7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq


C) a -1; b - 2, 3, 4 D) a - 2; b - 1, 3, 4Yüklə 1.16 Mb.
səhifə9/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1.16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

C) a -1; b - 2, 3, 4 D) a - 2; b - 1, 3, 4

1211. Avtomatizm odamning qaysi organi uchun xos?

A) yurak B) miya

C) ovqat hazm qilish sistemasi D) jigar

1212. Qaysi qon tomiri o'pkani qon bilan ta'minlaydi? A) o'plca arteriyasi B) o'pka venasi

C) nomsiz arteriya D) bronxial arteriya

1213. Kox batsillasi qaysi kasallikni chaqiradi?

A) sil B) o'pka raki C) gripp D) til

1214. Qaysi qon gruppasida eritrotsit yuzasida agglyutinogen bo'lmaydi? A) I B) II C) III D) IV

1215. Tinch holatda odam bir minutda qancha (ml) Oi o'zlashtiradi?

A) 800 B) 8000 C) 500 D) 250-300

1216. Zotiljam qaysi organning yallig'lanish kasalligi hisoblanadi?

A) bodomcha bezlar B) o'pka to'qimalari C) plevra pardasi D) bronxlar

1217.Eritrotsitlarida A va B agglyutinogenlar bo'lgan qon gruppasini belgilang.

A) I B) II C) III D) TV

1218. Odam eritrotsitlari uchun qanday belgilar xos? 1) yadrosiz; 2) 2 tomonlama botiq; 3) qizil ilikda hosil bo'ladi; 4) 120 kun yashaydi; 5) gazlarni tashiydi; 6) 90 kun yashaydi; 7) jigarda parchalanadi; 8) sariq ilikda parchalanadi;

9) yosh eritrotsitlarda yadro bor; 10) 1 ml qonda 10-20 mingta; 11) agglyutinin oqsiliga ega

A) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 B) 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 C) 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 D) 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11

1219. Jim turganda (1), pichirlab gapirganda (2), ashula aytganda (3) hiqildoqdagi ovoz teshigi qanday holatda bo'ladi?

a) uchburchak shaklida; b) ochiq; c) yarim ochiq; d) yopiq

A) l-b;2-a;3-c, dB) 1-a, b; 2 - c; 3 - d

C) l-d;2- c; 3 - a, b

D) l-d;2- a; 3 - b, c

1220. Yirik ko'krak limfa tomiri qaysi limfa tomirlaridan hosil bo'ladi?

A) oyoqlardan, qorin bo'shUg'idan, ko'krak, bo'yin limfa tomirlaridan

B) bosh va ko'krak qafasining o'ng tomomdan bosil bo'lgan limfa tomirlaridan

C) chap qq% bosbning chap tomomdan hosil bo'lgan limfa tomirlaridan

D) oyoqlardan, qorin bo'shlig'idagi organlardan, ko'krak, bo'yin, chap qo'l, boshiiing chap tomonidan hosil bo'lgan limfa tomirlaridan

1221. Nos chekuvchilarda qaysi kasalliklar ko'p uchraydi?

1) og'iz bo'shlig'i raki; 2) qizilo'ngach raki; 3) o'n ikki barmoqli ichak raki; 4) me'da raki; 5) yo'g'on ichak raki; 6) o'pka raki.

A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 1,4,5 D) 1,2,5

1222.Elektrokardiograf qanday asbob?A) yurak muskullarining biotoklarini o'lchovchi

B) qonning osmotik bosimini o'lchovchi

C) o'pkaning tiriklik sig'imini o'lchovchi

D) arterial bosimni o'lchovchi

1223. Spirometr, bu - ... o'lchovchi asbob.

A) yurak muskullarining biotoklarini

B) qonning osmotik bosimini

C) o'pkaning tiriklik sig'imini

D) arterial bosimni

1224. Tonometr, bu - .. o'lchovchi asbob.

A) yurak muskullarining biotoklarini

B) qonning osmotik bosimini

C) o'pkaning tiriklik sig'iminiD) arterial bosimni

1225. Yurak va qon tomir faoliyatiga bir xil ta'sir qilib, qon tomirni toraytirib, bosimni oshiradigan gormonlarni belgilang.A) adrenalin - vazopressin

B) adrenalin - tiroksin

C) adrenalin - glyukogon

D) adrenalin - oksitotsin

1226. Plazma tarkibidagi qaysi birikmalar moddalar almashinuvining normal o'tishida muhim ahamiyatga ega?

1) antitanalar; 2) vitaminlar; 3) fermentlar; 4) gormonlar

A) 1, 2, 3 B) 2,3,4 C) 2, 4, 1 D) 1,2,3,4

1227. Leykotsitlarning qanday tiplari bor?

1) eritrotsit; 2) fagotsit; 3) gepatotsit; 4) eozinofil; 5) bazofil; 6) limfotsit; 7) trombotsit

A) 4,5,6 B) 2, 3, 4, 5, 6 C) 1, 2, 3, 6, 7 D) 1, 2 3,4,7

1228. Leykotsitlar qanday guruhlarga bo'linadi?

A) leykotsitoz, monotsit

B) granulotsit, agranulotsit

C) neytroGl, agranulotsit

D) fagotsit, granulotsit

1229. Fagotsitoz hodisasini kim kashf etgan? A) I.M.Sechenov B) I.P.Pavlov C) I.I.Mechnikov D) L.Paster

1230.Arteriya bu — ...

A) arterial qon oqadigan qon tomir

B) venoz qon oqadigan qon tomir

C) yurak qorinchalaridan chiqadigan qon tomir

D) yurak bo'lmalariga kiruvchi qon tomir

1231. Vena bu — ...

A) arterial qon oqadigan qon tomir

B) venoz qon oqadigan qon tomir

C) yurak qorinchalaridan chiqadigan qon tomirD) yurak bo'lmachalariga kiruvchi qon tomir

1232. Sog'lom odamda qon necha minutda iviydi?

A) 1-2 B) 3-4 C) 5-6 D) 6-8

1233.Yirik vena shikastlanganda qanday chora ko'riladi?A) qovuzloq qo'yiladi

B) tomirni siqib bog'lab qo'yiladi

C) yod eritmasi bilan zararlantirib toza bint bog'lanadi

D) jarohatlangan joyga muz, qor yoki sovuq suv soHngan xaltacha qo'yiladi

1234. Gemoglobin tarkibidagi gem moddasi qaysi moddagacha parchalanadi?

A) xolesterin B) ammiaJc C) bilirubin D) fibrin

1235. Bilirubin moddasining ahamiyati qanday?

A) o't suyuqligi hosil bo'lishi uchun sarflanadi

B) gemoglobin hosil bo'lishini ta'minlaydi

C) qonning yopishqoqligini belgilaydi

D) ichak devorining so'ruvchanlik xossasini oshiradi

1236. Leykotsitoz bu -...

A) Jeykotsitiar sonining kamayishi

B) leykotsitlar shakhmng o'zgarishi

C) leykotsitlar va bakteriyalar yig'indisi

D) leykotsitlar sonining ko'payishi

1237.Leykotsitlar sonining kamayishi bilan bog'liq kasallik nomirii belgilang.

A) leykotsitoz B) leykopeniya C) anemiya D) gemoGliya

1238. Agglyutinogen A va B bo'lgan qonda ...

A) faqat agglyutinin a bo'ladi

B) faqat agglyutinin ft bo'ladiC) agglyutininlar umuman bo'lmaydi

D) agglyutinin a va /? bo'ladi

1239. Qonning qaysi qismida rezus omil aniqlangan?

A) trombotsit B) piazma C) leykotsit D) eritrotsit

1240. Boshqalardan qon oluvchi odam qanday ataladi?

A) retsipiyent B) donor C) redutsent D) fagotsit

1241. Agglyutinin (1), rezus omil (2), agglyutinogen (3) moddalar qonning qaysi qismida bo'ladi?

a) eritrotsit; b) leykotsit; c) plazma A) 1-a, 2-c, 3-a B) 1-c, 2-a, 3-a

C) 1-c, 2-a, 3-b D) 1-a, 2-b, 3-c

1242. Organizmga kirgan mikroblarni bir-biriga yopishtirib, eritib yuboruvchi moddani aniqlang. A) antitoksin B) antigen C) antitana

D) redutsent

1243. Mikroblar ajratadigan zaharh moddalarni parchalab neytrallovchi moddani aniqlang.

A) antitoksin B) antigen C) antitana D) redutsent

1244. Olimlar va ularning kashfiyotlarini juftlab ko'rsating.

1) K.Landshteyner; 2) L.Montane;

3) I.Mechnikov; 4) YA.Yanskiy;

a) OITS virusini aniqlagan; b) eritrotsitlarda

agglyutinogen, plazmada agglyutinin borligini

aniqlagan; c) kasalliklarning oldini olish uchun

vaksina va qon zardoblarini tayyorlashni taklif

qilgan; d) eritrotsitlardagi rezus omilni aniqlagan

A) l-b,d;2-a;3-c;4-b

B) 1-a; 2-d; 3-c; 4-b

C) l-b,d;2- c; 3 - a; 4 - d

D) l-d;2- a; 3-c;4-b,d

1245. Nima sababdan bolada gemolitik kasallik namoyon bo'ladi?

a) ona rezus musbat, homila rezus manfiy bo'lsa;

b) ona va homilaning rezus omili mos bo'lmaganligi tufayli; c) ona rezus-manfiy, homila rezus-musbat bo'lsa; d) ona va homilaning rezus omili bir xil bo'lsa; e) ona va homilaning qon gruppasi har xil bo'lsa

A) a, b B) b,c C) d D) d, e

1246. Umumjahon OITSga qarshi kurash kuni qaysi?

A) 1 iyun B) 14 fevral C) 1 dekabr D) 1 noyabr

1247. Qaysi immunitet doimiy bo'lmaydi va bolaning birinchi yoshidayoq o'z kuchini yo'qotadi?

A) tabiiy B) sun'iy C) aktiv va passiv D) tug'ma

1248. Yurak muskullari qaysi tomirlardan kelgan qon bilan ta'minlanadi?

A) tojsimon arteriya C) kovak venasi

B) uyqu arteriyasi D) o'pka arteriyasi

1249.Yurak klapanlari shunday tuzilganki, ular orqali qon faqat bir tomonga harakatlanadi. Quyida berilganlardan to'g'ri yo'nalishni aniqlang. a) bo'lmadialardan aortalarga; b) qorinchalardan o'pka arteriyasiga va aortaga; c) bo'lmachalardan o'pka arteriyasiga; d) bo'lmachalardan qorinchalarga; e) qorinchalardan bo'lmachalarga A) d, b B) e, a C) e, c D) d, e

1250. Yurakning bir ish sikliga necha sekund sarflanadi?

A) 0,1 B) 0,3 C) 0,4 D) 0,8

1251. O'pka venalari bo'ylab qanday qon o'tadi?

A) arterial B) venoz C) aralash

D) venoz va arterial

1252. Qon aylanish doiralari ...

A) yurakning bo'lmachasidan boshlanadi va yurakning qorinchasida tugaydi

B) organ va to'qimalarda boshlanadi, vena qon tomirlariga quyiladiC) yurakning qorinchasidan boshlanadi va yurakning bo'lmachasida tugaydi

D) ynralcdan boshlanadi, o'pka va buyrakda tugaydi

1253. Limfa aylanishining qon aylanishidan qanday farqi bor?

A) limfa tomirlari yurakning chap bo'lmachasidan boshlanadi va vena tomirlariga quyiladiB) limfa tomirlari to'qima va organlardan boshlanadi

C) Umfa suyuqligi aorta orqali yurakka quyiladi

D) farqi bo'lmaydi

1254. Chap qovurg'alar ostida qaysi organ joylashgan? A) jigar B) taloq C) me'da osti bezi

D) o(t pufagi

1255. Jismoniy mehnat va sport bilan shug'ullanganda taloqda limfotsitlar ...

A) hosil bo'Hshi kamayadi B) yemiriladi

C) soni o'zgarmaydi D) hosil bo'lishi ko'payadi

1256. Taloqda hosil bo'luvchi va odam organizmining immunitet xusnsiyatini ta'minlashda ishtirok etuvchi moddani belgilang.

A) monotsitlar B) eozinofillar C) limfotsitlar D) neytroBllar

1257. Bir kecha-kunduzda necha millilitr limfa suyuqligi limfa tomirlaridan o'tadi va qayerga quyiladi?

A) 1200-1500; vena qon tomirlariga

B) 1000-2000; aorta qon tomirlariga

C) 700-1200; arteriya qon tomirlariga

D) 500-700; to'qima va organlarga

1258. "Tog' kasalligi" nima sababdan yuzaga keladi?

A) baland tog'larda havo bosimi pasayishi natijasida odam gavdasining ichki bo'shliqlaridagi gazlar kengayadi

B) baland tog'larda havo bosimi yuqori bo'lishi natijasida icliki organlardagi gazlar kengayadi

C) baland tog'larda havo bosimi pasayishi natijasida ichki organlardagi suv miqdori ortadi

D) To'g'ri javob keltirilmagan.

1259.Yurakning ishemik kasalligi (1), miokard infarkti (2), ateroskleroz (3) kasalliklarining sababini belgilang.

a) tomirlarning qattiqlashib, mo'rtlashib, torayib qolishi; b) yurak muskullarida qon aylanishining buzilishi; c) yurak muskullari ma'lum qismining yemirilishi; d) bosh miyaga qon quyilishi A) l-a;2-b;3-c B) 1 - b; 2 - c; 3 - a C) l-b;2-c;3-d D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

1260.Arteriya (1), kapillar (2) va vena (3) lar devori necha qavat hujayralardan tashkil topgan? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4

A) 1-c, 2-a, 3-b B) 1-c, 2-c, 3d C) 1-c, 2-a, 3-c D) 1-d, 2-a, 3-c

1261. Diafragma (1) va qovurg'alararo muskullar (2) faoliyatini boshqaruvchi nerv markazi qayerda joylashgan?

A) 1 - uzunchoq miyada; 2 - orqa miyaning ko'krak qismida

B) 1 - orqa miyaning bo'yin qismida; 2 - bosh miya po'stlog'ida

C) 1 - bosh miya po'stlog'ida; 2 - orqa miyaning bo'yin qismidaD) 1 - orqa miyaning bo'yin qismida; 2 -orqa miyaning ko'krak qismida

1262. Yetilmagan yosh eritrotsitlarda boshqa hujayralar singari ... bo'ladi. A) membrana B) yadro C) sitoplazma D) gemoglobin

1263. Eritrotsitlaming hosil bo'lishi va soni normal miqdorda bo'lishi odamning ... bog'liq. 1) sog'lig'iga; 2) jinsiga; 3) ovqatlanishiga; 4) yoshiga; 5) uyqusiga; 6) jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishiga; 7) quyoshning ultrabinafsha nurlarini qabul qilishiga A) 2,3,4,5 B) 1, 3, 6, 7 C) 1,3,5,6 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1264. Trombotsitlar (I), eritrotsitlar (II), leykotsitlar (III) ga xos belgilarni aniqlang. 1) yadroli; 2) yadrosiz; 3) 120 kun yashaydi; 4) 120 soat yashaydi; 5) 2-5 kun yashaydi; 6) qon ivishini ta'minlaydi; 7) himoya vazifasini bajaradi; 8) gazlami tashiydi; 9) suyak ko'migida hosil bo'ladi; 10) taloqda hosil bo'ladi

A) I 2, 5, 6, 9, 10; II 2, 3, 8, 9; III 1, 5, 7, 9, 10

B) 11, 5, 6, 9, 10; II2, 4, 8, 9, 10; III 1, 5, 7, 9

C) 12, 3, 8, 9; II2, 5, 6, 9, 10; III 1, 5, 7, 10

D) I 2, 4, 6, 10; II2, 3, 8, 9; III 1, 5, 7, 9

1265. Qon plazmasida agglyutinin a va /? bo'lgan qonda ...

A) agglyutinogenlar bo'lmaydi

B) agglutinogen A bo'lmaydi

C) agglyutinogen B bo'lmaydi

D) agglyutinogen A va B bo'ladi

1266. II qon guruhi tarkibini aniqlang.

A) agglyutinogen B, agglyutinin a

B) agglyutinogen B, agglyutinin ft

C) agglyutinogen A, BD) agglyutinogen A, agglyutinin (3

1267. Qanday hollarda gemolitik bola tug'iladi?A) ona rezus manfiy, homila rezus musbat

B) ona va ofca rezus manfiy, bola rezus musbat

C) ona va homila rezus musbat

D) ona rezus musbat, ota rezus manfiy, homila rezus musbat

1268. Qon ivishining kamayishiga sabab ...

1) trombotsitlar sonining kamayishi;

2) trombotsitlar sonining ko'payishi;

3) Ca ionlarining ko'payishi;

4) Ca ionlarining kamayishi;

5) K vitaminining kamayishi;

6) K vitaminining ko'payishi;

7) antigemofil omilning ko'payishi;

8) antigemofil omilning kamayishiA) 1,4,5,8 B) 2, 3, 6, 7 C) 1, 3, 6, 8 D) 2, 4, 6, 7

1269. Plazma tarkibidagi yog'ning miqdorini aniqlang. A) 0,1 % B) 0,9 % C) 0,8% D) 7-8 %

1270. I.I.Mechnikov qaysi kasaliklaraing oldini olish uchun vaksina va qon zardoblarini tayyorlab, qo'llagan?

1) ko'kyo'tal; 2) quturish; 3) sil; 4) qoqshol;5) kuydirgi

A) 1,2,4 B) 2,4,5 C) 2,5 D) 1,2,3

1271. Yurak muskullari qaysi tomir orqali qon bilan ta'minlanadi?A) tojsimon arteriya B) uyqu arteriyasi C) bronxiai arteriya D) o'pica arteriyasi

1272. Yurakning chap bo'lmachasiga quyiladigan qon tomirni aniqlang.A) o'pica arteriyasi B) kovak venalari

C) o'pka venalari D) tojsimon arteriyalar

1273.Yurakning chap bo'lmachasiga nechta qon tomir orqali qon keladi?

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

1274.Qon deposi vazifasini bajaradigan a'zoni aniqlang.A) taloq B) jigar C) o'pka D) yurak

1275. Havo bosimi pasayganda odam gavdasining ichki bo'shliqlardagi gazlar bosimi ...

A) pasayadi B) o'zgarmaydi C) oshadi D) goh pasayadi, goh oshadi

1276. Yurak musknllarida qon aylanishning buzilishi tufayli sodir bo'ladigan kasallik — ...

A) ateroskleroz B) ishemik C) insult D) miozit

1277. Tamaki tarkibidagi qanday moddalar yurak-qon tomir sistemasiga zaharli ta'sir ko'rsatadi?

1) nikotin; 2) karbonat angidrid; 3) radioaktiv

poloniy; 4) kadmiy; 5) kobalt; 6) qo'rg'oshin; 7) margimush

A) 1, 2, 4 B) 3, 5, 6 C) 4, 5, 7 D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1278. Odam qancha qon yo'qotganda halok bo'ladi? A) 2-2,51 B) 1-1,51 C) 3-3,51 D) 2-2,5 ml

1279. Ichki nafas olishga ta'rif bering.

A) o'pka alveolalari va tashqi muhit o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi

B) o'pka alveolalari va o'pkaning kapillar qon tomirlari o'rtasida kislorod hamda karbonat angidrid almashinuvi

C) qon va to'qimalar o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi

D) to'g'ri javob yo'q

1280. Tashqi nafas olishga ta'rif bering.

A) o'pka alveolalari va tashqi muhit o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi

B) o'pka alveolalari va o'pkaning kapillar qon tomirlari o'rtasida kislorod hamda karbonat angidrid almashinuvi

C) qon va to'qimalar o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi

D) to'g'ri javob yo'q

1281. Ikkala o'pkada alveolalaming soni ... va ularning umumiy sathi ...

A) 750 ming, 100 sm2 B) 750 mln, 100 sm2 C) 750 mm, 100 m2 D) 750 mln, 100 mm2

1282. Qovurg'alarning ko'tarilishi qaysi muskullarning qisqarishi natijasida yuzaga keladi?

A) bo'yin va ichki qovurg'alararo muskullar

B) tashqi qovurg'alararo muskullar va diafragma

C) ichki qovurg'alararo muskullar va diafragmaD) bo'yin va tashqi qovurg'alararo muskullar

1283. Tinch holatda odam bir minut davomida atmosfera havosidan qancha kislorod qabul qiladi?

A) 200-230 ml B) 250-300 ml C) 500 ml D) 1500 ml

1284. Qaysi a'zo qorin bo'shlig'i chap tomonining yuqori qismida, chap qovurg'alar ostida joylashgan?

A) oshqozon B) jigar C) taloq D) yurair

1285. Uzunchoq miyadagi nafas olish markazidan har

... ritmik ravishda nerv impulslari orqa miyaning ... qismida joylashgan ... muskullar harakatini boshqanivchi nerv markazlariga ta'sir qilib, ularni qo'zg'atadi.

A) 2-3 sekundda; ko'krak va bel; diafragma va qovurg'alararoB) 4-5 sekundda; bo'yin va ko'krak; diafragma va qovurg'alararo

C) 4-5 sekundda; bel va bo'yin; diafragma va qovurg'alararo

D) 4-5 minutda; bo'yin va ko'krak; qovurg'alararo tashqi va ichki

1286. Nafas olishning oliy nerv markazi qayerda joylashgan?

A) uzunchoq miyada B) o'rta miyada

C) bosh miya yarimsharlari po'stlog'ida D) orqa miyada

1287. Ninia uchun odam jismoniy mashq bajargan vaqtda nafas olishi tezlashadi?

A) yurakning qisqarishi tezlashgani uchim

B) qonda karbonat angidridning miqdori ko'paygani uchun

C) qonda karbonat angidridning miqdori kamaygani uchun

D) qonda is gazi ko'paygani uchun

1288. Leykopeniya bu ...A) leykotsitlar sonining kamayishi bilan bog'liq kasallik

B) ieykotsitiarning bir turi

C) leykotsitlar sonining ko'payishi bilan bog'liq kasallik

D) rangsiz plastidalar

1289. Eritrotsit (1) va leykotsit (2) larga xos belgilarni aniqlang.

a) suyakning ko'mik qismida hosil bo'ladi;

b) taloqda hosil bo'ladi; c) yadrosiz; d) yadroli; e) rangli; f) rangsiz; j) 120 kun yashaydi;

k) 2-5 kun yashaydi; 1) 1mm3 qonda 4-6 mln bo'ladi; m) 1mm3 qonda 6-8 ming bo'ladi; n) 1mm3 qonda 6-8 mln bo'ladiA) 1- a, c, e, j, 1; 2- a, b, d, f, k, m

B) 1- a, c, e, j, 1; 2- a, b, d, f, k, n

C) 1- a, c, d, f, j, 1; 2- b, e, k, 1

D) 1- a, b, d, f, k, m; 2- a, c, e, j, I

1290. Hiqildoq (1), kekirdak (2) qayerda joylashgan?

a) IV-VI bo'yin umurtqalari ro'parasida;

b) III-V ko'krak umurtqalari ro'parasida;

c) VI-VII bo'yin umurtqalaridan V ko'krak umurtqasigacha;

d) I-IV bo'yin umurtqalaridan III ko'krak umurtqasigacha

A) la; 2c B) lb; 2d C) la; 2b D) Id; 2b

1291. Tovush boylainlari qayerda joylashgan?

A) hiqildoqning ustki qavatida

B) kekirdakning ichki yuzasida

C) hiqildoq ichki qavatining o'rtasida

D) hiqildoq bilan bronxlar orasida

1292. O'ng va chap o'pkaning orasida qaysi organlar joylashmagan (1) va joylashgan (2)? a) kekirdak; b) halqum; c) qizilo'ngach; d) qalqonsimon bez; e) ayrisimon bez; f) qon va limfa tomirlari; j) diafragma

A) 1-a, c, e, f; 2-b, d, jB) 1-b, d, j; 2-a, c, e, f

C) 1-a, b, c, e; 2-d, f, j

D) 1-b, d, e; 2-a, c, f, j

1293. O'pkaning tiriklik sig'imi (1), o'pka ventilatsiyasi (2), nafas havosi (3) va tinch holatda bir minutda qabul qilinadigan kislorod (4) miqdori to'g'ri berilgan qatorni belgilang.

a) 250-300 ml; b) 500 ml; c) 8000-9000 ml; d) 1500 ml; e) 3500 ml; f) 250-300 1 A) le, 2c, 3b, 4a B) le, 2c, 3b, 4f C) le, 2d, 3b, 4c D) le, 2c, 3d, 4f

1294. O'ng bo'lmacha (a) va chap bo'lmacha (b) ga quyiluvchi hamda o'ng qorincha (c) va chap qorincha (d) dan chiquvchi qon tomirlarni juftlab ko'rsating.

1) aorta; 2) yuqori kovak vena; 3) pastki kovak vena; 4) o'pka arteriyasi; 5) o'pka venasi

A) a - 1; b - 2; c - 3; d - 4, 5

B) a-2,3;b-5;c-l;d- c) a-2,3;b-5;c-4;d-l D) a - 2; b - 1, 5; c - 3; d - 4

1295. Yurak-qon tomir faoliyatini kuchaytiruvchi (a) va susaytiruvchi (b) nerv va gormonlarni juftlab ko'rsating.

1) parasimpatik nerv; 2) simpatik nerv;

3) adrenalin; 4) vazopressinA) a-2,3; b- 1,4 B) a - 1, 3, 4; b - 2

C) a - 2; b - 1, 3, 4 D) a - 2, 3, 4; b - 1

1296. Melatonin (1), intermidin (2), timozin (3) gormonlari qaysi bezlar gormoni hisoblanadi?

a) epifiz; b) qalqonsimon; c) buyrakusti;

d) ayrisimon; e) gipofiz

A) 1a,2e,3d B) le, 2a, 3d C) la, 2c, 3d

D) le,2d,3a

1297. Tetaniya nima?
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə