A. Zamarin Maye müvazinətinin differensial tənliyində X, Y, z hədlərinin mənası nədir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə1/6
tarix05.02.2018
ölçüsü1,35 Mb.
  1   2   3   4   5   6

1. Maye müvazinztinin differensial tənlikləri hansı alimə məxsusdur?

A) L. Eyler

B) İ. Nyuton

C) M. D. Çertousov

D) R. R. Çuqayev

E) Y. A. Zamarin2. Maye müvazinətinin differensial tənliyində X, Y, Z hədlərinin mənası nədir?

A) mayenin vahid kutləsinə təsir edən həcmi qüvvə təcilinin koordinat oxlarinda proeksiyalari

B) maye daxilində göturulmuş hər hansı nöqtənin koordinatları

C) maye daxilində göturulmuş paralelopipedin uyğun tilləri

D) mayenin ağırlıq qüvvəsinin koordinant oxlarinda proyeksiyaları

E) mayenin daxili sürtünmə qüvvəsinin koordinant oxunda proeksiyaları3. tənliyi nəyi ifadə edir?

A) hidrostatikanin əsas tənliyi

B) Paskal qanunu

C) maye səthinə düşən təzyiq

D) izafi təzyiq

E) vakkummetrik təzyiq4. Mayenin daxili sürtünmə qüvvəsini hesablamaq uçun düsturu kim tərəfindən verilmişdir?

A) İ. Nyuton

B) N. N. Pavlovski

C) Y. Ə. İbad-zadə

D) M. M. Qrişin

E) D. Bernulli5. Bu ifadələrdən hansi mayenin həcmi çəkisini göstərir?

A)

B)

C)

D)

E)6. Aşağıdakılardan hansı Paskal qanununu ifadə edir?

A) maye səthinə təsir edən xarici təzyiq maye daxilində götürülmüş nöqtələrdə bütün isti­qa­mətlərdə eynidir

B) maye səthinə təsir edən xarici təzyiq maye daxilindəki nöqtələrə şaquli istiqamətdə təsir göstərir

C) maye səthindəki xarici təzyiq maye daxilində götürülmüş nöqtələrə şaquli və üfüqi istiqamətdə təsir gostərir

D) maye səthinə təsir edən xarici təzyiq maye daxilində götürülmüş nöqtələrə təsir etmir

E) maye səthindəki xarici təzyiq maye daxilindəki nöqtələrə müxtəlif istiqamətlərdə müxtəlif təsir göstərir7. Birləşmiş qablarda maye müvazinətinin neçə halı ola bilər?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 1


8. düsturu hansı qüvvəni hesablamaq üçündür?

A) mayenin hidrostatik təzyiq qüvvəsini

B) sürtünmə qüvvəsini

C) ətalət qüvvəsini

D) hidrodinamiki təzyiq qüvvəsini

E) cazibə qüvvəsini9. Hidravliki paradoks nədir?

A) sərbəst səthindəki xarici təzyiq oturacaq səthlərinin sahəsi və mayenin dərinlikləri eyni olan müxtəlif həndəsi formalı qabların dibinə düşən izafi təzyiq eynidir

B) sərbəst səthindəki xarici təzyiq müxtəlif oturacaq səthlərinin sahəsi və mayenin dərinlikləri eyni olan müxtəlif həndəsi formalı qabların dibinə düşən izafi təzyiq eynidir

C) sərbəst səthindəki təzyiq eyni, oturacaq səthlərinin sahələr müxtəlif və eyni cinsli mayelərin dərinlikləri eyni olan müxtəlif həndəsi formalı qabların dibinə düşən izafi təzyiq eynidir

D) sərbəst səthindəki xarici təzyiq, oturacaq səthlərinin sahələri və müxtəlif cinsli mayelərin dərinlikləri eyni olan müxtəlif həndəsi formalı qabların dibinə düşən təzyiq eynidir

E) mayelərin sərbəst səthilərindəki xarici təzyiq və dərinlikləri eyni, oturacaq səthlərinin sahələri müxtəlif olan müxtəlif həndəsi formalı qabların dibinə düşən təzyiq eynidir10. Eni b, qarşısındakı mayenin dərinliyi h olan şaquli müstəvi səthə təsir edən hidrostatiki təzyiq qüvvəsi P nəyə bərabərdir?

A)

B)

C)

D)

E)11. Qarşısında mayenin dərinliyi h olan şaquli müstəvi divara təsir edən əvəzləyici P hid­rostatiki təzyiq qüvvəsi divara maye səthidən hansi hm dərinliyində tətbiq edilmişdir?

A)

B)

C)

D)

E)12. Cizgiyə perpendikuliyar istiqamətdə eni b qarşısındakı mayenin dərinliyi h olan və üfüqlə α bucağı əmələ gətirən maili müstəvi səthə normal istiqamətdə təsir edən əvəzləyici hidros­tatiki təzyiq qüvvəsi nəyə bərabərdir?

A)

B)

C)

D)

E)13. İdeal maye hərəkətinin əsas diferensial tənlikləri ilk dəfə kim tərəfindən verilmişdir?

A) L. Eyler

B) U. M. Volkov

C) Y. A. Zamarin

D) M. D. Çertausov

E) R. R. Çuqayev14. Maye hərəkətinin əsas diferensial tənliklərində hədləri nəyi ifade edir?

A) vahid kütləli mayeyə iəsir edən ətalət qüvvəsinin uyğun koordinat oxlarında proeksiyaları

B) sürəti zamana görə dəyişməsindən yaranan təcilin uyğun koordinat oxlarında proyeksiyaları

C) mayenin vahid kütləsinə təsir edən həcmi qüvvənin uyğun koordinat oxlarında preksiyaları

D) sərbəs düşmə təcilinin koordinat oxlarında proeksiyalarını

E) hərəkət mayedə olan təbəqələri arasındakı sürtünmə qüvvəsinin uyğun koordinat oxlarında preksiyaları15. nəyi ifadə edir?

A) ideal maye şırnağı üçün Bernulli tənliyi

B) Eyler tənliyi

C) axın üçün Bernulli tənliyi

D) Bernulli inteqralı

E) qüvvə potensialı tənliyi16. ifadəsində kəsiyin xüsusi tam potensial enercisini göstərməli?

A)

B)

C)

D) Z

E)17. Aşağıdakı ifadələrdən hansı pyezometrik mailliyi hesablamaq üçündür?

A)

B)

C)

D)

E)18. Bu ifadələrdən hansı real maye axını üçün Bernulli tənliyidir?

A)

B)

C)

D)

E)19. Real maye axını üçün Bernulli tənliyində α əmsalı nəyi ifadə edir?

A) koriolis və ya sürətin kəsikdə qeyri-müntəzəm paylanmasını nəzərə alan əmsalı

B) mayenin istilik keçirmə əmsalını

C) mayenin temperaturundan genişlənmə əmsalını

D) mayenin özüllük əmsalını

E) müqavimət əmsalını20. Maye hərəkətinin öyrənilməsində bir-birindən fərqli neçə recimə təsadüf olunur?

A) 2


B) 6

C) 4


D) 5

E) 1


21. Real maye axını üçün Bernulli tənliyində hW həddi nəyi ifadə edir?

A) iki kəsik arasında yaranan xüsusi tam enerci itkisini

B) yol boyunca təzyiq itkisini

C) xətti müqavimət əmsalını

D) yerli təzyiq itkisini

E) sərt döngədə yaranan itkini22. Darsi-Veysbax düsturu hansı halda hidravliki itkini hesablamaq üçündür?

A) yol boyu hidravliki itkini

B) hamar döngədə yerli itkini

C) qəflətən daralmada yerli itkini

D) hamar genişlənmədə yerli hidravliki itkini

E) hamar daralmada yerli itkini23. Kələ-kötürlü borularda maye hərəkətinin laminar recimdə olması üçün Reynolds ədədinin böhran qiyməti nəyə bərabərdir?

A)

B)

C)

D)

E)24. Şezi əmsalını hesablamaq üçün düsturunu Kim təklif etmişdir?

A) Maninq

B) B. A. Baxmetev

C) M. D. Çertousov

D) R. R. Çuqayev

E) P. Q. Kiselyev25. Laminar recim üçün Darsi-Veysbax düsturuna daxil olan λ əmsalını bu ifadələrdən hansı ilə təyin etmək olar?

A)

B)

C)

D)

E)26. Şezi əmsalını hesablamaq üçün düsturunu kim təklif etmişdir?

A) N. N. Pavlovski

B) F. İ. Pikalov

C) İ. Ə. İbadzadə

D) F. T. Cou

E) İ. İ. Aqroskin27. düsturu hansı həndəsi formalı kanalın islanmış perimetrini ifadə edir?

A) düzbucaqlı

B) trapesvari

C) parabolik

D) dairəvi

E) poliqonal28. Bu ifadələrdən hansı ilə axının sərfi hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)29. Bu düsturlardan hansı simmetrik formalı trapesvari kanalın canlı en kəsiyinin hidravliki radiusudur?

A)

B)

C)

D)

E)30. Bu ifadələrdən hansı yan tərəflərindən biri şaquli olan trapesvari kanalın canlı en kəsik sahəsidir?

A)

B)

C)

D)

E)31. Borunun birdən daralmasında yerli basqı itkisi bu düsturlardan hansı ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)32. Birdən daralmada yerli müqavimət əmsalı hansı düstur ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)33. Qısa sadə boru kəmərinin sərfi bu ifadələrdən hansı ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)34. Sadə qısa boru kəmərində basqı hansı düstur ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)35. - düsturu ilə nəyi hesablamaq olar?

A) sabit basqı altında deşikdən axmada sərfi

B) Kanalın sərfini

C) Təcrübi profilli suaşıranın sərfini

D) Dəyişən basqıda mayenin deşikdən axmasını

E) Boru kəmərinin sərfini36. Nazik divarlı deşikdən axmada sərf əmsalı nəyə bərabərdir?

A)

B)

C)

D)

E)37. Sabit basqıda lüləkdən axmada sürət əmsalı necə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)38. Aşağıdakı düsturlardan hansı ilə dəyişən basqıda çənin boşalma vaxtı hesablanılır?

A)

B)

C)

D)

E)39. Deşikdən axmada çənin tam boşalma müddəti hansı düsturla təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)40. Kanalların hidravliki hesablanmasında sərf xarakteristikası necə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)41. Kanalda axının orta sürəti hansı şərti ödəməlidir?

A)

B)

C)

D)

E)42. Kanalda minimum buraxıla bilən sürət neçə olmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)43. Şezi əmsalı hansı parametrlərdən asılıdır?

A)

B)

C)

D)

E)44. Şeri əmsalının ölçü vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E) - ölçüsüzdür45. Suaşıranlar profilinə görə neçə növ olur?

A) nazik qabırğalı, enli astanalı, təcrübi profilli

B) enli astanalı

C) təcrübi profilli

D) nazik qabırğalı, enli astanalı

E) nazik qabırğalı46. Planda yerləşməsinə görə suaşıranlar neçə növ olur?

A) düz, çəp, poliqonal, əyrixətli, dairəvi və yan suaşıranlar

B) əyrixətli və poliqonal suaşıranlar

C) dairəvi, yan suaşıranlar

D) düz və çəp suaşıranlar

E) çəp poliqonal suaşıranlar47. Suaşıranlar en kəsik formalarına görə neçə növ olur?

A) üçbucaq, düzbucaq, trapesvari və parabolik formalı

B) üçbucaq və düzbucaq formalı

C) trapesiya formalı

D) parabolik formalı

E) üçbucaq formalı48. Ümumi halda suaşıranın sərf düsturu bu ifadələrdən hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)49. Mayenin qeyri-müntəzəm hərəkəti nəyə deyilir?

A) axın boyunca mayenin hərəkət sürəti, onun dərinliyi və hidravliki mailliyi dəyişəndir

B) axın boyunca mayenin hərəkət sürəti sabitdir

C) axının dib, hidravliki və sərbəst səth maillikləri bir-birinə bərabərdir

D) uzunluq boyunca axının canlı en kəsik sahəsi və sürəti sabitdir

E) axının dib mailliyi və sürəti sabitdir50. Qeyri müntəzəm hərəkətdə sərbəst səth əyrisini qurmaq üçün düsturunu kim təklif etmişdir?

A) V. A. Baxmetyev

B) A. N. Raxmanov

C) F. İ. Pikalov

D) N. Y. Cukovski

E) R. R. Çuqayev51. Hidravliki sıçrayışın uzunluğunu hesablamaq üçün düsturunu kim təklif etmişdir?

A) N. N. Pavlovski

B) Y. A. Zamarin

C) İ. İ. Aqroskin

D) M. D. Çertousov

E) R. R. Çuqayev52. Düzbucaqlı məcrada axının böhran dərinliyi bu ifadələrdən hansı ilə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)53. Hidravliki sıçrayışda birinci sıxılmış dərinlik hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)54. düsturu ilə nə hesablanır?

A) ilişkənsiz quruntlarda suyun sızma sürəti

B) boruda suyun sürəti

C) kanalda suyun hərəkət sürəti

D) qruntun məsaməsindən sızan suyun sürəti

E) suyun qruntda kapilyar qalxma sürəti55. Su döyən quyunun dərinliyi hansı düsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)56. Məcranın hidravliki göstəricisi hansı düstur ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)57. Hidravliki maillik nəyə deyilir?

A) axının vahid uzunluğuna düşən tam təzyiq itkisi

B) su nəql edən məcranın dib mailliyi

C) potensial vahid uzunluqda enerci itkisi

D) vahid uzunluqda axının kinetik enerci itkisi

E) vahid uzunluğa düşən sızma təzyiq itgisi58. Kanal üzərində yaradılan əlaqələndirici qurğuların neçə növü var?

A) cəldaxıdan, pilləli sudüşürən, kansol sudüşürən

B) pilləli sudüşürən

C) cəldaxıdan

D) akveduk

E) düker59. Şezi əmsalı üçün kimə məxsusdur?

A) N. N. Pavlovski

B) Maninq

C) Forxqeymer

D) R. R. Çuqayev

E) M. M. Qrişin60. Hidravliki sıçrayışın uzunluğunu hesablamaq üçün düsturunu kim təklif etmişdir?

A) M. D. Çertousov

B) Y. A. Zamarin

C) İ. İ. Aqroskin

D) N. N. Pavlovski

E) Y. Ə. İbad-zadə61. Dib lillərin sərfini hesablamaq üçün düsturunu kim təklif etmişdir?

A) M. A. Velikanov

B) İ. İ. Levi

C) V. N. Qonçarov

D) F. S. Salaxov

E) A. İ. Boqomolov

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə