7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə4/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

D) 1-2, a; II - 1, b, c

546. Evglenaga xos bo'lmagan belgini aniqlang.

A) Qizil "ko'zclia" bo'ladi

B) qobig'ining ostida kuydiruvchi tanachalar joylashgan

C) yadro va xivchini bittadan

D) xlorofill piginentli xromatoforlari mavjud

547. Evglenaning amyobadan farqi nimada?

A) yadrosi bitta

B) qisqaruvchi vakuola ortiqcha suvni cluqarib yuboradiC) tanasi doimiy shaklga ega

D) jinssiz ko'payadi

548. Evglenaning qaysi organoidida organik moddalar hosil bo'ladi?

A) xromoplastlarida B) qizil ko'zchasida

C) vakuolalarida D) xromatoforlarida

549. Evglenani qorong'i joyda uzoq saqlansa ...

a) xlorofili yemiriladi;

b) rangsizlanadi;

c) tayyor organik moddalar bilan oziqlanadi;

d) organik moddalar og'iz teshigi orqali kiradi;

e) organik moddalarni tana yuzasi orqali shimib oladi;

f) xlorofili donachalari sintezi kuchayadiA) a, b, c, e B) a, b, c, d C) c, d, f D) a, b, c, d, e, f

550. Amyoba tanasidan ortiqcha suv va zararli moddalar qaysi organoid ishtirokida chiqarib yuboriladi?

A) soxta oyoqlar B) anai teshigi

C) hazm vakuolaiarbD) qisqaruvchi vakuolalar

551. Amyobali suv tomcliisiga osh tuzi qo'shilsa nima kuzatiladi?

a) soxta oyoqlarini tortib oladi;

b) soxta oyoqlarini otib chiqaradi;

c) sharsimon shaklga kiradi;

d) tanasi cho'ziladi va ikkiga bo'linadi

A) b, c B) b,d C) a, c D) a, d

552. Amyobanirig ko'payishida qanday jarayonlar kuzatiladi? Ketma-ketligi to'g'ri berilgan javobni aniqlang.

a) yadro hajmi ortadi;

b) yadro qobig'i yemiriladi;

c) yadro qismlari hujayraiiing ikki tomoniga teng taqsimlanadi;

d) hujayraning ikki tomonida yadro hosil bo'ladi;

e) amyoba tanasi cho'ziladi va ikkiga bo'linadi;

f) yadro hajmi kamayadi;

j) yadro qobig'i qalinlashadi;

k) yadro va amyoba tanasi barobar cho'ziladi va ikkiga bo'linadi;

1) hosil bo'lgan hujayralarda qo'shimcha yadro hosil bo'ladi

A) f, j, k, I B) a, b, c, d, e C) a, c, d, k, 1 D) f, j, k, b

553. Ohak chig'anoqli soxta oyoqlilarning vakilini aniqlang.

A) nursimonlar B) nozemaC) foraminifera D) ichburug' amyobasi

554. Soxta oyoqlilarga mansub bo'lmagan hayvonni aniqlang.

A) nursimonlar B) nozema

C) foramim'fera D) ichburug1 amyobasi

555. Kremniy skeletli sodda hayvonni aniqlang.

A) nursimonlar B) nozema

C) foramim'fera D) ichburug’ amyobasi

556. Noqulay sharoitda evglena nimaga aylanadi?

A) sporaga B) gametaga C) sistaga D) zoosporaga

557. Evglena (1) va volvoks (2) tanasining shakli qanday ko'rinishda bo'ladi?

A) 1 duksimon; 2 noksimon

B) 1 noksimon; 2 duksimon

C) 1 duksimon; 2 sharsimon

D) 1 noksimon; 2 sharsimon

558. Koloniya tarkibidagi volvokslar o'zaro nima orqali bog'lanadi?

A) xivchiniar B) endopJazmatik to'r

C) yadro membranasining ipchalari

D) sitoplazmatik ipchalar

559. Qaysi sodda hayvon qon zardobida parazitlik qiladi?

A) nozema B) ichburug' amyobasi C) leyshmaniya D) tripanosoma

560. Qaysi sodda hayvon odam teri hujayralarida parazitlik qiladi?

A) nozema B) ichburug' amyobasi C) leyshmaniya D) tripanosoma

561. Qaysi sodda hayvon ichakda parazitlik qiladi?

A) nozema B) ichburug' amyobasi C) leyshmaniya D) tripanosoma

562. Qaysi sodda hayvonlar qon zardobida (1) va qonning eritrotsitlarida (2) yashaydi?

a) leyshmaniya; b) tripanosoma; c) bezgak paraziti; d) askarida lichinkasi

A) 1 a; 2 d B) 1 c; 2 b C) 1 d; 2 a D) 1 b; 2 c

563. Eng murakkab tuzilgan bir hujayralilarni aniqlang.

A) xivchinlilar B) soxta oyoqlilar C) infuzoriyalar D) aktiniyaJar

564. Sodda hayvonlarning hujayrasi ko'p hujayralilaming bitta hujayrasidan nima bilan farqlanadi?

A) hujayrasi faqat bitta hayotiy jarayonda (ko'payishda) qatnashadiB) hujayrasida barcha hayotiy jarayonlar sodir bo'ladi

C) yadrosi bo'lmaydi

D) ko'payishda va modda almashinuvida qatnashmaydi

565. Nozemaga xos bo'lgan belgilarni ajrating.

a) harakatlanish organoidi bo'lmaydi;

b) harakatlanish organoidi bo'ladi;

c) hazm organoidi bo'lmaydi;

d) hazm organoidi bo'ladi;

e) ayirish organoidi bo'lmaydi;

f) ayirish organoidi bo'ladi;

j) tut ipak qurti va asalari paraziti;

k) odam parazitiA) a, c, e,j B) b, d, f, k C) a, c, f, k D) b, d, e, j

566. Nozemaga xos bo'lmagan belgilarni aj rating.

a) harakatlanish organoidi bo'lmaydi;

b) harakatlanish organoidi bo'ladi;

c) hazm organoidi bo'lmaydi;

d) hazm organoidi bo'ladi;

e) ayirish organoidi bo'lmaydi;

f) ayirish organoidi bo'ladi;

j) tut ipak qurti va asalari paraziti;

k) odam paraziti

A) a, c, e, j B) b, d, f, k C) a, c, f, k D) b, d, e, j

567. Sporalilar hujayrasida ... bo'ladi.A) yadro, hujayra membranasi

B) yadro, hazm vakuolasi, sporasi

C) hujayra membranasi, ayirish organoidi

D) hazm, ayirish, harakatlanish organoidlari

568. Tufelka tanasida qaysi organoidlari ikkitadan bo'ladi?

A) yadro va qisqaruvchi vakuolalar

B) yadro va hazm vakuolalari

C) hazm va qisqaruvchi vakuoialar

D) yadro, qisqaruvchi vakuolalar va mitoxondriya

569. Sodda hayvonlarda tashqi muhitning ta'sirlariga javob reaksiyasi qanday nomlanadi?

A) refleks B) taksis C) nastiya D) transpiratsiya

570. Bo'shliqichlilarning ta'sirlanishga javob berish xususiyati qanday nomlanadi?

A) refleks B) taksis C) nastiya D) transpiratsiya

571. Gidra tanasidagi otuvchi hujayralari qayerda joylashadi?

A) endodermada B) mezodermada C) ektodermada D) barcha qismda

572. Otuvchi hujayralar gidra tanasining qaysi qismida juda ko'p bo'ladi?

A) tovomdaB) paypaslagichlarida

C) yon tomonida

D) barcha qismida teng taqsindangan

573. Gidraga xos bo'lmagan belgini aniqlang.

A) tanasi mirli simmetriyali

B) tana devori ikki qavat joylashgan hujayralardan iboratC) tanasi ikki tomonlama simmetriyali

D) jinssiz va jinsiy yo'l bilan ko'payadi

574. Sodda hayvonlarning eng qadimgi ajdodini aniqlang.

A) infuzoriyalar B) yashil xivchinlilar C) soxta oyoqlilar D) sporalilar

575. Tufelka qaysi tipga mansub?

A) soxta oyoqlilar B) xivchinlilar C) infuzoriyalar D) sodda hayvonlar

576. Tufelkaga xos bo'lmagan belgini aniqlang.

A) tanasi kipriklar bilan qoplangan

B) halqum va chiqaruvchi tesbigi mavjud

C) kuydiruvchi tanachalar mavjudD) ektoderma qavatida xivchinli hujayralar mavjud

577. Gidraning endoderma qavatida qanday hujayralarni farqlash mumkin?

A) soxta oyoqli va otuvchi

B) xivchinli va bezli

C) otuvchi va bezli

D) oraliq, teri-muskul, jinsiy

578. Gidra tanasidagi hujayralarni bajaradigan vazifalari bilan juftlab bering.

1. teri-muskul; 2. oraliq; 3. bezli; 4. nerv; 5. otuvchi

a) harakatlanish; b) regeneratsiya; c) hazm qilish; d) ta'sirlanish; e) oziqni (o'ljani) falajlash

A) la; 2d; 3c; 4b; 5e B) Id; 2e; 3c; 4a; 5b

C) la; 2b; 3c; 4d; 5e D) la; 2c; 3b; 4d; be

579. Gidra va sodda hayvonlarning qaysi jarayoni o'xshash?

A) faqat jinssiz yo'l bilan ko'payadi

B) refieks xos

C) tanasi ikki qavat hujayralardan iborat

D) oziq hujayra ichida hazm bo'ladi

580. Gidra tanasidagi oraliq hujayralarga xos belgini aniqlang.

A) yirik yadroli B) mayda

C) regeneratsiyada qatnashadiD) barcha javoblar to'g'ri

581. Bo'shliqichlilar tanasidagi oraliq hujayralarga xos bo'lmagan belgilar keltirilgan qatorni aniqlang.A) yirik, mayda yadroli, endoderma qavatida joylashadi

B) mayda, yirik yadroH, ektoderma qavatida joylashadi

C) regeneratsiyani ta'minlaydi

D) ektoderma qavatida joylashgan, regeneratsiyani ta'minlaydigan yirik yadroli

582. Gidraning jinsiy hujayralari qachon hosil boiadi?

A) bahorda B) yozda C) kuzda D) qishda

583. Gidra tuxum hujayrasida ... bo'ladi.

A) soxta oyoqlari B) xivchinlar C) kipriklar Dj tukchalar, tikanlar

584. Dengiz bo'shliqichlilarini aniqlang.

A) aktiniyalar

B) korall pohplari, nereidalarC) aktiniyalar, korall poliplari, meduzalar

D) meduza, aktiniya, karakatitsa

585. Dengiz bo'shliqichlilariga kirmaydigan hayvonni aniqlang.

A) aktiniya B) aureliya C) korall poliplari D) gidra

586. Aktiniyalarning gidradan farqi nimada?

A) yirik va rangli bo'lishi

B) mayda va rangli bo'lishi

C) paypaslagichlari og'iz teshigi atrohda joylashgan

D) tanasi ikki qavat hujayralardan iborat

587. Koloniya bo'lib yashovchi poliplarning ko'payish turini aniqlang.

A) jinsiy va kurtaklanish B) faqat kurtaklanish C) konyugatsiya D) partenogenez

588. Suv tubidagi narsalarga yopishib olib hayot kechiradigan bo'shliqichlilar nima deb ataladi?

A) riflar B) poliplar C) planktonlar D) limanlar

589. Tana devori hujayralari ikki qavat joylashgan, oraliq moddasi juda kuchli rivojlangan hayvonni aniqlang.

A) aktiniya B) gidra C) korall polipi D) qutb meduzasi

590. Odamlarga xavfli hisoblangan Shimoliy dengizlarda (1) va Qora dengizda (2) uchraydigan meduzalarni aniqlang.

a) qutb meduzasi; b) ildiz og'izli meduza; c) aureliya

A) lb; 2a B) la; 2b C) la; 2c D) lc;2b

591. Qaysi xususiyatlar bo'shliqichlilarning eng qadimgi hayvonlar ekanligini ko'rsatadi?

a) hujayTalarning kuchsiz ixtisoslashganligi;

b) kuchli regeneratsiyaga ega bo'lishi;

c) hujayralarning yaxshi, kuchli ixtisoslashganligi;

d) kuchsiz regeneratsiyaga ega bo'lishi

A) a, b B) a, d C) b, c D) c, d

592. Gidrasimonlar nimadan kelib chiqqan?A) koloniya bo'lib yashovchi bir hujayrali xivchinlilardan

B) koloniya bo'lib yashovchi yassi chuvalchanglardan

C) meduzalardan

D) koloniya bo'lib yashovchi korall poliplardan

593. Hazm sistemasi qorin tomonida joylashgan og'iz teshigidan, halqumdan va uch shoxli uchi berk ichakdan tashkil topgan hayvonni aniqlang.

A) jigar qurti

B) exinokokk

C) oq planariya

D) qoramol tasmasimon chuvalchangi

594. Oq planariyaga xos bo'lmagan belgi ko'rsatilgan qatorni aniqlang.

A) orqa ichagi va chiqarish teshigi rivojlangan

B) orqa ichagi va chiqarish teshigi bo'lmaydi

C) tana sirti bir qavat epiteliy hujayralari bilan qoplangan

D) ikki tomonlama simmetriyaga ega

595. Harorat oshganda, kislorod yetishmasa planariya

A) sistaga aylanadi

B) nobud bo'ladi

C) mayda bo'laklarga bo'linib ketadi

D) jinsiy yo'l bilan ko'payadi

596. Qattiq skeletli, koloniya bo'lib yashovchi bo'shliqichlilarni aniqlang.

A) aktiniya poliplari

B) aureHya

C) gidra polipiD) korall poliplari

597. Volvoksning ta'sirlanishi qanday o'tadi?

A) hujayrasi sharsimon shaklga kiradi

B) suvning yorug' tushib turgan tomoniga qarab harakat qiladi

C) xivchinlarini tashlab, qalin qobiqli sista hosil qiladi

D) tayoqchasimon tanachalarini otib chiqaradi

598. Sporalilar sinfi vakillarida qaysi organoidlar bo'lmaydi?

1) harakatlanish; 2) hazm qilish; 3) ayirish; 4) mitoxondriya

A) 1, 2, 4 B) 1,2,3 C) 1, 3, 4 D) 2,3,4

599. Nozema hasharotlarning qaysi turkumlari vakillarida parazitlik qiladi?

1) ikki qanotlilar; 2) to'g'ri qanotlilar; 3) tangachaqanotlilar; 4) pardaqanotlilar

A) I, 2 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 3, 4

600. Qon zardobi (a) va shaklli elementlarida (b) parazitlik qiluvchi organizmlarni aniqlang.

1) ichburug' amyobasi; 2) bezgak paraziti; 3) tripanosoma; 4) leyshmaniya A) a-1, b-2 B) a-2, b-3 C) a-3, b-4 D) a-3, b-2

601. Aktiniyaning gidradan farq qiluvchi asosiy belgilarini ko'rsating.

1) faqat tovonida harakatlanadi;

2) asosan o'troq hayot kechiradi;

3) kurtaklanish va jiasiy yo'l bilan ko'payadi;

4) yirtqichlik bilan hayot kechiradi;

5) ancha yirik;

6) tuxumdan lichinka chiqadi;

7) lichinka davri bo'lmaydi

A) 1, 2, 3, 4, 7 B) 1, 2, 3, 5, 6 C) 1, 5, 6 D) 3,4,5,6

602. Ko'rsatilgan belgilarning qaysi biri ham gidra, ham aktiniya uchun xos?

1) faqat tovonida harakatlanadi;

2) asosan o'troq hayot kechiradi;

3) ixtisoslashgan hujayralarga ega, organlar rivojlanmagan;

4) yirtqichlik bilan hayot kechiradi;

5) ancha yirik;

6) tuxumdan lichinka chiqadi;

7) lichinka davri bo'lmaydi

A) 1, 2, 6 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 7

628. Qaysi belgi faqat bo'shliqichlilar uchun xos?

A) uchta embrional varaq

B) otuvchi hujayralar

C) regeneratsiya xususiyati

D) uchi yopiq hazm qilish sistemasi

629. So'rg'ichli chuvalchanglarning tasmasimon chuvalchanglardan asosiy farqini ko'rsating.

A) nerv sistemasining bo'lishiB) hazm qilish sistemasining bo'lishi

C) qon aylanish sistemasining bo'lishi

D) oraliq xo'jayinning bo'lishi

630. Baqachanoqning mantiya bo'shlig'iga suv qayerdan o'tadi?

A) chig'anoq pallalari ochilganda

B) ikkita sifon ochilganda

C) pastki (kirish) sifon orqali

D) yuqori (chiqish) sifon oiqali

631. To'qirnaga ega bo'lmagan hayvonlarni ko'rsating.

1) foraminefera; 2) gidra; 3) dreysena; 4) tripanosoma; 5) oq planariya; 6) dafhiyaA) 1, 2, 4 B) 3, 4, 5 C) 3, 5, 6 D) 1,3,5

632. Erkin yashovchi hayvonlarni ko'rsating.

1) planariya; 2) exinokokk; 3) bolalar gijjasi; 4) nereida; 5) tripanosoma

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5 C) 1, 4, 5 D) 1,4

633. Nereidaning dastlabki juft oyoqlari nima hisobiga hosil bo'lgan?

A) nereidaning oyog'i bo'lmaydiB) tananing ikki yonidagi muskulli o'simtalarda to'p-to'p bo'lib joylashgan tuklar

C) tananing oldingi tomonida joylashgan yonidagi siyrak va kalta tuklar

D) tananing orqa tomonidagi, siyrak va kalta tuklar

634. Gelmintologiya fani ... o'rganadi.

A) zaharli o'rgimchaksimonlarni

B) parazit hasharotlarni

C) parazit chuvalchanglarni

D) parazit o'simhklarni

635. Qaysi parazitning yopishuv organlari bo'lmaydi?

A) jigar qurtining B) exinokokkning

C) cho'chqa tasmasimon chuvalchangining

D) askaridaning

636. Pomidor, bodring ildizida no'xatdek shish hosil bo'lishi, hosilining kamayishi va tez orada halok bo'lishi qaysi parazitga bog'liq?

A) jigar qurtining dumb' HchinkasigaB) bo'rtma nematodaga

C) yalang'och shilliqqa D) agrobakteriumga

637. Ko'p hujayralilarning bir hujayralilar bilan qarindoshligini belgilovchi ko'rsatkichni aniqlang.

A) oqsillarning bir xilligi

B) sezgi a'zolarining bo'lishi

C) ko'p hujayralilarning rivojlanishi bitta urug'langan tuxum hujayradan boshlanishi

D) berilganlarning barchasi

638. Dastlabki ko'p hujayralilar tanasi necha qavat hujayradan iborat bo'lgan?

A) bitta B) ikkita C) uchta D) yashash sharoitiga ko'ra bir nechta

639. Bo'rtma nematodalar ituzumdoshlar oilasining qaysi vakillarida parazitlik qiladi?

A) ituzum, baqlajon B) kartoshka, pomidor

C) mingdevona, bangidevona

D) Icartoshka, baqlajon

640. Bo'rtma nematodalar gulxayridoshlar oilasining qaysi vakillarida parazitlik qiladi?

A) kanop, g'o'za B) dorivor gulxayri, kanop

C) bo'ritaroq, g'o'za

D) Misr g'o'zasi, dorivor gulxayri

641. Bo'rtma nematodalar qovoqdoshlar oilasining qaysi vakillarida parazitlik qiladi?

A) qozonyuvg'ich, tarvuz B) qovun, tarvuz C) bodring, qovun D) handalak, tarvuz

642. Qaysi hayvonlarda oyog'ining oldingi qismi o'zgarib paypaslagichlarni hosil qiladi?

A) boshoyoqlilar B) qorinoyoqlilar C) ikkipallahlar D) nematodalar

643. Qaysi hayvonlarda siyoh xaltachasi bo'ladi?

A) boshoyoqlilarda B) o'rgimchaksimonlarda C) qisqichbaqalarda D) qorinoyoqlilarda

644. Qaysi hayvonlar xavf tug'ilganda siyoh chiqarib dushmandan qutulib qoladi?

A) boshoyoqlilar B) o'rgimchaksimonlar

C) qisqichbaqalar D) qorinoyoqlilar

645. Paypaslagichlarida juda ko'p so'rg'ichlar joylashgan hayvonlarni toping.

1) kalmar; 2) zaxkash; 3) karakatitsa; 4) bitiniya;

5) osminog; 6) krab.

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 5 C) 2, 4, 6

D) 1, 4, 6646. Go'shti uchun ovlanadigan boshoyoqli hayvonlarni toping.

1) ustritsa; 2) kalmar; 3) taroqcha; 4) midiya;

5) dreysena; 6) karakatitsa.

A) 2, 6 B) 1, 2 C) 3,4 D) 2, 5

647. Bosh miyasi kuchli rivojlangan, xilma-xil va murakkab reflekslar hosil qiladigan mollyuskalarni toping.

1) ustritsa; 2) kalmar; 3) taroqcha; 4) midiya;

5) dreysena; 6) karakatitsa.

A) 2,6 B) 1,2 C) 3,4 D) 2,5

648. Tanasi qalin muskulli mantiya bilan qoplangan hayvonlarni toping.

1) ustritsa; 2) kalmar; 3) taroqcha; 4) midiya;

5) dreysena; 6) karakatitsa.A) 2,6 B) 1,2 C) 3,4 D) 2,5

649. Har bir bo'g'imida bir juft tuxumdon, bitta bachadon va ko'p urug'donga ega bo'lgan hayvonlarni ko'rsating.A) qoramol tasmasimoni, cho'chqa tasmasimoni

B) askarida, yomg'ir chuvalchangi

C) nereida, ostritsa

D) yomg'ir chuvalchangi, exinokokk

650. Qaysi hayvon halqali chuvalchanglardan kelib chiqqan?

A) qisqichbaqasimonlar B) trilobitsimonlar C) yassi chuvalchanglar D) hasharotlar

651. Maxsus sezgi organlari bo'lmaydigan hayvonlarni aniqlang.

A) oq planariya, yalang'och shilliq

B) oq planariya, ustritsa

C) baqachanoq, yomg'ir chuvalchangi

D) toic shilhg'i, bitiniya

652. Yomg'ir chuvalchangi uchun tayanch vazifasini bajaruvchi tuklar tananing qaysi qismida joylashgan?

A) har bir bo'g'imning orqa tomonidaB) har bir bo'g'imning qorin tomonida

C) har bir bo'g'imning yon tomonlarida

D) faqat ko'krak bo'g'imlarning yon va orqa tomonlarida

653. Halqali chuvalchanglarning teri-muskul xaltasi qanday qismlardan iborat?A) tashqi va ichki epiteliy, halqasimon va bo'ylama muskullardan

B) tashqi epiteliy, bo'ylama va qiyshiq muskullardan

C) tashqi va ichki epiteliy, halqasimon, bo'ylama va qiyshiq muskullardan

D) xitin qavatidan, tasma shaklda joylashgan bo'ylama muskullardan

654. Har bir bo'g'imda juda ko'p urug'donlar bo'ladigan hayvonni aniqlang.

A) oq planariya B) askarida

C) qoramol tasmasimon chuvalchangi

D) yomg'ir chuvalchangi

655. Yassi chuvalchanglarning eng qadimgi vakilini aniqlang.

A) so'rg'ichlilar

B) ichaksiz kiprikH chuvalchang

C) exinokokk D) tasmasimonlar

656. Halqali chuvalchanglarning tana bo'shlig'i devorining ichki yuzasi nimadan iborat?

A) bir qavat epitehydan

B) ikki qavat epitehydan

C) uch qavat epitehydan

D) bir qavat kutikuladan

657. Gelmintlarga qarshi kurash choralarini ishlab chiqishda qatnashgan olimni aniqlang.

A) RBorovskiy B) K.Skryabin C) O.Bogdanov D) J.Tomson

658. Exinokokka xos bo'lmagan belgi ko'rsatilgan qatorni aniqlang.

A) tuxumga to'lgan pufakchalar (finnalar) odamning axlati bilan tashqariga chiqadi

B) tanasi 5-6 bo'g'imdan iborat

C) boshida 4 ta so'rg'ichlari mavjud

D) tuxumga to'lgan oxirgi bo'g'imi axlat bilan tashqariga chiqadi

659. Bolalar gijjasi tuxumlarini qayerga qo'yadi?

A) ingichka ichakka

B) yo'g'on ichakka

C) oshqozon va ko'richakka

D) anal teshigi atrofidagi teriga

660. Bolalar gijjasi (1), exinokokk (2), nereida (3) va qizil chuvalchang (4)lar qaysi tiplarga mansub? a) yassi chuvalchanglar; b) to'garak chuvalchanglar; c) molluskalar; d) halqali chuvalchanglar

A) lb, 2a, 3c, 4d B) la, 2b, 3d, 4c

C) lb, 2a, 3d, 4d D) lb, 2a, 3d, 4c

661. Qaysi parazitning tuxumlari iflos qo'l orqali yana ichakka tushib qolsa, qaytadan rivojlana boshlaydi?

A) jigar qurti B) exinokokk C) gijja

D) bo'rtma nematoda

662. Jigar qurtining qoramol tasmasimon chuvalchangidan farqi nimada?

A) hazm organlari rivojlangan

B) hazm organlari rivojlanmagan

C) yassi chuvalchanglar tipining vakili

D) parazit hayot kechiradi

663. Nerv stvollari o'zaro ko'ndalang nerv tolalari bilan bog'langan nerv sistemasi qaysi hay von uchun xos?

A) meduza B) oq planariya C) nereida D) yomg'ir chuvalchangi

664. Quyidagi organizinlarning qaysi birida ayirish sistemasi uclii yopiq naychalardan tuzilgan?

1) nereida; 2) kam tukli chuvalchang; 3) askarida; 4) oq planariya; 5) yomg'ir chuvalchangi

665. Qoramol tasmasimon chuvalchangi oxirgi bo'g'imlari o'rta bo'g'imlardan nimasi bilan farq qiladi?

1) ikkita tuxumdonga ega;

2) ko'p urug'donlar bo'ladi;

3) faqat tuxumga to'lgan bachadonga ega;

4) ko'p marta shoxlangan ichagi mavjud.

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 3 D) 3, 4

666. Olti ilmoqli lichinka qaysi organizmda rivojlanadi?

A) chuchuk suv shillig'ida

B) qoramolda

C) odam ichagida

D) yirtqich hayvonlarning jigarida

667. Uchta lichinka bosqichi orqali rivojlanish qaysi parazit chuvalchang uchun xos?

A) cho'chqa tasmasimon chuvalchangi

B) bolalar gijjasi

C) exinokoiclc D) jigar qurti

668. Oraliq xo'jayinsiz rivojlanuvchi parazit chuvalchang(lar)ni ko'rsating. 1) exinokokk; 2) jigar qurti; 3) bolalar gijjasi; 4) cho'chqa tasmasimon chuvalchangi; 5) askarida A) 1,2,4 B) 3 C) 5 D) 3,5

669. Faqat odam organizmida rivojlanuvchi parazit chuvalchang(lar)ni ko'rsating. 1) exinokokk; 2) jigar qurti; 3) bolalar gijjasi; 4) cho'chqa tasmasimon chuvalchangi; 5) askarida A) 1,2,4 B) 3 C) 5 D) 3,5

670. Qaysi chuvalchanglar tashqi tomondan qalin po'st kutikula bilan qoplangan? 1) oq planariya; 2) jigar qurti; 3) qoramol tasmasimon chuvalchangi; 4) askarida; 5) gijja A) 1, 2, 3, 4 B)4,5 C) 2,3,4,5 D) 1, 4, 5

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 4 C) 3,4 D) 3, 5

671. Ayrim jiusli (a) va germafrodit (b) organizmlarni ko'rsating.

1) oq planariya; 2) bolalar gijjasi; 3) dreysena; 4) bitiniya; 5) bedapoya shillig'i; 6) ustritsa; 7) askarida; 8) exinokokk

A) a - 2, 3, 4, 7; b - 1, 5, 6, 8

B) a - 2, 3, 6, 7; b - 1, 4, 5, 8

C) a - 2, 3, 6, 8; b- 1,4,5,7

D) a - 2, 4, 5, 7; b - 1, 3, 6, 8

672. Ichak differensiatsiyasi dastlab qaysi organizmlarda kuzatiladi?

A) kiprikli chuvalchanglar

B) so'rg'ichli chuvalchanglar

C) tasmasimon chuvalchanglar

D) to'garak chuvalchanglar

673. O'simliklarda (a), faqat odamlarda (b), odam va hayvonlarda (c) parazitlik qiluvchi chuvalchanglarni juftlab ko'rsating.

1) gijja; 2) askarida; 3) bo'rtma nematoda;

4) exinokokk; 5) jigar qurti

A) a-3;b-l;c-2,4,5

B) a-3; b-2; c-1, 4, 5C) a-3; b-1, 2; c-4, 5

D) a-3; b-4, 2; c- 1, 5

674. Dengizda (a) va chuchuk suvda (b) yashovchi halqali chuvalchanglarni juftlab ko'rsating.

1) nereida; 2) o'troq chuvalchang; 3) qizil

chuvalchang

A) a-l;b-2,3 B) a-l,2;b-3

C) a-1, 3; b-2 D) a-2, 3; b-1

675. Askarida ayirish sistemasining oq planariyanikidan farqini ko'rsating.

A) ayirish naychalari voronkasimon naychalardan iborat

B) zararli mahsulotlar uchi berk naychalarga sizib o'tadi

C) ikki yon tomonida joylashgan yirik naylar tananing orqa qismida teshiklar bilan ochiladi

D) ikkita ayirish naylari birlashib, yagona teshik bilan tashqariga ochiladi

676. Anal teshigi bo'lmagan (a) va bo'lgan (b) chuvalchanglarni juftlab ko'rsating.

1) exinokokk; 2) cho'chqa tasmasimon chuvalchangi; 3) nereida; 4) bolalar gijjasi;

5) jigar qurti

A) a-2, 5; b-1, 3, 4 B) a-1, 3, 5; b-2, 4 C) a-1, 2, 5; b-3, 4 D) a-1, 5; b-2, 3, 4

677. Bosh-oyoqlilarning dushmandan himoyalanish usulini belgilang.

A) realctiv harakat qiladi

B) suvga siyoh chiqarib, qochadi

C) suv tubida harakatlanmay yotadi

D) ovoqiarini qimirlatib, qo'rqitadi

678. Tana bo'shlig'i bo'lmaydigan hayvonlarni belgilang.

A) yassi chuvalchanglar B) molluskalar

C) to'garak chuvalchanglar

D) halqali chuvalchanglar

687. Infuzoriya tanasining qaysi qismi bilan oldinga qarab harakatlanadi?

A) to'mtoq qismi bilan

B) ingichka uchi bilan C) aylanasimon D) yon tomoni bilan

688. Nozema sodda hayvonlaming qaysi guruhiga mansub va u qayerda parazitlik qiladi?

A) xivchinlilar, tut ipak qurtida

B) infuzoriya, asalarida

C) sporalilar, odam qonida

D) sporalilar, tut ipak qurtida

689. Oq planariyaning tanasi qanday epiteliy hujayralari bilan qoplangan?

A) bir qavatli kiprikchali

B) ko'p qavatli kiprikchali

C) kubsimon kiprikchali

D) bir qavatli, silindrsimon

690. Quyidagi parazit chuvalchanglar qaysi organizmlarda parazitlik qiladi? 1) bo'rtma nematoda; 2) cho'chqa tasmasimon chuvalcliangi; 3) exinokokk; 4) mushuk ikki so'rg'ichlisi; 5) jigar qurti;

a) odam ichagida; b) it va yirtqich hayvonlaming ichagida; c) odam jigarida; d) o'simlikning yer usti qismida; e) o'simlikning yer osti qismida

A) 1-d, 2-c, 3-b, 4-c, 5-a

B) 1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-eC) 1-e, 2-a, 3-b, 4-c, 5-c

D) 1-e, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c

691. Boshoyoqli mollyuskalarga xos belgilarni ajrating.

1) gavdasi bosh va tana qismlariga ajralgan;

2) oyoqning oldingi qismlari paypaslagichlami hosil qiladi; 3) tanasi qalin muskulli mantiya bilan o'ralgan; 4) tanasi segmentlarga bo'lingan;

5) og'iz atrofida 8-10 ta paypaslagichlari bo'ladi;

6) paypaslagichlarida so'rg'ichlar bo'ladi; 7) bosh miyasi kuchli rivojlangan; 8) bosh miyasi sust rivojlangan; 9) oyoqlari asosida voronkalar joylashgan; 10) siyoh xaltasi mavjud;

11) chig'anog'i yo'q; 12) chig'anog'i spiralsimon shaklli

A) J, 2, 3, 4, 5, 8, 11

B) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11

C) 4, 5, 6, 8, 9, 12

D) 1, 5, 6, 8, 12

692. Chuchuk suvlarda yashaydigan qizil chuvalchang qaysi hayvonlar tipiga va sinfiga mansub?

A) halqasimon chuvalchanglar tipi, ko'p tuklilar sinfi

B) yassi chuvalchanglar tipi, kipriklilar sinfi

C) halqasimon chuvalchanglar tipi, kam tuklilar sinfi

D) yassi chuvalchanglar tipi, so'rg'ichUlar sinfi

693. Bo'rtma nematodalar qayerda parazitlik qiladi?

A) o'simliklarning bargida

B) poya va gullarda

C) o'simliklarning barcha yer ustki qismlarida

D) o'simliklarning yer ostki qismida

694. Boshoyoqlilar oyog'ining oldingi qismi o'zgarib ... hosil qiladi.

A) qisqich B) tirnoq C) paypaslagichlar D) mantiya

695. O'simlik (1) va hayvonlaming (2) parazit gelmintlarini o'rgangan olimlarni belgilang.

a) A.T.To'laganov; b) M.A.Sultonov;

c) E.X.Ergashev; d) J.A.Azimov

A) 1- a, b; 2 - c, d B) 1- a; 2 - b, c, d

C) 1- b, c; 2-a,d D) 1- a, c; 2 - b, d

696. To'garak chuvalchanglarning yassi chuvalchanglardan asosiy farqlarini belgilang.

1) ayrim jinsli; 2) so'rg'ichlari mavjud; 3) ichagi berk; 4) yopishuv organlari rivojlanmagan; 5) anal teshigi mavjud; 6) germafrodit A) 1,2,5 B) 1,4,5 C) 2,3,6

D) 1, 4, 6

697. Qaysi ohm yowoyi va uy hayvonlaming gelmintlarini o'rganishda qatnashmagan?

A) M.Sultonov B) J.Azimov C) E.Ergashev D) A.To'laganov

698. Cho'chqa tasmasimon chuvalchangi qoramol tasmasimon chuvalchangidan nimasi bilan farq qiladi?

A) boshida ilmoqlari bo'ladi

B) finna orqaJi yuqadi

C) boshida 4 ta so'rg'ichi bo'ladi

D) beriiganlarning barchasi

699. So'rg'ichlilarda parazitik hayot kechirishga qanday moslanishlar paydo bo'lgan?

1) so'rg'ichlari 2 ta; 2) so'rg'ichlari 4 ta; 3) ilmoqlari bor; 4) ko'p tuxum qo'yadi
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə