А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə46/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   148

 

135


razılaşdırılmış  təyinat  limanında  sahildə)  verdiyi  (təqdim  etdiyi)  andan 

yerinə yetirmiş hesab edilir. 

 

 

Шяк. 4.10 Ямтяяни щазырлайандан  истещлакчыйа дашынмасы заманы дяйяринин калкулйасийасы 

Rüsumun ödənilməsilə çatdırma – DDR (Dellivered duty paid) 

–  satıcı  alışı  qarşısında  öz  öhdəliyini  idxal  ölkəsində  razılaşdırılmış 

məntəqədə  əmtəənin  onun  sərəncamına  təqdim  etdiyi  andan  yerinə 

yetirilmiş hesab edilir. 

Мящсулун майа 

дяйяри


 

«Эюндярян-завод» 

гиймяти

 

 Sьорта

 

«Франко-вагон»\ йцк платформасы 

гиймяти


 

 

Гиймят=ямтяя сярщяддя гядяр 

чатдырылыб

 

«Ямтяянин сярщядя «Фрахт/дашыма

 

юдянилмишдир»гиймяти «Эями бортуна гядяр 

франко» гиймяти 

«Дяйяр вя фрахт» 

гиймяти


 

Гиймят=дяйяр, 

сыьорта вя фрахт

 

 «Франко-лиман» 

гиймяти 


 

План мянфяяти

 

Дямирйолу стансийасы иля гойулдуьу 

гиймяти»


 

Вагонун йцклянмя 

дяйяри

 

 Сярщяддя гядяр 

фрахт


 

Лиманда 


хяржляр 

 

Ихраж рцсуму 

Тяйинат лиманы йериня 

гядяр фрахт 

Сянядляшдирмя вя 

йцклямяйя эюря 

хяржляр


 

Сянядляшдирмя вя 

Sьорта

 

 Идхал рцсуму, идхал 

сянядляшдирилмяси

 

Алыжыйа гядяр дашыма дяйяри

 

«Эюндярян-завод» гиймяти

 

 Експедитор 

хидмятинин дяйяри

 

 

«Франко-вагон»\ йцк платформасы 

гиймяти


 

 

«Чатдырылыб, рцсум юдянилиб» гиймяти 

Гиймят=ямтяя 

сярщяддя гядяр 

чатдырылыб

 

«Франко-кюрпц» 

 

«Дяйяр вя фрахт» гиймяти

 

 Гиймят=дяйяр, 

сыьорта вя фрахт

 

«Франко-лиман» гиймяти 

  

  

   

  

  

   

   

  

  

   

  

   

136


Təchizat  haqda  razılaşmanın  sadalanan  variantları  yuxarıda 

göstərilmiş  birmənalı  açıqlamaya  malik  olan  verilmiş  standart 

terminlərdə  qeyd  şərtlənir.  Bütün  bu  açıqlamalar  üçün  o  xarakterikdir  

ki,    satıcı  tərəfindən  öz  öhdəliyinin  yerinə  yetirilməsi  anından başlayaraq  sonrakı  əməliyyatların  bütün  ödəmələrini  və  bununla  bağlı 

riski  alıcı  öz  üzərinə  götürür.

    Bu  xüsusiyyətləri  bilmək  alqı-satqı 

əməliyyatlarının düzgün aparılması üçün vacibdir. 

Müştəri  dairəsinin  genişləndirilməsi  və  saxlanılması  üçün  əmtəə 

hərəkətinin  təşkilinin  yüksək  səviyyəsi  vacibliyinə  görə  ikinci 

müəyyənedici  əhəmiyyətə  malikdir  (çatdırılan  əmtəələrin  istismar 

imkanlarına  və  keyfiyyətindən  sonra).  Əhəmiyyətli  şəkildə  məhz 

bununla  təchizatın  mümkün  tezliyi  (çastota),  onların  sürətliyi  və 

stabilliyi  (sabitliyi)  müddətli  təchizatların  həyata  keçirilməsi,  kiçik 

əmtəə  partiyalarına  sifarişlər,  çeşidin  müxtəlifnövlüyü  və  uzlaşması, 

sifarişin    yerinə  yetirilməsi  gedişatı  haqda  informasiya  və  s.  müəyyən 

edilir. 


Təchizatçıların  seçilməsi  zamanı  adətən  məhz  göstəricilər  rəhbər 

тутулур  –  təqdim  edilən  əmtəələrin  istismar  imkanları,  çeşidi  və 

keyfiyyətilə,  eləcə  də    onların  nəqletmə  imkanları  ilə.  Məhz  nəqletmə  

imkanları  vahid  material  axın  təşkiletməyə  və  qiymət  və  tariflərə  təsir 

edərək  istehsal  tədarük-satış  fəaliyyətinin  iqtisadi  idarə  edilməsini 

həyata keçirməyə imkan verir. 

Material  axınların  təşkili  zamanı  xərclərin  bölüşdürülməsi  haqda 

təsəvvürü  «Procter  &  Cample»  firmasının  tədavmül  xrclərinin 

strukturundan  çıxartmaq  olar.  (şəkil  4.11).  Beləliklə,  müasir  istehsal-

satış  sistemlərində  əmtəə  hərəkətinin  həyata  keçirilməsinə  xərclərin 

ümumi  səviyyəsi  malik  olunan  məlumatlara  görə  istehsalçı-firmalar 

üçün  satışın  məbləğindən  13%,  distribyutor  firmalar  üçün  isə  25%-ə 

çatır. 

  Yük daşımalarına tariflərin artımı ilə (bağlı olaraq və nəqliyyat xidmətlərinə  qiymətlərin  ümumi  artması  ilə)  uzaq  məsafələrə  xammal 

və  hazır  məhsulun  nəqledilməsi  daha  tez-tez  qeyri-rentablli  əməliyyata 

çevrilir.  Eyni  zamanda  nəqliyyat  xidmətlərinin  inkişafı  və 

diversifikasiyası,  qoy  onların  dəyərlərinin  artması  zamanı,  material 

axınlarının  və  bütün  istehsal-  fəaliyyətinə  yeni  şəkildə    yanaşmağa 

imkan verir. 

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə