A 09. 09. 2016 tarih 23294678-010. 07. 02-E. 2019240 sayılı duyuruYüklə 32,51 Kb.

tarix11.09.2018
ölçüsü32,51 Kb.


DAĞITIM YERLERİNE

 

 İlgi

: a) 09.09.2016 tarih 23294678-010.07.02-E.2019240 sayılı duyuru,.

b) 04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete.

 

6728  sayılı  "Yatırım  Ortamının  İyileştirilmesi  Amacıyla  Bazı  Kanunlarda  DeğişiklikYapılması  Hakkında  Kanun"  9/8/2016  tarih  ve  29796  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak

yürürlüğe girmiştir. 6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu IV sayılı

tarifesinin  "Tapu  İşlemleri"  başlıklı  bölümünün  7  numaralı  fıkrasına  "(Tacirler  arası  ipotek  tesis

işlemlerinde  bu  fıkraya  göre  hesaplanan  harçlar  yüzde  elli  oranında  uygulanır.)"  hükmü

eklenmiştir.

İlgi  (a)  duyuru  ile  düzenlenen  söz  konusu  harç  indirimi,  ilgi  (b)  Resmi  Gazetede

yayımlanan  77  Seri  Nolu  Harçlar  Kanununu  Genel  Tebliğinin  5  inci  maddesinin  üçüncü

fıkrasındaki düzenlemeler kapsamında yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında tapu sicilinde gerçekleştirilecek ipotek işlemlerinde

her  iki  tarafın  da  tacir  olması  durumunda,  anılan  tarifenin  7  nci  fıkrası  kapsamında

gerçekleştirecekleri  işlemlerde  alınacak  harç  tutarının  yüzde  elli  indirimli  olarak  uygulanması

gerekmektedir.  İşlemlerinin  muafiyet/istisna  kapsamında  olduğunu  bildirerek  indirimden

yararlanmak  isteyenlerin  durumlarını  belgeleyerek  bu  konuda  talepte  bulunmaları  halinde,

müdürlükçe değerlendirme yapılarak işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

6102  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu'nun  12  ilâ  18  inci  maddeleri  arasında  "tacir"  tanımı

kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler ile tacir olmanın hükümlerini ayrıntılı olarak düzenlemiştir.

Kanunun 12 nci maddesi "(1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir

denir.  (2)  Bir  ticari  işletmeyi  kurup  açtığını,  sirküler,  gazete,  radyo,  televizyon  ve  diğer  ilan

araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan

kimse,  fiilen  işletmeye  başlamamış  olsa  bile  tacir  sayılır.  (3)  Bir  ticari  işletme  açmış  gibi,  ister

kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir

şirket  adına  ortak  sıfatıyla  işlemlerde  bulunan  kimse,  iyiniyetli  üçüncü  kişilere  karşı  tacir  gibi

  şeklinde  düzenlenmiş  olup  maddede  gerçek  kişi  tacirin  tanımını  yapılmıştır.sorumlu  olur."

Kanunun 16 ncı maddesinde ise, "(1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletmeişleten  vakıflar,  dernekler  ve  kendi  kuruluş  kanunları  gereğince  özel  hukuk  hükümlerine  göre

yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu

T.C.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı


: 23294678-010.07.02-E.2180473

13.10.2016

Konu

: 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi Hk.1 / 4

Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara

Tel: 0312 551 42 81 Faks: 0312 413 63 02

tkgm.gov.tr

Bilgi için:Engin ÖZEN

Bilgisayar İşletmeni

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu

tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. (2) Devlet, il özel idaresi,

belediye  ve  köy  ile  diğer  kamu  tüzel  kişileri  ile  kamu  yararına  çalışan  dernekler  ve  gelirinin

yarısından  fazlasını  kamu  görevi  niteliğindeki  işlere  harcayan  vakıflar,  bir  ticari  işletmeyi,  ister

doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle

  şeklinde  düzenleme  yapılarak  tüzel  kişi  tacirin  tanımıişletsinler,  kendileri  tacir  sayılmazlar."

yapılmıştır.

21/07/2007  tarih  ve  26589  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  (mülga  6762  sayılı  Türk

Ticaret Kanunu 12 ve 17 nci maddeleri kapsamında) 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

de  "Esnaf  ve  Sanatkâr  ile  Tacir  ve  Sanayicinin  Ayrımına  İlişkin  Karar"ın  uygulanmasına  ilişkin

hususlar  belirlenmiştir.  6103  sayılı  Türk  Ticaret  Kanununun  Yürürlüğü  ve  Uygulama  şekli

Hakkında  Kanun'un  10  uncu  maddesine  göre;  6102  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu'nun  11  inci

maddesi  ikinci  fıkrası  gereğince  çıkarılacak  Bakanlar  Kurulu  kararına  kadar,  yürürlükteki

düzenlemelerin  uygulanmasına  devam  edileceği  belirtildiğinden  söz  konusu  Bakanlar  Kurulu

Kararı da dikkate alınarak tacir ayrımının ne şekilde yapılacağı aşağıda belirlenmiştir

Buna göre;

1- 


;  6102  sayılı  Kanun  ve  yukarıda  zikredilen  Bakanlar  Kurulu

Gerçek  kişi  tacirler  için

kararı ile ticaret sicilne kayıt zorunluluğu getirildiğinden ticaret sicil müdürlüğünden alınan ve

 (kısmen dahi olsa kendi adına bir ticari işletme işletildiğini) 

tacir olduğunu

gösteren yazı veya

 (ticaret sicil tasdiknamesi veya ticaret odası faaliyet belgesi) ibraz edilmesi,belge

2- 


;

Tüzel kişilerde

 

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 ve 124 üncü maddeleri kapsamında tüm ticaretşirketleri  tacir  (adına  ticari  işletme  işletilen)  sayıldığından  bu  maddeler  kapsamında  faaliyet

gösteren 

,

ticaret şirketi (anonim, limited, kollektif, komandit ve kooperatif) olunması

 

veya 

T.C.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı


: 23294678-010.07.02-E.2180473

13.10.2016

Konu

: 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi Hk.2 / 4

Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara

Tel: 0312 551 42 81 Faks: 0312 413 63 02

tkgm.gov.tr

Bilgi için:Engin ÖZEN

Bilgisayar İşletmeni

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.b)  Amacına  varmak  için  ticari  bir  işletme  işleten  vakıflar,  dernekler  ve  kendi  kuruluş

kanunları  gereğince  özel  hukuk  hükümlerine  göre  yönetilmek  veya  ticari  şekilde  işletilmek

üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan

kurum ve kuruluşlarından olması,

 

3-  6728  sayılı  Kanun  düzenlemesinde  tacirler  arası  ipotek  işlemlerinin  tapu  harcındanyüzde  elli  oranında  kısmen  muaf  olduğu  belirtildiğinden  her  iki  tarafı  tacir  olan  ve  Harçlar

Kanununa ekli (IV) sayılı Tarifenin "Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 7 numaralı fıkrası

 söz konusu (indirimin)muafiyetin uygulanması,kapsamında kalan işlemlerde

4-  Bu  indirimin  uygulanabilmesi  için,  tapuda  işlem  esnasında  tarafların  tacir  olduğunun

ticaret sicil kaydının yanında  ipotek tesisinin ticari bir işlemden kaynaklandığının da fatura,

sözleşme, irsaliye, senet ve benzeri belgelerle tevsiki,

5- Lehine ipotek tesis edilenin tacir olması ve işlemin tacirin ticari faaliyetine ilişkin olması

kaydıyla,  üçüncü  kişilere  ait  gayrimenkuller  üzerinde  tacir  lehine  ipotek  tesis  işlemlerinde  de

indirimli harç oranı uygulanması,

6-  Bir  sermaye  şirketine  yönetici  ya  da  ortak  olmanın  tek  başına  tacir  olmak  için  yeterli

olmadığı hususu yargı kararı (Yargıtay 19.HD.01.12.2010 t. 2010/13557 E.- 2010/13646 K.) ile de

tespit  edildiğinden  gerçek  kişi  tacirlerin  tapu  müdürlüklerinde  yapacakları  işlemlerde  tereddüte

düşülmesi halinde 1. bentte belirtilen belgelerin yanında ilgili ticaret sicil müdürlüğü ile yazışma

yapılarak alınacak cevaba göre işlemlerin sonuçlandırılması,

Gerekmektedir.

İlgi (a) duyuru yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereği ile bu duyurunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu müdürlüklerine

iletilmesini rica ederim.

 

  

T.C.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı


: 23294678-010.07.02-E.2180473

13.10.2016

Konu

: 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi Hk.3 / 4

Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara

Tel: 0312 551 42 81 Faks: 0312 413 63 02

tkgm.gov.tr

Bilgi için:Engin ÖZEN

Bilgisayar İşletmeni

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.Gökhan KANAL

Genel Müdür V.

 

 

  

 

  

Dağıtım:


Gereği:

Bilgi:


-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ

BAŞKANLIĞINA

-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA

-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE

-İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA

 

T.C.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı


: 23294678-010.07.02-E.2180473

13.10.2016

Konu

: 6728 sayılı Kanunun 38. maddesi Hk.07.10.2016 Bilgisayar İşletmeni

: Engin ÖZEN

07.10.2016 Tapu ve Kadastro Uzmanı : Cem KAHRAMAN

07.10.2016 Şube Müdürü

: M.ali Ergin DİVARCI

11.10.2016 Tapu Dairesi Başkanı V.

: Adnan KAHVECİ

12.10.2016 Genel Müdür Yardımcısı

: Hüseyin KESİMOĞLU

4 / 4


Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara

Tel: 0312 551 42 81 Faks: 0312 413 63 02

tkgm.gov.tr

Bilgi için:Engin ÖZEN

Bilgisayar İşletmeni

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə