7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq


D) nafas olish, ayirish organlarining tashqi yuzasini qoplab turadiYüklə 1,16 Mb.
səhifə8/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

D) nafas olish, ayirish organlarining tashqi yuzasini qoplab turadi

1094. Aksonni qoplab turgan pardani aniqlang.

A) fassiya B) miyelin C) neyron D) periost

1095. Silliq tolali muskul to'qimaga xos bo'lmagan javobni toping.

A) duksimon, tolasi 0,1 mm

B) bitta yadroli, odam ixtiyoriga bog'liq emasC) uxlagan vaqtda o'z vazifasini bajarmaydi

D) o'z vazifasini doimo bajaradi

1096. Tuzilishga ko'ra suyaklar ... bo'ladi.

1) naysimon; 2) kalta; 3) uzun; 4) yassi;

5) g'ovak; 6) harakatsiz; 7) g'alvirsimon;

8) harakatchan

A) 1,2,3,4 B) 1, 4, 5, 7 C) 1,2,3,6,8 D) 2,3,6,8

1097. Kaftusti... suyaklar bo'ladi.

A) kalta naysimon B) kalta g'ovak

C) kaita g'alvirsimon D) uzun naysimon

1098. Gavda skeleti qismlarini aniqlang.

A) umurtqa pog'onasi, ko'krak qafasi

B) umurtqa pog'onasi, qovurg'alar

C) qovurg'alar, to'sh suyagi

D) umurtqa pog'onasi, to'sh, o'mrov suyaklari

1099. Qorin muskullari orasida nechta qovurg'a yotadi? A) 2 B) 4 C) 6 D) 14

1100. Chin qovurg'alar soni nechta? A) 2 B) 4 C) 6 D) 14

1101.Chok yordamida bir-biriga birikmaydigan suyakni aniqlang.

A) peshona B) chakka C) o'mrov D) ensa

1102. Periost nima va u qaysi to'qimalardan iborat?

A) suyak usti pardasi, ko'p qavatli epiteliy to'qimaB) suyak usti pardasi, biriktiruvchi to'qima

C) alcson usti pardasi, biriktiruvchi parda

D) yurakning tashqi qavati, biriktiruvchi to'qima

1103. Suyaklarning ichki qavati ... tuzilgan.A) g'ovaksimon B) zich plastinkasimon

C) qafctiq D) g'alvirsimon

1104. ... suyakni oziq moddalar bilan ta'minlashda, o'sishda, singanda bitishda katta ahamiyatga ega.

A) Periost B) Miyelin C) Fassiya D) Tog'ay

1105. Qo'l kaftining suyakka aylanishi necha yoshgacha davom etadi?

A) 11-15 B) 15-16 C) 16-20 D) 17-25

1106. Barmoqlarning suyakka aylanishi necha yoshgacha davom etadi?

A) 11-15 B) 15-16 C) 16-20 D) 17-25

1107. Qaysi kasallikda oyoqlar, umurtqa pog'ona, ko'krak qafasi, chanoq egilib qoladi?A) raxit B) skolioz C) kifoz D) lordoz

1108. Chanoq suyaklarining va chanoq bo'shlig'ining kattalashuviga sabab ...

A) jismoniy mehnat B) sport C) tik yurish D) jismoniy mehnat va sport

1109.Yelka kamari muskulini aniqlang.

A) yelkaning uch boshli muskuli

B) yellca muskuli

C) trapetsiyasimon muskul

D) kurak sohasidagi muskul

1110.Dinamik ishni aniqlang.

1) tik turish; 2) yurish; 3) yugurish; 4) qo'lni oldinga ko'tarish; 5) sakrash; 6) qo'lni yuqoriga ko'tarish; 7) gapirish

A) 1, 4, 6 B) 1, 4, 6, 7 C) 2, 3, 5, 7 D) 2, 4, 6, 7

1111. Statik ishni aniqlang.

1) tik turish; 2) yurish; 3) yugurish; 4) qo'lni oldinga ko'tarish; 5) sakrash; 6) qo'lni yuqoriga ko'tarish; 7) gapirishA) 1,4,6 B) 1, 4, 6, 7 C) 2, 3, 5, 7 D) 2, 4, 6, 7

1112. Charchagan muskul tolalari qisqarib bo'shasha olmay qolgan holat ... deyiladi.

A) statik ish B) dinamik ish

C) muskullar kontrakturasi D) tetaniya

1113. Odam tanasining o'zi odatlangan holda erkin turishi ... deyiladi.

A) statik ish B) dinamik ish C) qad-qomat D) tetaniya

1114. Uzun naysimon suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklarni aniqlang.

a) bilak; b) yelka; c) o'mrov; d) kaft; e) qovurg'a A) a, b B) a, c, d C) b, d D) c, d, e

1115.G'ovak suyaklar qatoriga kirmaydigan suyaklarni aniqlang.

a) qovurg'a; b) kurak; c) umurtqa; d) peshona;

e) ponasimon; f) yuqori jag'; j) kaft usti; k) ensa;

1) chanoq

A) a, c,j B) b, d, e, f, k, 1

C) a, b, c, d, f, j D) d, e, f, j, k, 1

1116. G'ovak (1), yassi (2), g'alvirsimon (3) suyaklarga mansub bo'lgan suyaklarni aniqlang.

a) qovurg'a; b) kurak; c) umurtqa; d) peshona; e) ponasimon; f) yuqori jag'; j) kaft usti; k) ensa; 1) chanoq

A) 1-a, c, j; 2-b, k, 1; 3-d, e, f

B) 1-b, k, 1; 2-a, c, j; 3-d, e, f

C) 1-a, c, j; 2-d, e, f; 3-b, k, I

D) 1-d, e, f; 2-b, c, j; 3-a, k, I

1117. Qaysi suyak dasta, tana va qilichsimon o'simtadan iborat?

A) o'mrov B) chanoq C) to'sh D) qovurg'a

1118. Yelka kamari suyaklarini aniqlang.

A) yelka, kurak, o'mrov

B) kurak, bilak, yelka

C) yelka, bilak-tirsak, o'mrovD) kurak, o'mrov

1119.Yelka kamari muskulini aniqlang.

A) bo'yinning teriosti muskuli

B) to'sh-o'mrov so'rg'ichsimon muskuli

C) o'mrov osti muskuli

D) deltasimon muskul

1120. Qaysi muskullar guruhi kurak suyagining harakatini ta'minlaydi va gavdani rostlab turadi?A) orqa B) qorin C) ko'krak qafasi D) yelka kamari

1121. Bosh miya po'stlog'idagi (1) va orqa miyada (2) joylashgan nerv markazlarining ishi buzilganda qanday o'zgarishlar namoyon bo'ladi?

a) muskullarning tarangligi ortadi;

b) muskullarning tonusi pasayadi;

c) qoi-oyoq harakatsizlanib, osilib qoladi;

d) qo'1-oyoq tarashadek qotib qoladi

A) 1-b, c; 2-a, d B) 1-b, d; 2-a, c C) 1-a, d; 2-b, c D) 1-a, c; 2-b, d

1122. Qaysi organlarda silliq (1), ko'ndalang-targ'il (2) muskullar bo'ladi?

a) til; b) siydik pufagi; c) yelka; d) limfa tomiri;

e) yurak; f) ingichka ichak

A) 1-a, c, e; 2-b, d, f

B) 1-b, d, f; 2-a, c, e

C) 1-a, d, e; 2-b, c, f

D) 1-a, b, f; 2-c, d, e

1123. Muskullarning koktrakturasi nima?

A) odam tanasining umumiy qaltirashi

B) muskul tolalari qisqarib, bo'shasha olmay qolishi

C) haraicafciantiruvchi nerv tolasining yallig'lanishi

D) bosh miya to'qimasining yallig'lanishi

1124. Quyidagi vazifalarning qaysi biri skelet funksiyasiga kirmaydi?

A) himoya, tayanch

B) tayanch, mineral tuzlar deposi

C) qonning shaklli elementlarini hosil qilish

D) gumoral boshqaruvda ishtirok etish

1125. Ponasimon suyak qayerda joylashgan?

A) tepa va ensa suyaklari orasida

B) bosh suyagining pastki asos qismida

C) jag' suyagining chakka suyagiga birikish joyida

D) oyoqning tovon qismida

1126. G'alvirsimon (a) va yassi (b) suyaklarni belgilang.

1) tepa; 2) yuqori jag'; 3) peshona; 4) ensa; 5) yuz

A) a-1, 2; b-3, 4, 5 B) a-2, 3; b-1, 4, 5 C) a-2, 3, 4; b-1, 5 D) a-1, 4, 5; b-2, 3

1127. Umurtqa pog'onasining lordoz (a) va kifoz (b) qismini belgilang.

1) bo'yin; 2) ko'krak; 3) bel; 4) dumg'aza A) a-1, 2; b-3, 4 B) a-1, 3; b-2, 4 C) a-2, 3; b-1, 4 D) a-3, 4; b-1, 2

1128. Bir-biri bilan tog'ay yordamida o'zaro, so'ngra esa yettinchi qovurg'alarning tog'ayiga birikuvchi qovurg'alar soni qancha?

A) 4 B) 6 C) 14 D) 24

1129. Qaysi suyaklar kamar suyagiga kirmaydi?

A) leurak B) nomsiz suyaklarC) tizza qopqog'i D) dum umurtqaiari

1130. Oyoqning erkin suyaklarini ko'rsating.

1) panja; 2) boldir; 3) son; 4) tizza qopqog'i;

5) dumg'aza umurtqaiari

A) 1,2,3 B) 1,2,3,4 C) 1,2,3,5 D) 1, 2, 3, 4, 5

1131. Suyaklarning oraliqsiz birikishi nimalar yordamida amalga oshadi?

A) bo'g'im xaltasi B) suyak choklari C) fassiya D) bo'g'im suyuqhgi

1132. Suyaklarning biriktiruvcbi to'qimadan iborat pardasi qanday ataladi?

A) ossein B) suyak xaltasi C) fassiya D) periost

1133. Kollagen tolalar tarkibiga qanday organik modda kiradi?A) ossein D) xitin

B) albumin C) xromoprotein

1134. Bosh suyagi (a) va bolaning bo'yiga (b) o'sishi necha yoshda tezlashadi?

1) 3 yoshgacha; 2) S-4; 3) 5-7; 4) 6-8; 5) 11-15; 6) 12-16

A) a - J, 3, 5; b-2,4,6

B) a-2,4, 5; b - 1, 3, 6

C) a-l,4,5;b-2,3,6

D) a - 1, 3, 6; b - 2, 4, 5

1135. Suyaklanish jarayoni suyakning qaysi qisraida o'tadi?

A) sariq ilikda B) qizil ilikda

C) ustki tog'ayda D) ichki g'ovakda

1136. Yelka kamari suyaklari necha yoshda suyaklashadi?

A) 15-25 B) 16-20 C) 20-25 D) 17-25

1137. Qo'lning erkin suyaklari necha yoshda suyakka aylanadi?A) 15-25 B) 16-20 C) 20-25 D) 17-25

1138. Nomsiz suyaklar skeletning qaysi qismiga

mansub?

A) bosh suyagiga B) yelka, kamarigaC) oyoqning erkin suyaklariga D) oyoq kamariga

1139. Organizmda qaysi ionlarning miqdori doimiy bo'ladi?

A) kaliy, natriy, yod

B) kaliy, natriy, xlor

C) natriy, xlor, yod

D) xlor, kaliy, yod

1140. Odam organizmida ikki boshli (a) va uch boshli (b) muskullar qayerda joylashgan? 1) bilak sohasida; 2) tirsak sohasida; 3) yelkaning oldingi sohasida; 4) yelkaning orqa sohasida; 5) sonning oldingi sohasida; 6) sonning orqa sohasida; 7) boldirning orqa sohasida

A) a -1, 3; b - 2, 4 B) a - 3, 6; b - 4, 7 C) a - 2, 5; b-4,7 D) a - 3, 5; b - 1,4

1141. Axill payi qaysi muskulga birikkan? A) 2 boshli B) 3 boshli C) 4 boshli D) yarim pardasimon

1142. Tananing qaysi qismida to'g'ri muskullar joylashgan?

1) chakka; 2) ko'krak; 3) qorin; 4) son; 5) gavhar; 6) qorachiq atrofida A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4,5 D) 3,4,6

1143. Tananing qaysi qismida qiyshiq muskullar joylashgan? A) chakka B) ko'krak C) qorin D) son

1144. Aylanasimon muskullar qayerda uchraydi? 1) og'iz atrofida; 2) burun sohasida; 3) ko'z atrofida; 4) yonoqda; 5) gavhar atrofida; 6) qorachiq atrofida A) 1, 3 B) 1, 3, 6 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 5

1145. Kipriksimon muskullar nimani ta'minlaydi?

A) qorachiqning torayib kengayishiniB) gavhar shaklining o'zgarishini

C) ko'zning yumilib ochihshini

D) ko'z soqqasining harakatini

1146. Odam organizmidagi barqaror bo'lmagan ko'rsatkichni belgilang.

A) qondagi qand miqdori

B) qonning osmotik bosimiC) siydik tarkibidagi tuz miqdori

D) tana harorati

1161. Odam uchun qaysi eritma gipertonik hisoblanadi?

A) osh tuzining 0,9 % li

B) organik moddalarning 0,9 % li

C) osh tuzining 0,9 % dan yuqori bo'lgan

D) osh tuzining 0,9 % dan past bo'lgan

1162. OITS ning belgilarini aniqlang.

a) tana harorati ko'tariladi;

b) tana harorati pasayadi;

c) terida yiringli yaralar paydo bo'iadi;

d) terida qizil dogiar paydo bo'iadi;

e) limfa tugunlari kattalashadi;

f) limfa tugunlari kichiklashadi

A) b, d, f B) a, c, e C) a, d, e D) b,c,f

1163. Sun'iy immunitetning turlari to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang.

A) orttirilgan va passiv B) faoi va tabiiy

C) faoi va passiv D) orttirilgan va faoi

1164. OITS birinchi marta qachon ro'yxatga olingan? A) 1981 yil B) 1983 yil C) 1971 yil

D) 1985 yil

1165. Qaysi tomirlar orqali qon yurakning o'ng (1) va chap (2) bo'lmachasiga quyiladi?

a) kovak venalar; b) o'pka venalari; c) aorta;

d) o'pka arteriyasiA) 1-a; 2b B) la; 2d C) lc; 2d D) lc;2b

1166. Bir kecha-kunduzda hosil bo'lgan limfa suyuqligi qaysi tomirlarga quyiladi?A) vena B) arteriya C) kapillar D) aorta

1167. Qonning shaklli elementlari qaysi organlarda parchalanadi?

A) buyrak, jigar B) jigar, oshqozon osti bezi C) taloq, jigar D) taioq, buyrak

1168. Tonzillit qanday kasallik?

A) burun bo'shlig'ining yallig'lanishi

B) bodomcha bezining yallig'lanishi

C) taloqning yaUig'lanishi

D) o'rfca quloqning yallig'lanishi

1169. Tamaki tutuni tarkibida uchraydigan zaharli kimyoviy moddalarni aniqlang. a) poloniy; b) kobalt; c) kadmiy; d) xlor; e) magniy; f) margimush A) a, b, d, f B) c, d, e, f C) a, d, e, / D) a, b, c, f

1170. Qaysi organlar devori faqat bir qavat epiteliy hujayralardan iborat?

A) ten, buyrak, ichak vorsinkalari

B) arteriya, vena, kapillarlar

C) alveola, kapillarlar, hiqildoqD) ichak vorsinkalari, alveola, kapillarlar

1171. Diafragmaning pastga tushishi qaysi muskullaming qisqarishi natijasida sodir boiadi?

A) bo'yin va tashqi qovurg'alararo

B) ichki qovurg'alararo C) qorin D) diafragma

1172. Diafragmaning yuqoriga ko'tarilishi qaysi muskullaming qisqarishi natijasida sodir boiadi?

A) bo'yin va tashqi qovurg'alararo

B) ichki qovurg'alararo C) qorin D) diafragma

1173. Qovurg'alarning pastga tushishi qaysi muskullarga bogiiq?

A) bo'yin va tashqi qovurg'alararo B) ichki qovurg'alararo C) qorin D) diafragma

1174. Qovurg'alarning ko'tarilishi qaysi muskullarga bogiiq?A) bo'yin va tashqi qovurg'alararo

B) ichki qovurg'alararo C) qorin D) diafragma

1175. Qon bilan to'qimalar orasida gaz almashinuvi qaysi yo'l bilan boradi?

A) osmos B) fagotsitoz C) pinotsitoz D) diffuziya

1176. Gipoksiyada kuzatiladigan jarayonlarni aniqlang. a) kislorod yetishmaydi; b) bo'g'im va belda og'riq paydo boiadi; c) nafas olish tezlashadi;

d) yurak urishi sekinlashadi; e) bosh og'riydi,

ko'z tinadi; f) yurak urishi tezlashadi; j) ko'ngil

ayniydi; k) eritrotsitlar soni ko'payadi; 1) erigan

gazlar miqdori ko'payadi

A) a,b,c,d,e,fj,k,l B) b, j, IC) a, c, e, f, j, k D) a, b, c, d, k

1177. Atmosfera bosimi yuqori bo'lgan sharoitdan tezlik bilan normal bosimli sharoitga o'tganda kuzatiladigan jarayonlarni aniqlang.

a) kislorod yetishmaydi; b) bo'g'im va belda og'riq paydo bo'iadi; c) nafas olish tezlashadi; d) yurak urishi sekinlashadi; e) bosh og'riydi, ko'z tinadi; f) yurak urishi tezlashadi; j) ko'ngil ayniydi; k) eritrotsitlar soni ko'payadi; 1) erigan azot gazi pufakchalarga aylanadi A) a, b, c, d, e, f, j, k, 1 B) b, j, I C) a, c, e, f, j D) a, b, c, d, k

1178. I qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi?

1) gemoglobin; 2) agglutinogen A;

3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a, 5) rezusA) 1 B) 2,3,4 C) 1,2,5 D) 1, 2

1179. I qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi?

1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A;

3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a, /?; 5) rezus

A) 1 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 5 D) 1,5

1180. II qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi?

1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A;

3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a, /?; 5) rezus

A) 1 B) 2,3,4 C) 1,2,5 D) 1,2

1181. II qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi?

1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A;

3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a, /?; 5) rezus

A) 1 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 5 D) 1, 2

1182. 76 - 8 - - 596)

III qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi? 1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A; 3) agglyutinogen B; 4) rezus omil; 5) agglyutinin

A) 1,3,4 B) 1,3 D) 1,2,4,5 C) 1,2,3,4

1183. III qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi?

1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A;

3) agglyutinogen B; 4) rezus omil; 5) agglyutinin

A) 1, 3, 4 B) 1,3 C) 1, 2, 3, 4 D) 1,2,4,5

1184. IV qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi?

1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A;

3) agglyutinogen B; 4) rezus omil; 5) agglyutinin

A) 1, 3, 4 B) 1,3 D) 1,2,4,5 C) 1,2,3,4

1185. IV qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi?

1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A;

3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a, /?; 5) rezus omil

A) 1,3,5 B) 1,2 C) 1,4,5 D) 1,2,3

1186. Qaysi oqsil odamlarga xos hamma qon guruhlarining eritrotsitlari tarkibida uchraydi?

A) agglyutinogen B) agglyutinin

C) gemoglobin D) rezus omil

1187. Qonning yopishqoqligi nimaga bogiiq?

1) oqsillar miqdoriga; 2) yogiar turi va miqdoriga; 3) uglevodlar turi va miqdoriga;

4) eritrotsitlar miqdoriga

A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 2,3,4 D) 1,4

1188. Sentrifugalash jarayonida qonni plazma va shaklli elementlarga ajratish uchun probirkaga qanday modda tomiziladi?

A) glitserin B) geparin C) sirka kislotasi D) etanol

1189. Yadrosiz qonning shaklli elementlarini ko'rsating.

A) yosh eritrotsit

B) tuban umurtqali hayvonlar trombotsitlari

C) monotsitlar

D) qon plastinkalari

1190. Qon aylanish sistemasining qaysi qismida klapanlar uchraydi?

1) o'ng va chap bo'lmacha orasida; 2) o'ng bo'lmacha va o'ng qorincha orasida; 3) chap va o'ng qorincha orasida; 4) chap bo'lmacha va chap qorincha orasida; 5) vena qon tomirida A) 1, 3, 5 B) 2, 3, 5 C) 2,4,5 D) 2, 4

1191. Jismoniy ish bajarayotgan vaqtda yurak bir minutda 80-85 marta qisqarib-bo'shashayotgan bo'lsa, shu paytdagi yurakning minutlik hajmi qanchaga teng bo'ladi? A) 4,9-51 B) 5,6-61 C) 65-70 ml D) 8-8,51

1192. Qon tomirlarining o'rta qavati tarkibiga nimalar kiradi?

A) silliq va ko'ndalang muskullar

B) ko'ndalang muskul va elastik tolalar

C) silliq muskul, elastik tolalai, tig'iz biriktiruvchi tolqimaD) silliq muskul va elastik tolalar

1193. Miokard infarkti qaysi kasallikni vaqtida davolatmaslik natijasida kelib chiqadi?

A) insult

B) yurakning ishemik kasalligi

C) botulizm

D) xolera

1194. Arteriyalardan qon ketishini qanday yo'l bilan to'xtatish mumkin?

1) tomirni siqib bog'lash; 2) qovuzloq qo'yish; 3) muz solingan xaltacha qo'yish; 4) qo'l yoki oyoqni qattiq bukish A) 2 B) 2,3

C) 2,4 D) 1,4

1195. Burun bo'shlig'ining qo'shimcha kovaklari qaysi suyaklar orasida joylashgan?

A) yonoq, burunning yon devori

B) yuz, peshona

C) burunning pastki devori, ko'z yosh

D) yonoq, burunning yuqori devori

1196. Nafas olish (a) va nafas chiqarish (b) da ishtirok etuvchi muskullarni belgilang.

1) tashqi qovurg'alararo; 2) tishsimon;

3) deltasimon; 4) bo'yin; 5) o'mrov osti; 6) ichki qovurg'alararo; 7) diafragma; 8) qorin

A) a - 1, 7; b - 6, 7 B) a - 1, 5, 7; b - 6, 7, 8

C) a-1,4, 7; b - 6, 8

D) a - 2, 3, 5; b-1,2,8

1197. Bir minutda 20-22 marta nafas olinganda o'pkaning minutlik ventilyatsiyasi qanchaga teng bo'ladi?

A) 8-91 B) 90-101 C) 10-111 D) 11-121

1198. Nafas olishni gumoral yo'l bilan boshqarishda ishtirok etuvchi birikmani aniqlang.

A) tiroksin B) vazopressin C) lizotsim D) karbonat angidrid

1199. Burun orqali chuqur nafas olish va chiqarish qaysi muskullarning yaxshi rivojlanishiga olib keladi? 1) bo'yin; 2) qovurg'alararo; 3) o'mrov osti;

4) diafragma; 5) qorin

A) 1, 2, 4 B) 2,4 C) 2, 3, 4 D) 2, 4, 5

1200. OITS virusi nerv sistemasining qaysi qismini zararlaydi?

A) orqa miyaning oq moddasini

B) bosb miya yarimsharlari pofstlog'iniC) bosh miyaning oq moddasini

D) orqa miyaning kulrang moddasini


1201. OITS virusi nerv sistemasining qaysi qismini zararlashi tufayli bemorning qo'1-oyoqlaridagi nerv tolalari bo'ylab og'riq seziladi?

A) orqa miyaning oq moddasini

B) bosh miya yarimsharlari po'stlog'ini

C) bosh miyaning oq moddasini

D) orqa miyaning kulrang moddasini

1210. Qanday hollarda qondagi leykotsitlar miqdori

a) ko'payadi, b) kamayadi?

1) infeksion kasalliklar bilan kasallanganda;

2) uzoq vaqt sifatsiz ovqatlanganda; 3) jismoniy mehnatdan surunkali charchaganda; 4) uzoq vaqt kechadigan surunkali kasalliklar bilan og'riganda

A) a-1,4; b-2, 3 B) a - 1; b - 4Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə