А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə135/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   131   132   133   134   135   136   137   138   ...   148

 

399


   

Beləliklə , zəruri gömrük siyasətinin aparılması gömrük 

qanunvericiliyinin  əsaslı  və  ciddi  istifadəsinə  əsaslanır  .  RF  –nın 

gömrük qanunvericiliyi bir neçə prinsipə əsaslanır ( şəkil 9. 27 .)    

 

 

  

 

  

 

                          

 

Şəkil 9.27. RF –nın gömrük hüquqlarının baza prinsipləri    

RF –nın fəaliyyət göstərən gömrük qanunları Rusiyanın 

bütün  iqtisadi  hüdudlarının  bütövlüyünu  möhkəmləndirir  .  O  ,  gömrük 

siyasətinin  ,  gömrük  qanunvericiliyinin  və  gömrük  xidmətinin 

vahidliyini  təmn  edir  .  O  ,  gömrük  nəzarətinin  qayda  və  mexanizmini 

müəyyənləşdirir , dünya iqtisadiyyatında inteqrasiyaya yol açır .  

 

 

.   Yoxlama sualları 

 

1  .  Daşınma  xərclərinin  uçotundan  asılı  olaraq  satıcı  tərəfindən hansı qiymətlər müəyyənləşdirilir ? 

2 . Məhsulun çatdırılması üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitələri 

neçə yerə bölünür 

3  .  Bu  və  ya  digər  nəqliyyat  növü  seçilərkən  hansı  əsas 

göstəricilərdən istifadə edilir  

4 . Daşınan yüklər necə təsniflənir ? 

5 . Dəmiryol , avtomobil , dəniz yolları tarifləri necə olur ? 

6 . Avtomobil yolları daşınmalarında marşrutlar necə olur ? 

7 . Dəmiryol daşınmalarında marşrutlar necə olur ? 

8 . Dəniz və çay yolları daşınmalarında marşrutlar necə olur? 

9  .  Ödənilmə  səviyyəsindən  asılı  olaraq  kommunal  –  məişət 

xidmətləri necə bölünür 

РФ-нин эюмрцкщцгугунин база принсипляри 

 

Инсанын щцгуг вя ясас азадлыгларына щюрмят Принсипи 

 

Ганунчулуг Принсипи  

Щуманистлик принсипини 

 

Елмилик Принсипи  

Бейнялхалг щцгуг нормаларына 

ямял олунмасы принсипи 

  

400


10 . Xüsusi sosial əhəmiyyətli kommunal  məişət xidmətləri necə 

bölünür ? 

11  .  Kommunal  –  məişət  xidmətləri  tarifləri  hansı  prinsiplər 

əsasında bölünür ? 

12  .  Kommunal  –  məişət  xidmətləri  istifadəçiləri  hansı 

kateqoriyalara bölünür ? 

13 . Kommunal – məişət xidmətləri dotasiyaları necə təyin edilir ? 

14 . Hansı xidmətlər federal səviyyədə tənzimlənir ? 

15 . Hansı xidmətlər regional səviyyədə tənzimlənir ? 

16  .  Hansı  hallarda  rabitə  xidmətləri  üçün  sərbəst  tariflərdən 

istifadə olunur ? 

17 . Rabitə xidmətləri xərclərinin əsas komponentləri hansılardır ? 

18 . Rabitə xidmətləri tariflərinin indeksləşmə əmsalı nədir ? 

19 . Gömrük ərazisi nəyə deyilir ? 

20 . Proteksionist gömrük siyasəti nədən ibarətdir ? 

21 .Sərbəst ticarətin gömrük siyasəti nədən ibarətdir ? 

22 . Advalor gömrük rüsumu nədir ? 

23 . Xüsusi gömrük rüsumu nədir ? 

24 . Çoxsütunlu gömrük tarifləri nəyə deyilir ? 

25 . Hansı məhsullara oxşar məhsullar deyilir ? 

26 . Hansı məhsullara həmcins məhsullar deyilir ? 

27 . Gömrük deklorasiyası nədir ? 

28 . Gömrük deklarantı kimlərə deyilir ? 

29 . Rusiyanın gömrük siyasətinin əsas məqsədi nədir ? 

30 . RF – nın gömrük orqanlarının quruluşu  necədir ? 

31 . RF – nın gömrük hüququ hansı prinsipə əsaslanır ? 

32 . RF – da hansı gömrük ödəmələri təyin edilmişdir ? 

 

  

 

  

 

  

  

401


 

 

  

 

FƏS L 10.  

Xarici iqtisadi fəaliyyətdə QƏG və qiymətlə

 

 Idxal və ixrac əməliyyatları – Xarici iqtisadi fəaliyyətə dövlətin stimullaşdırıcı və ləngedici müdaxiləsi. – Satılan və satılmalı məhsullar. 

Bazar  konyukturasına  təsir  göstərən  faktorlar  üzrə  ölkələrin  təsnifatı  – 

Dünya  bazar  qiymətlərinin  əsas  qrupları.  -  Dünya  bazarının  qiymət 

əmələgətirən  faktorların.  –  Hesablaşma  qiymətləri  və  nəşr  edilən 

qiymətləri. – Xarici iqtisadi fəaliyyətdə qiymətlərin təyin edilməsi üçün 

məlumat mənbələri. -  Beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulan qiymətlər. 

–  ABŞ,  Kanada,  Avstraliya,  Yaponiya  ,  Fransada  QƏG.  –  Skandinav 

ölkələrində QƏG. – Cənubi Avropa ölkələrində QƏG. 

 

§ 10.1. Dünya bazarı və dünya bazar qiymətləri. 

Hal-hazırdakı  dövrdə  demək  olar  ki,  bütün  dövlətlər,  o 

cümlədən  Rusiya,  beynəlxalq  ticarətdə  iştirak  edirlər.  Xarakterik  bir 

haldır  ki,  beynəlxalq  ticarətlə ölkə  vahid  olaraq  bötüvlükdə  deyil,  həm 

də  ayrı-ayrı  müəssisələr  də  iştirak  edir.  Belə  hesab  edilir  ki,  fəaliyyət 

göstərən struktura yaxınlaşan dünya bazar qiymətləri XX əsrin əvvəlləri 

üçün formalaşmışdır. 

Müasir  anlayışda  dünya  bazar  qiymətləri  elə  bir  vəziyyətdədir 

ki, əmtəə emalının axtarışı daxili milli bazar çərçivəsindən kənara çıxır. 

Bu  adətən  özünü  təkcə  daxili  təlabatda  deyil,  həm  də  xarici  tələb  və 

təklifin  təsirinə  uyğun  olaraq  ölkələr  arasında  məhsul  yerdəyişməsində 

əks  olunur.  Əmtəə  məhsulları  kimi  belə  yerdəyişməsi  istehsal 

resusrlarından istifadənin optimallaşdırılmasına gətirib çıxarır. Beləliklə 

də  tam  şəkildə  təyin  etmək  olar  ki,  istehsal  resursları  hansı  sahə  və 

regionlarda daha yüksək səmərəliliklə istifadə oluna bilər. Bundan başqa 

dünya  bazarı  bu  və  ya  digər  məhsullar  və  alıcı  istehsalçıları  əgər 

qiymətlər,  keyfiyyət  və  faydalılıq  arasındakı  münasibətlər  beynəlxalq 

normalara  uyğunlaşmırsa,  onda  bu  məhsul  beynəlxalq  mübadilədə 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   131   132   133   134   135   136   137   138   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə