Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярляринин


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci ilYüklə 5,36 Kb.

səhifə103/200
tarix15.11.2018
ölçüsü5,36 Kb.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
185 
Hazırlanmış yeni tərkibli kompozisiyaların fiziki-mexaniki və istilik fiziki xassələrinin öyrənilməsi 
texniki nəzarətin aparılmasına və bu oliqomerlərin tətbiq sahələrinin araşdırılmasına imkan verir. 
Nümunələr  100-180˚C  temperaturda  ara  30  dəqiqə  olmaqla  bərkidildikdən  sonra  ekstraksiya  
prosesi aparılmışdır və yüksək bərkimə dərəcəsinə əsasən optimal bərkimə rejimi seçilmişdir. 
EDO-nin  180˚C  temperaturda  90  dəq.  müddətində  bərkimə  dərəcəsi  73.3  %    olmuşdur.  Həmin 
şəraitdə  doldurulmuş  EDO-nin  bərkimə  dərəcəsi  92.2  %  olmuşdur.  Bərkidici  əlavə  edilən nümunələrdə 
doldurulmuş  EDO-nin  bərkimə  prosesi  180˚C  temperaturda  60  dəq.  müddətində  başa  çatmışdır  və 
bərkimə dərəcəsi bu şəraitdə 93.2 % olmuşdur. 
 
POLĠVĠNĠLXLORĠD ƏSASINDA KOMPOZĠSĠYALARIN HAZIRLANMASI 
 
Adgözəlova N.F. 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
 
Polivinilxlorid polietilendən sonra öz istifadə sahəsinə görə ikinci yer tutur. 
Polivinilxloridin istifadə sahəsini genişləndirmək və yüksək fiziki – mexaniki xassəli məmulatların 
emalı üçün polivinilxlorid əsasında kompozisiyaların hazırlanması ən aktual məsələdir. 
Bu işin əsas məqsədi polivinilxlorid əsasında hazırlanan məmulatların maya dəyərini aşağı salmaq, 
məmulatın istiyə və soyuğa davamlılığını habelə onların istifadə sahələrini genişləndirmək məqsədilə onu 
butadien nitril kauçuku, təbaşir, yeni mineral doldurucu istifadə etməklə kompozisiya almaqdır. 
Polivinilxlorid  əsasında  kompozisiya  vərdənədə  hazırlanmışdır.  Vərdənədə  polivinilxloridə  ardıcıl 
olaraq  butadien  nitril  kauçuku,  yeni  mineral  doldurucu,  fenol  formaldehid  oliqomeri  əlavə  olunaraq 
bircinsli sistem alınmışdır. 
Kompozisiya aşağıdakı resept üzrə hazırlanmışdır: 
Ġnqredientlər 
Kütlə.h. 
PVX 
100 
SKN-40 
10 
Yeni mineral doldurucu 
20 
FFO 

Vərdənədə  kompozisiya  müxtəlif  tempraturlarda  hazırlanmışdır.  100
o
C  –  də  vərdənədə  hazırlanan 
PVX əsaslı kompozisiyanın plastikləşmə sürəti təyin olunmuşdur. Alınan nəticə şəkil 1 – də verilmişdir. 
 
 
 
 
 
Şəkil 1. Vərdənədə PVX – nın plastikləşdirilən zaman plastikləşdirilmə sürətinin tempraturdan asılılığı 
 
Vərdənədə  PVX  əsasında  kompozisiyanın  hazırlanması  zamanı  adi  mexaniki  destruksiya  prosesi 
gedir. Buna görə də qarışma prosesini ən çoxu 50
o
C – də aparmaq lazımdır. 
PVX əsasında hazırlanmış kompozisiyanın ərintisinin axma göstəricisi tədqiq olunmuşdur. 
     
P
VX

in pl
asti
kl
əşdirm
ə 
sür
əti
 
0           25            50           100                           T 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
186 
Müxtəlif  sürüşmə  gərginliklərinin  təsirindən  kompozisiyaların  effektiv  özlülüyünün  kompozisiya 
qarışığında doldurucunun miqdarından asılılığı öyrənilmişdir (şəkil 2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,7 

10 
15 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 2. Müxtəlif sürüşmə gərginliklərinin təsirindən kompozisiyaların effektiv özlülüyünün  
qarışıqda doldurucunun miqdarından asılılığı 
 
1 – 5,603 ∙ 10
4
 Pa; 2 – 8,1576 ∙ 10
4
 Pa; 3 – 10,5336 ∙ 10
4
 Pa; 4 – 13,7617 ∙ 10
4
 Pa. 
Şəkildən  göründüyü  kimi  qarışıqda  doldurucunun    miqdarı  artdıqca  kompozisiyanın  effektiv 
özlülüyü artır. 
PVX  əsasında  alınmış  yeni  xassəli  kompozisiyanın  tətbiq  sahələri  araşdırılır.  Bu  sahədə  işlərimiz 
davam edir. 
 
NEFT TURġULARININ  HALOGENLĠ SPĠRTLƏRLƏ  BĠRBAġA  EFĠRLƏġMƏ 
REAKSĠYALARININ TƏDQĠQĠ 
 
Rəhimov  N.A. 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
 
Neft  turşularının mürəkkəb efirlərinin geniş tətbiq sahələrinə plastifikator, modifikator, innhibitor, 
səthi  aktiv  xassə  və  s.  malik  olduğunu  nəzərə  alaraq,  onların  sintezi  böyük  maraq  doğurur.  Neft 
turşularının efirlərini almadan öncə neft turşuları fraksiyalardan (kerosin, qazoyl və yağ fraksiyalardan) 
ayrılır, sonra müxtəlif qarışıqlardan, o cümlədən fenol, qətran, neytral karbohidrogenlər, sabunlaşmayan 
hissədən ― Spiç – Xonik‖ üsuluna əsasən qələviləşdirməklə təmizlənir. 96-98 kütlə % təmizliklə ayrılmış 
neft turşuları əsasında mürəkkəb efirlər müxtəlif üsullar ilə alınmışdır : 
― neft turşularının müxtəlif halogenli spirtlərlə qarşılıqlı təsir reaksiyası  
― neft turşularının xloranhidridlərinin halogenli spirtlər ilə 
― naftenatların halogenli spirtlər ilə qarşılıqlı təsir reaksiyası ilə alınmışdır . 
Neft  turşuları  həm  birli,  həm  də  ikili  spirtlər  ilə  turş  katalizatorlar  iştirakında  mürəkkəb  efirlər 
alınmışdır. 
log, Pa 
sa
n
 
Doldurucunun miqdarı, k.h.
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə