Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярляринин


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci ilYüklə 5,36 Kb.

səhifə156/200
tarix15.11.2018
ölçüsü5,36 Kb.
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
290 
sair  ağaclardan  ibarət  olan  yaşıllıqların  məhv  edilməsi  hallarına,  yarımadanın  seysmik,  təbii  və 
ekoloji şəraiti nəzərə alınmadan antropogen təzyiqin artırılmasına diqqətin zəifliyi
-
 
Abşeronda  qrunt  sularının  səviyyəsinin  qarşısının  alınması  üçün  su  quyularından  geniş  istifadə 
edilməməsi; 
-
 
Yarımadanın meşəsiz olması; 
-
 
Avtobus dayanacaqları ətrafında salınmış yaşıllıqların sıradan çıxması; 
-
 
Süni yollarla salınmış meşələrin, yaşıllıqların, park və xiyabanların, yol kənari ağacların lazımi 
səviyyədə qorunmaması; 
-
 
Abşeronda 2500-dən az olmayan sənaye və digər təsərrüfat müəssisələrinin mövcudluğu
-
 
Yarımadanın xüsusilə kimyəvi çöküntülərlə cirkləndiriiməsi; 
-
 
Sənaye və təsərrüfat müəssisələrinin ifrat dərəcədə konsentrasiyası və s. 
Abşeron  yarımadasında  təbii-ekoloji  tarazlığı  bərpa  və  yaxşılaşdırmaq  üçün  lazımi  tədbirlər 
görülməlidir.  Beləki,  ayrı-ayrı  nazirliklərin,  komitə  və  birliklərin,  təbii  şəraitə  uyğun  olmayan  istehsal 
sahələrinin ayrı-ayrı şəhər və regionlarda yerləşdirilməsi gərəkli sayılır. Eyni zamanda, Abşeronun ekoloji 
böhrandan canını qurtarması üçün ölkənin paytaxtını Gəncə şəhərinə keçirmək pis olmazdır və ya ölkəni 
2 paytaxtlı dövlətə keçirmək hər cür inkişafa kömək etmiş olardı. 
Deyilənlərlə  yanaşı,  insanların  əmək  fəaliyyətləri  ilə  yaradılmış  və  yaradılması  nəzərdə  tutulan 
məhsuldar qüvvələr öz qanunauyğunluğuna, prinsip və amillərinə əsasən yerləşdirilsə təbii-ekoloji durum 
öz ilkin formasını saxlamış olardı. 
 
 
СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА  ЗАНЯТОГО  НАСЕЛЕНИЯ  В  АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
Исмайлова Н.Р.  
Азербайджанский государственный экономический университет 
 
Под  термином  социальная  защита  подразумевается  совокупность  разных  мер,  которые 
осуществляются  государством,  обществом,  корпорациями,  общественными  организациями 
которые обеспечивают защиту гражданам от различных социальных угроз. Социальная защита в 
широком  смысле  этого  слова  означает  деятельность  государства  и  общественных  организаций, 
реализующие  цели  и  задачи  социальной  политики,  совокупности  законодательно  закрепленных 
экономических,  правовых  и  социальных  гарантий,  которые  обеспечивают  каждому  гражданину 
соблюдение  определенных  социальных  прав,  а  также  обеспечение  достойного  уровня  жизни, 
которое  необходимо  для  воспроизводства  и  развития  каждой  личности.  В  узком  же  смысле 
социальная  защита  это  ряд  целенаправленных  мероприятий  экономического,  правового  и 
организационного 
характера 
с 
целью 
материальной 
поддержки 
населения. 
Под 
институционализацией понимается процесс стандартизации и формализации социальных связей и 
отношений. Образование социальных институтов в обществе исходит из потребности общества в 
специальном  регулировании  в  области  социальных  отношений  и  связей.  Социальные  институты 
образуются  с  помощью  социальных  связей  взаимодействия  и  отношения  определенных 
индивидов,  социальных  групп  и  других  единений  и  призваны  организовать  их  общую 
деятельность для того чтобы удовлетворить те или другие социальные потребности. Всестороннее 
развитие  человека,  направление  государства  на  достижение  более  высоких  целей  регулируется 
независимыми  правами  Конституции  Азербайджанской  Республики.  Государственная  служба 
социального  обеспечения  при  Министерстве  труда  и  Социальной  Защиты  населения 
Азербайджанской  Республики  является  органом  исполнительной  власти,  который  реализует 
мероприятия по социальной защите наиболее уязвимых слоев населения, пожилых людей, матерей 
одиночек, людей нуждающихся в социальной поддержке. Ею руководит начальник, назначаемый 
и  устраняемый  от  должности  министром  Труда  и  Социальной  Защиты  Населения 
Азербайджанской  Республики.  Три  заместителя  начальника  Службы  назначаются  и 
освобождаются  от  должности  министром  Труда  и  Социальной  Защиты  Населения  на  основе 
заявления  начальника  Службы.  В  реализации  своих  программ  Служба  руководствуется 
Конституцией  Азербайджанской  Республики,  законами,  указами  и  постановлениями  президента 
Азербайджанской  Республики,  решениями  и  распоряжениями  Кабинета  Министров 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
291 
Азербайджанской 
Республики, 
международными 
договорами 
в 
которых 
участвует 
Азербайджанская Республика, Положением Министерства Труда и социальной защиты населения 
Азербайджанской Республики, указами и распоряжениями министра Труда и социальной защиты 
населения  Азербайджанской  Республики.  У  Государственной  службы  Социального  обеспечения 
имеется  независимый баланс,  казна  и  банковский  счет,  печать, штампы,  бланки  с  изображением 
герба Азербайджанской Республики. Она помогает государству в осуществлении государственной 
политики  в  области  социального  обеспечения,  а  именно:  выплачивает  ежемесячные  пособия, 
людям, временно потерявшим работу или потерявшим здоровье в связи с несчастным случаем на 
рабочем  месте,  членам  семьи  погибшего  на  рабочем  месте,  организует  деятельность  служб  и 
учреждений,  которые  оказывают  социально-бытовые  услуги  одиноким,  инвалидам,  пожилым, 
наиболее  уязвимым  слоям  населения,  которые  нуждаются  в  социальной  защите.  Действуя  по 
законодательству,  Государственная  служба  социального  обеспечения  осуществляет  выплату 
адресной  социальной  помощи  нуждающимся  семьям,  контролирует  назначение  и  выплату 
социальных  пособий  за  счет  средств  государственного  бюджета.  В  централизованную  систему 
социального обеспечения входит: аппарат Службы, дома-интернаты, городские, районные центры 
социальной  защиты,  пансионаты,  центры  социальной  адаптации  для  лиц,  освободившихся  от 
тюремного  заключения,  центры  помощи  жертвам  пострадавшим,  от  торговли  людьми, 
специальные  учреждения  социальной  реабилитации  для  несовершеннолетних,  социальные 
приюты.  В  структуру  Службы  входит  хозяйственный  и  финансовый  отдел,  общий  отдел,  сектор 
бухгалтерского  учета,  хозяйственный  сектор,  а  также  сектор  по  работе  с  документами.  По 
статистике МВД Азербайджана, на сегодняшний день в стране насчитывается 65 "уличных детей". 
Согласно  совместным  с  UNICEF  исследованиям,  проведѐнным  в  2010  году,  в  стране 
насчитывается более 400 подобных детей. Реальное их число трудно назвать, процесс регистрации 
этих детей очень сложен, а иногда и невозможен. Эти дома позволят вести также статистику лиц 
без  определенного  места  жительства,  а  также  выявить  все  их  проблемы.  Для  решения  проблем 
брошенных  детей,  обеспечения  их  образования,  поддержки  их  интеграции  в  общество,  для 
оказания  медицинской,  юридической  и  социальной  помощи  в  настоящее  время  строится  Центр 
реабилитации  и  социальный  приют  для  брошенных  детей.  В  рамках  совместного  с  Всемирным 
банком  (ВБ)  проекта  по  развитию  социальной  защиты  в  Азербайджане  завершился  тендер  на 
определение компании, которая подготовит модель дальнейшего развития пенсионной страховой 
системы страны. Пять или шесть компаний представили свои тендерные предложения. Тендерная 
комиссия,  в  которую  входят  представители  фонда,  Министерства  экономического  развития  и 
Министерства  финансов,  рассматривают  эти  предложения,  и  победитель  определится  в 
ближайшие несколько дней. 
Этот  проект  финансируется  за  счет  кредита  банков  и  предусматривает  проведение  всех 
актуальных  расчетов  и  последующее  определение  основных  параметров  развития  пенсионной 
страховой системы Азербайджана после 2015 года.  
Государственный  фонд  своими  силами  пытался  провести  такие  расчеты,  однако  было 
недостаточное  количество  компонентов,  которые  были  использованы  для  создания  социальной 
модели. Поэтому сегодня есть необходимость в создании более детализированной и отражающей 
в себе больше факторов модели.  
В рамках проекта стоимостью 1,1 миллиона долларов, финансируемого Агентством США по 
торговле  и  развитию  (USTDA),  американская  компания  Overture  Financial  Ltd  уже  представила 
первоначальный  вариант  такой  модели.(―AZƏRBAYCAN  2020:  GƏLƏCƏYƏ  BAXIŞ‖  İNKİŞAF 
KONSEPSİYASI ) 
Главная  задача  сегодня  -  увеличение  числа  зарегистрированных  в  пенсионной  страховой 
системе лиц, выплачивающих страховые взносы. 
Это  позволит  понизить  число  неформального  сектора.  Актуарные  расчеты  покажут,  какие 
дополнительные возможности появятся у нас с увеличением их числа на пять процентов. 
Подписание  кредитного  соглашения  между  Всемирным  банком  и  правительством 
Азербайджана  по  проекту  "Развитие  социальной  защиты  в  Азербайджане"  стоимостью  54,6 
миллиона долларов состоялось в ноябре 2008 года. Для финансирования проекта Всемирный Банк 
предоставил 26,7 миллиона долларов на условиях Международной ассоциации развития (35 лет с 
льготным периодом в 10 лет и по 0,75 процента годовых). 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə