Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярляринин


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci ilYüklə 8,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə195/200
tarix15.11.2018
ölçüsü8,01 Mb.
#79784
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
366 
26.  Şirəliyev  E.Q.  Temperatur  tənzimləyən  qurğunun  informasiya  xarakteristikasının  
tədqiqi...... 
30 
27.  Verdiyev A.V. Eleqaz komplekt paylayıcı qurğular (EKPQ)....................................................   31 
28.  Həsənzadə 
M.E. 
İES 
xüsusi 
sərfiyyat 
elektrik 
təchizat 
sxemlərinin 
tədqiqi...............................  
32 
29.  Mənsimov E.K. Sənqəçal ES-də ikinci resursların tədqiqi........................................................   33 
30.  Алиева С.А. Исследование режимов работы высоковольтных сетей по напряжению и 
мощности..................................................................................................................................   
 
33 
31.  Османов В.Ш. Разработка и исследование частотно-регулируемого  электропривода 
станка-
качалки...........................................................................................................................  
 
34 
II BÖLMƏ 
RĠYAZĠYYAT 
 
1. 
Abbasova L.Ə. Volter-Fredholm tənliyinin ardıcıl yaxınlaşma üsulu ilə həlli........................   36 
2. 
Məmmədova S.Ş. Mayenin burulğanlı hərəkəti.......................................................................  37 
3. 
Abdulova R.E. Majorant funksiyanın hesablanması................................................................   39 
4. 
Quluzadə G.Ş. Dirixle məsələsinin sonlu fərqlər üsulu ilə həlli..............................................   40 
5. 
Osmanzadə H.N. Nazik lay yaxınlaşmasında Nave-Stoks tənlikləri.......................................   42 
6. 
Məmmədova R.R. Diferensial tənliyin fərqlər üsulu ilə aproksimasiya edilməsi.................. 
44 
7. 
Niftəliyeva T.R. Sadə diffuziya tənliyi üçün qoşma tənlikləri...............................................  
45 
8. 
Orucova Ü.Q. Ən yaxşı yaxınlaşmalar................................................................................. 
46 
9. 
Мурадова  А.А.  Об  одном  подходе  к  аппроксимации  унимодальных  функций 
принадлежности...................................................................................................................  
 
48 
10.  İsmayılova  M.V.  Blok  strukturlu  ayrılmamış  sərhəd  şərtlərinə  malik  diferensial  tənliklər 
sisteminin ədədi həll alqoritminin işlənməsi.........................................................................  
 
49 
11.  Zamanov  N.M.  Gecikən  arqumentli  toplanmış  parametrli  sistemin  optimal  idarəsinin 
sintezi məsələsi....................................................................................................................... 
 
50 
12.  Cəfərova  F.Q.  Çoxnöqtəli  bölünməyən  şərtli  bir  optimal  idarəedilmə  məsələsinin  ədədi 
həlli........................................................................................................................................ 
 
50 
13.  Yusubova Ə.İ. İstilikkeçirmə tənliyi üçün qeyri-bircins sərhəd məsələsinin həlli.................  
51 
14.  İsmayılova Q.N. İnteqral çevirmələri və onların əlaqəsi........................................................ 
52 
15.  İsayeva  A.M.  Modulyar  dinamik  sistemlər  üçün  terminal  keyfiyyət  funksionallı  optimal 
idarəetmə məsələsində zəruri optimallıq şərti........................................................................  
 
53 
16.  Məstalızadə  M.V.  İkitərtibli  xətti  adi  diferensial  tənliklə  təsvir  olunan  sistemlər  üçün 
Lions  funksionallı  tipli  keyfiyyət  meyarlı  optimal  idarəetmə  məsələsinin    korrektliyinin 
tədqiqi.....................................................................................................................................  
 
 
55 
17.  Nuşirəvanlı A.R. Gecikən arqumentli diferensial tənliyin periodik həlli haqqında................  
56 
18.  Feyziyeva R.İ. Qeyri-klassik sərhəd  şərtli xətti hiperbolik tənliyin həlli haqqında ...............   57 
19.  Abdullayeva İ.Ə. Bir ölçülü parabolik tip tənliklə təsvir olunan sistemlər üçün  
hərəkət edən optimal idarəetmə məsələsi.................................................................................  
 
59 
20.  Əsədov X.A. Qursa sərhəd şərtli qeyri-xətti hiperbolik tənliklər sistemi ilə təsvir olunan  
bir sinif pilləvari idarəetmə məsələsində Pontryaginin maksimum prinsipi mənada  
zəruri optimallıq şərti................................................................................................................ 
 
 
59 
21.   Bayramova A.A. Paylanmış parametrli sitemlərdə hevisayd funksiyaları sinfindən  
olan idarəetmələr üçün idarəetmə üçün idarəetmə məsələsinin tədqiqi.................................... 
 
61 
22.  Zülfüqarova A.N. Volterra fərq tənlikləri sistemi ilə təsvir olunan  proseslər üçün  
Eyler 
tənliyinin 
analoqu 
şəklində 
optimallıq 
şərtləri................................................................. 
 
63 
23  Balayeva V.T. Birtərtibli xətti adi diferensial tənliklə təsvir olunan sistemlər üçün  
Lions funksionalı tipli keyfiyyət meyarlı optimal idarəetmə məsələsinin tədqiqi....................  
 
64 
24.  Qədirli N.A. Yüksək tərtib kvazixətti elliptik tənliklə təsvir olunan idarəetmə məsələsində 
 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
367 
optimal idarətmənin varlığının tədqiqi......................................................................................   66 
25.   Bağırova N.S. Neytral tipli diferensial-fərqlərlə tənliyin həllinin 
qiymətləndirilməsi....................... ............................................................................................ 
 
68 
 
III BÖLMƏ  
MEXANĠKA 
 
1.  Teymurlu E.E. Yiv birləşmələrində yaranan çatışmamazlıqların araşdırılması..........................  69 
2.  Şirinov E.Q. Boruların yivlərinin gərilməsinin analizi................................................................  69 
3.  Şamilov F.V. Standarta uyğun çoxkomponentli mühit üçün tənliklərin qurulması....................  71 
4.  Qəhrəmanov N.Q. Boruların səthinə örtüyün adgeziyasını yoxlamaq üçün quruluşun işlənib 
hazırlanması................................................................................................................................. 
 
72 
5.  Qabulova G.Q. Sellüloz tərkibli makulaturadan ekopambığın alınması.....................................  74 
6.  Paşayev O.K. Fırlanan konstruktiv elementlərin dayanıqlığını artırmaq üçün vanna tipli filizyuma 
maşınının təkmilləşdirilməsi....................................................................................................................... 
 
76 
7.  Məmmədzadə  R.K.  Qazıma  boruların  istehsalı  prosesində  keyfiyyət  göstəricilərinin 
araşdırılması................................................................................................................................. 
 
78 
8.  Байрамова З.Г. Орнаментальная композиция и особенности ее построения......................  80 
9.  Muradlı Z.M. Təbii və süni maneələrdən boru kəmərlərinin keçirilməsi...................................  80 
10.  Məmmədova A.E. Metal məmulatların keyfiyyətinə nəzarət üsulları.........................................  82 
11.  Mərdəliyev  O.A.  Yol  hərəkətinin  təhlükəsizliyinin  təkmilləşdirilməsi  tədbirlərinin 
işlənməsi... 
83 
12.  Şirinov  N.R.  Hövsan  sahəsində  quyu  dibindən  altda  maraq  doğuran  horizontların 
dərinliklərinin qiymətləndirilməsi............................................................................................... 
 
84 
13.  Mehdiyev  N.F.  Seysmik  inversiya  ilə  Lökbatan  sahəsinin  neftli-qazlılıq  perspektivliyinin 
dəyərləndirilməsi..........................................................................................................................  
 
85 
14.  Qurbanov H.Y. Günəşli yatağında Fasilə lay dəstəsinə suvarmanın effektivliyi........................  86 
15.  Əhədzadə Ə.İ. Qırməki üstü qumlu və gilli lay dəstələrinin işlənilməsinin müqayisəli təhlili. 
(Buzovna neft yatağının timsalında)............................................................................................ 
 
86 
16.  Mürsəlova  N.Z.  Quyuların  işində  mürəkkəbləşmələrin  qarşısının  alınmasında  və  onlarla 
mübarizədə fiziki sahələrin tətbiqi...............................................................................................   
 
87 
17.  Şirəliyeva  G.Ə.  Müxtəlif  doldurucu  polimer  əsaslı  kompozisiya  meterialının  tribotexniki  
xassələrinə tədqiqi........................................................................................................................ 
 
88 
18.  Soduyev E.C. Neft-mədən avadanlıqlarının plastik kütlədə hazırlanan hissələrin keyfiyyətinin 
öyrənilməsi...................................................................................................................................   
 
89 
19.  Səməndərov T.X. Spayderin konstruksiyalarının araşdırılması..................................................  89 
20.  Nəhmətzadə T.Y. Neft və dağ sənayesində işləyən qaldırıcıların optimal layihələndirilməsi....  90 
21.  Nəcəfov Y.İ. Yükqaldırıcı maşınların təsnifatı............................................................................  91 
22.  Seyidova  N.K.  AzİNMAŞ-80  qaldırıcı  qurğusunun  gücalma  qutusunun  möhkəmliyinin 
qiymətləndirilməsi....................................................................................................................... 
 
94 
23.  Fərzəlizadə X.E. Dişli çarxlarda dişlərin abraziv yeyilmə prosesinin tədqiqi.............................  95 
24.  Əhmədzadə  T.R.  Polad  materialların  qazılma  şəraitində  yorulmaya  qarşı  möhkəmliyinin 
artırılmasının məsələlərinin tədqiqi............................................................................................. 
 
95 
25.  Оруджев 
А.М. 
Исследование 
работоспособности 
уплот-няющего 
узла 
перемешиваюшего 
устройства 
емкостных 
аппаратов............................................................ 
 
97 
26.  Kazımova S.R. Neft-kimya sənayesində istifadə olunan filtirlərin optimal səthinin seçilməsi...   97 
27.  Əsədova A.Ə. Kompressorun piston kipləndirici halqalarında gərginliklərin tədqiqi................  98 
28.  Babaxanova 
L.T. 
Quyudibi 
zonasının 
vibroitəsir 
üsulu 
ilə 
işlənməsi..........................................  
100 
 Yüklə 8,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə