Ab iqlim Siyasətinin Təqdimatı azərbaycan miLLİ seminarininYüklə 98,3 Kb.
tarix24.10.2017
ölçüsü98,3 Kb.

Clima East: Rusiya və Avropa Qonşuluq Siyasətinə qoşulmuş Şərq Ölkələrində İqlim Dəyişmələrinin Yumşaldılması və Adaptasiyasına Dəstəkкопия (2) climaeastbrandingdoc[2]flag_yellow_low
AB İqlim Siyasətinin Təqdimatı

AZƏRBAYCAN MİLLİ SEMİNARININ

İLKİN GÜNDƏLİYİ
10-11 Sentyabr, 2013

Görüşyeri: AMBASSADOR Mehmanxanasının

Konfranszalı

934 Səməd Vurğun küçəsi,AZ 1078, Bakı
1-ci GÜN: Plenarsessiya
9:00 Qeydiyyat

Girişsözüiləçıxışedənlər

9:30 – 10:00 Salamlama və giriş sözləri

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini – F.Əliyev

Avropa İttifanının Azərbaycan nümayəndəliyi – Mr. Toralf Pilz

10:00 – 10:20 Azərbaycanda İqlim siyasətinin prioritetləri,

BMT-ninİqlimDəyişmələriüzrəÇərçivəKonvensiyasınınmilliəlaqələndiricisi– I.Əliyev
10:20 – 10:45 Clima East paketi, cənab Zsolt Lengyel, Clima East QrupRəhbəri

10:45 – 11:00 Kofefasiləsi

Bölmə 1. AB-nin iqlim və enerji paketi
11:00 – 13:00 AB-nin 2020-ci ilə kimi olan iqlim siyasətinin məqsədləri,

və icra olunan qanunvericilik,

Dr Marzena Chodor,Clima East layihəsi,ƏsasEkspert

 • AB-nin 2020-ci iləkimiİqlimSiyasətininMəqsədləri

 • 2020 İqlimvəEnerjiPaketi

  • Emissiyaticarəti

  • Səymübadiləsi

  • Bərpaolunanenerjidənkütləviistifadə

  • Karbonuntutulmasıvəsaxlanılması

  • Dövlətyardımınınümumixətti


13: 00 -13: 30 Müzakirələr Cənab Zsolt Lengyel, Clima East Qrup Rəhbəri tərəfindən
13:30 – 14:30 Nahar fasiləsi
Bölmə 2. AB-nin İqlim Siyasəti 2050-ci ilə kimi
14:30 – 16.00 2030 Çərçivəsivə 2050 YolXəritəsi– azkarbonludünyayaçağırışüçünhazırlıq, Mr Sanjeev Kumar, İqlimSiyasətiEksperti, Change Partnership təşkilatı, Belçika

 • 2050-ci ildərəqabətliazkarbonluiqtisadiyyataistiqamətlənənYolXəritəsiüçünKomissiyanınTəklifi

 • Green Paper: iqlimvəenerjisiyasətləriüçün2030 Çərçivəsi

 • AB-ninbirneçəillikmaliyyəçərçivəsi 2014-2020; iqlimtədbirlərininenerji, nəqliyyat, kəndtəsərrüfatıvədigərsiyasətsektorlarınaistiqamətlənməsi

 • Müzakirələr


16:00 – 16:30 kofefasiləsi
16:00 – 18:00 Tərəfdaş Ölkə üçün AB-nin iqlim siyasətlərindən öyrənilən uyğun məlumatlarına dair plenar müzakirə, cənab Sanjeev Kumar və cənab RasimSəttarzadənin( EkologiyavəTəbiətiMühafizəSiyasətŞöbəsininMüdiri -köməyiilə

 • Siyasətlərinçətinliklərinədairdövlətsektorundanolannümayəndələrdənşərhlər[QHT-lər, vəakademiya]:

  • AB siyasətindənöyrəninənlərəmünasibətdə partner ölkəninsiyasətinkişafıüçüngözləmələr [vəhəyatakeçmə ]

  • Təşkilatlararasıəməkdaşlıqvəçağırış

 • Əsasmüzakirələr


18:00 – 18:15 1-ci Günün Yekunu və 2-ci Günün Proqramının nəzərdən keçirilməsi ,

CənabZsoltLengyel, Clima East QrupRəhbəri
18.15 - 18:45 Çayfasiləsi

2-ci GÜN: [eyni zamanda iki seminar]
9:00 Qeydiyyat vəkofe

1-ci Seminar:Adaptasiya, LULUCF (torpaqdanistifadə, torpaqdanistifadənindəyişdirilməsivəmeşəçilik (TİTİDM), vəKəndTəsərrüfatı

Seminara sədrlik edir Prof.Anatoliy Shvidenko, Tətbiqi Sistem Analizi üzrə Beynəlxalq İnstitut və İsa Əliyev, BMT-nin Milli Əlaqəndiricisi

1-ci Sessiya: İqlim dəyişmələrinə Adaptasiya

9:00 – 11:00 Adaptasiya– AB bu işi necə edir, Cənab Zsolt Lengyel, Clima East Qrup

Rəhbəri

 • Adaptasiya üzrə 2007 Yaşıl Jurnal (Green Paper) və 2009 AğJurnal (White Paper) “İqlimDəyişmələrinəAdaptasiya: Avropacərcivətədbirlərproqramınadoğru”

  • AB Strateji Adaptasiya üzrə İqlim Dəyişilmələrinin paketi:
  • AB Strateji Adaptasiya üzrə İqlim Dəyişilmələri

  • Adaptasiyastrategiyasıüzrəinkişaftəlimatları
Müzakirələr


11:00 – 11.30 Kofe fasiləsi


11:30- 11:45 Adaptasiya prioritetləri FLEG II və Clima East layihəsi,Azer Garayev Azərbaycanda FLEG II dövlət proqramlarının məsləhətçisi

11:45-13:00 Adaptasiya prioritetləri milli siyasət səviyyəsinə necə köçürülmüşdir?Asif Verdiyev –Milli Hidrometereologiya Departamentın Proqnozlar

bürosunun rəhbər müavini
Müzakirələr
13.00 – 14.00 Nahar fasiləsi
Sessiya 2: LULUCF, Kənd təssərüfatı və iqlim siyasət: AB yanaşma
14:00 – 14:30 BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) Clima East layıhəsi çərçivəsində Azərbaycanda ekosisteməsaslı pilot layihə yanaşması – EltekinOmarov, ClimaEastlayihəsiçərçivəsində pilot layihə, BMTİP

14:30-16:00 AB-da və ClimaEast regionunda torpaqdan isitifadə və meşə sektoru, DI Florian Kraxner,Proqram rəhbərinin müavini, və Prof. Anatoliy Shvidenko, Elmi işçi,Ekosistemın xidməti və idarəedilməsi,Tətbiqi Sistemlərin Təhlili üzrə Beynəlxalq İnstitutu


 • AB –nınLULUCF sector və Clima East regionFlorian Kraxner

 • KP qaydaları və LULUCF – DI Florian Kraxner

Milli qiymətləndirmələrin təkmilləşdirilməsi və Clima East region LULUCF sektorunda hesabat yolları – AnatoliyShvidenko

16:00 – 16:30 Kofe

16:30 – 17:30 AB-da və ClimaEast regionunda torpaqdan isitifadə və meşə sektoru– davam edir • Üzv ölkələrdə meşə idarə edilməsi və iqlim tədbirləri (TematikTəhqiqat) – Prof. Anatoly Shvidenko, TətbiqiSistemiAnaliziüzrəBeynəlxalqİnstitut

 • ClimaEastlayihəsiərazisində, LULUCF (TİTİDM) sektorundaAdaptasiyavəYumşaltmatədbirlərininplanlaşdırılması: uyğunyanaşmalarvəmodellər – Prof. Anatoly Shvidenko, Dİ Florian Kraxner, TətbiqiSistemAnaliziüzrəBeynəlxalqİnstitut

17:30 – 18:30 Dİ Florian Kaxner və Gülmalı Suleymanov–İqlim Dəyişmələr və Ozon Mərkəzinin Direktoru– dəstəyi ilə aparılır; AB ekspertlər ivə S.Salmanov-Meşələrin İnkişafı Departamentinin şöbə müdiri– dəstəyi ilə aparılır

Azərbaycanda LULUCF (TİTİDM) sektorunda yumşaltma tədbirlərində çağırışlar və irəliyə aparan yollar.Yumşaltma adaptasiyanın digər tərəfi ola bilərmi? Uğurlu yumşaltma tədbirləri üçün hansı minimal adaptasiya standartları olmalıdır?
18:30 – 18:45 Görüşün yekunu, sədrlər

Tədbir 2: Emissiyaların monitorinqi. Bərpaolunan Enerji və Enerji Səmərəliliyi

Tədbir Cənab Sanjeev Kumar (İqlim siyasəti üzrə ekspert, Change Partnership, Belçika)Sessiya1 -Enerji səmərəliliyi

9:00 – 11:00 Enerji Səmərəliliyi–siyasət və AB-nin İqlim Dəyişmələri üzrə siyasətinə inteqrasiya,CənabSanjeev Kumar və Rauf Rzayev Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Agentliyin (ABEMDA)İnvestisiyalar və Layihələrin İdarəedilməsi Departamentinin director müavini)


 • EnerjiSəmərəliliyi: AB siyasəti və qanunvericilik

 • Üzv ölkələrində icra edilməsi

 • Azərbaycanda enerji səmərəliliyi siyasəti

 • Müzakirələr


11:00– 11:30 Kofe fasiləsi
11:30 – 13:00 AB-ində bərpa olunan enerji siyasəti: 2009/28/ECdirektivi, bərpa olunan enerji üzrə milli strategiyalara uyğunlaşdırma və öyrənilmişdərslər Cənab Sanjeev Kumar,


 • AB-in də bərpa olunan enerji üzrə siyasət

 • Bərpa olunan enerji üzrə qanunvericilik

 • Üzv ölkələrdə bərpa olunan enerjidən istifadə. Nümunə məşğələ - Polşa

 • Bərpa olunan enerji texnologiyaları

 • Müzakirələr

13.00 – 14.00 Nahar fasiləsi

Sessiya 2 -AB-ində emissiyaların monitorinqi (İstilik effekti verən qazların inventarizasiyası, inventarizasiya üzrə milli hesabatvermə)

14:00 – 16.00 Monitorinq mexanizminə ümumi baxış (Monitorinq Mexanizmi üzrə qərar 280/2004/EC) və onun icra təminatı,Cənab Jaap Bousema, Baş məsləhətçi, Niderlandın Emissiyalar üzrə Məsul Təşkilatı


 • AB-də İstilik effekti verən qazların inventarizasiyası üzrə əsaslar (UNFCCC və Kiyoto protokolu)

 • AB-də İstilik effekti verən qazların monitorinq mexanizmi (280/2004/EC)

 • AB-dəicratəminatları (2005/166/EC)

 • AB-nin emissiyaların qeydiyyatı sistemində monitoring vəhesabatvermə

 • Emissiyalarınqeydiyyatısistemindəemissyalarıverifikasıyasıvəverifikasiyaedənlərinakkreditasiyası

 • Üzv ölkələrdə (nümunəkimiNiderland) MRV tələblərininicrası

 • Müzakirələr

16:00– 16:30 Çay fasiləsi
16.30– 18:00 Panel Diskussiyası Cənab Roman Babut və Rauf RzayevAlternativ vəBərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Agentliyin (ABEMDA)İnvestisiyalarvə Layihələrin İdarəedilməsi Departamentinin director müavini) tərəfindən,Cənab Marzena Chodor və Jaap Bousema, və cənab MəhərrəmMehtiyevin – ARDNŞ-nin Elm vəTexnologiya şöbəsinin müdiriiştirakıilə

ClimaEast regionun LULUCF sektorunda– Anatoly Shvidenko 15:00 – 15:30 çayfasiləsi 15:30 –s. Azərbaycan üçün hansı aspektlər faydalı ola bilər?
18:00 – 18:15 Görüşün yekunu, İclasın sədri


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə