Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярляринин


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci ilYüklə 5,36 Kb.

səhifə197/200
tarix15.11.2018
ölçüsü5,36 Kb.
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
369 
qurğusunun struktur sxeminin işlənməsi.....................................................................................................  127 
31.  Tanrıverdiyev E.Ə. Obyektlə əlaqə qurğusunun arxitekturası...................................................................  128 
32.  Əliyev  E.V.  Dəyişən  strukturlu  ikinci  tərtib  finit  tənzimləmə  sistemi  üçün  qiymətləndirmə 
məsələsi........................................................................................................................................ 
 
128 
33.  Səlimova  M.Y.  Avtomatlaşdırılmış  layihələndirmə  sistemində  texniki  obyektlərin 
modelləşdirilməsi və axtarışına agent texnologiyasının tətbiqi................................................... 
 
129 
34.  Daşdəmirov  S.S.  ―Küylənmiş‖  keçid  xarakteristikasına  görə  diskret  ötürmə  funksiyalarının 
avtomatik identifikasiyası............................................................................................................ 
 
130 
35.  Məmmədli  N.N.  Kommersiya  münasibətlərinin  idarəedilməsində  informasiya  sistemlərinin 
rolu............................................................................................................................................... 
 
132 
36.  Turan Abdürrauf Mehmet Salih.,Oktay Cüneyt Adnan. Yeniyaranan rəngli petri şəbəkəsinin 
fəaliyyəti və analizi alqoritmi...................................................................................................... 
 
134 
37.  Hüseynov E.Z., Quliyeva E.A. Paketləşdirmə və paketi prokat edən çevik istehsal modulunun 
fəaliyyət modeli........................................................................................................................... 
 
135 
38.  İbadov C.V. Bəzi dinamilk proseslərə təsadüfi amillərin təsirinin tədqiqi.................................  136 
39.  Əliyev O.N. Şərtsiz optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün dialoq sistemlərinin alqoritmlər və 
proqram təminatının yaradılması............................................................................................................ 
 
136 
40.  Əlibəyli A.M. Pyezoelektrik addım mühərrikinin qurulması....................................................................  137 
41.  Yusifova 
A.M. 
CİS-in 
köməyi 
ilə 
ekoloji 
monitorinq 
sisteminin 
işlənməsi................................. 
138 
42.  İsmayılzadə 
C.R. 
SosialMininq 
vasitəsilə 
verilənlərin 
analitik 
emalı........................................... 
139 
43.  Quliyeva  A.M.  İnformasiyanın  mühafizəsində  şifrələnmə  alqoritmlərinin  müqayisəli 
təhlili..... 
139 
44.  Qəniyev  C.F.  Verilənlərin  analitik  emalı  üçün  DATA  MİNİNG  texnologiyasının 
işlənməsi...... 
140 
45.  Ocaqquliyeva  L.R.  Ekoloji  monitorinq  və  ekoloji  informasiya  sistemlərinin  əsas 
komponentləri............................................................................................................................... 
 
141 
46.  Niftəliyev İ.A. Tələbələrin yekun biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün  proqram  təminatı.......  142 
47.  Еськин  В.В.  Проблемы  эффективной  организации  процесса  реактивной  диагностики 
локальной сети........................................................................................................................... 
 
144 
48.  Курапова  А.Р.  Создание  информационной  системы  по  продаже  автомобилей  «сети  
автосалонов»............................................................................................................................... 
 
144 
49.  Мамедов  Г.И.  Исследование  и  применение  нечеткой  кластеризации  в  элетронной 
библиотеке..................................................................................................................................  
 
145 
50.  Mehtiyev Ə.B. Lokal şəbəkələrin monitorinq və təhlil vasitələri................................................  146 
51.  Musabəyli  M.M.  Verilənlərin  analitik  emalı  üçün  OLAP  texnologiyası  əsasında  ekoloji 
informasiya sisteminin yaradılması........................................................................................................ 
 
148 
52.   Muradlı 
Z.M. 
Neft 
boru 
xəttinin 
marşurutunu 
seçmək 
üçün 
kompüter 
tədqiqatları............................ 
149 
 
 
V BÖLMƏ 
KĠMYA VƏ KĠMYA TEXNOLOGĠYA 
 
1.  Hüseynzadə 
Ş.Ş., 
Məmmədov 
Ə.M. 
Etil 
spirti 
istehsalı 
və 
keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsi……………………………………………………………………....……… 
 
151 
2.  Əliyeva  G.R.  Palıd  taxtasının  iştirakı  ilə  konyakın  tezləşdirilmiş  texnologiyasının  
işlənməsi………………………………………………………………………………...….......  
 
152 
3.  Həsənli R.M. Muskat şərablarının istehsal texnologiyasının tədqiqi………………………........  153 
4.  Səfərli N.F. İzatinxloridin hidrazinlə reaksiyası……………………………………………...…   154 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
370 
5.  Hüseynov  S.Ç.  1-(1
1
-dialkilsililpropeniloksi)–2–qlisidi-loksi-etanların  sintezi  və  kimyəvi 
çevrilmələri………………………………………………………………………………....…...  
 
155 
6.  Məmmədov A.M. Silisium üzvi  doymamış mürəkkəb efirlərin kimyəvi xassələrinin  
tədqiqi……………………………………………………………………………………..…….  
 
156 
7.  Məmmədova G.Ş. SrCl
2
-Sr(NO
3
)
2
-H
2
O üçlü sisteminin 10
0
 C temperaturda izotermiki metodla 
tədqiqi………………………………………………………………………………...................  
 
157 
8.  Rüstəmova  C.Y.  Trialkil  (aril,  xlor)  silanların  norbornenkarbon  turşusunun  vinil  efirinə 
katalitik birləşdirilməsi…………………………………………………………………...…….  
 
158 
9.  Bağırov İ.B. Doymuş əlaqəli epoksinitrillərin sintezi……………………………………..……   159 
10.  Yusibəliyeva  T.M.  Tərkibində  halogen  atomu  olan  doymamış  oksiranların  alifatik  və  tsiklik 
aminlərlə qarşılıqlı reaksiyasının tədqiqi………………………………………………...……...  
 
160 
11.  Məmmədxanova  Ü.A.  Tərkibində  halogen  atomu  saxlayan  doymamış  dioksalanların  sintezi 
reasiyasının təqdiqi……………………………………………………………………...……….  
 
160 
12.  Tağıyev V.S.  Ni, H – mordenit iştirakı ilə metanolun oksidləşməsi………………….....……...   161 
13.  Hidayətzadə E.A. 2.6 və 2.4 – dimetilfenolların metanolla müqayisəli alkilləşməsi…....………   161 
14.  Mikayılov Q.N. Pentasillər iştirakı ilə toluolun etanolla alkilləşməsi…………………………...   162 
15.  Süleymanova P.V. 2.4 və 2.6 – dimetilfenolların etanolla alkilləşmə reaksiyasının tədqiqi...….   163 
16.  Bahadır Akan Selahattin. Nüvədə əvəz olunmuş para-vinilfenolların qlisidli efirlərinin malein 
anhidridi ilə birgə polimerləşməsi…………………………………………………................….  
 
164 
17.  Nəsibzadə S.A. 1-naftolun etanolla katalitik alkilləşmə reaksiyasının tədqiqi……………….…   165 
18.  Məmmədli A.A. 2-metil-1-naftolun alınma prosesinin riyazi modeli…………………….......... 
166 
19.  Hüseynova  G.Ə.  Abqaz  xlorid  turşusunun  hesabına  1.3  və  1.2  –  dixlorhidridin  qliserinin 
alınması…………………………………………....……………………………………………  
 
167 
20.  Ələsgərli A.İ. Doymamış epoksibirləşmələrin alınması və hidrosililləşdirilməsi………...…….   167 
21.  Məcidova N.M. Elektrokimyəvi üsulla xlorüzvi birləşmələrin alınma reaksiyalarının  
tədqiqi…………………………………………………………………………………...……….  
 
168 
22.  Axundzadə  Hacı  Vahid  Natiq.  1-propardiloksi  –  2  qlisidiloksi  3-  etoksipropanın 
hidrosilləşdirilməsi reaksiyalarının tədqiqi……………………………………………..…........ 
 
169 
23.  Rəhimova L.E. Tərkibində sian qrupu olan tiiranların sintezi………………………………......  170 
24.  Məmmədova A.F. Fenolun 2 – propanolla alkilləşmə reaksiyasının tədqiqi……………....……  171 
25.  Həsənova  A.Ə.  2  -  əvəzolunmuş  metilendioksolanların  malein  anhidridi  ilə  birgə 
polimerləşməsi……………………………………………………………………...……….…..  
 
171 
26.  Paşayeva  V.E.  2,2-  hemdixlorəvəzli  tsiklopropil  vinil  efirinin  malein  anhidridi  ilə  birgə 
polimerlərinin allil spirti ilə modifikasiyası…………………………………………...….….….  
 
172 
27.  Abdullayeva N.X. Polipropilenin akril turşusu ilə modifikasiyası…………...…………………   173 
28.  Əlizadə  H.R.  Asetilasetonun  azotörəmələrinin  dəmir  (III)  ilə  əmələ  gətirdiyi  komplekslərin 
tədqiqi və analitik tətbiqi. …………………………………………………………..…………. 
 
173 
29.  Həsənova  A.B.  Metilendioksolanlar  və  kükürd  qazı  əsasında  alınan  polisulfonların  foto  və 
elektrona həsaslıq xassələrinin tədqiqi………………………………………………………….. 
 
174 
30.  Bayramova R.R. Elektrolitik Cd-Te örtüklərinin fiziki-kimyəvi xassələri……...………………   175 
31.  Alıyev  V.N.  Xlorid  turşusunun  parçalanma  prosesinin  müxtəlif  oksidləşdiricilərin  iştirakı  ilə 
tədqiqi………………………………………………………………………………………...…  
 
175 
32.  Davudova  X.E.  Hidroksilammonium  ionu  –  titan  (III)-xlorid  –  1,3  butadien  əlaqəsi 
reaksiyasının öyrənilməsi..………………………………………………………………………  
 
176 
33.  İsmayılova  G.G.  Kalium  yodidin  qatılığının    oksidləşmə  -  reduksiya  sistemində  yodun 
çıxımına təsiri…………………………………………………………………………………..  
 
177 
34.  Həsənli  N.Y.  Oksidləşmə  -  reduksiya  sistemində  kalium  –  hipoxloritin  qatılığının  yodun 
çıxımına təsiri………………………………………………………………………………...….  
 
178 
35.  Амикишиева Р.Р. Распределение фосфатов в почве и питание растений……………...…..   178 
36.  Qurbanova H.Z. Su uducu üç – yodidli fosfor iştirakı ilə quru hidrogen – yodidin sintezi…..…   179 
37.  Kərimli  Ş.E.  Bromun  oksidləşmə  -  reduksiya  sistemində    MeBr:HCl:NaOCl    alınma  
reaksiyasının  tədqiqi……………………………......................................................................... 
 
180 
38.  Qüdrətli A.R. Xlorid turşusu qatılığnın xlorun  çıxımına təsiri………………………………….  181 
39.  Nəsirli  E.C.  Təbii  fosfatların  ammonium  sulfat  iştirakı  ilə  sulfat  turşusunda  parçalanması 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə