7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə5/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

A) 2>3 B) J>4 C) 3>4 D) 2»4

700. Jigar qurtining qaysi holati suv shillig'iga kiradi?A) kiprikli lichinka B) tuxum C) sista

D) dumli lichinka

701. Jigar qurti (1), qoramol tasmasimon chuvalchangi (2), exinokokk (3) va askarida (4) qaysi holatida odamga yuqadi?

a) sista; b) finna; c) tuxum; d) olti ilmoqli lichinka; e) dumli lichinka; f) kiprikli lichinka A) 1-f, 2-c, 3-b, 4-c B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-c C) 1-e, 2-d, 3-b, 4-c D) 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

702. Askaridaning lichinkasi qon orqali o'pkaga borishdan oldin qaysi organlardan o'tadi?

A) jigar, taioq B) jigar, yurak

C) taloq, buyrak

D) ichakdan fco'g'ri o'pkaga boradi

703. Ko'katlarni yaxshi yuvmasdan iste'mol qilinsa qaysi parazitni yuqtirish mumkin?

A) nereida

B) qoramol tasmasimon chuvalchangi

C) exinokokk D) jigar qurti

704. Yassi chuvalchanglar tipi, kipriklilar sinfiga mansub hayvonni belgilang.

A) oq planariya B) jigar qurti C) askarida D) exinokokk

705. Yassi chuvalchanglar tipi, so'rg'ichlilar sinfiga mansub hayvonni belgilang.

A) oq planariya B) jigar qurti C) askarida D) exinokokk

706. Parazit chuvalchanglarning hayotini, ko'payishini, tarqalishini qaysi fan o'rganadi?

A) mikrobiologiya B) gelmintologiya C) fiziologiya D) embriologiya

707.371) Ichki organlar orasi biriktiruvchi (g'ovak) to'qima bilan to'lgan hayvonlar qatorini belgilang.

A) jigar qurti, exinokokk, oq planariya

B) askarida, bitiniya, sadafdor

C) gijja, tasmasimon chuvalchang, ostritsa

D) molluska, oq planariya, yomg'ir chuvalchangi

708.372) Odam, hayvon va o'simliklarda parazitlik qiladigan chuvalchanglar soni to'g'ri berilgan qatorni aniqlang.

A) 20ming B) 20 mln C) 10 ming D) 12ming

709.373) O'simlik gelmintlarini o'rgangan olimni aniqlang. A) M.A. Sultonov B) J.A. AzimovC) A.T. To'laganov D) E.X. Ergashev

710.374) To'garak chuvalchanglar qaysi belgilari bilan yassi chuvalchanglardan farq qiladi?

A) tanasi duksimon, ko'ndalang kesimi to'garak shaklda bo'lishi

B) tana bo'shlig'i va anal teshigining bo'lishi

C) ichki organlarning ancha murakkab tuzilganligi

D) barchasi

721, Quyidagi hayvonlarning nafas olish organini ko'rsating.

1) daryo qisqichbaqasi; 2) butli o'rgimchak;

3) yashil tillaqo'ng'iz;

a) jabra; b) o'pka xaltachasi; c) traxeya

A) l-c,2-b,3-a B) 1 - a, 2 - c,b, 3 - c

C) l-b,2-c,3-b D) 1 - a, 2 - c, 3 – b

722. O'zbekiston chuchuk suv havzalarida tarqalgan qisqichbaqasimonlarni o'rgangan olim

A) A.Muhammadiyev B) A.To'iaganov

C) M.Sultonov D) E.Irgashev

723. Zararkunanda hasharotlarga qarshi kurash usullarini ishlab chiqqan olimlarni belgilang.

1) V.Yaxontov; 2) S.Alimuhamedov; 3) S.Mirahmedov; 4) S.Kanash; 5) R.Olimjonov; 6) A.To'laganov; 7) M.Sultonov; 8) J.Azimov A) J, 3, 5, 7 B) 2, 4, 6,8 C) 3 D) 1, 2, 5

724.O'simlik shirasi bilan oziqlanadigan o'rgimchaksimonlar vakili ...

A) falanga B) qichimakanaC) o'rgimchakkana D) butli o'rgimchak

725. Chumolining og'iz apparati...

A) yalovchi B) kemiruvchi

C) kemiruvchi-yalovchi D) chaquvchi

726. Ninachilarning lichinkasi qayerda rivojlanadi?

A) chirindilarda B) tuproqda C) suvda D) tuxumdonda

727. Oqmaydigan suv havzalari yaqinida ninachining qaysi turi uchraydi?

A) suluv ninachi B) moviy ninachi C) halqali ninachi D) barchasi

728. Qandalalar nima sababdan yarim qanotlilar turkumiga kiritilgan?A) birinchi juft qanotlarining oldingi qismi qalinlashgan, keyingi qismi yupqa va shaffof

B) ikki juft qanotlari yupqa

C) ikki juft qanotlari qalin

D) birinchi juft qanotlarining oldingi qismi yupqa, orqa qismi qalinlashgan

729. Donli ekinlar doni va bargini so'rib oziqlanuvchi hasharotni belgilang.

A) to'shak qandalasi B) chirildoq C) ninachilar D) xasva qandalasi

730. Iskabtoparlar qaysi hasharotlar turkumiga xos?

A) pardaqanotlilar B) qattiq qanotlilarC) ikki qanotlilar D) teng qanotlilar

731. Quyidagi o'rgimchaksimonlar bilan ko'zlarining soni juftlab ko'rsatilgan to'g'ri javobni toping.

1) butli o'rgimchak; 2) falanga; 3) chayon;

a) 8; b) 12; c) 2

A) 1-a, 2-b, 3-c B) 1-a, 2-c, 3-b

C) 1-b, 2-a, 3-c D) l-b,2-c,3-a

732. Ham oddiy, ham murakkab ko'zga ega bo'lgan hasharotni belgilang.

A) tut ipak qurti B) temirchak C) asalari D) qandala

733. Ishchi asalarining murakkab (I) va oddiy (II) ko'zchalarining soni to'g'ri berilgan javobni toping.

A) l-lta;II-2ta B) I - 2 ta; II - 2 ta C) I-2ta;II-3ta D) I - 2 ta; II- 4 ta

734. Iskabtopar hasharotlarning qaysi turkumiga mansub?

A) ikki qanotlilar C) teng qanotUlar

B) pardaqanotlilar D) tangachaqanotlilar

735. Hasharotlarning eng qadimgi vakilini belgilang.

A) qandala B) chigirtka C) ninachi D) iskabtopar

736. Uy pashshalari (I) va kanalar (II) odamlarga qanday kasalliklarni yuqtirishi mumkin? 1) vabo; 2) sil; 3) terlama; 4) ensefalit; 5) ichburug'; 6) tulyaremiya

A) 1-1,2,5,11-3,4,6

B) 1-2,5,11-1,3,4,6

C) 1-2, 3, 5; II-1,4, 6

D) 1-1,2, 3; II-4,5,6

737. O'pkasi (a), traxeyasi (b), o'pka va traxeyasi (c) yordamida nafas oluvchi hasharotlarni aniqlang. 1) chayon; 2) iskabtopar; 3) butli o'rgimchak; 4) qandala; 5) biy; 6) suv shillig'i

A) a - 1, 6; b - 2, 4; c - 3, 5

B) a - 1, 2; b - 3, 4; c - 5, 6

C) a - 1, 2; b - 4, 6; c - 3, 5

D) a - 6; b - 2, 4; c - 1, 3, 5

738. Tanasi a) boshko'krak va qorin, b) bosh, ko'krak va qorindan iborat hayvonlarni farqlang.

1) krevetka; 2) biy; 3) falanga; 4) iskabtopar; 5) chayon; 6) qandala

A) a - J, 2, 3; b - 4. 5, 6

B) a - 1, 2, 5; b - 3, 4, 6

C) a - 1, 3, 5; b - 2, 4, 6

D) a - 2, 3, 5; b - 1, 4, 6

739. Yuragida 3 juft teshigi bo'lgan hayvonlarni belgilang.A) biy, krab, qoraqurt

B) biy, iskabtopar, qandala

C) o'rgimchak, qisqichbaqa, xonqizi

D) chayon, qandala, qoraqurt

740. Mozaik ko'rish quyidagi qaysi hayvonlarga xos? 1) dafniya; 2) krevetka; 3) biy; 4) qoraqurt;

5) o'rgimchak; 6) iskabtopar

A) 1, 2, 4, 5 B) 1,2,6 C) 3, 4, 5, 6

D) barchasi

741. Quyidagi bo'g'imoyoqlilarni lichinkali (I) va lichinkasiz (II) rivojlanuvchilarga ajrating.

1) iskabtopar; 2) xasva qandaiasi; 3) biy; 4) kana; 5) chayon

A) I- 1, 2, 3; 11-4,5 B) I- 1,2,4,11-3,5 C) 1-2, 3, 4; 11-1,5 D) I - 3, 4, 5; 11-1,2

742. Faqat o'pka bilan nafas oluvchi o'rgimchaksimonlar sinfining vakilini belgilang.

A) butli o'rgimchak B) qoraqurt

C) chayon D) biy

743. Qaysi hayvon tizimcha shaklidagi shilimshiq ip ichiga juda ko'p tuxum qo'yadi?

A) baqachanoq B) baqa

C) yomg'ir chuvalchangi D) suv shillig'i

744. Yalang'och shilliq nima orqali nafas oladi?

A) jabra B) o'pka C) teri D) o'pica va teri

745. Go'shti uchun ko'plab ovlanadigan molliiskalarni belgilang.

A) dreysena, midiya, ustritsa

B) midiya, taroqchalar, baqaclianoq

C) taroqchalar, ustritsa, midiya

D) bitiniya, sadafdorlar, dreysena

746. Osminogning og'iz teshigi atrofida nechta oyoqchalari bo'ladi?

A) 8 B) 10 C) 8 juft D) juda ko'p

747. Eng yirik o'rgimchaksimonni belgilang.

A) dafniya B) qoraqurt C) falanga D) kana

748. Bo'g'iinoyoqlilax tipining qaysi vakilida boshining ustida bir juft yirikroq, ikki yonida besh juft mayda ko'zlari bo'ladi?

A) asalari B) o'rgimchak C) qisqichbaqa D) chayon

749. Qanotsiz hasharotlarni ko'rsating.

A) qandala, suvarak, burga

B) bit, burga, to'shak qandaiasi

C) kapalak, burga, pashsha

D) bit, burga, tillako'z

750. Yashil tillaqo'ng'izning g'umbakdan chiqishi qaysi vaqtga to'g'ri keladi?

A) yozda B) erta bahorda

C) bailor o'rtalarida D) kuzda

751. Bosh-oyoqli molluskalar sinfining nechta turi bor?

A) 650gayaqin B) 380 ta C) 500 ta D) 1000 ta

752. Qaysi molluskalarning paypaslagichlarida so'rg'ichlar joylashgan?

A) suv shillig'i B) baqachanoq C) karakatitsa D) dreysena

753. Chigirtka, temirchak, chirildoqlarning og'iz apparati qanday tipda tuzilgan?

A) so'ruvchi B) sanchib-so'ruvchi C) kemiruvchi D) yalovchi

754. Qandalalar qanotlarining oldingi qismi qalinlashgan, keyingi qismi qanday tuzilishga ega?A) yupqa va shaffof B) qalin, ensiz

C) kalta o'simta shaklida D) yelpig'ichsimon

755. Bosh-oyoqli molluskalar sinfiga mansub hayvonni toping.

A) sakkizoyoq B) baqachanoq C) dreysena D) perlovitsa

756. Hasharotlarning traxeya naychalariga havo qanday kiradi?A) qorin muskullarining dam-badam qisqarishi tufayli

B) traxeya bo'shUqlariga havo uzluksiz o'tadi

C) ko'krak qafasi qisqarishi hisobiga

D) bosun ta'sirida

757. Chirildoq, temirchak qaysi turkumga kiradi?

A) qattiqqanotUlar B) to'g'riqanotlilar C) tangachaqanothlar D) tengqanotlilar

758. Bir juft so'lak bezlari halqumiga ochiladigan hayvonni ko'rsating.

A) yomg'ir chuvalchangi B) nereida C) suv shillig'i D) daryo qisqichbaqasi

759. Hasharotlar tinim davrida nima hisobiga yashaydi?

A) qurtlik davrida to'plagan oziq

B) g'amlab qo'ygan nektar

C) tana suyuqligi va xitini

D) ularda tinim davri bo'lmaydi

760. Kapalaklar keltirilgan qatorni belgilang.

a) poliksina; b) apollon; c) tovusko'z;

d) podalariy; e) taroqcha; f) nozema

A) a, b, e, f B) b, c, d, e C) a, b, c, d

D) a, c, d, f

761. To'liq o'zgarish bilan rivojlanmaydigan hasharotlarni aniqlang.

A) suluv ninachi, tovusko'z

B) karam kapalagi, burga

C) chumoU, pashsha

D) temirchak, to'shak qandaiasi

762. Chala o'zgarish bilan rivojlanmaydigan hasharotlarni aniqlang.A) burga, xonqizi B) temirchak, suvarak C) chigirtka, podalariy D) chumoli, chirildoq

763. Ikki qanotlilar turkumiga mansub hasharotlarni aniqlang.A) iskabtopar, so'na, bo'ka

B) iskabtopar, chivin, asalari

C) yaydoqchi, chumoli, qovoqari

D) uy pashshasi, xonqizi, buzoqbosh

764. Pardaqanotlilar turkumiga mansub hasharotlarni aniqlang.

A) iskabtopar, so'na, bo'ka

B) iskabtopar, chivin, asalari

C) yaydoqchi, chumoli, qovoqari

D) uy pashshasi, xonqizi, buzoqbosh

765. Ishchi arilarga xos bo'lmagan xususiyat to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang.

A) voyaga yetmagan urg'ochi

B) boshida ikkita murakkab va uchta oddiy ko'zi mavjud

C) sariq va ko'k ranglarni farqlaydiD) voyaga yetmagan erkaklar

766. Erkak chivinlar nima bilan oziqlanadi?

A) odamning qoni bilan

B) o'simliklarning changi bilanC) o'simlik shirasi bilan

D) faqat sovuq qonli hayvonlar qoni bilan

767. Qaysi parazit hasharotlar to'liq o'zgarish bilan rivojlanadi?

A) oima mevaxo'ri, to'shak qandaiasi

B) kolorado qo'ng'izi, to'shak qandaiasi

C) burga, xasva qandaiasiD) olma mevaxo'ri, kolorado qo'ng'izi

768. Hasharotlarning jinsiy organlari qayerda joylashgan?

A) ko'krak qismida

B) ko'krak va qorin bo'shUg'idaC) qorin bo'shlig'ida

D) bosh-ko'krak qismida

769. Kapalaklarning xartumi nimalarning qo'shilishidan hosil bo'ladi?

a) pastki jag'; b) pastki lab; c) yuqori jag'; d) yuqori lab A) a, c B) a, b C) b, d D) c, d

770. Kapalaklaming lichinkasiga xos belgilar to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang.

a) tanasi bo'g'imlarga bo'lingan, og'iz apparati keminivchi;

b) tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan, og'iz apparati so'ruvchi;

c) ko'krak bo'limida uch juft haqiqiy oyoqlari bo'ladi;

d) qorin bo'limida besh juft soxta oyoqlari bo'ladi;

e) ko'krak bo'limida besh juft haqiqiy va qorin bo'limida uch juft soxta oyoqlari bo'ladi;

f) soxta oyoqlari yo'g'on, bo'g'imlarga bo'linmagan;

j) haqiqiy oyoqlari bo'g'imlarga bo'linmagan A) b, e, j B) a, e, f C) a, c, d, j D) a, c, d, f

771. Kapalaklaming lichinkasiga xos bo'lmagan belgilar to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang.

a) tanasi bo'g'imlarga bo'lingan, og'iz apparati keminivchi;

b) tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan, og'iz apparati so'ruvchi;

c) ko'krak bo'limida uch juft haqiqiy oyoqlari bo'ladi;

d) qorin bo'limida besh juft soxta oyoqlari bo'ladi;

e) ko'krak bo'limida besh juft haqiqiy va qorin bo'limida uch juft soxta oyoqlari bo'ladi;

f) soxta oyoqlari yo'g'on, bo'g'imlarga bo'linmagan;

j) haqiqiy oyoqlari bo'g'imlarga bo'linmaganA) b, e, j B) a, e, f C) a, c, d, j D) a, c, d, f

772. Qaysi hayvonning qoni nafas olishda qatnashmaydi?

A) krevefcka B) bitiniya C) o'rgimchak D) ninachi

773. Birlamchi suvda yashovchi bo'g'imoyoqlilarni aniqlang.A) qisqichbaqashnonlar B) o'rgimchaksimonlar C) hasharotlar D) barchasi

774. 3.3-1 file-» 349) Qisqichbaqaning og'iz teshigi nechta jag' bilan o'ralgan?

A) uchta B) ikkita C) to'rtta D) oltita

775.Daryo qisqichbaqasining hid bilish va tuyg'u organlarini aniqlang.

A) faqat uzun mo'ylovlari

B) faqat oyoqlaridagi tukchalarC) mo'ylovlari va oyoqlari sirtida joylashgan tukchalar

D) kaita mo'ylovlari va xitin plastinkasi

776. Qisqichbaqaning jabralari tanasining qaysi bo'lim(lar)ida joylashadi?

A) ko'krak B) bosh C) qorin D) ko'krak va qorin

777. Qisqichbaqaning qaysi oyoqlari ikki shoxli bo'ladi?

A) yurish oyoqlari B) jag1 oyoqlari

C) qorin oyoqlari D) oyoq paypaslagichlari

778. Langustlar qaysi sinfga mansub?

A) o'rgimchaksimonlar

B) boshoyoqli molluskalarC) qisqichbaqasimonlar

D) qorinoyoqli molluskalar

779. O'rgimchaklarning ikkinchi juft og'iz organlari qanday ataladi?

A) ustki jag' B) oyoq paypaslagichlari C) ustki lab D) pastki lab

780. O'rgimchaklarda paypaslagichlarning asosiy bo'g'imlari nima vazifasini bajaradi?

A) ustki jag'larning B) pastki lablarningC) pastki jag'larning D) yurish oyoqlarining

781. O'rgimchakda nechta o'rgimchak so'gallari inavjud?

A) uchta B) ikkita C) to'rtta D) oltita

782. Yosh o'rgimchaklar tuxumdan qachon chiqadi?

A) yozda B) kuzda C) bahorda D) qishda

783. O'rgimchakka xos bo'lmagan xususiyat keltirilgan qatorni aniqlang.

A) nerv sistemasi qorin nerv zanjiridan iborat

B) qon aylanish sistemasi yopiq, nerv sistemasi tugunli, tarqoq

C) o'pkasi varaqsimon o'simtali

D) qon aylanish sistemasi ochiq

784. Kananing xartumchasi nimadan hosil bo'lgan?

A) pastki labdan

B) yuqori jag' va pastki lablarning qo'shilishidanC) jag’ va oyoq paypaslagichlari qo'shilishidan

D) xartumchasi bo'lmaydi

785. Kanalarga xos bo'lmagan xususiyatni aniqlang.

A) hidni yaxshi sezmaydi

B) hidni yaxshi sezadi

C) gavda bo'Umlari- qo'shilib ketgan

D) tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan

786. Qisqichbaqalarga xos bo'lmagan belgilar keltirilgan qatorni aniqlang.

A) muskullar organlar atrofda to'p-to'p bo'lib joylashgan

B) oshqozoni ikki bo'lmali

C) ayirish sistemasi bir juft yashil bezlardan iboratD) tana bo'shlig'i bo'lmaydi, organlar orasida biriktiruvchi to'qima joylashgan

787. Ustki jag'lari o'xshash tuzilgan o'rgimchaksimonlarni ko'rsating.

1) butli o'rgimchak; 2) falanga; 3) chayon; 4) kana

A) 1, 2 B) 1,3 C) 1, 4 D)2,3

788. Temirchaklar tuxumlarini qayerga qo'yadilar?

A) chiriyotgan daraxtlar tanasiga

B) organik moddalarga boy suv havzalariga

C) o'simlik barglari ostigaD) tuproqdagi maxsus ko'zachalarga

789.Tukli arilar qaysi oila o'simliklarining asosiy changlatuvchisi hisoblanadi?

A) gulxayridoshlar B) murakkabguldoshlar

C) burchoqdoshlar D) ra'noguldoshlar

790. Molluskalarda so'lak bezlari (a) va jigar yo'li (b) qayerga ochiladi?

1) og'iz bo'shlig'iga; 2) halqumga; 3) oshqozonga; 4) ichakka

A) a-1; b-3 B) a-2; b-3 C) a-1; b-4 D) a-2; b-4

791. Suv havzalarini tozalashga yordam beruvchi organizmlarni ko'rsating.

1) tridakna; 2) bitiniya; 3) qizil chuvalchang; 4) nereida

A) 1,2,3 B) 3,4 C) 1,3 D) 2,3

792. Daryo qisqichbaqasida ovqat hazm qilish jarayoni qayerda tugallanadi?

A) ichakda B) kichik oshqozonda C) jigar naylarida D) ana/ teshigida

793. Chuchuk suvda (a) va dengizlarda (b) yashovchi qisqichbaqasimonlarni juftlab ko'rsating.

1) krevetka; 2) dafhiya; 3) siklop; 4) langust; 5) omar

A) a-1, 2, 3; b-4, 5 B) a-1, 2, 4; b-3, 5

C) a-2,3;b-l,4,5 D) a-2, 3, 5; b-1, 4

794. Ostki va ustki qanotlari bir xil tuzilgan hasharotlarni ko'rsating.

1) ninachi; 2) temirchak; 3) xasva qandalasi;

4) asalari; 5) iskabtopar; 6) mita

A) 1, 3, 4 B) 1,4 C) 2, 3, 5, 6

D) 1,4,5

795. Ostki va ustki qanotlari har xil tuzilgan hasharotlarni ko'rsating.

1) ninachi; 2) temirchak; 3) xasva qandalasi; 4) asalari; 5) iskabtopar; 6) mita A) 1, 3, 4 B) 1,4 C) 2, 3, 5, 6 D) 1,4,5

796. Iskabtoparlar qaysi sinfga tegishli parazitlarning tashuvchisi hisoblanadi?

A) so'rg'ichlilar B) tasmasimon chuvalchanglar

C) to'garak chuvalchaiiglar D) xivchinlilar

797. Oq kapalak qaysi oila vakillarining bargi bilan oziqlanadi?

A) burchoqdoshlar B) bug'doydoshlar C) tutdoshlar D) karamdoshlar

798. Olma mevaxo'rining g'umbagi qayerda rivojlanadi?

A) tuproqda

B) chirindi orasidaC) daraxt po'stlog'i ostida

D) mevada

799. Oq kapalak qo'nganda qanotlari qanday taxlanadi?

A) qanotlari tanasining ikki yoniga yoyilib turadi

B) orqa qanotlari oldingi qanotlari ostida taxlanib turadiC) qanotlari tanasi ustida tik bo'lib taxlanadi

D) oldingi qanotlari ostki qanotlari ostida taxlanib turadi

800. Temirchaklaniing qanotlari qanday taxlanadi?

A) qanotlari tanasining ikki yoniga yoyilib turadiB) orqa qanotlari oldingi qanotlari ostida taxlanib turadi

C) qanotlari tanasi ustida tik bo'lib taxlanadi

D) oldingi qanotlari ostki qanotlari ostida taxlanib turadi

801. Podalariy hasharotlarning qaysi turkumiga mansub?

A) yarim qattiqqanotlilar

B) tangachaqanotlilar

C) to'g'ri qanotlilar

D) ikki qanotlilar

802. Kulrang satir hasharotlarning qaysi turkumiga mansub?

A) yarim qattiqqanotlilar

B) tangachaqanotlilar

C) to'g'ri qanotlilar

D) ikki qanotlilar

803. Quyidagi hasharotlarning qaysi birlari tangachaqanotlilar turkumiga mansub emas?

A) poliksina, maxaon

B) zorka, podalariy

C) podalariy, kulrang satir

D) trixogramma, gabrobrakon

804. Quyidagi hasharotlar orasidan yaydoqchilarni ko'rsating.

A) poliksina, maxaon

B) zorka, podalariy

C) podalariy, kulrang satir

D) trixogramma, gabrobrakon

805. Hasharotlar rivojlanishining qaysi davrida organizmlar oziqlanmaydi va harakatlanmaydi?

1) tullayotgan vaqtda;

2) tullashdan oldingi davrda;

3) g'umbak davrida;

4) birinchi tullashdan keyin

A) 1, 2, 4 B) 1,3 C) 2, 3 D) 3, 4

806. Hayvonlaraing murdasi va tezagi bilan oziqlanuvchi hasharotlami aniqlang.

1) o'laksaxo'r qo'ng'izlar; 2) go'ngxo'r

qo'ng'izlar; 3) pashshalaming qurtlari; 4) ninachi

hchinkasi; 5) kana Uchinkasi

A) 1,4,5 B) 1,2,5 C) 1,2,3 D) 1,2,4

807. Yirtqich hasharotlarni ko'rsating. 1) ninachi; 2) ninachi Hchinkasi; 3) xonqizi; 4) tillako'z; 5) podalariy; 6) tukli ari

A) 1,2,6 B) 1,2,5 C) 1,2,5,6 D) 1, 2, 3, 4

808. Bitta yopiq qon aylanish doirasiga ega bo'lgan organizmlarni ko'rsating.

1) lansetnik; 2) bo'rtma nematoda;

3) iskabtopar; 4) kulrang satir; 5) podalariy;

6) o'troq dengiz ko'p tukli chuvalchangi

A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 6 C) 1,6 D) 3, 4, 5

809. Qaysi organizmlarda qon kislorod tashishda ishtirok etmaydi?

1) lansetnik; 2) bo'rtma nematoda;

3) iskabtopar; 4) kulrang satir; 5) podalariy;

6) o'troq dengiz ko'p tukli chuvalchangi

A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 6 C) 1,6 D) 3, 4, 5

810. Baqachanoq bezovta qilinganda yopuvchi muskullar qisqarib, chig'anoq pallalari yopiladi. Muskullar bo'shashganda esa ... yordamida chig'anoq ochiladi.

A) ikki yon tomondagi muskullar

B) orqa tomondagi muskullar

C) yuqoridagi va pastki paylarD) orqa tomondagi elastik paylar

811. Quyidagi hayvonlarning qaysilari ochiq qon aylanish sistemasiga ega?

A) ustritsa, nereida

B) midiya, yomg'ir chuvalchangiC) ipak qurti, taroqcha

D) qizil chuvalchang, kulrang satir

845. O'rdakburunning qaysi belgilari lining sudralib yuruvchilarga o'xshashligini ko'rsatadi?

A) tuxum qo'yishi va kloakasining bo'lishi

B) bolasini sut bilan boqishi va yungining bo'lishi

C) kloakasi va yungining bo'lishi

D) xordasining bo'lmasligi va nerv sistemasining naysimon bo'lishi

846. O'rdakburunning qaysi belgilari lining sutemizuvchilarga o'xshashligini ko'rsatadi?

A) tuxum qo'yishi va kloakasining bo'lishiB) bolasini sut bilan boqishi va yungining bo'lishi

C) kloakasi va yungining bo'lishi

D) xordasining bo'lmasligi va nerv sistemasining naysimon bo'Ushi

847. Kitlarriing ajdodlari quruqlikda yashaganligining dalolati?

A) ajdodlari quruqlikda yashamagan

B) oldingi oyoqlari suzgichga aylanganligiC) orqa oyoqlarining rudiment holda bo'lishi

D) oldingi oyoqlarining rudiment holda bo'hshi

848.Xordalilar tipiga mansub barcha hayvonlar embrion rivojlanishining dastlabki davrida baliqlarga xos qanday belgilar namoyon bo'ladi?

A) qizilo'ngach devorida jabra yoriqlari

B) oyoqlari suzgich ko'rinishda shakllanislii

C) halqum devorida jabra yoriqlari

D) nerv sistemasining zanjir ko'rinishda shakllanishi

849. Oxirgi tur nechanchi yili va qayerda nobud bo'lgan?

A) 1627 y Gretsiyada B) 1827 y Hindistonda C) 1762 y, Xitoyda D) 1627 y, Polshada

850. 3.4-1 file-» 406) Tur qayerda xonakilashtirilgan?

A) Polshada B) Gretsiyada C) Xitoyda D) Hindistonda

851. Otlar qonidan nima tayyorlanadi?

A) yelim va sovun

B) turh xil preparatlar va sovun

C) zardob va yelimD) shifobaxsh preparat va zardob

852. Kalimantan va Sumatra orollarida tarqalgan odamsimon maymunni aniqlang.

A) kaputsin B) shimpanze C) orangutan D) gorilla

853. Maymunlarga xos bo'lmagan xususiyatni aniqlang.

A) Icafcta yarim sharlarida burmalarning ko'p bo'lishi

B) yuzi va qo'1-oyoq kaftlari yungpiz

C) barmoqlari yungsiz, kafti va tovoni tuyg'u a'zosi hisoblanadi

D) ko'zlari boshining ikki yonida o'rnashgan

854. Kavsh qaytaruvchilar oshqozonida kletchatkaning hazm bo'lishiga yordam beruvchi organizmlarni aniqlang.

A) bakteriya va infuzoriya

B) sporalilar va soxta oyoqhlar

C) infuzoriya va nozema

D) bakteriya va xivchinlilar

855. Kavsh qaytaruvchilar qatoriga kiruvchi hayvonlarni aniqlang.

A) ohu, suv ayg'iri B) jayron, qulon

C) zubr, zebra D) xongul, g'izol

856. O'zbekiston cho'llarida yakka holda, juft-juft yoki o'ttiztagacha hayvondan iborat poda bo'lib yashagan, rangi qo'ng'ir tusda bo'lgan, faqat qo'riqxonalarda saqlanib qolgan hayvonni aniqlang.

A) qulon B) zebra C) g'izol D) zubr

857. Suv ayg'irining qaysi tishlari kuchli rivojlangan?

A) qoziq B) kurak C) kichik oziq D) Icatta oziq

858. Hind karkidonining oyog'ida nechta barmog'i bo'ladi?

A) 3juft B) 1juft C) 1ta D) 3 ta

859. Kavsh qaytarmaydigan juft tuyoqlilarga xos bo'lmagan belgilarni aniqlang.A) kurak tishi kuchli rivojlangan

B) qoziq tishlari kuchli rivojlangan

C) oshqozoni bo'limlarga bo'linmagan

D) bo'yin, oyoqlari va dumi kalta

860. Kurakoyoqlilar quruqlikka nima uchun chiqadi?

A) oziqlanish va dushmanidan himoyalanish uchim

B) o'ljasini ovlash uchun

C) faqat ko'payish uchunD) dam olish va ko'payish uchun

861.Qaysi kurakoyoqlilarning quloq suprasi bo'lmaydi?

A) morj B) dengiz mushugi C) kasatka D) tyulen

862.Morjning qaysi tishlari qadrlanadi?

A) kurak B) oziq C) qoziq D) barchasi

863.Kurakoyoqlilarga xos bo'lmagan belgilarni aniqlang.

A) bo'yni kalta B) oldingi oyoqlari suzgich kurakka aylangan

C) ko'p vaqtini suvda o'tkazadi D) suvda bolalaydi

864.Suvda yashashga o'tgan, suvda bolalaydigan sutemizuvchini aniqlang.

A) dengiz mushugi B) morj C) kasatka D) tyulen

865. Ko'k kitga xos popukli muguz plastinkalar qayerda joylashgan?

A) pastki jag'ida B) halqumda C) yuqori jag'ida D) hiqildoqda

866.Kasatkaning tishi qanday vazifani bajaradi?

A) oziqni tutish va chaynash

B) tishi bo'lmaydi

C) chaynashda qatnashadiD) oziqni ushlab turishga yordam beradi

867.Ko'k kitlarga xos bo'lmagan xususiyatni aniqlang.

A) yuqori jag'idan kit mo'ylovlari osihb turadi

B) tishlari bo'lmaydiC) o'ljani topish uchun ultrabinafsha nurlardan foydalanadi

D) uzunligi 30 m, vazni 150 t

868. Delfinlarga xos bo'lgan xususiyatni aniqlang.

A) yuqori jag'idan mo'ylovlari osihb turadi

B) tishlari bo'lmaydi

C) o'ljani topish uchun ultratovushdan foydalanadi

D) uzunligi 30 m, vazni 150 t

869.Dengiz sutemizuvchUarining qadimgi ajdodini aniqlang.

A) yirtqich sutemizuvchilarga o'xshash tuzilgan suv muhitida yashovchilarB) yirtqich sutemizuvchilarga o'xshash tuzilgan quruqlikda yashovchilar

C) suvda yashagan qadimgi sudralib yuruvchilar

D) o'txo'r sutemizuvchilarga o'xshash tuzilgan suv muhitida yashovchilar

870. Hidni yaxshi sezuvchi, o'ljasini ta'qib qilib tutib oluvchi hayvonni aniqlang.A) korsak B) gepard C) yaguar D) silovsin

871. Suvsarsimonlar oilasiga mansub bo'lmagan hayvonlarni aniqlang.

A) qashqaldoq, bo'rsiq B) suvsar, qunduz C) ondatra, nutriya D) olaqo'zan, norka

872. Qo'ng'ir (1) va oq (2) ayiqlar nimalar bilan oziqlanadiiar?

a) o'siinlik ildizi; b) o'simlik nihollari; c) mevalar; d) hasharot va sug'urlar; e) tyulen; f) baliqlar

A) 1 - a, b, c, d; 2 - e, f

B) 1- e,d,f;2- a, b, c

C) 1 - a, b, c; 2 - d, e, f

D) 1 - a, b; 2 - d, e

873. Yirtqich sutemizuvchilarning (1) va kemiruvchilarning (2) qaysi tishlari o'tkir va baquvvat rivojlangan?

A)1 qoziq; 2 kurak B)1 kurak; 2 qoziq C)1 oziq; 2 qoziq D)1 qoziq, kurak; 2 oziq

874. Yirtqich sutemizuvchilarning yirtqich tishlari qaysi tishning o'zgarishi hisoblanadi?A) yuqori va pastki oziq tishlar

B) qoziq

C) kurak

D) faqat yuqori oziq tishlar

875. Jayra qaysi turkumga mansub va u qayerda yashaydi?

A) kemiruvchi; suv havzalarining sayozliklarida

B) yirtqich; sohil yaqini va botqoqliklarda

C) kemiruvchi; yaylov va dashtlardaD) kemiruvchi; tog’ etaklari va cho'llarda

876. Ondatra va nutriyaning vatanini auiqlang.A) Amerika B) Afrika

C) Janubi-g'arbiy Osiyo D) Xitoy

877. Qaysi hayvonning boshi 8 ta bo'yin umurtqalari orqali tanasiga harakatchan birikkan?

A) haqa B) qurbaqa C) it D) kaltakesak

878. Nima sababdan sudralib yuruvchilarda o'pkaning gaz almashinadigan yuzasi kengaygan?

A) o'pkada alveolalar paydo bo'lgan

B) o'pkada bronxiolalar va alveolalar shoxlanib ketgan

C) o'pka devori katakchalarga bo'lingan

D) tez-tez nafas olgaiiligi sababli

879. Sovuq (1) va issiq (2) qonli hayvonlarni farqlang. a) sterlyad; b) ko'rgalak; c) qizilto'sh; d) timsoh; e) salamandra

A) 1- b, c; 2 - a, d} e

B) 1 - a, d, c; 2 - b, e

C) 1 - a, d; 2 - b, c, eD) 1 - a, d, e; 2 - b, c

880. Dumsiz suvda va quruqlikda yashovchilar ... kelib chiqqan.

A) o'pkali panja qanotUlardan

B) qadimgi dumlilardan

C) toglayli bahqlardan

D) bosh slceietsiziardan

881. Itbaliqning rivojlanishiga xos bo'lmagan xossani aniqlang.

A) qon aylanish doirasi bitta

B) yuragi ikki kamerali

C) tashqi jabralar halqum devorida joylashgan ichki jabra bilan abnashinadi

D) ichki jabralar halqum devorida joylashgan tashqi jabra bilan almashinadi

882. Toshbaqaning qalqoni qaysi suyaklar bilan tutashgan?

a) qovurg'alar; b) umurtqalar; c) o'mrov; d) yelka; e) bosh

A) a, b, c B) a, d, e C) b, c, e D) a, b, c d, e

883. Tili yo'g'on, go'shtdor, tishlari yo'q, jag'lari shoxsimon plastinkalar bilan qoplangan. Ko'rish va hid bilish organlari yaxshi rivojlangan. Qaysi hayvonga xos belgilar keltirilgan?

A) timsoh B) qushlar C) gekkon D) toshbaqalar

884.Kontur patlar vazifasiga binoan qanday turlarga ajraladi?

A) qoplag'ich, qoqish B) qoqish, boshqarish

C) boshqarish, qoplag'ich

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə