Aaa 1507#01#Q16#01eduman testinin sualları Fәnn : 1507 İnformasiya iqtisadiyyatıYüklə 18,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/33
tarix06.05.2018
ölçüsü18,41 Kb.
#42500
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33

178
179
180
181
182
183
184
İbtidai cәmiyyәtdә hakimiyyәt amili aşağıdakılardan hansıdır
İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının mәhdudluğu xarakteristikası
aşağıdaklardan hansıdır
İnformasiya mikroiqtisadiyyatında mәqsәd funksiyasının resurs xarakteristikası aşağıdaklardan
hansıdır
İnformasiya mikroiqtisadiyyatında iqtisadi subyektin tarazlığının mәqsәd göstәricisi
xarakteristikası aşağıdaklardan hansıdır
İnformasiya mikroiqtisadiyyatında iqtisadi subyektin tarazlığının verilmiş qiymәt xarakteristikası
aşağıdaklardan hansıdır
Gәlirin rolu aspektindә insan kapitalı hansı formada tәzahür edir
Meritokratiya hansı cәmiyyәtә aiddir?
variantların heç biri doğru deyil
fiziki qüvvә

titul
sahibkarlıq fәaliyyәti
yaradıcılıq qabiliyyәti
Gәlir
Rifah
Zaman
İstehsal­istehlak funksiyası
Mәhduddur

Gәlir

Rifah
Zaman
İstehsal­istehlak funksiyası
Mәhduddur
istehlak artıqlığı
kreativ rifah

gәlirin qiymәti
mәnfәәt
әmәyin qiymәti
istehlak artıqlığı
kreativ rifah
gәlirin qiymәti

mәnfәәt
әmәyin qiymәti
Öz­özünә artma
Mәqsәd

Vasitә
Investisiyalar
Amartizasiya
sadalanan variantlardan heç biri


185
186
187
188
189
190
191
Şәxsi keyfiyyәtlәrin bölgüsünü müәyyәn edәn amillәrә aiddir:
Şәxsi keyfiyyәtlәrin bölgüsü növbәti amillәrlә müәyyәn olunur:
Aşağıda sadalananlardan hansı kreativ kapital konsepsiyası ilә insan kapitalı konsepsiyasının
fәrqlәndirici cәhәtlәri deyildir:
Fikirlәrdәn hansının doğru olmadığını müәyyәn edin: Sosial kapital....
Bu fikirlәrdәn handı doğrudur: Kreativ kapitalın istifadә olunmuş hәcmi....
Kapitalın tәsnifatına natural­maddi yanaşma:
Kapitalın tәsnifatına dәyәr yanaşma:
sәnayeyә qәdәrki
sәnaye
informasiya

ibtidai
bioloji vә sosial

maddi vә sosial
mәnәvi vә fiziki
bioloji vә yaradıcı
mәnәvi vә sosial
davranış vә bioloji
psixoloji vә bioloji
bioloji vә sosial

mәdәni vә sosial
psixoloji vә sosial
zamanla dәyişiklik
kapitalın yaranması
yaradıcı hәddin ölçüsü

ölçü vahidlәri
gәlirin rolu
bütün sadalananlar
fәrdә münasibәtdә xarici obyektlәri özündә birlәşdirir
sosial kapitalın mәhsuldarlığı onun xarici insan komponentlәrinin tәrkibi vә keyfiyyәtindәn asılıdır
fәrdin dostluq, ailә vә işgüzar әlaqәlәri onun sosial kapitalına aid deyildir

fәrdin digәr insanlarla onlar tәrәfindәn alınan nemәtlәr axınına tәsir edәn әlaqәlәr sistemidir
bütün sadalananlar
fәrdin hәyat fәaliyyәti şәraitindәn asılı deyildir
fәrdin hәyat fәaliyyәti şәraitindәn asılıdır

fәrdin yaradıcı hәddindәn çoxdur
kreativ kapitalın potansial hәcminin kәmiyyәtini üstәlәyir
variantlardan heç biri
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt tәşkil etmәsi fikrindәn
yaranır
nemәtin dәyәrinin fәrdin yaradıcı xәrclәrinin miqdarı ilә eyniliyi fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәrinin onun bazar qiymәti ilә eyni olması fikrindәn yaranır
kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır192
193
194
195
196
197
Kapitalın tәsnifatına utilitar yanaşma:
Hansı variant yalnışdır
Hәlledici dәstәk qrupu ...
Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,:
Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,:
Yekdil qәrar o zaman qәbui edilir ki,:
variantlardan heç biri
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt tәşkil etmәsi fikrindәn
yaranır
nemәtin dәyәri fәrdin yaradıcı xәrclәrinin miqdarı ilә eyniliyi fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәri onun bazar dәyәri ilә eyniliyi fikrindәn yaranır

kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır
variantlardan heç biri
nemәtin dәyәrinin onun bazar qiymәti ilә eyni olması fikrindәn yaranır
nemәtin dәyәrinin onun bu fәrdә tәmin etdiyi faydalılıq vә ya mәmnunluqla eyniyyәt tәşkil etmәsindәn yaranır

kapital vә onun tәrәfindәn yaradılan nemәtlәrin eynicinsliyi ilә bağlı fikirdәn yaranır
verilәn yanaşmanın insanın daxili kapitalının qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә edilmәsindәn yaranır
Ardıcıl bәyәnilmәyәn sәsvermә bir neçә mәrhәlәdә aparılır.
Tәkbaşına qәrar dәstәk qrupunun çәkisinin minimal olduğu vaxt qәbul edilir
İctimai seçim proseduru dәstәk qrupunun hüdud çәkisini ⅔­ә bәrabәr şәkildә müәyyәn edir

Yekdil qәrar dәstәk qruplarının çәkisinin maksimal olduğu, yәni 100% ­ә bәrabәr olduğu zaman qәbul edilir
Bord proseduru hәr bir sәsverәn alternativlәri onlara verdiyi üstünlük dәrәcәsinә görә sıralayır
bütün cavablar düzgündür
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsi zamanı son nәticәni dәyişmәyә qadir olan alternativә
dәstәk qrupudur
bir neçә dәstәk qrupu içәrisindә yalnız әn kiçik çәkiyә malik olan qrupdur
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsindә qәrarlı olmayan alternativә dәstәk qrupudur
hәmin alternativin ictimai qәrar kimi qәbul edilmәsindә qәrarlı olan alternativә dәstәk qrupudur.

daxili mәsrәflәr maksimumdur
daxili mәsrәflәr minimumdur
dәstәk qrupunun çәkisi 50%­ә bәrabәrdir
dәstәk qrupunun çәkisi minimumdur
dәstәk qrupunun çәkisi 100 %­ә bәrabәrdir

daxili mәsrәflәr 0­a bәrabәrdir
daxili mәsrәflәr minimumdur
kәnar mәsrәflәr maksimumudur
dәstәk qrupunun çәkisi minimumdur
kәnar mәsrәflәr 0­a bәrabәrdir

dәstәk qrupunun çәkisi maksimumudur, dәstәk qrupunun çәkisi 100 %­ә bәrabәrdir, daxili mәsrәflәr
maksimumudur, kәnar mәsrәflәr 0­a bәrabәrdir

dәstәk qrupunun çәkisi maksimumudur
kәnar mәsrәflәr 0­a bәrabәrdir
dәstәk qrupunun çәkisi 100 %­ә bәrabәrdir
daxili mәsrәflәr maksimumudur


Yüklə 18,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə