A-3 amaliy mashg‘ulot mavzu: O‘quvchilarda ijodiy harakatlarni rivojlantirishYüklə 11,18 Kb.
tarix23.12.2023
ölçüsü11,18 Kb.
#155485
A-3A-3 AMALIY MASHG‘ULOT
MAVZU: O‘QUVCHILARDA IJODIY HARAKATLARNI RIVOJLANTIRISH.
Reja:
1. Musiqiy ritmik ta'limning ma'nosi va vazifalari
2. Musiqiy ritmikharakatlarning bola rivojlanishidagiahamiyati
3. Maktabgachatarbiyabolalridamusiqiyritmikharakatlar

1 Musiqiy va ritmik harakatlar – bu faol harakat, bu harakatdagi musiqaning tabiatini aks ettiradi. Musiqiy vа ritmik harakatlar musiqiy o'yinlar, raqslar mashqlarni o'z ichiga oladi. Musiqiy ritmik ta'limning asosi bolalarda musiqiy tasvirlarni idrok etish va ularni harakatda aks ettirish qobiliyatini rivojlantirishdir.


Musiqiy ritmik ta'limning ma'nosi va vazifalari
Musiqiy ritmik ta'lim tizimi birinchilardan bo'lib 19-asr oxirida ishlab chiqilgan. Shveytsariya o'qituvchisi va musiqachisi Emil Jak - Dalkroz. Ko'plab musiqachilar, o'qituvchilar, psixologlar, metodistlar va maktabgacha ta'lim muassasalarining musiqiy direktorlari zamonaviy musiqiy ritmik ta'lim tizimini yaratish ustida ishladilar
Musiqiy ta'lim darslarida siz qanday qilib beg'ubor, passiv bolalar faollashayotganini va hayajonlanganlar intizomli bo'lishini kuzatishingiz mumkin. Musiqiy ritmik harakatlarni mashq qilish jarayonida bolaning tanasi mustahkamlanadi; musiqiy quloq, xotira, e'tibor rivojlanadi; axloqiy-ixtiyoriy fazilatlar, epchillik, aniqlik, tezlik, qat'iyatlilik tarbiyalanadi, harakatning yumshoqlik, bahorlilik, energiya, egiluvchanlik kabi xususiyatlari rivojlantiriladi; yaxshilanadi. Musiqiy ritm- harakatni tartibga solishga yordam beradi va o'zlashtirishni osonlashtiradi. To'g'ri
Tanlangan holda musiqiy ritmik harakatlar yurak mushaklarini kuchaytiradi, qonaylanishini, nafas olish jarayonlarini yaxshilaydi va mushaklarning rivojlanishini ta'minlaydi. Musiqiy va badiiy ta'limning asosi- bolalarning musiqiy tasvirlarni idrok etishini va ularni harakatda aks ettirish qobiliyatini rivojlantirishdir.
2 Musiqiy va ritmik inshootlar bolalarning axloqiy xususiyatlarini shakllantiradi, musiqiy badiiy didni rivojlantiradi, vatangа muhabbatni rivojlantiradi. Bola bundayo'yinvaziyatlardamusiqaningo'zgarishiga, o'rtoqlariningharakatlarigatezkormunosabat, vazifalarnimustaqilravishdabajarishzaruratibilanduchkeladi. Bu uninge'tiborini, ijodiytashabbusinirivojlantiradi.bolaningaqliy, axloqiy, estetikvajismoniyrivojlanishigahissaqo'shadi.
Bola hayotidagimusiqiyritmikharakatlarningahamiyatishundaki, ular:
bolalarninghissiyolaminiboyitishvamusiqiyqobiliyatlarinirivojlantirish; Ognbilimqobiliyatinirivojlantirish; Activity faollik, intizom, kollektivizmhissinitarbiyalash; tananingjismoniyyaxshilanishigahissaqo'shadi. Musiqiyvaritmikharakatlarbo'yichaishningasosiyyo'nalishi - bubolaningmusiqiyrivojlanishi. Musiqanafaqatharakatgahamrohbo'libginaqolmay, balkiuningmohiyatinianiqlaydi, ya'niharakatfaqatmusiqaninghamrohligiyokimusiqafonidabo'lmasligikerak, u quyidagilargamoskelishikerak: musiqaningtabiati; Musical musiqiyifodavositalari; Music musiqaasariningshakli.
3Maktabgachatarbiya - bumusiqiytaassurotlarningto'planishi, musiqiyidrokningjadalrivojlanishidavri. Yoshningrivojlanishigaqarab, bolalarningmusiqiyvaritmikfaoliyatitabiatio'zgaradi.
-Engertabolalikda bola quvonchbilanyuguradi, sakrabtushadivaraqsgatushadi. Ammo buo'yin, raqstushishemas, balkibujarayongaqismanqo'shilishdir. Bola noto'g'rivatushunarsizharakatqiladi. Ushbuyillardabolalarmusiqaganisbatanhissiysezgirlikni, unitinglashqobiliyatini, o'qituvchiningko'rsatganvaqo'shiqso'zlarigamoskeladiganmusiqagaoidharakatlarinirivojlantiradilar. - Hayotningto'rtinchiyilidabolalarmustaqilravishdaharakatlarnio'zlashtirishlarivabajarishlarimumkin. Ammo buharakatlarhali hametarlichamuvofiqlashtirilsekinvatezsur'atda, musiqatovushiningboshidavaoxiridajavobberaoladiganvaoddiyharakatlarnibajaradigan.- Hayotningbeshinchiyilidabolalarallaqachonmusiqatinglashtajribasigaegatanishmusiqalarnitaniyolishadivamusiqaningengyorqinvositalarinibilishadi. Ulareshitishsezgilarinifarqlaydilar, ularko'proqritmik, musiqaningtabiatibilanuyg'unroqharakatqiladilar, musiqaningboshlanishivaoxirigamosravishdaharakatlarniboshlaydilarvato'xtatadilar, turlixilharakatlarniamalgaoshiradilar
-Beshyoshdanoltiyoshgachabolalarharakatdao'zlarining individual xususiyatlarininamoyishetib, ifodalivaritmikravishdaharakatqilishlarimumkin. Ularmetrikurishni his qilishlarikerakvabirinchinavbatdaqarsaklarda, so'ngraharakatlardaoddiyritmiknaqshniijroetishadi
Shuninguchunmusiqiyritmikharakatlarjarayonidamusiqiyta'limningumumiyvazifalari ham,quyidagimaxsusvazifalar ham amalgaoshiriladimusiqiyhisni, musiqiyritmiktuyg'univashumunosabatbilanharakatlarritmikliginirivojlantirishbolalarniharakatlarnimusiqiyasarningtabiati, musiqiyifodaqilishningengajoyibvositasiasosiRaqslarvamashqlarquyidagilardaniborat:
asosiyharakatlar - yurish, yugurish, sakrash; buyumlarbilangimnastikharakatlar (to'p, tasma, halqa, bayroq);
♦raqsharakati; taqlidiyharakatlar, buqushlarning, odamlar, hayvonlar transport vositalarivaboshqalarningturlixilharakatlarigavaharakatlarigataqlidqilibasosiyharakatlarningkombinatsiyasi. Bu harakatlarningbarchasibolalartomonidanharxilyo'llarbilanuzatiladivatasavvurvaijodiyfaoliyatnirivojlantirishuchunfoydalidirYüklə 11,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə