Ab’den f‹nansman olanaklariYüklə 446,19 Kb.

səhifə1/15
tarix06.10.2018
ölçüsü446,19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


F‹NANSMANDA

YEN‹ OLANAKLARAB’DEN

F‹NANSMAN

OLANAKLARI

S‹NAN ÜLGEN“G‹R‹fi‹M

SERMAYES‹”

SEYMUR TARI

F‹NANSMANDA YYEN‹

OLANAKLAR

4

Capital ve   Yatırım i birli i ilegerçekle tirilen toplantıların

üçüncüsünde “Alternatif Finansman“

yöntemleri her yönüyde tartı ıldı.

AVRUPA B


B‹RL‹⁄‹’NDEN

F‹NANSMAN O

OLANAKLARI

28

AB Danı manlık’tan Sinan Ülgen,Avrupa Birli i’nin sundu u finansman

imkanlarını Geni  Açı için yazdı.

G‹R‹fi‹M SSERMAYES‹

ROKET YYAKITI M

MI?

30

TurkvenYönetim Kurulu Üyesi SeymurTarı, giri im sermayesi olanaklarını ve

Türkiye’deki faaliyetlerini anlattı,

giri imciler için önemli bilgiler verdi. 

TÜRK‹YEDEK‹ ““ALTERNAT‹F

F‹NANSMAN A

ARAÇLARININ”

PROF‹L‹

32

‹Ç‹NDEK‹LERaynaklar›m›z yeterli olmad›¤› için...” diye bafllar pek çok konuflma. Kamuda, yeterli

hizmet götürülememesinin, özel sektörde ise yeterli geliflme ve büyüme

sa¤lanamamas›n›n, rekabet gücünü art›ramaman›n gerekçesi olarak gösterilir kaynak k›tl›¤›...

Ülkemizde flirketlerin finansman ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› söz konusu oldu¤unda ço¤u zaman

geleneksel yöntemler akla gelir. Ticari bankac›l›kta kredi, finansal kiralama, yat›r›m bankac›l›¤›nda

halka arz gibi...

Oysa, flirketlerin finansman ihtiyaçlar›n› karfl›layabilece¤i alanlar oldukça genifl. Hem ulusal hem

de uluslararas› ölçekte, bu ihtiyaçlara yönelik çok çeflitli finansal

enstrümanlar ve yöntemler söz konusu. ‹fl Yat›r›m ve Capital

Dergisi olarak, bu konuda ülkemizde ciddi bir bilgi eksikli¤i

oldu¤u ortak tespitimizden hareketle, Genifl Aç›’n›n üçüncü

say›s›n› bu konuya ay›rmaya karar verdik. 

Geleneksel yöntemlerin ötesinde, ancak çok az kifli ve

kurulufl taraf›ndan bilinen alternatif finansman kaynaklar› ve

yöntemleri hakk›nda bir çal›flma yapmak istedik. Belki bu

sayede flirketler, bak›fl aç›lar›n› geniflletip projelerinde en uygun finansman yöntemini kullanabilme

flans›na sahip olacaklard›r. 

Gelecek say›da, yeni bir konuda buluflmak üzere...

‹lhami K

Koç


‹fl Y

Yat›r›m G

Genel M

Müdürü


Alternatif

mutlaka vard›r!Yönetim

Genel Yay›n Direktörü    Muhittin Sirer

Sat›fl Direktörü    Orhan Taªk n

Finans Direktörü    O¤uz Koban

Üretim Direktörü    Servet Kavaso¤lu

‹fl Gelifltirme Direktörü    Ahmet Bu¤dayc›

Teknik Müdür    Sinan Dinçsoy

Marka Müdürü    Didem Alak›n

Hürriyet Medya Towers 34212  Güneflli-‹STANBULTel 0 212  410 32 28     Faks 0 212 410 32 27

Do¤an Burda Rizzoli 

Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.fi

Reklam

Grup Baflkan›   Elif Erül 

Grup Baflkan Yard›mc›s›   Nil Ertan

Grup Direktörü   Funda Baykal

Sat›fl Müdürleri   Özlem Güner - Emel Sönmez

Teknik Müdür Nusret K›r›ml›o¤lu

Tel: 0 212 410 36 29 (2 hat) Faks: 0 212 410 36 28

Rezervasyon

Tel: 0 212 410 31 47 (3 hat)  0 212 410 31 78 (2 hat)

Faks: 0 212 410 32 10 (2 hat)

Ankara Reklam   Tel: 0 312 467 14 37/38 

‹zmir Reklam   Tel: 0 232 463 78 30

Hedef Sayfalar

Tel: 0 212 227 92 80 Faks: 0 212 236 44 39

DBR Okur Hizmetleri hatt›   Tel: 0212 478 03 00

okurhizmetleri@dbr.com.tr

DBR Abone Hizmetleri hatt›

Tel: 0212 478 03 00  Faks: 0212 410 35 12-13

abone@dbr.com.tr

Pazar hariç her gün saat 08.00-20.00 

aras›nda hizmet verilmektedir.Bask›    As›r Matbaac›l›k A.fi.   Tel: 0 212 283 84 38

Da¤›t›m   Yaysat A.fi.    Tel: 0 212 622 22 22

Capital Dergisi Do¤an Burda Rizzoli Dergi Yay›nc›l›k

ve Pazarlama A.fi taraf›ndan T.C. yasalar›na uygun

olarak yay›mlanmaktad›r. Capital Dergisi’nin isim ve

yay›n hakk› 

Do¤an Burda Rizzoli Dergi Yay›nc›l›k ve

Pazarlama A.fi’ye aittir. Dergide yay›mlanan yaz›,

foto¤raf, harita, illüstrasyon ve konular›n her hakk›

sakl›d›r. ‹zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al›nt› yap›lamaz.

c

Genel Müdür - ‹mtiyaz Sahibi   

Neslihan Tokcan

Yay›n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl

Yay›n Yönetmeni Volkan Ak

Yaz›iflleri Müdürü    Sedef Seçkin Büyük

Yaz›iflleri Müdür Yard›mc›s›    Ebru F›rat

Haber Müdürü    Belgin Bay›r Levent

Görsel Yönetmen    A. Bertu¤ Pat›r

Medya Editörü    N. Asl› Tekinay

Yaz›iflleri Editörü    Nihal Köz ‹meryüz

Haber Merkezi    Hande Demirel, 

Fadime Çoban, fieyma Öncel, 

Yasemin Balaban, Nurhan Yönezer, Asl› Ifl›k

Sayfa Yap›mc›s›   Do¤an Pektafl

Grafik   Tanju G ng r

Foto¤raflar    Gökhan Çelebi, Hüseyin Öngen

Ankara Temsilcisi    Erdal ‹pekeflen

Tel: 0 312  467 14 37-38-39‹zmir Temsilcisi    Ziynet Attila 

Tel: 0 232  463 78 30capital@dbr.com.tr

K


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə