А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə133/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   148

 

394


 

 

  

 

  

 

                               Şəkil 9 . 24 . Gömrüklərin təsnifatı    

Hava  tariflərinə  misal  olaraq  biz  Vnukovo  (  Moskva  ) 

yaxud  Pulkovo  (  Sankt  –  Peterburq  )  misal  göstərə  bilərik  .  Dəniz 

gömrüklərinə misal olaraq Baltika ( Sankt – Peterburq ) yaxud Korsakov 

( Saxalin vilayəti , Korsakov portu ) tanınır .  

   


Hər  hansı  bir  gömrük  siyasətinin  keçirilməsi  gömrük 

tariflərinin  təyin  edilməsi  ilə  ,  yəni  sərhəddən  keçirilən  hər  hansı  bir 

məhsula təyin edilmiş gömrük rüsumlarının ölçü cədvəli ilə təmin edilir 

.  


   

Guruluşuna  görə  gömrük  tarifləri  sadə  və  mürəkkəb 

tariflərə bölünür . Birinci halda hansı ölkədən gətirilməsinə baxmayaraq 

eyni  olan  məhsullara  vahid  rüsum  qoyulur  .  kinci  halda  isə  müxtəlif 

ölkələrdən  gətirilən  eyni  məhsullara  müxtəlif  gömrük  tarifi  rüsumları 

təyin edilir . Belə mürəkkəb tariflərə çoxsütunlu tariflər deyilir .  

   

Gömrük tarifləri həmçinin muxtariyyətli , konvension vı konvension – müxtariyyətli olur . Birinci halda gömrük tarifləri bu və ya 

digər  ölkə  tərəfindən  birtərəfli  təyin  edilir  ,  ikinci  halda  danışıqlar  ( 

konvensiya  )  əsasında  ,  üçüncü  halda  tarif  şəbəkələrinin  həm  gömrük 

tarifləri üçün avtonom avtonom tariflər ,həm də konvension tariflər olur. 

Adətən gömrük tarifləri konvension tariflərdən  aşağı olur .  

   


Rusiya Federasiyasında bazar iqtisadiyyatına keçid yerli 

gömrük  orqanlarının  yenidən  qurulmasına  gətirib  çıxartdı  .  Radikal 

dəyişikliklər    1989  –  cu  ildən  başladı  .  Bu  vaxtlar  xarici  ticarət 

monopoliyası  ləğv  edildi  və  sərhəddən  keçirilən  malların  və  digər 

əmlakın  mütləq  deklarasiya  edilməsi  qanunu  qoyuldu  .  Hər  bir  növ 

gömrük  ödəmələrinin  alınması  və  uyğun  gömrük  statistikasının 

aparılması əsas funksiya kimi məhz gömrüklərin üzərinə düşdü .  

   


RF  gömrük  sərhədlərini  keçərkən  ,  həmçinin  RF  –  nın 

gömrük  kodeksi  tərəfindən  təyin  edilən  digər  hallarda  şəkil  9.25  –  də 

göstərilən ödəmələr alınır .  

Эюмрцк 


Гуру йоллары 

Дяниз 


Щава 

Чай  

395


 

Şəkil 9.25 . RF –da təyin edilmiş gömrük ödəmələrinin növləri  

   

Gömrük  sərhədlərindən  malların  və  bu  məqsədlə istifadə  edilən  nəqliyyat  vasitələrinin  keçirilməsi  məhsulların 

saxlanılması  və  qorunması  və  müxtəlif  üsulların  istifadəsi  ilə  həyata 

keçirilir  .  Bu  üsullar  gömrük  rejimi  adlanır  .  RF  –  nın  gömrük 

kodeksində  nəzərdə  tutulmuş  gömrük  rejimi  şəkil  9.26  –  da 

göstərilmişdir . 

RF – nın gömrük sərhədlərini keçərkən baş verən bütün hallarda 

uyğun  mallar  və  nəqliyyat  vasitələri  deklarasiya  olunmalıdır  .  Bu  hal 

ondan ibarətdir ki , göstərilən məhsullar və nəqliyyat vasitələri haqqında 

,  onların  gömrük  rejimi  haqqında  ,  həmçinin  gömrük  məqsədləri  üçün 

lazımlı  olan  digər  məlumatlar  haqqında  təyin  edilmiş  formaya  uyğun 

olaraq  məlumatlar  verilməlidir  .  Malları  və  nəqliyyat  vasitələrini 

sərhəddən keçirən şəxs , yaxud da gömrük brokeri deklarant ola bilər . 

Gömrük  deklarasiyası  o  gömrük  orqanına  verilməlidir  ki  ,  burada 

mallarım  gömrük  qeydiyyatı  baş  versin  .  Gömrük  deklarasiyasının 

təqdim  edilmə  müddəti  məhsulun  və  nəqliyyat  vasitələrinin  gömrük 

orqanına  çatdırıldığı  vaxtdan  15  Gömrük  deklarasiyasının  təqdim 

РФ- ДЯ ЭЮМРЦК ЮДЯНИШЛЯРИНИН НЮВЛЯРИ 

 

Эюмрцк рцсумлары эюмрцк сянядляшмясиня эюря йыьымлар 

Ялавя дяйяр верэиси 

 

Ямтяялярин сахланмасына эюря йыьымлар  

Аксизляр 

 

Мяслящятя эюря щагг  

Эюмрцк лисензийаларынын верилмясиня вя тязялянмясиня 

эюря 

Ямтяялярин эюмрцк мцшаийятиня эюря йыьымлар  

Эюмрцк аттестатларынын верилмясиня вя тязялянмясиня 

эюря 

Ямтяялярин эюмрцк мцшаийятиня эюря йыьымлар 

Габагжадан гярар гябул олунмасына эюря щагг 

 

Эюмрцк щярражларында иштирака эюря щагг  


 

396


edilmə  müddəti  məhsulun  və  nəqliyyat  vasitələrinin  gömrük  orqanına 

çatdırıldığı vaxtdan 15  gün müddətinə baş verməlidir .  

 

 

  

 

                     Şəkil  9  .  26  .  RF  –da  təyin  edilmiş  gömrük rejimlərinin növləri 

   


 

 

RF  –  nın  gömrük  ərazisinə  daxil  olan yük  daşıyan  nəqliyyat  vasitələri  ,  həmçinin  sərnişinləri  daşıyan 

nəqliyyat  vasitələri  RF  –  nın  sərhədlərini  keçdikdən  sonra  3  saat 

müddətində  deklarasiya  olunmalıdırlar  .  Analoji  nəqliyyat  vasitələri 

sərhəddən çıxarkən digər gömrük sərhəddini keçməmişdən əvvəl 3 saat 

ərzində deklarasiya olunmalıdır .  

   


ndi isə şəkil 9 . 26 . – da göstərilən RF – nın gömrük 

rejiminə  nəzər  salaq  .  Sərbəst  dövriyyə  üçün  buraxılan  məhsullar  –  bu 

РФ-дя эюмрцк реъимляринин нювляри

 

 Сярбяст мцбадиля цчцн бурахылыш

 

 Йенидян идхал

 

 Транзит

 

 Эюмрцк анбары 

 

Эюмрцксцз тижарят маьазасы  

Мцвяггяти идхал вя йа ихраж

 

 

Азад эюмрцк зонасы 

 

Азад анбар 

 

Эюмрцк яразисиндян кянарда емал 

 

Ихраж 

 

Дювлятин хейриня имти 

а 

 Эюмрцк яразисиндя емал 

 

Эюмрцк нязаряти алтында емал  

Йенидян ихраж 

 

Мящветмя  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə