8-sinf bo’yicha 1-chorak testYüklə 174 Kb.
tarix11.01.2023
ölçüsü174 Kb.
#98461
8-sinf-1-ch-2-1


8-sinf bo’yicha 1-chorak test

1. y=2x+1 x=1 bo’lsa y=?


A)5 B) 3 C)4 D)1
2 Ikkita tomoni parallel ,qolgan ikki tomoni parallel bo,lmagan to,rtburchak … deb ataladi
A)uchburchak B) to’rtburchak C) trapetsiya D)parallelogramm
3. Kordinatalar sistemasida nechta chorak bor?
A)5 B) 3 C)4 D)1
4. M(-3;2) nuqta qaysi chorakda joylashgan?
A)1 B) 2 C)3 D)4
5. M(3;2) nuqta qaysi chorakda joylashgan?
A)1 B) 2 C)3 D)4
6. Nuqtaning abssisasini ayting? A(1;0)
A)1 B) 2 C)3 D)4
7. y=2x funksiya grafigi qaysi choraklarda bo’ladi?
A)1,3 B)1, 2 C)3 ,4 D)2,4
8. Qavariq n burchakningichki burchaklari yig’indisini formulasini toping
A)3(n-2) B)1800(n-2) C) n(n-2) D)6(n+2)
9. y=-3x-1 y=2 bo’lsa x=?
A)1 B) 3 C)4 D)-1
10. sistemani yeching
A) 40;20 B)10;20 C)30;10 D)20;10
11. y=kx+4 funksiya grafigi M(1;-4 ) nuqtadan o’tadi.k ni toping?
A)-8 B) -3 C)4 D)-1
12. y=-2x+b funksiya grafigi M(-1;7 ) nuqtadan o’tadi b ni toping?
A)-8 B) 5 C)-2 D)-1
13 Qarama-qarshi tomonlari o’zaro parallel bo’lgan to’rtburchak … deb ataladi.
A)uchburchak B) to’rtburchak C) trapetsiya D)parallelogramm
14. y=3x+1 funksiya grafigiga tegishli nuqtani toping?
A(1;4) B(2;3) C(1;2 ) D(2;4)
15. Hamma burchaklari to’g’ri bo’lgan parallelogram … deb ataladi.
A)uchburchak B) to’g’ri to’rtburchak C) trapetsiya D)parallelogramm
16. y=-3x+1 funksiya grafigiga tegishli nuqtani toping?
A(0;7) B(2;7) C(1;-2 ) D(2;4)
17.Tanlash yo’li bilan yeching

A) 4;3 B)1;2 C)3;1 D)2,6
18 .Tanlash yo’li bilan yeching
A) 4;3 B)1;2 C)3;7 D)2,6

19. y=kx +b funksiyaning grafigi nimadan iborat?


20. y=kx funksiyaning grafigi k>0 qaysi chorakda bo’ladi?


21. y=kx funksiyaning grafigi k<0 qaysi chorakda bo’ladi?


22.To’g’ri to’rtburchakningbo’yi 8 smga teng.Eni bo’yidan1,5 sm qisqa .Uni yuzini toping.


23. Qavariq o’n ikkiburchakning ichki burchaklari yig’indisini toping


24. Ifodani soddalashtiring 4(2+x)-3(1+x)

25 tenglamalar sistemasini yeching


Javoblar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

B

C

C

B

A

A

A

B

D

A

A

B

D

A

B

C

A

C

19 to’g’ri chiziq
20 1,3 chorakda
21 2,4 chorakda
22 52 sm2
23 18000
24 x+5 yechim yo’q
25 yechim yo’q

Tuzuvchi: Husenova .N


DTS talabiga mos .Ekspert guruhlari:
Ro’ziyeva M Haydarov .A Baqoyeva M

8-sinf bo’yicha 2-chorak test


1. S=2(ab+ac+bc), bunda a=0 b=1 c=1 ifodaning qiymatini toping
A)-8 B) -3 C)2 D)-1
2. Qavariq beshburchakning burchaklari kattaliklari 2:3:4:5:6 kabi nisbatda burchaklardan kattasini toping
A)1360 B)1620 C)1560 D)1480
3.Uchburchakning o’rta chizig’ uning asosidan 5,4 sm qisqa ucburchakning o’rta chizig’i bilan asosining yig’indisini toping Asosi 10.8 sm gat eng.
A)13,5 B)16,2 C)10,8 D)21,6
4. sistemani qo’shish usulida yeching
A) 1;-2 B)1;2 C)-2;1 D)2,6
5. sistemani yeching
A) -4;-3 B)1;2 C)2;3 D)2,6
6. Nuqtaning ordinatasini ayting? A(1;0)
A)1 B) 2 C)3 D)0
7. x+2>15 tengsizlikni yeching
A) x>13 B) x>12 C) x<13 D) x<0

8.x-6<8 tengsizlikni yeching


A) x>13 B) x>12 C) x<14 D) x<0

9. tenglamaniyeching


A) -¼;-5/4 B)1/2;2 C)1/3;1/2 D)2,6
10. tengsizlikni yeching
A)x>-2.5; x -3 B) x>0; x -3 C) x<0; x>-3 D) x>1; x 2

11. y=-2x+b funksiya grafigi M(1;-4 ) nuqtadan o’tadi b ni toping?


A)-8 B) -3 C)-2 D)-1
12. y=2x+1 x=0 bo’lsa y=?
A)5 B) 3 C)4 D)1
13. Tengsizlikni yeching 3(x+1)A) x>3 B) x>1 C) x<1 D) x<0
14.Tengsizliklar sistemasini yeching.

A)x>-2.5; x -3 B) x>-2; x -3 C) x>5; x 3 D) x>1; x 2
15. y=3x+1 funksiya grafigiga tegishli nuqtani toping?
A(1;7) B(2;7) C(1;2 ) D(2;4)
16.Chiziqli funksiya deb nimaga aytiladi?
A)y=kx+b B)y=3 C)x=1 D) to’g’ri javob yo’q
17. . y=-2x+b funksiya grafigi M(1;4 ) nuqtadan o’tadi b ni toping?
A)6 B) -3 C)-2 D)-1
18 sistemani yeching
A) 4;3 B)1;2 C)3;7 D) yechimi yo’q
19. (x-2)(x+3)=0 tenglamani yeching
20. sistemani yeching
21. 4(2-x) <5(1-x) tengsizlikni yeching

22. tengsizliklar sistemasini yeching


23. tenglamani yeching


24.To’g’ri burchakli uchburchakning katetlari 12sm va 18sm shu uchburchak yuzini toping


25.To’g’ri to’rtburchakningi ikki tomoni 60 sm va 5,8 sm shu to’rtburchakning yuzini toping
Javoblar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

B

B

C

A

D

A

C

A

C

C

D

C

A

B

A

A

B

19 x1=2 x2=-3
20 yechimga ega emas
21x<1
22 x>6
23 x1=10/3 x2=0
24 108 sm2
25 358 sm2

Tuzuvchi: Husenova .N


DTS talabiga mos .Ekspert guruhlari:
Ro’ziyeva M Haydarov .A Baqoyeva M

8-sinf 3-chorak testi


1. hisoblang
A)51 B) 35 C)40 D)10
2. hisoblang
A)42 B)32 C)44 D) 46
3. ifodaning c=9 bo’lgandagi qiymati 98 dan necha marta kichik?
A) 10 B)14 C)12 D)24
4. hisoblang
A) B) ) 8 /4 C)12 D)24
5.Hisoblang
A) 6 B) 4 C) D) 36
6. ni hisoblang
A) 6 B) 4 C) 2 D) 6
7. y=-3x funksiya grafigi qaysi choraklarda bo’ladi?
A)1,3 B)1, 2 C)3 ,4 D)2,4
8. y=3x-1 y=2 bo’lsa x=?
A)5 B) 3 C)4 D)1
9. ifodani soddalashtiring m<3
A)m-3 B) 3-m C) m+3 D) 3+m
10. y=kx+4 funksiya grafigi M(1;1 ) nuqtadan o’tadi.k ni toping?
A)1 B) -3 C)4 D)-1
11. 4x+ 3=x +9 tenglamani yeching?
A)1 B) 2 C)3 D)4
12. 129-x= 89 tenglamani yeching?
A)10 B) 20 C)30 D)40
13 Ikkita to’g’ri chiziqning hosil burchaklardan biri 500ga teng Qolgan burchaklarni toping
A)50 ,130,130 B) 20,130 ,130 C)30 ,45,45 D)40,60,60
14 tenglamaniyeching
A) -1/4;-5/4 B)1/2;2 C)1/3;1/2 D)2,6
15.Tengsizliklar sistemasini yeching.

A)x>-2.5; x -3 B) x>-2; x -3 C) x>5; x 3 D) x>1; x 2
16. (x-2)(x+3)=0 tenglamani yeching
A)x=2 x=-3 B) x=2 x=3 C) x=1 x=-2 D) x=-2 x=-3
17.x2-3x -4=0 tenglamani yeching
A)x=2 x=-3 B) x=4 x=-1 C) x=1 x=-2 D) x=-2 x=-3
18 x2=64 tenglamani yeching
A)x=2 x=-3 B) x=2 x=3 C) x=8 x=-8 D) x=-2 x=-3
19. sistemani yeching
20. sistemani yeching
21. x4+3x2 -4=0 bikvadrat tenglamani yeching
22. tengsizliklar sistemasini yeching
23.Teng tomonli uchburchakni burchaklaridan biriga bissetriss o’tkazildi ,hosil bo’lgan burchakni toping.
24. x2-7x+12=0 tenglamani yeching

25.Ildizlari x1=-1 x2=3 bo’lgan kvadrat tenglama tuzing.


Javoblar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

B

B

B

A

A

D

D

D

B

B

B

D

A

A

A

A

B

C

19 X=3, Y=1
20 x=1 y=5
21 x1,2=
22 x.>6
23.300
24 x1=4 x2=3
25 x2-2x-3=0
Tuzuvchi: Husenova .N
DTS talabiga mos .Ekspert guruhlari:
Ro’ziyeva M Haydarov .A Baqoyeva M

8-sinf 4-chorak testi


1.Kopaytmasi 156 ga teng ikkita ketma ket natural sonni toping
A) 12,13 B) 12 , 14 C)13 ,15 D)12, 11
2.To’g’ri to’rtburchakning perimetri 1m, yuzi esa 4 dm2. Uning tomonlarini toping.
A) 2,3 B) 1 , 4 C)3 ,5 D)2, 1
3. tenglamalar sistemasini yeching
A) (5;-2) ,(-2,5) B)( 1 , 4) C)(3 ,5) D)(2, 1),(-2,4)
4. x2=16 tenglamani yeching
A)x=-4 x=4 B) x=2 x=3 C) x=8 x=-8 D) x=-2 x=-3
5. tenglamani yeching.
A) (5;-2) ,(-2,5) B)( 1 , 4) ,(4,1) C)(3 ,5) D)(2, 1),(-2,4)
6.Sonni standart shaklida yozing 275
A)27,5 10 B) 2,75 102 C) 275 10 D)0,275 10 3
7. Sonni standart shaklida yozing 10,75
A)107,5 10 B)10,75 102 C) 1,075 10 D)0,1075 10 3
8.x-6<8 tengsizlikni yeching
A) x>13 B) x>12 C) x<14 D) x<0

9. tenglamaniyeching


A) -¼;-5/4 B)1/2;2 C)1/3;1/2 D)2,6
10. hisoblang
A) B) ) 8 /4 C)12 D)24
11.Hisoblang
A) 6 B) 4 C) D) 36
12. ni hisoblang
A) 6 B) 4 C) 2 D) 6
13 Ikkita to’g’ri chiziqning hosil burchaklardan biri 500ga teng Qolgan burchaklarni toping
A)50 ,130,130 B) 20,130 ,130 C)30 ,45,45 D)40,60,60
14. hisoblang
A)51 B) 35 C)40 D)10
15. hisoblang
A)42 B)32 C)44 D) 46
16. ifodaning c=9 bo’lgandagi qiymati 98 dan necha marta kichik?
A) 10 B)14 C)12 D)24
17.Tengsizliklar sistemasini yeching.

A)x>-2.5; x -3 B) x>-2; x -3 C) x>5; x 3 D) x>1; x 2
18 .Tanlash yo’li bilan yeching
A) 4;3 B)1;2 C)3;7 D)2,6
19.Kopaytmasi 210 ga teng ikkita ketma ket natural sonni toping
A) 12,13 B) 12 , 14 C)14 ,15 D)12, 11
20.0,00000078 sonini standart shaklida yozing

21. 4(2-x) <5(1-x) tengsizlikni yeching


22. tengsizliklar sistemasini yeching


23.Teng tomonli uchburchakni burchaklaridan biriga bissetriss o’tkazildi ,hosil bo’lgan burchakni toping.


24. x2-7x+12=0 tenglamani yeching
25.Ildizlari x1=-1 x2=3 bo’lgan kvadrat tenglama tuzing.
Javoblar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819 14,15
20 7.8 107
21 x<-3
22 x>6
23.300
24 x1=4 x2=3
25 x2-2x-3=0
Tuzuvchi: Husenova .N
DTS talabiga mos .Ekspert guruhlari:
Ro’ziyeva M Haydarov .A Baqoyeva M
Yüklə 174 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə