik B) kombinativ C) mutatsion D) rekombinativ

2755. Poligenlarning o'zaro ta'sirida belgilarning irsiylanishini kashf etgan olimlarni ko'rsating.

A) Stertevant, Meller B) Gustafsson, Nadson C) Levit, Efroimson D) Betson, 1st

2756. Genlaraing birikkan holda irsiylanishini o'rgangan olimlarni ko'rsating.

A) Stertevant, Meller B) Gustafsson, Nadson C) Levit, Efroimson D) Betson, 1st

2757. Mutatsiya nazariyasining rivojlanishida hissa qo'shgan olimlarni ko'rsating.

A) Stertevant, Meller B) Gustafsson, Nadson C) Levit, Efroimson D) Betson, 1st

2758. Odam genetikasi sohasida ish olib borgan olimlarni ko'rsating.

A) Stertevant, Meller B) Gustafsson, Nadson C) Levit, Efroimson D) Betson, 1st

2759. Allel genlar bilan ifodalanuvchi belgilar ...

A) qora va kulrang tana.

B) kulrang va uzun qanot.

C) qora rang va uzun qanot.

D) qora rang va qisqa qanot.

2760. Triduragayda nechta gameta hosil bo'lishi qaysi formula bilan aniqlanadi? A) 23 B) 33 C) 43 D) l3

2761. Quyidagi chatishtirishlarning qaysi birida fenotip jihatdan 9:7, 9:6:1, 9:3:3:1, 9:3:4 nisbatlar kuzatiladi?

A) AABB x aabb C) AaBBxAaBB

B) AaBb x aabb D) AaBb x AaBb

2762.Organizmning nobud bo'lishiga olib keluvchi genlar ... deyiladi.

A) letal genlar B) polimer genlar C) monosomik genlar D) allel genlar

2763. Quyidagi qaysi kasallik xromosoma kasalliklariga tegishli emas?

A) Daun B) Terner-Shereshevskiy C) K/aynfeiter D) Albinizm

2764. Quyidagi xromosoma kasalliklarining qaysi biri jinsiy xrornosomalarning oshishi (1), jinsiy xromosomalarning kamayishi (2), autosomalar sonining (3) o'zgarishi bilan bog'liq? a) Daun sindromi; b) Klaynfelter sindromi; c) Shereshevskiy-Terner sindromi A) 1-a, 2-b, 3-c B) 1-b, 2-c, 3-a C) l-a,2-c,3-b D) 1-c, 2-b, 3-a

2765. Qaysi qon gruppalari dominant (1), qaysi birlari retsessiv (2) holda uchraydi?

A) l-O, A; 2-B, AB B) l-O, B; 2-A, AB C) 1-A,B;2-0,AB D) 1-A, B, AB; 2-0

2766. Kulrang uzun qanotli erkak drozofila pashshasini (BbVv) qora rang kalta qanotli urg'ochi drozofila (bbvv) pashshasi bilan chatishtirish natijasida avlodlar orasida faqat ota-onalarga o'xshash formalar teng miqdorda olingan. Bunga sabab nima?A) genlar bitta xromosomada joylashgan bo'lib, krossingover kuzatiknaydi

B) genlar har xil juft xromosomalarda joylashgan

C) genlar bitta xromosomada joylashgan bo'lib krossingover kuzatiladi

D) mutagen faktorlar ta'sirida

2767. Digeterozigotali sariq rangli, silliq shaklli donga ega ikkita no'xat navlari o'zaro chatishtirilsa, avlodda sariq donning soni yashil rangga; silliq shaklining soni burishgan shakliga qanday nisbatda bo'ladi?

A) har bir belgi bo'yicha 3:1

B) rang bo'yicha 3 sariq : 1 yashil; shakli bo'yicha 1:1

C) rang bo'yicha 1:1; shakh bo'yicha 3 burishgan : 1 silliq

D) har bir belgi bo'yicha 1:1

2768. Qanday holda genlarning mustaqil holda irsiylanishi kuzatiladi?

A) juft allel genlar bitta gomologik xromosomalarda joylashgan bo'lsa

B) juft allel genlar faqat jinsiy xromosomalarda joylashgan bo'lsa

C) juft allel genlar har xil gomologik xromosomalarda joylashgan bo'lsa

D) genlar doimo mutatsiyaga uchrashib tursagina

2769. Qaysi genotipli organizmlar ikkita (1), to'rtta (2), sakkizta (3), va o'n oltita (4) gametalar hosil qiladi?

a) aabbccDd; b) aaBbCcdd; c) AABBccdd;

d) AabbCcDd; e) AaBbCcDDEe; f) aaBbccddee;

j) AabbCCDd; k) aaBbccDdEe; 1) aaBbCcDdEeA) 1-a, f; 2-b, j; 3-d, k; 4-e, 1

B) 1-a, f; 2-d, k; 3-f, b; 4-e, 1

C) J-a, j;2-f,k; 3-d, b; 4-c, 1

D) 1-a, c; 2-b, k; 3-d, 1; 4-e, f

2770. Qanday genotipli organizmlar chatishtirilsa avlodda 64 ta kombinatsiya hosil bo'ladi?

A) AaBbCc x AaBbCc B) AaBbCc x aabbcc

C) aaBbCc x AABbCc

D) AaBbcc x AaBbCc

2771. Qanday chatishtirishda avlodda genotip va fenotip bo'yicha 1:1:1:1:1:1:1:1 nisbatda ajralish olinadi? A) AaBbCc x aabbcc B) aaBbCc x aabbcc

C) AabbCC x aaBbcc

D) AaBbCC x aaBbCc

2772. T.Morganning tajribasida olingan duragaylarning qaysi birlari krossingover natijasida hosil bo'lgan?

A) tanasi kulrang, qanotlari rudiment; tanasi qora rangli, qanotlari normal

B) tanasi kulrang, qanotlari normal; tanasi qora rangli, qanotlari rudiment

C) tanasi qora rangli, qanotlari rudiment va normal

D) tanasi kulrang, qanotlari normal va rudimentli

2773. Drozofila pashshasining spermatozoidlarida nechta va qanday xromosomalar bo'ladi?

A) 6 ta autosoma va 2 ta jinsiy (XX) xromosoma

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə