7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq


A) bel, dumg'aza va oldingi dum umurtqalari bilan, harakatsizYüklə 1,16 Mb.
səhifə7/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

A) bel, dumg'aza va oldingi dum umurtqalari bilan, harakatsiz

B) bel, dumg'aza umurtqalari bilan, harakatsiz

C) bel, dumg'aza va oldingi dum umurtqalari bilan, harakatli

D) dumg'aza suyagi bilan, harakatsiz

1009. Qaysi turkum vakillari xilma-xilligi bilan barcha qushlar turining yarmini o'z ichiga oladi?

A) chumchuqsimonlar turkumi

B) tovuqsimonlar turkumi

C) kaptarsimonlar turkumi

D) cho'l qushlari turkumi

1010. Chumchuqsimonlar turkumining erkak qushlari qaysi xususiyatlari bilan ajralib turadi?

1) yirikligi; 2) maydaligi; 3) rangdorligi;

4) boshida toj patlarining bo'lishi; 5) bo'ynining

uzunligi; 6) ovozining o'tkirligi

A) 1, 3, 4, 6 B) 2, 3, 4, 6 C) 1, 3, 4, 5 D) 1,2, 3, 4, 5, 6

1011. Qaysi qushning 1 ta oilasi yoz davomida 1 mln. hasharotni qiradi?A) qaldirg'och B) to'rg'ay C) zarg'aldoq D) chittak

1012. Kalxat qayerda qishlaydi?A) Markaziy Afrika va Janubiy Osiyoda

B) Shimoliy Amerikada

C) Hindomalayda

D) Hindomalay va Janubiy Osiyoda

1013. Qaysi qushni uchganida uzun qanotlaridagi oqish patlarni panjasimon yozganligiga qarab bilish mumkin?

A) tasqara B) kalxat C) burgut D) qirg'iy

1014. Qaysi qushning yuzi yuraksimon tuzihshga ega? A) tasqara B) yapaloqqush C) jo'rchi

D) chil


1015. O'rdakburun qayerga uya quradi?

A) uya qurmaydi B) daryo qirg'og'iga

C) suv ostiga D) ochiq dashtga

1016. Qaysi yowoyi sutemizuvchi hayvon go'shti uchun ovlanadi?

A) ondatra B) sayg'oq C) qulon

D) suvsar

1017. Qaysi yowoyi hayvondan mo'yna olinadi?

A) ondatra B) jayron C) sayg'oq D) suv ayg'iri

1018. Qilquyruq balig'i qaysi turkumga kiradi?

A) suyak-tog'ayH baliqlar turkumiga

B) losossimonlar turkumiga

C) skatlar turkumiga

D) olabug'asimonlar turkumiga

1019. Beluga qaysi turkumga mansub?A) suyak-tog'ayli baliqlar turkumiga

B) losossimonlar turkumiga

C) skatlar turkumiga

D) olabug'asimonlar turkumiga

1020. Tikanli akula qaysi sinfga mansub?

A) tog'ayli baliqlar sinfi

B) suyakli baliqlar sinG

C) sutemizuvchilar sinfi

D) suyak-tog'ayli baliqlar sinfi

1021. Laylak qayerga uya quradi?

A) daraxtlarning shoxlariga

B) binolar peshtoqiga C]~ yer yuzasiga D) daraxt kovagiga

1022. Kurka dastlab qayerda xonakilashtirilgan?

A) AmeriJcada B) Indoneziyada

C) AfriJcada D) Hindistonda

1023. Lansetnikka o'xshash tuban xordalilar ... kelib chiqqan.A) eng qadimgi tuban halqali chuvalchanglardan

B) kiprikli chuvalchanglardan

C) molluskalardan

D) bo'g'imoyoqlilardan

1024. Panja qanotli baliqlarning kelib chiqishiga asosiy sabab(lar) to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang.

A) iqlimning quruqlashuvi, suv havzalarining sayozlashuvi

B) iqlimning quruqlashuvi, cho'Uarning hosil bo'Hshi

C) iqUmning sovib borishi, botqoqliklarning hosil borishi

D) yer yuzini suv bosishi

1025. Dastlabki ko'p hujayralilar tanasi ikki qavat hujayralardan iborat bo'lgan. Ularning tashqi (1) va ichki (2) qavat hujayralari qanday vazifa bajarishga ixtisoslashgan?

a) harakatlanish; b) oziqni ushlash; c) oziqni hazm qilishA) 1- a,b;2-c B) 1 - c; 2 - a, b

D) 1- a;2- b,c C) I - a, b, c; 2 - b, c

1026. Dastlabki uch qavatli hayvonlar qaysi organizmlarga o'xshash bo'lgan?

A) ignatanhlarga

B) molluskalarga

C) halqali chuvalchanglargaD) sodda tuzilgan kiprikli chuvalchanglarga

1027. Lansetnikning qaysi belgilari halqali chiivalchanglar bilan qarindoshligini kocrsatadi?

a) ayirish sistcmasining tuzilishi;

b) qon aylanish sistemasining tuzilishi;

c) bosh miyasi va yuragining bo'lmasligi;

d) muskullarining bo'g'im bo'lib joylashganligi;

e) nerv nayining bo'lishi;

f) xordasining bo'lishi

A) a, b, c, d, e, / B) a, b, c C) a, b, d, e D) b, c, e, /

1028. Sersut (1), sersut-go'shtdor (2) va go'shtdor (3) zotlarni farqlang.

a) Bushuyev; b) Simmental; c) Shortgorn; d) Yaroslavl; e) Kostroma; f) Gereford

A) 1- c,f;2- b, e; 3 - a, d

B) 1 - a, d; 2 - c, f; 3 - b, e

C) 1 - a, d; 2-b,e;3- c,f

D) 1 - b, e; 2 -c, f; 3 - a, d

1029. Shvis, Santa-Gertruda qoramol zotlari qaysi yo'nalishda ko'paytiriladi?

A) go'sht B) sut C) sut-go'sht D) faqat teri olish uchun

1030. Qo'y zotlari junining sifatiga ko'ra qanday zotlarga ajratiladi?

A) merinos, chala mayin, qorako'l terili

B) qorako'l terili, mayin, dag'alC) mayin, chala mayin, dag'al

D) po'stinbop terili, go'sht-junli, go'sht-yog'li

1031. Mayin junli qo'ylarning juni nlmadan iborat?

A) bir xil uzunlikdagi tivitdan

B) har xil uzunlikdagi tivitdan

C) faqat dag'al qildan

D) dag'al qildan va tivitdan

1032. Dag'al junli qo'ylarning juni nimadan iborat?

A) bir xil uzunlikdagi tivitdan

B) har xil uzunlikdagi tivitdan

C) faqat dag'al qildanD) dag'al qildan va tivitdan

1033. Dag'al junli qo'ylar qanday yo'nalishdagi zotlarga ajratiladi?

A) po'st'mbop terili, qorako'l terili

B) faqat go'sht-yog'li

C) go'sht-junli va go'sht-yog'li

D) po'stinbop terili, qorako'l terili, go'sht-junli va go'sht-yog'li

1034.Po'stinbop teri beradigan qo'y zotini aniqlang. A) Romanov B) Hisor C) Vladimir D) Qozog'iston oqboshi

1035. O'zbekistonda boqiladigan go'sht-yog' yo'nalishidagi qo'y zotini aniqlang. A) Romanov B) Hisor C) Vladimir D) Qozog'iston oq boshi

1036. Mushuksimonlar oilasining qaysi vakillari O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobwiga kiritilgan?

A) yo'lbars, olaqo'zan B) bo'rsiq, qoplon C) ilvirs, silovsin D) korsak, gepard

1037. Qaysi hayvonlar hidni yaxshi sezmaydi, lekin juda yaxshi eshitadi?

a) gepard; b) silovsin; c) chiyabo'ri; d) kaptar; e) qaldirg'och; f) korsak A) a, b, d, e B) a, b, c, d C) c, d, e, f D) a, b, c, d, e, f

1038. Yirtqich sutemizuvchilaming qoziq (1), oziq (2) va yirtqich (3) tishlarining vazifasini aniqlang.

a) o'ljani jarohatlash va terisini yirtish;

b) o'ljaning etini qirqish;

c) suyaklarni g'ajish A) la; 2b; 3c B) lb; 2a; 3c C) lc; 2b; 3a

D) la; 2c; 3b

1039. Tuxum qo'yuvchilar (1) va xaltali (2)Iarga xos belgi va xossalarni farqlang.

a) tirik tug'adi;

b) kloakasi bo'lraaydi;

c) tana harorati nisbatan yuqori;

d) bachadoni sust rivojiangan;

e) sut bezlarining so'rg'ichlari rivojiangan;

f) bosh miyasi sodda tuzilgan;

j) sut bezlarining so'rg'ichlari rivojlanmagan;

k) tana harorati past;

1) kloakali;

m) tanasi jun bilan qoplangan

A) 1 - a, b, c, k, 1, m; 2 - f, j, k, d, e

B) 1 - f, j, k, 1, m; 2 - a, b, c, d, e, m

C) I - f, j, d, e, m; 2 - k, I, a, b, c

D) 1 - c, d, j, k; 2 - a, b, e, f, m

1040. Faqat sutemizuvchilarga xos belgilarni aniqlang.

a) quloq suprasi rivojiangan;

b) bo'yinda 7 ta umurtqa bo'ladi;

c) gavdasi jun bilan qoplangan;

d) tishlari ixtisoslashgan;

e) diafragma rivojiangan;

f) ayirish organi bitta loviyasimon buyrakdan iborat;

j) qon aylanish doirasi bitta;

k) jun qoplami bir qavatdan iborat

A) a, b, c, f, k B) d, e, f, j, k

C) a, b, c, d, e D) a, b, c, d, e, f, j, k

1041. Ko'krak qafasi rivojiangan (1) va rivojlanmagan (2) umurtqalilarni aniqlang. a) beluga; b) baqa; c) qurbaqa; d) keta; e) kit; f) kaltakesak; j) ko'rgalak

A) J - a, d, e,f;2- b, c, j

B) 1 - f, j; 2 - a, b, c, d, e

C) 1 - a, b, c, d; 2 - e, f, j

D) 1 - e, f, j; 2 - a, b, c, d

1042. Baqalarning urug'langan tuxumida qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi?A) qobig'i bo'rtib, tiniq, shilimshiq parda hosil qiladi

B) yiriklashib, pishiq oqsilli po'st bilan qoplanadi

C) ustki qismi oqimtir rangga kiradi

D) yiriklashib, suv yuzasida yakka-yakka bo'lib, qalqib turadi

1043. Qaysi ilonlar kemiruvchi, qush va kaltakesaklar bilan oziqlanadi?

a) bo'g'ma ilon; b) chipor ilon; c) ko'lvor ilon; d) charx ilon; e) suvilon; f) kapcha ilon

A) d, e, f B) b, d, e C) a, b, c D) b, c, e

1044. Sudralib yuruvchilarga xos bo'lmagan xossa keltirilgan qatorni aniqlang.

A) faqat o'pka orqali nafas oladi

B) ichki urug'lanish xosC) tuxumdan chiqqan bolasi voyaga yetgan davriga o'xshamaydi

D) tullab o'sadigan sovuqqonli hayvonlar

1045. Qushlaming uchishga moslashganligi bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlarni aniqlang.

a) naysimon suyaklari havo bilan to'lgan;

b) tishlari yo'q;

c) jag'lari muguzli tumshuqqa aylangan;

d) ko'krak-toj suyagi rivojiangan;

e) bel, dumg'aza, dum suyaklari o'zaro harakatsiz birikkan;

f) issiqqonli bo'lishi; j) yuragi 4 kamerali;

k) o'pkada havo pufakcha (xalta)lari hosil bo'lganA) a, b, c, d, e, k B) a, b, c, d, j, k C) d,e,f,j,k D) a, b, c, d, e, f, j, k

1046. Cho'l va sohil qushlarining o'xshash belgilarini aniqlang.

A) oyoqlari va bo'yni kalta

B) oyoqlari uzun, bo'yni kaltaC) oyoqlari va bo'yni uzun

D) oyoqlari va tumshug'i uzun

1047.Qaysi baliqlar ko'payish davrida dengizdan chuchuk suvlarga o'tadi?

A) ugor, zog'ora B) losos, ugor C) gorbusha, keta D) oqcha, baqra

1048. Qaysi baliq ko'payish davrida dengizdan chuchuk suvga borib tuxum qo'ymaydi?

A) gorbusha B) keta C) losos D) ugor

1049. Baliq (1), uy pashshasi (2) va yashil bronza qo'ng'izining (3) ta'm bilish hujayralari qayerda joylashgan?

a) oldingi oyoqlari panjasidagi tukchalarda;

b) og'iz bo'shlig'ida; c) paypaslagichlarda;

d) halqumda; e) tana yuzasida; f) mo'ylovida; j) yostiqchasimon xartumchadaA) 1 b, d, e; 2 a; 3 c B) 1 b, d, e; 2 a, c; 3 f C) 1 b,d;2e,f;3c D) 1 b, d, e; 2 c, j; 3 a, f

1050. Baliqlar turi bilan ularning nasliga g'amxo'rlik qilish instinktini juftlab bering.

1. tilyapiya; 2. tikan baliq; 3. Amerika sora balig'i; 4. dengiz otchasi; 5. treska a) erkagi uya yasaydi; b) erkagi tuxumlarni qorniga yopishtirib oladi; c) g'amxo'rlik qilmaydi;

d) erkagi tuxumlarni xaltasida olib yuradi;

e) erkagi tuxumlarni og'zida olib yuradi

A) lc, 2d, 3b, 4a, 5e B) Id, 2b, 3c, 4e, ha

C) le, 2a, 3c, 4d, 5b D) 1-e, 2a, 3b, 4d, 5c

1051.Tikanli (1), gigant (2), va kit (3) akulasining uzunligini toping.

a) 18 m; b) 15 m; c) 180 sm; d) 40-45 sm;

e) 4-4,5 m

A) Id, 2b, 3c B) le, 2b, 3a C) lc, 2e, 3a

D) Id, 2b, 3a

1052. Tog'ayli baliqlarga xos bo'lmagan belgilarni aniqlang.

a) jabra qopqog'i bo'lmaydi;

b) suzgich pufagi bo'lmaydi;

c) jabra qopqog'i va suzgich pufagi bo'ladi;

d) tirik tug'adi;

e) skeleti suyakdan iborat;

f) faqat tuxum qo'yib ko'payadi

A) a, b, d B) c, e, f C) c, d, e D) c, d

1053. Baliqlarning jabralari ... (1) qismlardan iborat bo'lib, gaz almashinuvi ... (2) qisinida sodir bo'ladi.

a) jabra ravoqlari; b) jabra varaqlari; c) jabra qilchalari; d) jabra qopqog'i; e) jabra varaqlaridagi kapillarlar; f) jabra qilchalaridagi kapillarlar

A) 1 - a, b, c, d;2- e

B) 1 - a, d, e; 2 - e, f

C) 1- a,b, c, d; 2 - a, f

D) 1 - a, b, d; 2-c,f

1054. Chuchuk suv (a) va dengizlarda (b) yashovchi formalarni juftlab ko'rsating. 1) soxta kurakburun; 2) keta; 3) qora baliq; 4) gulmoy; 5) osminog; 6) nereida; 7) qizil chuvalchang; 8) oq planariya; 9) aktiniya; 10) foraminifera; 11) nursimonlar; 12) baqachanoq

A) a-1, 2, 3, 4, 5, 6; b-7, 8, 9, 10, 11, 12B) a-1, 3, 4, 7, 8, 12; b-2, 5, 6, 9, 10, 11

C) a-1, 2, 4, 7, 8, 12; b-3, 5, 6, 9, 10, 11

D) a-2, 3, 4, 7, 9, 12; b-1, 5, 6, 8, 10, 11

1055. Ikkita qon aylanish doirasi va uch kamerali yurakka ega bo'lgan organizmlarni ko'rsating. 1) itbaliq; 2) triton; 3) alligator; 4) gavial; 5) kojan; 6) kaputsin; 7) gekkon A) 1, 2, 6, 7 B) 3, 4, 5, 7 C) 2, 7 D) 3,4,5,6

1056. O'troq (a) va ko'chib yuruvchi (b) qushlarni ko'rsating.

1) qorayaloq; 2) mayna; 3) kaklik; 4) zog'cha; 5) musicha; 6) chittak

A) a-1, 2, 3; b-4, 5, 6

B) a-1, 4; b-2, 3, 5, 6C) a-2, 3, 5, 6; b-1, 4

D) a-2, 3, 6; b-1, 4, 5

1057. Yopiq qon aylanish sistemasiga ega bo'lgan hayvonlar:

A) yomg'ir chuvalchangi, qandala

B) qizil chuvalchang, tridakna

C) bitiniya, qoraqurtD) echkiemar, kolibri

1058. Itlarda oldingi oyoq kamari qanday suyaklardan tashkil topgan?A) kurak suyagi va ko'krak-tirgak suyagidan

B) ikkita kurak suyagi ko'krak-tirgak suyagi va o'mrov suyagidan

C) ikkita kurak va ikkita yelka suyagining qo 'shilishidan

D) ikkitadan kurak, yelka, ko'krak-tirgak suyaklaridan

1059. Uzoq vaqt poshnasiz oyoq kiyim kiyish oyoq kaftida qanday o'zgarishga olib kelishi mumkin?

A) katta barmoq suyagining qiyshayishi

B) tovonning qalinlashishi

C) butun kaftning qiyshayishiD) yassioyoqlilik

1060. Qon va limfa tomirlari devorining muskullari qanday to'qimadan tashkil topgan?

A) epiteliy B) nerv C) silliq tolali D) ko'ndalang yo'lli

1061. Har qaysi muskul guruhining ishini boshqaruvchi oliy nerv markazi bosh miyaning qaysi qismida joylashgan?A) bosh miya po'stlog'ining tepa qismida

B) miyachada

C) bosh miya po'stlog'ining ensa qismida

D) bosh miya po'stlog'ining chakka qismida

1062. Muskul qisqarganda uning ... retseptorlar, muskul bo'shashganda ... retseptorlar qo'zg'aladi.

A) tolasi orasidagi / paylaridagiB) paylaridagi / tolasi orasidagi

C) tolasi orasidagi / harakatlantiruvchi nervdagi

D) paylari orasidagi / sezuvchi neyrondagi

1063. Anatomiya fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlarni ko'rsating. 1. Xudoyberdiyev R. 2. Qodirov U. 3. Rahimov K. 4. Oripov 0'. 5. Vohidov V. 6. Zufarov K. 7. Asqarov A. 8. Ismoilov N. 9. Asornov S. 10. Mahmudov E.A) 1,9 B) 6, 7, 8 C) 2, 3, 10 D) 4, 5

1064. Ichki kasalliklarni o'rganishga doir ilmiy ishlar olib borgan olimlarni ko'rsating. 1. Xudoyberdiyev R. 2. Qodirov U. 3. Rahimov K. 4. Oripov O'. 5. Vohidov V. 6. Zufarov K. 7. Asqarov A. 8. Ismoilov N. 9. Asomov S. 10. Mahmudov E.

A) 1, 6, 9 B) 7,8 C) 2, 3, 10 D) 4, 5

1065.Jarrohlik sohasida ish olib borgan olimlarni ko'rsating.

1. Xudoyberdiyev R. 2. Qodirov U. 3. Rahimov K. 4. Oripov 0'. 5. Vohidov V. 6. Zufarov K. 7. Asqarov A. 8. Ismoilov N. 9. Asomov S. 10. Mahmudov E. A) 1, 6, 9 B) 7,8 C) 2, 3, 10 D) 4,5

1066. Fiziologiya fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlarni ko'rsating. 1. Xudoyberdiyev R. 2. Qodirov U. 3. Rahimov K. 4. Oripov O'. 5. Vohidov V. 6. Zufarov K. 7. Asqarov A. 8. Ismoilov N. 9. Asomov S. 10. Mahmudov E.

A) 1,9 B) 7,8 C) 2,3, 10 D) 4,5,6

1067. Qaysi to'qima o'zaro zich joylashgan hujayralardan iborat?

A) nerv B) muskul C) epiteliy D) biriktiruvchi

1068. Epiteliy (I), muskul (II), nerv (III),biriktiruvchi (IV) to'qimalar qanday asosiy

xususiyatlarga ega?

a) hujayralari zich; b) hujayraaro moddasi bor;

c) qo'zg'aluvchan; d) qisqaruvchan;

e) o'tkazuvchan (uzatuvchi)A) 1-a;II-c,d;III-c,e;JV-b

B) J-a;II-d;IfJ-e;IV-a, b

C) I-a;II-c;III-c,d;IV-a,b

D) I-b;II-c,d;III-e;IV-a

1069. Qaysi to'qima muskul va suyaklarni o'zaro tutashtirib turadi?

A) birilrtiruvchi B) nerv C) epiteliy D) muskul

1070. V.Vohidov va O'.Oripovlar tibbiyot sohasining qaysi yo'nalishiga o'z hissalarini qo'shganlar?A) jarrohlikka

B) hujayralarda kechadigan o'zgarishlarni o'rganishga

C) ichki kasalliklarni o'rganish va davolashga

D) yuqumJi kasalliklarning tarqalish sabablarini aniqlashga

1071.K.Zufarov tibbiyot sohasining qaysi yo'nalishida ishlar olib borgan?

A) jarrohlikB) hujayralarda kechadigan o'zgarishlarni o'rganish

C) ichki kasalliklarni o'rganish va davolash

D) yuqumli kasalliklarning tarqalish sabablarini aniqlash

1072. N.Ismoilov, Z.Umidovalar tibbiyotning qaysi sohasida ishlar olib borganlar?

A) jarrohlik

B) hujayralarda kechadigan o'zgarishlarni o'rganishC) ichki kasalliklarni o'rganish va davolash

D) yuqumli kasalliklarning tarqalish sabablarini aniqlash1073. I.Musaboyev tibbiyotning qaysi sohasida ishlar olib borgan?

A) jarrohlik

B) hujayralarda kechadigan o'zgarishlarni o'rganish

C) ichki kasalliklarni o'rganish va davolashD) yuqumli kasalliklarning tarqalish sabablarini aniqlash

1074. Muskul to'qimasining asosiy xususiyatini belgilang.A) qisqaruvchanlik B) o'tkazuvchanlik C] tez ko'payish D) berilganlarning barchasi

1075. Muskul to'qimaning qaysi turi odam tinch turganda ham o'z vazifasini bajaraveradi?

A) yelka muskullari B) boldir muskuUari

C) silliq muskullar D) ko'ndalang-targ'il muskullar

1076. Qaysi muskul tuzilishiga ko'ra ko'ndalang-targ'il muskullarga o'xshaydi, bajaradigan vazifasi jihatidan silliq muskullarga o'xshaydi? A) barcha skelet muskullari B) til muskuliC) yurak muskuli D) qon va limfa tomirlari muskullari

1077. Magnit bo'roni qanday odamlarga ko'proq seziladi?

1) asab organlari xastalangan; 2) buyragi

xastalangan; 3) jigari xastalangan; 4) yurak-qon

tomir sistemasi xastalangan;

5) tayanch-harakatlanish organlari xastalangan

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5 C) 1, 3, 4 D) 1,4,5

1078. Qaysi olimning fikricha "biror tirik organizm tashqi muhitsiz yashay olmaydi"?

A) I.Mechnikov B) I.Sechenov C) LPavlov D) L.Paster

1079. Kalta naysimon (1), kalta g'ovak (2), yassi (3), g'alvirsimon (4) suyaklar turiga mos suyaklarni juftlang.

a) barmoq; b) kaft; c) umurtqa; d) kaftusti;

e) ensa; f) ponasimon suyak; j) kurak; h) peshonaA) 1 - a, b; 2 - c, d; 3 - e, j; 4 - f, h

B) l-c,d;2-a, b; 3 - e, j; 4 - /, h

C) 1 - a, b; 2-c,d;3- f, j; 4 - e, h

D) 1-b, d; 2-a,c;3- e, j; 4 - f, h

1080. Qovurg'a (1), o'mrov (2) suyaklari qaysi suyaklar turiga mansub?

a) uzun naysimon; b) uzun g'ovak; c) yassi;

d) g'alvirsimon

A) 1-b, 2-a B) l-b,2-b

C) l-c,2-d D) 1-c, 2-b

1081. Nechta qovurg'a "soxta" deyiladi?

A) 14 ta B) 4ta C) 6 ta D) 12 ta

1082. "Soxta" qovurg'alar qayerga birikadi?

A) to'sh suyagiga

B) o'zaro va yettinchi qovurg'aning tog'ayiga

C) o'zaro va qorin muskullari orasida yotadi

D) o'zaro va o'mrov suyagiga

1083. Umurtqa pog'onasining qaysi qismlarida lordoz (1) va kifoz (2) egilishlari bo'ladi?

a) bo'yin; b) ko'krak; c) bel; d) dumg'aza A) 1 - a, b; 2 - c, d B) 1 - a, d; 2 - b, c C) l-a,c;2-b,d D) 1-b, d; 2 - a, c

1084. Qo'lning erkin suyaklariga kirmaydigan suyaklarni belgilang.

a) yelka; b) bilak-tirsak; c) kaft usti; d) panja;

e) o'mrov; f) kurak

A) c, d B) e, f C) a, e D) a, b, c, d

1085. Bosh qutisining qaysi suyaklari bola o'sgan sari chok yordamida birikadi?A) peshona, tepa, chakka, ensa

B) peshona, tepa, ensa, ponasimon

C) g'alvirsimon, ponasimon, chakka, tepa

D) ensa, yanoq, chakka, tepa

1086.Suyaklar kimyoviy tarkibida anorganik (1), organik (2) birikmalar, fosfat (3) va kalsiy karbonat (4) tuzlari taxminan necha foizni tashkil etadi?

a) 67%; b) 33%; c) 60%; d) 5,9%A) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d

B) l-b,2-a,3-c,4-d

C) l-a,2-b,3-d,4-c

D) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

1087. Barmoqlarning (1) va qo'l kaftining (2) suyakka aylanishi necha yoshgacha davom etadi?

a) 17-25; b) 20-25; c) 15-16; d) 16-20A) l-d,2-c B) 1 - d, 2 - a

C) l-b,2-c D) 1 - d, 2 - b

1088.Fassiya pardasi qaysi to'qima turiga oid?

A) muskul B) nerv C) epiteliy D) biriktiruvchi

1089. Bo'yin muskulini belgilang.

A) trapetsiyasimon B) deltasimon

C) o'mrov osti muskuli D) to'sh-o'mrov so'rg'iclisimon muskuli

1090. Yuz bobli "Al-kimyo" kitobi qaysi olim qalamiga mansub?A) Abu Jurjoniy B) Ibn Sino

C) Abu Mansur Buxoriy D) Abu Bakr Buxoriy

1091. Anatomiya fani rivojlanishiga hissa qo'shgan olimni toping.

A) U.Z. Qodirov B) R.A. Alavi

C) Z.T. Tursunov D) E.S. Mahmudov

1092.Teri ustini qoplab turadigan to'qimani aniqlang.

A) kubsimon epiteliy B) yassi biriktiruvchi C) yassi epiteliy D) tuksimon epiteliy

1093.Epiteliy to'qimasiga nima xos emas?

A) hujayralar zich joylashgan

B) hujayralar tez ko'payadi

C) hujayralararo modda bo'lmaydi
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə