Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярляринин


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci ilYüklə 8,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə121/200
tarix15.11.2018
ölçüsü8,01 Mb.
#79784
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
222 

Gəncə-78 
Ləpə yarpaqlar fazasında 
42 
67 
120 
 
 
Birinci həqiqi yarpaq dövründə 
39 
64 
115 
İkinci həqiqi yarpaq dövründə 
35 
62 
112 

Gəncə-110 
Ləpə yarpaqlar fazasında 
37 
58 
107 
 
 
Birinci həqiqi yarpaq dövründə 
35 
54 
104 
İkinci həqiqi yarpaq dövründə 
31 
49 
99 
 
C
ə
dv
ə
ld
ən  göründüyü  kimi  digə
r  aqrotexniki  t
ə
dbirl
ə
rl
ə
 
yanaşı,  seyrə
ltm
ə
 
müddə
tl
ərinin pambıq bitkisinin müxtəlif inkişaf fazalarında əsas gövdənin hündürlüyünə
 
t
əsiri müxtəlif olmuşdur. Belə
 ki, G
ə
nc
ə
-2 sortunda seyr
ə
ltm
ə
 l
ə
p
ə
 yarpaqlar 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
 
fazasında  aparılan  variantda    əsas  gövdənin  hündürlüyü  qönçə
l
ə
m
ə
d
ə
  38  sm.  
çiçə
kl
ə
m
ə
d
ə
  68  sm  v
ə
 
yetişmə
d
ə
 
118  sm  olmuşdur.  Birinci  hə
qiqi  yarpaqlar 
ə
m
ə
l
ə
 
g
ə
ldikd
ə
 seyr
ə
ltm
ə
 
aparıldıqda həmin göstə
ricil
ə
r  36; 65 v
ə
 118 sm, ikinci yarpaq 
ə
m
ə
l
ə
 
g
ə
lm
ə
 
fazasında  seyrə
ltm
ə
 
aparıldıqda  isə
  34;  65  v
ə
 
110  sm  olmuşdur.  Aydın  olur  ki, 
pambıq  bitkisində
  seyr
ə
ltm
ə
  n
ə
  q
ə
d
ə
r  tez  y
əni  optimal  müddə
td
ə
 
aparılsa,  bitki  bir  o 
q
ə
d
ər yaxşı inkişaf etmiş olur. Gə
nc
ə
-
2 sortunda qeyd olunan qanunauyğunluqlar digə

sor
tlarda da öz əksini tapmışdır.
 
Sortların  morfoloji  və
 
bioloji  xüsusiyyə
tl
ə
rind
ən  asılı  olaraq  mühit  amillə
rin
ə
 
münasibə
ti d
ə
 
müxtə
lif olur. Bitkid
ə
 ged
ə
n prosesl
ə
rin tezl
əşmə
si, boy v
ə
 
inkişafın sürə
ti, 
üzvi  maddə
l
ərin  toplanma  sürə
ti  temperatur  vasit
ə
sil
ə
 
müə
yy
ə
n  edilir.  Boy  v
ə
 
inkişaf 
üçün çiyidin cücə
rm
ə
sini d
ə
 
ə
lav
ə
 etm
ə
kl
ə
 optimal temperatur 25-0
0
 
sayılır.
 
Dig
ə
r  aqrotexniki  t
ə
dbirl
ə
rl
ə
 
yanaşı  seyrə
ltm
ə
 
müddə
tl
ərinin  pambıq  bitkisinin 
h
əyatında  çox  böyük  rol  oynayır.  Məhsuldarlığın  artmasında  və
  s.  lifin  keyfiyy
ə
tinin 
yüksə
ldilm
ə
sind
ə
  seyr
ə
ltm
ə
 
müddə
tl
ərinin    düzgün  nizamlanması  vacib  mə
s
ə
l
ə
dir. 
Sah
ə
d
ə
  bitki  n
ə
  q
ə
d
ər  çox  olsa,  yuvalarda  düzgün  yerləşdirilsə
  v
ə
 
optimal  müddə
td
ə
 
seyr
ə
ltm
ə
 
aparılsa məhsuldarlıq da bir o qə
d
ər  çox olar
 
 [2].
 
Pambıqçılıqda  meydana  çıxan  çətinliklərin  aradan  qaldırılmasında  genetika,  seleksiya  və 
toxumçuluq elmlərinin payı daha çoxdur. Aqrobiologiyanın köməyi ilə qiymətli pambıq sortlarının əldə 
edilməsinin  və  həmin  sortların  pambıq  əkilən  bölgələrdə  müqayisəli  öyrənilməsinin  böyük  əhəmiyyəti 
vardır. 
Pambıq  sortlarını  hər  hansı  bir  təbii  iqlim  zonasında  müqayisəli  öyrənilərək  bioloji  və  morfoloji 
xüsusiyyətləri  aydınlaşdırıldıqdan  sonra  üstünlük  təşkil  edəni  seçib  fermer  təsərrüfatlarında  əkilməsini 
təklif etməkdən ibarətdir. 
Bizim də məqsədimiz bir neçə məhsuldar sortu eyni sahədə əkərək, müxtəlif seyrəltmə müddətləri 
zəminində  müqayisəli  öyrənməkdir.  Əgər  tətbiq 
edil
ə

aqrotexnikanın  təsirindən  sortun  məhsuldarlığı 
digərlərinə nisbətən 5-6 sen ha artırsa, bu hər hektardan 200 manata yaxın xalis gəlir deməkdir. 
Yuxarıda  qeyd  olunanlarla  bərabər  əsasən  məqsədimiz  pambıqçı  fermerlərə  məhsuldar  və 
keyfiyyətli sortlar əkərkən hektarda nə qədər bitki saxlamağın və optimal müddətdə aparılan seyrəltmənin 
üstünlüklərini öyrənməkdən ibarətdir. 
 
 
GÜBRƏ NORMALARININ PAMBIQ SORTLARINDA QOZALARIN SAYINA VƏ BĠR 
QOZADAN ÇIXAN PAMBIĞIN ÇƏKĠSĠNĠN  TƏSĠRĠ 
 
Beybutova A.A. 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 
Ölkəmizin  əkinə  yararlı  torpaq  ehtiyatı  olduqca  məhduddur.  Torpağa  ana  torpaq  deyirik.  Ana 
doğma körpəsini döşündən süd verərək öz qoynunda bəslədiyi kimi torpaq da bizi yedizdirir, geyindirir və 
öz qoynunda böyüdür. 
Kənd  təsərrüfatı  bitkilərindən  yüksək  məhsul  alınması  intensiv  əkinçiliyin  qarşısında  duran  əsas 
məsələdir.  Bu  məsələnin  həllində  kənd  təsərrüfatı  bitkilərinin  gübrələnməsi  əsas  amildir.  Azot  bitkinin Yüklə 8,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   200
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə