А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə127/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   148

 

376


0

 Шякил 9.11 Мянзил-коммунал хидмятляринин  тягдим олунмасына фактики хяржлярин сосиал 

сащя нормалары асылылыьы . 

 

başına  düşən  gəliri  də  hesablanmalıdır.Bu  o  deməkdir  ki,kommunal-məişət  xidmətləri  tarifləri üçün  ödəmələrin  həcmi  getdikcə artır.Amma 

tarif normalarının yaranma prinsipi ödəyicini enerjidən istifadə edərkən 

bir az məhdudiyyət qoymağa məcbur edir.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

tariflər sistemi enerji istehlakının stimullaşdirilmasına yönəldilməlidir. 

 

 

Mənzil-kommunal  xidmətləri  üçün  tariflər  istər federal,istərsə də regional səviyyədə müəyyənləşdirilməlidir. 

 

 Federal  səviyyədə  mənzil-kommunal    xidmətlərin  son 

hədd  ölçüsü  təyin  edilir  ki,bu  da  əhalinin  üzərinə  qoyulur.Mənzil-

kommunal  xidmətlərinə  tariflərin  tənzimlənməsi  qaydası  və  belə 

tənzimlənməyə  mənsub  olan  xidmətlərin  seçilməsi  isə  yerli  orqanların 

sərəncamına verilir. 

 

 Əgər  nəzərə  alsaq  ki,mənzil-kommunal  sahəsi  xalis 

monopoliyadır  və  əhalinin  yaşayış  şəraitini  təyin  edir,onda  bu  sahədə 

qiymətin  əmələ  gəlməsi  prinsiplərini  müəyyənləşdirərkən  problemin 

maliyyə-iqtisadi tərəfini deyil,həm də sosial-siyasi tərəfini nəzərə almaq 

lazımdır. 

Yuxarıda  göstərdiklərimizlə  əlaqədar  olaraq  mənzil-kommunal 

sahənin  itkisiz  iş  sisteminə  keçirilməsi  o  deməkdir  ki,istehlakçı  bütün 

xidmətləri  tam  həcmdə  ödəyirsə,onda  aşağıdakı  şərtlər  həyata 

keçirilməlidir : 

 

 *tariflərin  yüksəldilməsi  mərhələli  şəkildə  həyata 

keçirilməlidir ; 

 

 

*tariflər yüksələrkən pul subsidiyaları ödənilməlidir ;  

 

*pul  subsidiyalarının  müəyyənləşdirilmiş  ünvanlı istiqaməti olmalıdır və əhainin bu və ya digər qruplarına ödənilməlidir ; 

 

 *ödənilən pul subsidiyaları aztəminatlı əhali qruplarının 

sosial müdafiəsinin təmin edilməsinə yönəldilməlidir; 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
 

377


 

 

 Ən əsası odur ki, yerli hakimiyyət orqanları  uyğun dotasiyaların 

ödənilməsi haqqında qərar qəbul etməmiş mənzil-kommunal xidmətləri 

tariflərinin yüksəldilməsi haqqında heç bir qərar qəbul edə bilməzlər. 

 

Mənzil-kommunal  xidmətləri  tariflərinin  müəyyənləşdirilməsi və uyğun dotasiyaların təyin edilməsi üçün əsas olaraq bu növ xidmətlər 

üçün  əhalinin  pul  ödəyə  bilmək  üçün  dövlət  hesablamaları  metodikası 

rol oynayır. 

 

  

 

Əhalinin  pul  ödəyə  bilmək  hesabları    müxtəlif  qruplar üçün ayrı-ayrılıqda aparılmalıdır. 

 

 Bir  ay  üçün  bir  adam  başına  düşən  P  xərcləri    9.11 

şəklindəki qrafikdə çəkilmişdir.Bu şəkildə N –  həmin region üçün təyin 

edilmiş    bir  adam  başına  düşən    sosial  mənzil  normasıdır,  T  –  həmin 

regionda 1 kv.m. üçün mənzil – kommunal xidmətlərin faktiki dəyəridir, 

tg      ……….            =  T.Onda  mənzil  –  kommunal  xidmətləri  üçün  təyin 

edilmiş  haqq  (  C  )  qrafik  şəklində  şəkil  9.12  –  də  belə  olacaqdır.  Bu 

şəkildə  V  -  əhaliyə  göstərilən  mənzil  –  kommunal  xidmətləri  üçün 

ödənilən haqqların mümkün olan səviyyəsidir, yəni tg  ……..      = H 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 0

 

0

 Шякил 9.12 Мянзил  коммунал хидмятляриня  

эюря ящалинин юдядийи 

щагг 

 

Шякил 9.13 Мянзил – коммунал хидмятляриня 

эюря ящалийя дотасийалар. 

  

378


 

 

Müəyyənləşdirilmiş  gəlir  səviyyəsinə  malik  olan  bir qrup əhali üçün ay ərzində bir adama düşən D hesab subsidiyaları şəkil 

9.13.-də göstərilmişdir ( burada q – ay ərzində bir nəfərin payına düşən 

mənzil-kommunal xidmətləri xərcləridir). 

 

                                    9.3. RAB TƏ  X DMƏTLƏR   TAR FLƏR  

 

  

Poçt  və  elektrik  xətləri  xidmətləri  təbii  monopoliyaya 

aid edilir.Əhalinin yaşayış səviyyəsi onların səviyyəsindən əsaslı şəkildə 

asılıdır.Buna görə də rabitə xidmətləri üzrə tariflər həm federal ,həm də 

regional səviyyədə təyin edilir. 

 

 Federal  səviyyədə  tənzimlənən  rabitə  xidmətləri  şəkil 

9.14 –də verilmişdir. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Федерал сявиййядя тянзимлянян рабитя хидмятляри 

Ачыгжа, мяктуб вя баьламаларын 

эюндярилмяси 

Почт пул кючцрмяляринин эюндярилмяси 

 

Тонсийа, тягацд вя диэяр сосиал юдямяляринин чатдырылмасы 

Бейнялхалг телефон данышыглары 

 

Бцджя тяшкилатлары тяряфиндян мялуматларын верилмяси 

Стандарт вя нормалара уйьун сянайе 

тяряддцдляринин сынаьы 

Дювлят телерадио тяшкилатларынын 

транслйасийасына эюря рабитя хидмятляри 

Телеграмларын верилмяси 

 

Радиоелектрон вя йцксяк тезликли гурьулар цзря нязарят вя тяфтишин гейдиййаты  

Маэистрал рабитя каналларынын тягдим 

олунмасы 

Телеграф пул кючцрцлмяляринин эюндярилмяси 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə