7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə3/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

C) suriya gibiskusi, farzitsiya

D) glitsiniya, kaprifolga

337. Oddiy lavlagining gullari mayda, gulqo'rg'oni ...

A) murakkab B) oddiy tojibargsimon C) oddiy kosachasimon D) yo'q

338. Isirg'ao't, zirako't kabi o'simliklar qaysi oilaga mansub?

A) loladoshlar B) gulxayridoshlar C) burchoqdoshlar D) ituziimdoshlar

339. Archa (I) va qarag'ayga (II) xos belgilar to'g'ri keltirilgan javobni aniqlang.

1) ikki uyli; 2) bir uyli; 3) barglari tangachasimon; 4) barglari ikkitadan o'rnashgan, uzun; 5) urug'dan sekin o'sadi; 6) urug'dan yaxshi o'sadi; 7) umg'chi qubbasi rezavor mevaga o'xshaydi; 8) urug'chi mevasi qubba meva deyiladi; 9) urug'chi qubbalari 2 yilda yetiladi; 10) urug'chi qubbasi ikkinchi va uchinchi yilda pishadi

A) 1-2, 4, 6, 9; II-1, 3, 5, 7, 8, 10

B) 1-1,3, 5, 7, 8, 10; II - 2, 4, 6, 9

C) 1-1,3,6,9-11-2,4, 7,8, 10

D) 1-2, 3, 5, 9; II - 1, 4, 6, 7, 8, 10

340. Gulxayridoshlar oilasiga xos bo'lmagan belgilarni aniqlang.

A) gulkosachaning tagida ostki kosachabarglar bo'ladi

B) mevasi ko'sakcha

C) changchi iplari qo'shilgan

D) changchi iplari erkin, mevasi rezavor

341. Ituzumdoshlar oilasiga mansub, Farg'ona viloyatida o'sadigan qaysi o'simlik O'zbekiston "Qizil kitob"iga kiritilgan?A) Oloy xiyoli B) tangao't C) astragal D) Jcarrak

342. Oksitrops va tangao't o'simliklari qaysi oilaga mansub?A) burchoqdoshlar B) murakkabdoshlar C) ituzumdoshlar D) tokdoshlar

343. Qoqio'tdoshlar oilasi qaysi oilachaga bo'linadi?

A) shuvoqdoshlar, bolyimodarondoshlar

B) qoqio'tdoshlar, kakradoshlarC) suttikandoshlar, moychechakdoshlar

D) "oilacha" taksonomik birligi bo'lmaydi

344. Qoqio'tdoshlar oilasiga mansub suttikandoshlar oilacha to'pguli asosan qanday gultojibarglardan tashkil topgan bo'ladi?

A) tilsimon B) naysimon C) voronkasiinon D) tilsimon va naysimon

345. Qoqio'tdoshlar oilasiga mansub moychechakdoshlar oilachasi to'pguli qanday gultojibarglardan tashkil topgan?A) naychasimon, ayrim turlarda tilsimon yoki voronkasimon

B) faqat naysimon

C) faqat tilsimon

D) plastinkasimon yoki ignasimon

346. Moychechakdoshlar oilachasiga mansub o'simliklarni aniqlang.

A) kakra, karrak B) qoqio't, shuvoq

C) tirnoqgul, takasoqol

D) andiz, bo'yimodaron

347. Tirnoqgul, bo'znoch o'simliklari qaysi oila vakillari hisoblanadi?A) murakkabguldoshlar B) burchoqdoshlar

C) qovoqdoshlar D) bug'doydoshlar

348. Murakkabguldoshlar oilasiga mansub o'simlikni aniqlang.

A) qarg'atirnoq B) xolmon C) gledichiya D) boqila

349. Yaylovlarda uchraydigan ko'p yillik o'tlarni aniqlang.

A) irg'ay, uchqat B) turangil, yulg'un

C) yunona, sanchiqo't

D) sarsazan, qorabaroq

350. Qaysi o'simlik ko'p yillik o't bo'lib, qum yuzasiga asosan uning kalta poyasi, 7-10 ta ingichka barglari chiqib turadi?

A) qorabaroq B) juzg'un C) baliqko'z D) iloq

351. Tabiiy holda o'sadigan dorivor o'simliklarni belgilang.

A) tirnoqgul, bo'yimadoronB) bo'yimadoron, bo'znoch

C) maxsar, boqila D) quyonjim, afsonak

352. Yevropa va O'zbekistondan qazilma holda topilgan ochiq urug'li o'simliklar qaysi turkumga mansub?

A) bennetit B) archa C) qarag'ay D) saur

353. Qaysi ohm magnoliya turkumiga kiruvchi o'simliklar turlarini eng sodda gul tuzilishiga ega bo'lgan o'simliklar, deb qaradi?

A) F.N.Rusanov B) O.A.Fedchenko

C) Q.Z.Zokirov D) A.L.Taxtadjyan

354. Parazit o'simlik keltirilgan javobni toping.

A) zarpechak B) devpechak C) shumg'iyaD) berilganlarning barchasi

355. Hozirga kelib dunyodagi o'rmonlarning umumiy maydoni necha foizga qisqarib ketgan?

A) 20 B) 50 C) 30 D) 10

356. Buldenej qanday o'simlik?

A) ko'p yillik o't B) buta C) bir yillik o't D) daraxt

357. Qaysi o'simliklar tupini bo'lib ko'paytiriladi?

A) yoromjuJ, kamelija, aioe

B) sansevara, tradeskansiya, aloe

C) begoniya, Gkus, oleandr

D) paporotnik, sarsabil, kamehya

364. Qaysi oiiaga mansub o'simliklarning gulqo'rg'oni oddiy tojbargsimon (1) va oddiy kosachasimon (2) bo'ladi?

a) sho'radoshlar; b) loladoshlar; c) gubcayridoshlar; d) piyozdoshlar

A) 1-b,d;2-a B) 1 - a; 2 - b, d C) 1 - b, d; 2 - a, c D) J - b, d; 2 - c

365. Qoqio'tdoshlar oilasiga mansub o'simliklaming 50 turi O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitob"iga kiritilgan. Ulardan 30 tasi qaysi turkumga mansub?

A) sachratqi B) kakra C) maxsar D) karrak

366. Qaysi o'simliklarning ildiz va barglari yo'q, shoxlangan poya va shoxlar uchida sporangiyalari mavjud, bo'yi 50-70 sm, poyasining yo'g'onligi esa 5-10 sm ga yetadi?A) psilofit, riniya, kuksoniya

B) paporotnik, riniya, qirqbo'g'im

C) psilofit, paporotnik, yo'sinlar

D) riniya, qirqbo'g'im, paporotnik

367. Gulli o'simliklar dastlab qaysi davrda, qaysi joylarda paydo bo'lgan?

A) bo'r davrida Janubi-sharqiy Osiyoda

B) bolr davrida Shimoliy Amerikada

C) jura davrida Janubi-sharqiy Osiyoda

D) bo'r davrida Janubi-g'arbiy Osiyoda

368. Qaysi o'simlikning gullari mayda, 2-3,5 sm keladigan "boshcha" shaklidagi to'pgulda joylashgan?

A) akatsiya B) yantoq C) jag'-jag' D) sebarga

369. Qaysi o'simlikning mevasi bir urug'li, tuxumsimon, uzunligi 1,5-2 mm bo'ladi?

A) akatsiya B) yantoq C) jag'-jag' D) sebarga

370. Qaysi o'simlikning ildiz bo'g'zida joylashgan barglar qisqa bandli, patsimon qirqilgan, poyadagi barglar esa bandsiz?

A) achambiti B) lavlagi C) yerbag'ir tugmachagul D) qora ituzum

371. "Turkiston florasining ro'yxati" deb nomlangan kitob qaysi olimlar tomonidan chop etilgan?

1) B.A.Fedchenko; 2) Ye.P.Korovin; 3) M.G.Popov; 4) I.I.Granitov; 5) A.O.Fedchenko; 6) J.K.Saidov; 7) Q.Z.Zokirov

A) 2, 3 B) 1,5 C) 4, 3 D) 6, 7

372. Meksika g'o'zasining sistematik birliklari to'g'ri berilgan javobni aniqlang.

bo'lim (tip) (1), sinf (2), oila (3), turkum (4) a) ochiq urug'lilar; b) gulli o'simliklar; c) bir urug'pallalilar; d) ikki urug'pallalilar; e) gubcayridoshlar; f) g'o'zadoshlar; g) g'o'za; h) gulxayriA) 1-b, 2-d, 3-e, 4-g B) 1-a, 2-d, 3-f, 4-h

C) 1-a, 2-c, 3-e, 4-h D) 1-b, 2-d, 3-e, 4-h

373. Qaysi oilalarda barglari yon bargchali?

a) ra'noguldoshlar; b) sho'radoshlar; c) burchoqdoshlar; d) tokdoshlar; e) ituzumdoshlar; f) gulxayridoshlar.

A) b, e, f B) a, b, c C) a, c, d D) d, e, f

374. Qaysi oilalarda barglari yon bargchasiz?

a) ra'noguldoshlar; b) sho'radoshlar; c) burchoqdoshlar; d) tokdoshlar; e) ituzumdoshlar; f) gulxayridoshlar.

A) b, e, f B) a, b, c C) a, c, d D) d,e,f

375. Jag'-jag'ning ildiz bo'g'izida joylashgan (1) va poyada joylashgan (2) barglari nima bilan farqlanadi?

a) qisqa bandli; b) patsimon qirqilgan; c) bandsiz; d) ketma-ket joylashgan

A) 1-a, b; 2-c, d B) 1-c, d; 2-a, b C) 1-a, d; 2-b, c D) 1-b, c; 2-a, d

376. Anabazin modda qaysi o'simlikdan olinadi va u qaysi oiiaga mansub?A) itsigakdan; sho'radoshlar

B) cherkezdan; sho'radoshlar

C) keyreukdan; burchoqdoshlar

D) karrakdan; murakkabguldoshlar

377. Qaysi o'simliklarga quyidagi mevalar turi xos?

1) yong'oqcha; 2) ko'sak; 3) rezavor; 4) don; a) xarduma; b) kartoshka; c) boychechak; d) ebalak.

A) 1 a, 2 c,3d,4b B) 1 d, 2 c, 3 b, 4 a C) 1 a, 2 b, 3 c, 4 d D) 1 b, 2 d, 3 a, 4 c

378. Qaysi oilalarning gullari "kallakcha" to'pgulda joylashgan?

A) bug'doydoshlar; ziradoshlar

B) sho'radoshlar; qovoqdoshlarC) burchoqdoshlar; ziradoshlar

D) murakkabguldoshlar; karamdoshlar

379. Qoqio'tdoshlarga mansub madaniy manzarali o'simliklarni aniqlang.

a) qashqargul; b) xrizantema; c) qo'qongul; d) bo'znoch; e) bo'yimodaron; f) kartoshkagul.

A) d, e, f B) b, c, d, e C) a, b, e, f D) a, b, c, f

380. Ermon shuvog'ining qaysi qismidan dori tayyorlanadi?

A) ildizi, bargi va mevasidan

B) faqat to'pgulidanC) bargi, poyasi va to'pgulidan

D) mevasi, urug'i va ildizpoyasidan

381. Qaysi oila vakillarida to'pguli yoshligida qobiq bilan o'ralgan bo'ladi?

A) qovoqdoshlar B) uzumdoshlar C) piyozdoshlar D) shuvoqdoshlar

382. Bug'doydoshlarning har bir boshoqchasi ostidan nima bilan o'ralgan?

A) 2 ta boshoqcha qipig'i bilan

B) ostki gul qipig'i bilan

C) ustki gul qipig'i bilan

D) pardasimon tilcha bilan

383. Bug'doydoshlarning gulidagi changchilari va urug'chisi nima bilan o'ralgan?

A) ostki boshoq qipig'i bilan

B) ustki boshoq qipig'i bilan

C) 2 ta gul qipig'i bilan

D) o'simtasimon tilcha bilan

384. Boshoqcha o'qidan (1) va gul banddan chiqqan (2) gul qipig'ining bir-biridan farqini aniqlang.

a) etli; b) kattaroq; c) ostki; d) kichikroq; e) nozik va mayin; f) ustki

A) 1 b, c, e; 2a,d,f B) 1 a, b, c; 2 d, e, f C) 1 d, e, f; 2a,b,c D) la, d, f; 2 b, c, e

385. Qumliklarda o'suvchi sho'ralar turlarini aniqlang.

A) silen, iloq B) ajriq, teresken

C) sag'an, qumtariq

D) barcha javoblar to'g'ri

386. Ko'chma qumlarni mustahkamlashda ishtirok etuvchi o'simliklarni aniqlang.

A) safcsovul, silen, iloq

B) yantoq, shirinmiya, turang'il

C) yulg'un, ro'vak, qo'g'a

D) juzg'un, qumtariq, qo'g'a

387. Milliy bog'lar qo'riqxonalardan nimasi bilan farqlanadi?

A) aholi dam olishi, sog'lomlashtirish va estetik zavq olish maqsadlarida foydalaniladi

B) o'simliklarning ayrim turlari, hamjamoalari o'rganiladi va muhofaza qilinadi

C) hayvonlarning ayrim turlari o'rganiladi va muhofaza qilinadi

D) milliy madaniy va tarixiy jihatdan tabiatning ayrim qismlarini muhofaza qiladi

388. Yalpizdoshlar oilasiga oid nechta o'simlik turi

" Qizil kitob" ga kiritilgan?A) 23 ta B) 60 ta C) 50 ta D) 8 ta

389. Sallagul (1), floks (2), xrizantema (3) qachon gullaydi?

a) bahorda; b) yozda; c) kuzda.

A) 1 c, 2 a, 3 b B) 1 b, 2 a, 3 c C) 1 a, 2 b, 3 c D) 1 b, 2 b, 3 c

390. Ochiq urug'lilarning eng qadimgi vakilini belgilang.

A) archa B) sarv C) sharq sauri D) gingko biloba

398. Yo'sinlarning yuksak o'simliklardan asosiy farqini ko'rsating.

A) ildiz va o'tkazuvchi sistemasining yo'qligi

B) generativ organlarning 1 hujayradan iboratligi

C) poya va barg hujayralarining havo bilan to'lganligi

D) ikki uyliligi

399. Qirqquloqning garaetofiti qanday tuzilgan?

A) yupqa yuraksimon yashil plastinka, ikki jinsli

B) qalin qo'ng'ir dumaloq plastinka, bir jinsli

C) yupqa oval plastinka, urg'ochi jinsli

D) poyada rivojlanuvchi qirrali plastinka

400. Ulotriks gametalarining zoosporadan farqini ko'rsating.

A) bir yadroli B) harakatsiz C) 4 xivchinli D) 2 xivchinli

401. Mox zigotasidan nima o'sib chiqadi?

A) sporangiy B) ko'p hujayrali yashil ip C) o'simta D) mox

402. Sporali o'simliklarning o'sishi va rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatni ko'rsating.

A) faqat jinssiz ko'payadi

B) faqat jinsiy ko'payadiC) jinsiy va jinssiz bo'g'inlar gallanadi

D) gametoGt davri ustunlik qiladi

403. Sekvoyyadendron o'simligi qaysi bo'limga mansub?

A) yopiq urug'lilarga B) ochiq urug'lilarga C) qirqquloqlarga D) qirqbo'g'imlarga

404. Yashil suvo'tlar guruhining vakillari berilgan qatorni aniqlang.

A) laminariya, ulotriks B) nitella, spirogira

C) spirogira, laminariya

D) batsidiya, parmeliya

405. Qaysi o'simlikning spermatozoidi harakatchan, ikki xivchinli?

A) funariya B) qirqquloq D) xlamidomonada C) ulotriks

406. Funariya yo'sinining arxegoniysida nechta tuxum hujayra yetiladi?

A) ikkita B) bitta C) uchta D) ko'p

407. Yuksak o'simliklarning tuban vakilini ko'rsating.

A) qirqquloqlar B) qirqbo'g'imlar C) yo'sinlar D) ochiq urug'lilar

408. Dala qirqbo'g'imning spora bemvchi organi — ...

A) anteridiy B) sporofill C) sporofill D) sporozoid

409. Qirqbo'g'imning umg'lanish jarayoni qayerda kechadi?A) suvda B) tuproqda C) sporofitda D) sporangiyda

410. Qirqquloqlarning jinssiz ko'payishi nima orqali sodir bo'ladi?

A) faqat ildizpoya B) faqat spora C) ildizpoya va spora D) urug’, spora

411. Qirqquloqlarning sporalari qayerda yetiladi?

A) sorus ichidagi arxegoniylarda

B) sorus ichidagi sporangiyda C) qubbada

D) ildizpoyada

412. Qaysi o'simlikning barglari mayda, yashil rangli, tangachasimon?

A) archa B) shuvoq va archa C) yantoq D) shuvoq va yantoq

413. Manzarali daraxtni aniqlang.A) Virgin archasi B) tuya C) Olga sorbariyasi D) astragal

414. Poya-bargli yo'sin turiga mansub o'simlikni aniqlang.A) funariya B) kladoniya C) parmeliya D) batsidiya

415. Anteridiy bu — ...

A) ko'p hujayrali urg'ochi jinsiy a'zo

B) ko'p hujayrali erkak jinsiy a'zo

C) erkak gametasi

D) urg'ochi gametasi

416. Arxegoniy bu — ...A) ko'p hujayrali urg'ochi jinsiy a'zo

B) ko'p hujayrali erkak jinsiy a'zo

C) erkak gametasi

D) urg'ochi gametasi

417. Qirqbo'g'imlarning sporofiti nimadan rivojlanadi?

A) sporadan B) murtakdan C) markaziy hujayradan D) endospermdan

418. Qirqbo'g'imlarning yozgi poyasi bahorgi poyasidan nima bilan farqlanadi?

A) nozik, qo'ng'ir rangli, shoxlanmagan

B) qo'ng'ir rangli, shoxlanmagan, boshoq hosil qiladi

C) nozik, yashil, shoxlangan

D) spora va urug'lar hosil qiladi

419. Qirqbo'g'imning yozgi poyasining ahamiyatini aniqlang.

A) spora hosil qiladiB) organik modda sintezlaydi

C) gametalarning rivojlanishini ta'minlaydi

D) barcha javoblar to'g'ri

420. Hayotiy shakli jihatdan qirqquloqlarning orasida qanday formalar uchraydi?

a) ko'p yillik o'tlar; b) bir yillik o'tlar; c) butalar; d) daraxtlar; e) chala butalar.

A) b, d B) a, c C) a, d D) a, e

421. Qirqquloqlarning daraxtsimon vakillari qayerda uchraydi?

A) shimoliy mintaqalarda

B) daraxtsimon vakillari uchramaydi

C) yer yuzining barcha qismlaridaD) tropik va subtropik mintaqalarda

422. Ildizpoyali ko'p yillik o'tlar keltirilgan javobni aniqlang.

A) suv qirqqulog'i, batat

B) shoyigul, sershox qirqbo'g'imC) dala qirqbo'g'imi, zuhrasoch

D) baliqko'z, kanakunjut

423. Suv yuzida suzib yuradigan ipsimon ildizpoyali, barglari uchtadan joylashgan, ikkitasi yashil, poyaning ikki tomonida joylashgan, yassi, uchinchisi suv ostida osilib turadi. Qaysi o'simlikning ta'rifi berilgan?

A) zuhrasoch qirqqulog'I B) elodeya C) suv qirqqulog'i D) ulotriks

424. Qaysi o'simlikning sporangiylarida har xil sporalar yetiladi?

A) zuhrasoch qirqqulog'I B) elodeya C) suv qirqqulog'i D) ulotriks

425. Bir uyli, yorug'sevar, barglari novdalarda ikkitadan o'rnasbgan, urug'idan yaxshi o'sadigan o'simlikni aniqlang.

A) archa B) terak C) qarag'ay D) zarang

426. Jinsiy va jinssiz bo'g'inlarning gallanishi bilan ko'payadigan organizmlami belgilang.

A) suvo'tlar B) zamburug'lar C) lishayniklar D) qirqbo'g'imlar

427. Yo'sinlarning arxegoniy (1) va anteridiy (2) larida nima yetiladi?

a) spora; b) ikki xivchinli spermatozoidlar; c) tuxum hujayra; d) ikki xivchinli zoospora.

A) la; 2 b B) 1 c; 2d C) 1 a; 2 d D) 1 c;2b

428. Funariya yo'siniga xos belgilar keltirilgan qatorni aniqlang.

a) poya-bargli; b) bargchalari oddiy, ketma-ket joylashgan; c) rizoid mavjud; d) barglari bir qavat hujayralardan iborat; e) zigotadan sporangiyband va sporangiy rivojlanadi; f) sporadan yashil o'simtalar rivojlanadi; j) ildizpoyaga ega; k) barglari patsimon; h) sporalar soruslarda yetiladi.

A) a, b, c, d, e, f B) j, k, h C) a, b, f, j, h D) a, b, c, d, e, f, j, k, h

429. Funariya yo'siniga xos bo'lmagan belgilar keltirilgan qatorni aniqlang.

a) poya-bargli; b) bargchalari oddiy, ketma-ket joylashgan; c) rizoid mavjud; d) barglari bir qavat hujayralardan iborat; e) zigotadan sporangiyband va sporangiy rivojlanadi; f) sporadan yashil o'simtalar rivojlanadi; j) ildizpoyaga ega; k) barglari patsimon; h) sporalar soruslarda yetiladi.

A) a, b, c, d, e, f B) j, k, h C) a, b, f, j, h D) a, b, c, d, e, f, j, k, h

430. Funariya (1), dala qirqbo'g'imi (2) va qirqquloq (3)ning anteridiylarida yetiladigan hujayralarini aniqlang.

a) tuxum hujayra; b) ikki xivchinli spermatozoid; c) ko'p xivchinli spermatozoid; d) changlar; e) spora.A) 1 b, 2 c, 3 c B) la, 2 a, 3 c C)ld,2e,3c D)lb,d2ae,3c

431. Qirqbo'g'imlarga xos bo'lmagan belgilarni aniqlang.

A) poyasi serqirrali va bo'g'imlarga bo'lingan

B) bo'g'im oraliqlarining ichi kovak

C) shoxchalari bo'g'imlarda halqa hosil qilib joylashadi

D) bo'g'im oraliqlarining ichi parenxima to'qimasi bilan to'lgan, boshoqlarda soruslar bo'ladi

432. Yo'sinlarga xos bo'lmagan belgilarni aniqlang.

A) jinsiy bo'g'in ustunlik qiladi

B) ildizi yo'qC) jinssiz bo'g'in ustunlik qiladi

D) o'tlcazuvchi sistemalari yo'q

433. Qirqbo'g'imning erkak o'simtasi qaysi belgilar bilan urg'ochi o'simtasidan farqlanadi?

A) kichkina, chetlari bo'lingan

B) yirik, chetlari bo'linmagan

C) boshoqh

D) boshoqsiz

434. Qirqbo'g'imning qaysi qismlaridan tayyorlangan damlama dori sifatida ishlatiladi?

A) poya va shoxlaridan

B) ildiz va mevalaridan

C) ildizpoya va barglardan

D) spora va gametalardan

435. Qirqquloqlarning qirqbo'g'imlardan farqini aniqlang.

a) ildizpoyali, ko'p yillik o't; b) jinssiz va jinsiy bo'g'inlar gallanadi; c) vegetativ ko'payish ildizpoyalar orqali sodir bo'ladi; d) ildizi qo'shimcha; e) bargi yirik, patsimon qirqilgan; f) spora beruvchi boshoqlari bo'lmaydi; j) sporalar soruslardagi sporangiylarda yetiladi.A) e, f, j B) a, b, c, d C) d, e, f D) b,e,j

436. Qirqquloqlar va qirqbo'g'imlarning o'xsbash belgilarini aniqlang.

a) ildizpoyali, ko'p yillik o't; b) jinssiz va jinsiy bo'g'inlar gallanadi; c) vegetativ ko'payish ildizpoyalar orqali sodir bo'ladi; d) ildizi qo'shimcha; e) bargi yirik, patsimon qirqilgan; f) spora beruvchi boshoqlari bo'lmaydi; j) sporalar soruslardagi sporangiylarda yetiladi.

A) e,f,j B) a, b, c, d C) d, e, f D) b, e, j

437. Qirqquloqlar barglarining ostidagi qo'ng'ir rangli bo'rtmalar qanday nomlanadi va u yerda nima joylashadi?

A) soruslar; sporangiylar B) soruslar; zigota C) zigota; murtak D) soruslar; gametofit

438. Zuhrasochning nam tuproqqa tushgan sporasidan nima rivojlanadi?

A) sporofit B) gametofit C) murtak D) ildiz

439. Qirqquloqlarning gametofiti nima yordamida tuproqqa yopishib turadi?

A) asosiy ildiz bilan

B) qo'shimcha ildiz bilan

C) gametofit tuproqqa yopishmaydi

D) rizoid bilan

440. Qirqquloqlarning murtagi (1) nimadan rivojlanadi, murtagidan (2) nima rivojlanadi?

a) urug'langan tuxum hujayra; b) spora; c) yangi qirqquloq; d) gametofit.

A) 1 a, 2 c B)lb,2c C) 1 b, 2 d D) 1 c, 2 a

441. Ochiq urug'lilarga xos bo'lmagan belgi va xossalarni aniqlang.

a) daraxt va butalardan tashkil topgan; b) ko'p yillik o'tlardan tashkil topgan; c) urug'lari meva ichida yetiladi; d) urug'lari qubbalarda yetiladi; e) urug'lardan ko'payadi; f) sporalar yordamida ko'payadi.

A) a, d, e B) b, c, f C) a, b, c D) d,f,e

442. Qaysi yuksak o'simliklarda arxegoniy saqlangan?

A) saur, archa B) qarag'ay, qayrag'och

C) eman, zarang D) qora qarag'ay, zarang

443. Ochiq urug'lilarning arxegoniysi qayerda joylashadi?

A) tugunchada B) changchi qubbalarida C) tuxum hujayrada D) urug'kurtakda

444. Ochiq urug'lilarning tuxum hujayrasi qayerda joylashadi?

A) tugunchada B) murtakda C) changchi qubbalarida D) arxegoniyda

445. Qaysi yuksak o'simliklarga arxegoniy xos emas?

A) shuvoq B) saur C) zuhrasoch D) daia qirqbo'g'imi

446. Urug'lanishdan keyin urug'chi qubbalarda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi?

a) qubba tangachalari tez o'sadi, yo'g'onlashadi, smola ajratadi;

b) tangachalar bir-biri bilan qo'shilib, qubbani o'rab turuvchi etdor po'stga aylanadi;

c) qubbalaming bir nechtasi qo'shilib, yiriklashadi; d) qubbalar smola ajratib, choklar orqali ochiladi va chang qubba ichiga kiradi.

A) a, b B) a, c C) a, d D) c, d

456. Qaysi lishaynikning tanasi bargga o'xshash yassi, pastki tomonining o'rtasi bilan jismga yopishgan bo'ladi?

A) batsidiya B) usneya C) parmeliya D) kladoniya

457. Akvarium devorida ham o'sadigan o'simlikni aniqlang.

A) ulva B) nemalion C) xlamidomonada D) ulotriks

458. Qaysi suvo'tning xromatofori belbog' ko'rinishida bo'ladi?A) ulotriks B) xlorella C) ossillatoriya D) xlamidomonada

459. Qaysi suvo'tning tallomi ipsimon, shoxlanmagan va yirik silindrsiinon hujayralardan tuzilgan?

A) ulotriks B) iammariya C) spirogira D) ulva

460. Agar-agar qaysi suvo'tdan olinadi?

A) tilla rang B) yashil C) qizil D) ko'k-yashil

461. Funariya yo'sinining arxegoniysi qanday shaklda bo'ladi?

A) xaltacha B) sharsimon C) kolp qirrali D) kolbacha

462. Ayrim bakteriyalarning sporalari (eng yuqori chegarasi) ... gradus issiqlikka bardosh beradi.A) 140 B) 253 C) faqat 50-60 D) 190

463. Ayrim bakteriyalarning sporalari (eng past chegarasi) ... gradus sovuqqa bardosh beradi.

A) 140 B) 253 C) faqat 50-60 D) 190

464. Zamburug'lar vegetativ tanasi ...

A) Udiz va poyalarga bo'lingan

B) barg, gul va mevalarga bo'linganC) ildiz, poya va barglarga bo'linmagan

D) poya, barg va gulga bo'lingan

465. Zamburug' hujayrasida ...

A) membrana va xloroGll bo'lmaydi, yadro bo'ladi

B) yadro bo'lmaydi, xloroGll bo'ladi

C) yadro, plastida va hujayra qobig'i bo'ladi, hujayra membranasi bo'lmaydiD) hujayra membranasi, yadro bo'ladi, xlorofill bo'lmaydi

466. Zamburug' mevatanasida nima yetiladi?A) spora B) urug' C) chang zarracbalari D) tuxum hujayra

467. Zamburugiarning sporalari yetilganligini qanday bilish mumkin?

A) mevatanasi tasbqi tomondan xitin bosil qila boshlaydi

B) sporangiylari qoramtir rangga kiradi

C) sporangiylari oqimtir rangga kiradi

D) sporangiylar birlashadi

468. Zamburug’larning qanday ko'payish turida gifalarning uchlari tutashadi?

A) jinssiz B) vegetativ C) kurtaklanish D) jinsiy

469. Qaysi omillar yetishmasa mog'or zamburug'i yashay olmaydi?

A) yorug'lik va namlik B) issiqlik va namlik

C) yorug'lik va issiqlik

D) yorug'lik, namlik va issiqlik

470. Mog'or zamburug'ining hayoti uchun qaysi omilning ahamiyati yo'q?A) yorug'lik B) namlik C) issiqlik D) oziq

471. Zamburug'larning mitseliysi ...A) ingichka ipchalar yig'indisidan iborat

B) urug' hosil qiluvchi organ

C) zigota hosil qiluvchi qismi

D) mevatanalarning yig'indisidan iborat

472. Qaysi zamburug'ni "siyoh" zamburug'i ham deyiladi?

A) qo'zidumba B) go'ng C) vertitsilium D) qoralcuya

473. Qaysi kasallik zamburug'lar tomonidan chaqirilmaydi?

A) mikoz B) vertitsihum C) gommoz D) oqpalak

474. Mevatanasi uzun, oyoqchasi ingichka, tanasi cho'qqaygan yupqa qalpoqchadan iborat bo'lgan zamburug'ni aniqlang.

A) go'ng B) vertitsihum C) qorakuya D) gommoz

475. Vilt kasalligiga qarshi olib boriladigan chora-tadbirlarni aniqlang.

a) tuproqqa yaxshi ishlov berish; b) tuproqni to'g'ri o'g'itlash; c) kasallangan o'simliklarni daladan olib tashlash; d) chigitni erta ekish; e) chigitni kech ekish; f) trixogrammalardan foydalanish.

A) c,d,f B) c,f C) a, b, c, d D) a, b, e, f

476. Vilt bilan kasallangan g'o'za poyasining yog'och qismida nima ko'rinadi?

A) vertitsiliumning gifalari

B) gommozning gifalari

C) gommozning sporalari va gifalari

D) vertitsiliumning urug'lari va sporalari

477. Qaysi o'simlikning tanasi organlarga bo'linmagan?

A) suv qirqqulog'ining

B) daia qirqbo'g'imining C) funariyaning D) parmeliyaning

478. Lishaynik tarkibida zamburug'ning mitseliysidan tashqari yana qanday organizm bo'ladi?

A) ko'p hujayrali qizil suvo'tlar

B) bir hujayrali suvo'tlar

C) faqat ipsimon suvo'tlar

D) bir hujayrali bakteriyalar

479. Lishaynik tarkibidagi zamburug'larning ahamiyati ...

a) yomg'ir paytida suvni shimib oladi va uzoq saqlaydi;

b) toshlar yuzasidagi suvda erigan mineral tuzlarni so'rib oladi;

c) organik modda hosil qiladi.

A) a, c B) b, c C) a, b, c D) a, b

480. Ildiz, poya, bargga bo'linmagan tana qanday nomlanadi?

A) sporoht B) qattana C) sorus D) sporangiy

481. Hujayralarida xlorofill saqlovclii, yorug'lik ta'sirida organik moddalar sintezlovchi tuban o'simlikni aniqlang.

A) qirqquloq B) gommoz C) ulotriks D) saur

482. Suvda erigan karbonat angidrid va mineral tuzlarni xlorella nima orqali shimib oladi?

A) po'sti B) xromatofor C) rizoid ildizlari D) spora

483. Kuzda xlorellada qanday o'zgarish kuzatiladi?A) qalin, zich qobiqqa o'raladi va sporaga aylanadi

B) oziq modda to'playdi va sistaga aylanadi

C) nobud bo'ladi

D) o'zgarmaydi

484. Xlorella qaysi holda qishlaydi?

A) spora B) sista C) tuxum D) gameta

485. Qaysi suvo'tda oqsil, vitaminlar ko'p, lekin moy kam bo'ladi?

A) parmeliya B) nemalion C) kladoniya D) xlorella

486. Yapon laminariyasi qaysi yo'l bilan ko'payadi?

A) faqat jinssiz B) kurtaklanib C) jinssiz va jinsiy D) jinsiy va kurtaklanib

487. Qaysi suvo'tning pastki qismi kalta, novsimon, yuqori qismi uzun, lentasimon?A) yapon laminariyasi B) nemalion C) spirogira D) ulva

488. Qaysi suvo'tlarning xromatoforida karotin, ksantofil pigmentlari mavjud?

A) chuchuk suvda yashovchi suvo'tlarda

B) barcha bir hujayrali suvo'tlardaC) dengiz suvo'tlarida

D) barcha ko'p hujayrali suvo'tlarda

489. Zamburug'ning mevatanasi...

A) spora hosil qiluvchi organ

B) anteridiy hosil qiluvchi organ

C) urug' hosil qiluvchi organ

D) arxegoniyli meva tanasi

490. Gommoz - bu...

A) bakterial infeksiya B) virus infeksiyasi

C) zamburug' infeksiyasi

D) moddalar almashinuvining buzilishi

491. Zamburug'larning o'sishi uchun zarur sharoit:

1) nainlik; 2) issiqlik; 3) yonig'lik; 4) oziq modda

A) 1, 2 B) 1,3 C) 1, 4 D) 1, 2, 4

492. Vertitsilium paraziti qaysi organizmlar qatoriga kiradi?

A) virus B) bakteriya C) zamburug' D) Hshaynik

493. Hujayra shakliga ko'ra bakteriyalar necha guruhga bo'linadi?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 6

494. Haqiqiy mitselliysi bo'lmaydigan zamburug'ni toping.

A) zang zamburug'i B) achitqi C) vertitsill D) bijg'ituvchi

495. Mikorizaning tuzilishiga ko'ra qanday turlari mavjud?

A) ektotrof va endotrof

B) ektoderma va endoderma

C) ektoparazit va endoparazit

D) berilgan barcha turlar

496. Qayin, eman va ninabargli daraxtlarda mikorizaning qanday turi uchraydi?

A) endotrof B) ektotrof C) elcotop D) mezotrof

497. Penitsill zamburug'i qanday zamburug'lar vakili hisoblanadi?

A) achitqi B) mog'or C) qalpoqchali D) vertitsilium

498. Fikotsian va xlorofill pigmentiga ega bo'lgan suvo'tlarni belgilang.

1) xrokokk; 2) xlorella; 3) ossilatoriya; 4) nostok; 5) makrotsissis

A) 1,2,3 B) 1, 3, 4 C) 2,3,4 D) 3,4,5

499. Quyida berilgan suvo'tlarni ko'k-yashil (a) va yashil (b) suvo'tlarga ajrating.

1) xrokokk; 2) xlorella; 3) ossilatoriya; 4) nitella; 5) nostok

A) a- 1, 2, 3; b - 4, 5 B) a - 1, 3, 5; b - 2, 4 C) a- 1, 3, 4; b - 2, 5 D) a - 2, 3, 4; b - 1,5

500. Tashqi mikorizaning o'simlik (a) va zamburug' (b) uchun ahamiyati qanday?

1) karbon suv va vitaminlarni o'zlashtiradi; 2) gumus tarkibidagi oqsillarni aminokislotalargacha parchalaydi; 3) ildizning shimish yuzasini oshiradi

A) a - 1; b - 2, 3 B) a-2,3; b-1 C) a - 1, 3; b - 2 D) a - 3; b - 1, 2

501. Lishayniklar tarkibida qanday polisaxaridlar bo'ladi;

1) xitin; 2) selluloza; 3) lixenin; 4) glikogen

A) 1,2 B) 2,3 C) 1, 3 D) 1,4

502. Lishayniklar tarkibidagi disaxarid(lar)ni belgilang.

1) maltoza; 2) saxaroza; 3) laktoza

A) 1 B) 2 C) 2,3 D) 3

503. Quyida berilgan lishayniklarni yopishqoq (1), bargsimon (2), butasimon (3) turlariga ajrating. a) kladoniya; b) batsidiya; c) parmeliya

A) 1-a, 2-b, 3-c B) 1-b, 2-c, 3-a C) l-c,2-a,3-b D) 1-c, 2-b, 3-a

504. Qarag'ayzorlarda qaysi lishaynik(lar) yaxlit qoplam hosil qiladi?

1) soqolli usneya; 2) kladoniya; 3) tasmasimon everniya; 4) ksantoriya

A) 1, 2 B) 2 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4

505. Daraxt po'stlog'ida qaysi lishaynik(lar) uchraydi? 1) soqolli usneya; 2) kladoniya; 3) tasmasimon everniya; 4) ksantoriya

A) 1,2 B) 2 C) 1,3 D) 1, 2, 3, 4

506. Yopishqoq lishaynikni aniqlang.

A) parmeliya B) batsidiya C) kladoniya D) manna

507. Bargsimon lishaynikni belgilang.

A) parmeliya B) batsidiya C) kladoniya D) manna

508. Quyidagilardan qaysi biri ko'p hujayrali suvo't hisoblanmaydi?

A) nemalion B) nitella C) parmeliya D) uiva

509. Cho'llarda erkin azotni o'zlashtirib, tuproqni azotga boyitadigan va tuproq hosil bo'lish jarayonida qatnashadigan organizmni aniqlang.

A) lishayniklar B) ko'k-yashil suvo'tlar C) bakteriyalar D) zamburug'lar

510. Oraliq xo'jayinga ega bo'lgan zamburug'ni ko'rsating.

A) qoralciiya B) vertitsill C) zang D) achitqi

511. O'simlik barglarida dastlab sarg'ish-jigarrang, so'ngra qo'ng'ir dog'lar pay do qiladigan, barglarning erta to'kilishiga sabab bo'ladigan zamburug'ni aniqlang.

A) qorakuya B) vertitsill C) zang D) gommoz

512. O'simlik barglarida dastlab qora dog'lar paydo qiladigan, barglarning qurib to'kilishiga sabab bo'ladigan bakteriyani aniqlang.

A) qoraJcuya B) vertitsill C) zang- D) gommoz

513. Ektotrof mikoriza qaysi o'simliklarda uchraydi?

A) lishayniklarda B) ninabarglilarda C) butalarda D) o't o'simliklarda

514. Tillarang sariq qoplam hosil qiladigan lishaynikni belgilang.A) ksanfcoriya B) parmeliya C) batsidiya D) manna

515. Endotrof mikoriza qaysi o'simliklarda uchraydi?

A) lishayniklarda B) ninabarglilarda C) butalarda D) o't o'simliklarda

516. Toshlar ustiga yopishib o'sadigan lishaynikni belgilang.

A) ksantoriva B) parmeliya C) batsidiya D) manna

517. Ulotriksning jinsiy ko'payishi nima orqali sodir bo'ladi?A) gametalar B) zoosporalar C) sporangiya D) sporalar

518. Ulotriksning gametalari nechta xivchinli bo'ladi?

A) 4 B) 2 C) 8 D) xivchinsiz bo'ladi

519. Qaysi lishaynik sariq qoplam hosil qiladi?

A) everniya B) ksantoriya pariyentina

C) usneya D) everniya va usneya

520. ... - oddiy ipsimon, shilimshiq pardasi bo'lmagan, hujayrasining eni bo'yidan bir necha marta katta, tanasi bo'ylab bir xilda tuzilgan hujayralardan iborat.

A) Nostok B) Manna C) Ossilatoriya D) Spirogira

521. Chirituvchi bakteriyalar bo'lmaganda ...

a) yer yuzi qoldiqlar bilan to'lib ketar edi;

b) o'simlik va hayvonlar uchun ovqat yetarli bo'lmas edi;

c) o'simlik va hayvonlar uchun yashashga joy qolmas edi;

d) o'simlik va hayvonlar uchun ovqat yetarli bo'lar edi.

A) a, b, c B) a, c, d C) b, c D) c, d

522. Qo'zidumbaning sporasi ungandan so'ng qancha vaqtdan keyin yetiladi?A) 40kun B) 2 oy C) 6 oy D) 20 kun

523. Qaysi faslda qo'ziqorinning vegetativ tanasida oziq moddalar to'planadi?

A) kuzda B) qishda C) yozda D) bahorda

524. Qaysi fasldan boshlab qo'ziqorinning mevatanasi hosil bo'ladi?A) kuzdan B) qisbdan C) yozdan D) bahordan

525. ... mevatanasi yirik, bo'yi 10-20 sm, ichi bo'sh bo'lib, qalpoqcha va oyoqchadan iborat. Qalpoqchaning ustki tomoni sporalar yetiladigan katakchalardan iborat, qalpoqchaning cheti oyoqchasi bilan birlashgan holda o'sadi.

A) Qo'zidumba B) Go'ng zamburug'i

C) Qo'ziqorin D) Mog'or zamburug'i

526. Qo'ziqorinning mevatanasi yer yuzasiga qaysi faslda chiqadi?A) bahorda B) kuzda C) yozda D) qishda

527. Qo'ziqorin rnevatanasida yetilgan sporalarni qachon sochadi?A) bahorda B) kuzda C) yozda D) qishda

528. Qaysi parazit hisobiga sulining boshoqlaridagi donlari rivojlanmay qoUshi mumkin?

A) faqat vertitsilium zamburug'i

B) achitqi va vertitsilium zamburug'i

C) zang va achitqi zamburug'i

D) qorakuya va zang zamburug'i

529. Lishayniklarga xos bo'lmagan xususiyatlarni aniqlang.

A) tanasi to'qima va organlarga bo'Unmagan

B) havo tozaligini ko'rsatuvchi mezonC) tanasi to'qima va organlarga bo'lingan

D) spora va vegetativ yo'l bilan ko'payadi

530. Xlamidomonadaga xos bo'lmagan belgi va xossalar keltirilgan javobni aniqlang. a) bir hujayrali suvo't; b) ko'p hujayrali suvo't; c) iflos suvda uchraydi; d) faqat toza suvda uchraydi; e) ikki xivchinli; f) xivchinsiz; j) vakuolasiz; h) vakuolali.

A) a, c, e, h B) a, c, e, j C) b, d, e D) b,d,f,j

531. Xlamidomonadaga xos bo'lgan belgi va xossalar keltirilgan javobni aniqlang. a) bir hujayrali suvo't; b) ko'p hujayrali suvo't; c) iflos suvda uchraydi; d) faqat toza suvda uchraydi; e) ikki xivchinli; f) xivchinsiz; j) vakuolasiz; h) vakuolali.

A) a, c, e, h B) a, c, e, j C) b, d, e D) b,d,f,j

532. Qaysi ko'p hujayrali suvo'tlarning tanasi shoxlanmagan (1) va shoxlangan (2)?

a) ulotriks; b) xlorella; c) spirogira; d) xara; e) xlamidomonada.

A) 1a,c;2d B) 1 d; 2 a, c C) 1 b, e; 2 d D) 1 a,c;2b, e, d

533. Xlorellaga xos qaysi hodisa ulotriksda ham kuzatilishi mumkin?

A) zoospora hosil qilish

B) ikki xivchinli gametalar hosil qilishC) noqulay sharoitda spora hosil qilish

D) rizoid hosil qilish

534. Qaysi suvo'tlar suvda qalqib turadi (1), qaysilari suv tagidagi narsalarga yopishib o'sadi (2)?

a) ulotriks; b) spirogira; c) laminariya.

A) 1 a, b; 2 c B) 1 a, c; 2 b C) 1 b, c; 2 a D) 1 b; 2 a, c

535. Mog'or zamburug'ining sporangiybandining uchida nima hosil bo'ladi?

A) mitseliy B) sporangiy C) gifa D) sorus

ZOOLOGIYA
536. To'qima va organlari rivojlanmagan ko'p hujayralilarni belgilang.

A) meduza, poliplar B) lansetnik, assidiya

C) oq planariya, meduza

D) korall polip, infuzoriya tufelka

537. Gidra tanasining qaysi qismida oraliq hujayralar joylashgan?A) ektoderma hujayralari orasida

B) elcfeoderma bilan endoderma oralig'ida

C) endoderma hujayralari orasida

D) bunday hujayra bo'lmaydi

538. Nerv hujayralari tanada tarqoq joylashgan organizmlar to'g'ri keltirilgan qatorni ko'rsating.

A) aureliya, qizil korall polipi, aktiniya

B) alctiniya, oq planariya, meduza

C) gidra, aureliya, nozema

D) qizif korall pohpi, oq planariya, jigar qurti

539. Kam tukli halqali chuvalchanglar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?

A) yassi chuvalchanglardan

B) eng qadimgi gidrasimonlardan

C) kovakichlilardanD) ko'p tukli halqali chuvalchanglardan

540. Tuzalmaydigan vara hosil qiluvchi parazitni aniqlang.

A) tripanosoma B) leyshmaniya C) ichburug' amyobasi D) nozema

541. Bosh oyoqli molluskalar qanday nafas oladi?A) jabralari bilan

B) tanasining o'ng tomonidagi nafas teshigi va o'pka bilan

C) butun tana yuzasi bilan

D) yegan ozig'i tarkibidagi kislorod bilan

542. Hayvonlarni tiplarga moslab yozing. 1) midiya; 2) meduza; 3) karakatitsa; 4) nereida; 5) ostritsa; 6) qum chuvalchangi; 7) osminog

a) molluskalar; b) halqali chuvalchanglar; c) to'garak chuvalchanglar; d) bo'shliqichlilarA) a-1, 3, 7; b-4, 6; c-5; d-2

B) a-3, 7; b-4, 6; c-5; d-1, 2

C) a-1, 2, 3; b-4, 5, 6; c-2; d-7

D) a-1, 2; b-4; c-5, 6; d-3, 7

543. Tana shakli o'zgaruvchan bo'lgan parazitni aniqlang.

A) oddiy amyoba B) foraminifera C) ichburug' amyobasi D) tripanosoma

544. Amyobalarda oziq moddalar nima ta'sirida hazm bo'ladi?

A) sitoplazma shirasi B) yadro shirasi C) gormonlar D) hazm shirasi

545. Ohak chig'anoqli (I) va kremniy skeletli (II) sodda hayvonlar va ularning ahamiyatini aniqlang. 1. nursimonlar; 2. foraminifera;

a) ohaktosh konlarini hosil qilgan;

b) jilvir qog'oz tayyorlashda foydalaniladi;

c) metallarni silliqlashda foydalaniladi;

d) zeb-ziynat buyumlari tayyorlanadi

A) I- 1, a; II - 2,b,c

B) 1-2, b, c; II - 1, a, d

C) I- 1, b, c; II -2,a,d

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə