А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə130/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   148

 

385


bir  çox  sütunlardan  ibarət  olan  cədvəl  şəklində  verilir.Hər  bir  sütun  

istehsalçı  ölkələr  qrupu  üçün  təyin  edilmiş  preferensial  gömrük 

tariflərinə uyğun gəlir. 

 

 Böyük miqdarda gömrük rüsumları o ölkənin məhsulları 

üçün yüksək olur ki ,əlverişli şərait rejimindən istifadə edə bilməsin. 

 

 

Təyin edilməsi və alınması xüsusiyyətlərinə görə bütün gömrük rüsumları iki yerə bölünür :advalor və spesifik. 

 

 Advalor  rüsumlar  bu  və  yadigər  məhsulun  qiymətinin 

müəyyən  faizi  şəklində  tutulur.Bu  qymət  tariflər  və  ticarət  üzrə  baş 

razılaşmaları əsasında təyin edilir. 

 

 Xüsusi  rüsumlar  bir  məhsul  vahidinə  və  ya  məhsulun 

həcminə  görə  tutulur.Bu  növ  rüsumarın  tutulması    milli  valyuta  ilə 

brutto və yaxud netto çəki üçün təsbit edilmiş şəkildə baş verir. 

 

 Advalor  rüsumlardan  daha  çox  istifadə  edilir.Amma 

bəzən  elə  olur  ki,ya    hər  iki  rüsum  növü  tutulur  ,  yada  ki,hər  bir 

mövqedə gömrük yığımı  çox yüksək məbləğdə olur. 

 

 Məhsulun    gömrük  dəyərinə  həmin  məhsulun 

qiyməti,onun  daşınma  və  saxlanılma  xərcləri  daxil  edilir.Məhsulun 

gömrük  dəyərinin  təyin  edilməsi  metodikası  və  qaydası  Rusiya 

sərhədlərindən  keçirilərkən  Rusiyanın  gömrük  tarifləri  haqqında 

qanununa  əsasən  müəyyənləşdirilir.Bu  qanun  Ümumdünya  ticarət 

təşkilatı  tərəfindən  işlənib  hazırlanmış  qaydalara  və  ümumiləşdirilmiş 

gömrük  qiymətləndirilməsi  kodeksinə  əsaslanır.Ölkəyə  daxil  olan 

məhsulun 

dəyəri 

gömrük 


məntəqələrində 

rəsmi 


şəkildə 

bildirilir.Məhsulun  gömrük  dəyərinin  təyin  edilməsinin  6  metodu  şəkil 

9.21-də göstərilmişdir. 

Göstərilən metodları nəzərdən keçirək. 

 

 

Qiymət  sövdələşmələri  üzrə  məhsulun  gömrük dəyərinin  təyin  edilməsi  qaydası  faktura-hesablarda  olan  məlumatlara 

əsaslanır,bura  həmçinin  digər  faktiki  istehsal  xərcləri  haqqında 

məlumatlar,malların  boşaldılması  və  yüklənməsi,qorunması,sığorta 

xidmətləri və s aiddir.Bir çox hallarda gömrük rüsumlarının ölçüsünün 

təyin edilməsi üçün məhz  bu metoddan istifadə edirlər,çünki bu metod 

sırf olaqraq sübutlu şəkildə təsdiq edilmiş məlumatlara əsaslanır. 

 

 

  

Эюмрцк 


дяйяринин 

мцяййян 


едилмяси 

методлары 

 

Эятирилян ямтяялярля сювдяляшмя гиймяти цзря   

Щямжинс ямтяялярля сювдяляшмя гиймяти цзря 

 

Ейниляшдирилмиш ямтяялярля сювдяляшмя гиймяти цзря  

Дяйярин чыхылмасы ясасында 

  

386


 

 

  

 

  

 

  

 

Шякил 9.21 Эюмрцк дяйяринин мцяййян едилмяси методлары  

 

  

 

Amma  bir  sıra  hallarda  bu  metoddan  istifadə  etmək mümkün  deyil.Elə  halla  baş  verir  ki,sövdələşmələr  kəmiyyət  haqqında 

məlumatlardan  asılı  olur  ,kəmiyyət  haqqında  məlumatı  isə  dəqiqliklə 

demək mümkün deyil. 

 

 Birinci hal ondan ibarətdir ki,satıcı və alıcı öz aralarında 

əlaqədardırlar  və  sövdələşmə  qiymətləri    məhsulun  həqiqi  dəyərinə 

uyğun olaraq deyil,onlar arasındakı danışıqlara əsasən təyin edilir. 

 

 kinci hal ondan ibarətdir ki,satıcının məhsul üzərindəki 

hüququ  məhdud  olur.Məsələn  bu  məhsulun  satışı  üzrə  və  ya  regionda 

həmin məhsulun satışı üzrə hüququnun olub olmamasına aiddir. 

 

 Əgər  sövdələşmə  qiymətləri  üzrə  gömrük  dəyərinin 

təyin  edilməsi  gərəksiz  olarsa,onda  bu  dəyərin    oxşar  məhsullarla 

sövdələşmə  qiymətləri    üzrə  təyin  edilməsindən  istifadə  edilir.Burada 

məhsul  üzrə  sövdələşmələr  əsas  götürülür  ki,onlar  öz  texniki 

xüsusiyyətləri,keyfiyyəti və hörməti ilə qiymətləndirilən məhsula oxşar 

olsunlar. 

 

 

Bu  metodun  düzgün  istifadə  edilməsi  üçün  aşağıdakı  4 şərtin yoxlanılması və yerinə yetirilməsi zəruridir : 

 

 *sövdələşmə  qiymətləri  baza  qiymətləri  kimi  qəbul 

edilən  oxşar  məhsullar  qiymətləndirilən  məhsullar    ölkəyə  daxil 

olmamışdan 90 gün əvvələ qədər gətirilməli və satılmalıdır ; 

 

 *qiymətləndirilən  məhsulların  gətirilmə  həcmi  və 

kommersiya  şərtlərindəki  dəyişikliklər  bazanın  oxşar  məhsulu  ilə 

müqayisədə  sənədli  şəkildə  əsaslandırılmış  qiymət  korreksiyası  ilə 

müşayiət olunmalıdır ; 
 

387


 

 

*sövdələşmə  qiymətlərinin  təyin  edilməsi  zamanı nəzərə  alınmalı  olan  bütün  əsaslı  şəkildə  təsdiq  edilmiş  əlavə  xərcləri 

nəzərə almaq zəruridir ; 

 

 

*məhsulun  gömrük  dəyəri  ən  ucuz  sövdələşmə üzrə,yəni  ən  aşağı  qiymət  üzrə  müəyyənləşdirilir.Bu  halda  həmin 

məhsula oxşar bir neçə növ məhsul olur. 

 

 

Bir-birinə oxşar,yəni  bütün cəhətlərinə görə oxşar olan məhsullarda  sövdələşmə  alınmazsa,onda  gömrük  dəyərini  eynicinsli 

məhsullarla  sövdələşmə  qiymətləri  üzrə    təyin  etmək  lazım 

gəlir.Eynicinsli  məhsullar  ,oxşar  məhsullardan  fərqli  olaraq  bütün 

xüsusiyyətlərinə  görə  eyni olmurlar.Amma  onların  oxşar xarakteri  olur 

və onlar oxşar komponentlərdən ibarət olur. 

 

 Həmcins  məhsulları  aşkar  etmək  üçün  aşağıdakı 

prinsipləri nəzərə almaq lazımdır : 

 

*həmcins məhsullar 

eyni ölkədə istehsal olunmalıdır ; 

 

 

*birinci  növbədə  həmcins  məhsul  dedikdə  onların  eyni müəssisədə istehsal olunması seçilir ; 

 

 *gətirilən 

məhsullar 

Rusiyada 

hazırlanmış 

dizayn,layihə,bədii tərtibat və s. üzrə hazırlanmamalıdır. 

 

 Uyğun  həmcins  məhsulun  seçilməsindən  sonra 

məhsulun gömrük dəyəri  oxşar məhsullarla sövdələşmə qiymətləri üzrə 

təyin edilir. 

 

 Əgər gömrükdən keçən həmcins yaxud oxşar məhsullar  

Rusiyada heç bir əlavə iş görülmədən ( yəni yenidən qablaşdırılma ,hər 

hansı bir əlavələr )satılırsa,onda belə məhsulların əmtəə dəyərinin təyin 

edilməsi üçün dəyərin çıxılması metodundan istifadə edilir. 

 

 

Belə  metoddan  istifadə  edərkən  həmcins  və  ya  oxşar məhsul  vahidi  əsas  götürülür,belə  ki  ,bu  qiymət  üzrə  məhsul  Rusiyada 

realizə  olunacaq.Bu  qiymətlər  vaxta  görə  dəyişdiyinə  görə 

qiymətləndirilən məhsul ölkəyə daxil olduğundan  90 gün gec olmamaq 

şərti  ilə  ona  qoyulan  satış  qiyməti  əsas  götürülür.Aydındır  ki,burada 

yalnız  bir-birindən  asılı  olmayan  satıcılar  və  alıcılar arasında  baş tutan 

ticarət sövdələşmələri nəzərdə tutulur. 

 

 

Məhsul  vahidinin  qəbul  edilmiş  satış  qiymətindən aşağıdakılar çıxılır : 

 

 *Rusiyaya  daxil  olan  məhsulun  satışı  ilə  bağlı  olan 

xərclər.Buraya  vasitəçiılik  xidmətləri  ,satışa  görə  ayrılan  mükafatlar 

,həmçinin düzgün mənfəəti təmin edən qiymətlərə əlavələr daxil edilir ; 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə