Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярлярининYüklə 8,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə200/200
tarix15.11.2018
ölçüsü8,01 Mb.
#79784
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
373 
VII BÖLMƏ 
 EKOLOGĠYA 
 
1.  İsgəndərova P.S. Axıntıların elektrokimyəvi üsullla təmizlənməsi.......................................................... 
251 
2.  İsmayılzadə T.A. Tullantı qazlardan azot oksidlərinin və kükürd dioksidinin təmizlənməsi..... 
251 
3.  Məhərrəmova S.Ə. Allilxlorid istehsalının ekoloji araşdırılması............................................................. 
253 
4.  Həsənova S.Z. Axıntı suların elektrokimyəvi üsulla təmizlənməsi......................................................... 
254 
5.  Əlizadə F.Y. Polietilen  tullantıları və onların zərərsizləşdirilməsi.......................................................... 
254 
6.  Axundov  T.F.  Propilen-qlikol  istehsalı  tullantıların  utilizasiyası  və  ya  zərərsizləşdirilməsi 
prosesinin araşdırılması............................................................................................................... 
 
255 
7.  Hətəmli K.E. Flüorlu qazların zərərsizləşdirmə üsulları............................................................. 
256 
8.  Əliheydərli R.R. Sənaye tullantılarında olan zərərli maddələrin atmosferə yayılması............... 
257 
9.  Səmədzadə A.S. Kükürd dioksidin absorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi.............................................................. 
258 
10.  İsmayıllı A.Z.Dixloretanın alınma üsulları.................................................................................. 
259 
11.  Abdullayev A.Ş. Nəqliyyat vasitələrinin ətraf mühitə zərərli təsirinin azaldılmasında fərdlərin 
iştirakı........................................................................................................................................... 
 
260 
12.  Hacızadə  A.A.  Butadien-stirol  kauçuku  istehsalı  prosesində  yaranan  yan  məhsulların  ətraf 
mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi............................................................................................. 
 
261 
13.  Rüstəmova G.C. Neft qazlarının kükürd birləşmələrdən elektrokimyəvi üsulla təmizlənməsi...  262 
14.  İsmayılov  S.H.  Aqrar  sektorda  bərpa  olunan  enerji  mənbəyi  kimi  bioqazdan  istifadənin 
əhəmiyyətləri.............................................................................................................................. 
 
263 
15.  Qocayeva G.E. Azərbaycanda bəbirin yaşayış ərazilərinin öyrənilməsi..................................... 
265 
16.  Şahverdiyev  Y.İ.  Neft-kimya  müəssisələrindən  atmosferə  atılan  emissiyalarda  stasionar 
mənbələrin təsiri............................................................................................................................ 
 
266 
17.  İsgəndərova R.X. Neftlə çirklənmənin torpağın münbitliyinə təsiri..........................................................  267 
18.  Qafarova  Ş.M.  Aşağı  sıxlıqlı  polietilenin  təkrar  emalı  prosesində  mineral  doldurucular  və 
funksional qruplu birləşmələrlə modifikasiyanın tədqiqi.............................................................. 
 
268 
19.  İsgəndərova R.X. Sumqayıt kimya sənaye müəssisəindən atılan zərərli tullantılar......................  269 
20.  Abdullayeva A.R. Antropogen amillərin torpaq və onun münbitliyinə təsiri...............................  270 
21.  İsmayılzadə İ. Ətraf mühit amillərinin mikroorqanizmlərə təsir mexanizmi. 
272 
22.  Hüseynov M.K. Azərbaycan Respublikasının ekoloji təhlükəsizlik maraqları.............................  273 
23.  Tağıbəyli  F.T.  Xam  pambığın  şaxtadan  verilməsi  zamanı  qeyri-bərabərliyinin  eksperimental 
tədqiqatları.................................................................................................................................. 
 
274 
24.  Həşimzadə  Seyid  Zeynəb  Fətdah.  Elektromaqnit  şüalanma  mənbələri  və  onların  insan 
sağlamlığına təsiri......................................................................................................................... 
 
276 
25.  Həşimzadə Seyid Zeynəb Fətdah. Neft sənayesinin tullantıları və onların istifadəsi....................  277 
26.  Nuriyeva A.E. İqtisadi inkişaf yoxsa ekoloji terror.......................................................................  278 
27.  Musayeva S.V. Azərbaycan Respublikası ekoloji siyasətin əsas  istiqamətləri............................  280 
28.  Qurbanov  A.V.  Abşeron  yarımadasında  çirklənmiş  torpaqların  bioloji  rekultivasiyasının  
aparılma  metodları........................................................................................................................ 
 
282 
29.  Ərtünov  N.B.  Müəssisələrdə  ətraf  mühitin  mühafizəsi  fəaliyyətinin  tənzimlənməsi  və  onun 
planlaşdırılması.............................................................................................................................. 
 
284 
30.  Hətəmova  L.N.  Ekoloji–iqtisadi  rayonlaşmanın  sosial-iqtisadi  aspektləri  (Azərbaycan 
Respublikasında)........................................................................................................................... 
 
285 
31.  Hətəmova L.N. Abşeronda ekoloji-iqtisadi problemlərin sosial-iqtisadi aspektləri......................  287 
32.  Исмайылова Н.Р. Социальная защита занятого населения в Азербайджане.........................  289 
33.  Mahmudova Ş.Q. Torpağın ağır metallarla çirklənməsinin ekoloji aspektləri..............................  291 
34.  Əhmədova A.Z. Qara və əlvan metallurgiya sahəsinin ekoloji problemləri və onun həllinin əsas 
istiqamətləri.................................................................................................................................. 
 
292 
35.  Mehdiyeva E. Xəzər dənizi sahillərinin rekreasiya ehtiyatlarından istifadənin sosial-iqtisadi və 
ekoloji aspektləri............................................................................................................................ 
 
293 
36.  Əmirova A.A. Azərbaycanda təbii proseslərin torpaq örtüyünə təsirinin ekoloji aspektləri.........  294 
37.  Səfərli  N.İ.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  dağlıq  zonası  torpaqlarının  müasir  ekoloji   


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
374 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi...............................................................................................................  295 
38.  Vəliyeva S.N. Neft yağlarının zərərli qarışıqlardan təmizlənməsi prosesinin tədqiqi...................  296 
39.  Həsənova S.H. Piroliz prosesi çirkab sularının aromatik karbohidrogenlərdən təmizlənməsi.......  297 
40.  Nəsirov  C.C.  Neft  və  neft məhsulları ilə  çirklənmiş  torpaq sahələrinin ekoloji  problemlərinin 
aradan qaldırılması.......................................................................................................................... 
 
298 
41.  Hüseynova  A.N.  Kükürdlü  neftlərin  emalı  zamanı  atmosferə  atılan  qaz  tullantılarının 
azaldılması problemlərinin həlli yollarının araşdırılması............................................................... 
 
299 
42.  Hüseynov M.K. Azərbaycan Respublikasının ekoloji təhlükəsizlik maraqları......................................  299 
43.  İbrahimova İ.N. Parçanın bədii tərtibatının müasir tələbləri..........................................................  300 
 
 
VIII BÖLMƏ 
ÜMUMĠ TARĠX  
 
1.  Heydərova 
G.B. 
Sosial 
münaqişələrin 
kökləri.............................................................................. 
302 
2.  Fətullayeva S.A. İdarəetmə prosesi və idarəetmə mexanizmi.....................................................   302 
3.  Cəfərov F.E. Yerli və regional özünü idarəetmədə bələdiyyələrin  rolu.....................................  304 
4.  Şirinova M.M. Sosial-ictimai proseslərin mahiyyəti və məzmunu...........................................................  305 
5.  Hacıyeva 
H.T. 
Suriya 
böhranı 
beynəlxalq 
sistemdə: 
Rusiyanın 
maraqları.................................. 
307 
6.  Hüseynova 
N.Ə. 
Postsovet 
məkamı 
uğrunda 
ABŞ-la 
Rusiya 
arasında 
mübarizə........................ 
309 
7.  Həmidov 
R.A. 
Qafqazda 
alman 
koloniyalarının 
iqtisadi 
vəziyyəti.............................................. 
309 
8.  Əliyeva D.Q. ABŞ-ın Azərbaycanda enerji maraqları.................................................................  310 
9.  Allahverdiyev  R.R.  Azərbaycanın  enerji  layihələrinin  reallaşmasında  ABŞ-ın  siyasi    və 
iqtisadi  
maraqları......................................................................................................................... 
 
311 
10.  Məmmədli 
N.N. 
AKP 
hakimiyyəti 
dövründə 
Türkiyənin 
xarici 
siyəsəti..................................... 
312 
11.  Tağızadə 
O.O. 
Sosial 
idarəetmə 
və 
onun 
metodları..................................................................... 
314 
12.  Əlizadə 
Ş.M. 
Kreativ 
millətin 
formalaşdırılmasında 
insan 
potensialının 
rolu.............................  
316 
13.  Гасанлы  М.С.  Проблемы  трансформации  культурно-информационной  деятельности 
населения республики............................................................................................................... 
 
317 
14.  İbrahimova Ş.Ə. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində iqtisadi əlaqələr..................................   319 
15.  İsgəndərova S.A. Azərbaycan və Rusiya əməkdaşlığında enerji amili...............................................................  320 
16.  Nuruyeva 
M.F. 
Rusiyanın 
postsovet 
ölkələrinə 
dair 
siyasəti....................................................... 
321 
17.  Qurbanova 
R.İ. 
Türkiyənin 
Avropa 
Birliyinə 
qəbulunu 
əngəlləyən 
problemlər.......................... 
322 
18.  Quliyev 
F.F. 
Avropada 
hərbi 
təhlükəsizliyin 
təmin 
olunmasının 
müasir  
mərhələsi................... 
323 
19.  Quliyeva A.C. ATƏT-in Minsk qrupunun yaradılması...............................................................  324 
20.  Ağaxanlı P.H. Multikulturalizm – Azərbaycanın dövlət siyasəti..............................................................  325 
21.  Osmanova K.M. Ə.Davudoğlunun ―Strateji dərinlik‖ konsepsiya-sının mahiyyəti....................  326 
22.  Qafarova  Z.H.  Türkmənistan  –  Azərbaycan  münasibətlərində  Xəzər  dənizinə  dair  status 
mübahisələrinin həlli yolları: beynəlxalq hüquqi təcrübə............................................................ 
 
327 
23.  Qafarova N.Q. Cənubi Sudan Respublikasının yaradılmasında BMT sülhməramlı dəstələrinin  
rolu............................................................................................................................................... 
 
  327 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
375 
24.  Nəsirova A.V. Separatizm və şovinist millətçiliyin beynəlxalq münasibətlərə  təsiri.................  329 
25.  Qafarova 
Z.H. 
Xəzərin 
hüquqi 
statusu 
ətrafında 
diplomatik 
müzakirələrin 
xüsusiyyətləri......... 
331 
26.  Мирзализаде 
М.И. 
 
Значение 
Египта 
для 
США....................................................................... 
332 
27.  Мамедли 
А.А. 
Участие 
Азербайджана 
в 
миротворческой 
деятельности 
НАТО................. 
333 
28.  Məhərrəmova T.M. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik sistemində enerji  ehtiyatları faktoru......   334 
29.  Гасанлы Т.Б. Профессиональные навыки журналиста на телевидении...............................  335 
30.  Щовемимо А.К. Понятие патриотизма и гражданственности...............................................  336 
31.  Ганизаде 
Дж.Н. 
Осебенности 
интеграции 
Чехии 
в 
ЕС........................................................... 
338 
32.  İbrahimova 
Ş.Z.  Azərbaycan  Respublikasının  multikulturalizm  siyasətinin  əsas 
prinsipləri….. 
  339 
33.  Mirzəzadə  T.O.  Yeni  dünya  nizamında  qərb  və  Brics  arasında  yüksələn  geopolitik  güc: 
Türkiyə......................................................................................................................................... 
 
  340 
 
IX BÖLMƏ 
COĞRAFĠYA 
 
1.  İsazadə V.İ. Azərbaycan da Böyük Qafqazın orta  şəhərlərinin sosial-iqtisadi vəziyyəti...........  343 
2.  Qaffarova M.M. Aran və Gəncə-Qazax iqtisadi rayonlarında təbii resurslar və təbii tarazllığın 
saxlanılması yolları...................................................................................................................... 
 
344 
3.  Şükürova G.A. Abşeronun hava hövzəsini çirkləndirən stasionar mənbələr...............................  345 
4.  Hüseynzadə  A.H.  İsmayıllı  rayonunda  daxili  turizmin  xidmətləri  bazarının  inkişaf 
perspektivləri................................................................................................................................ 
 
  346 
5.  Süleymanova 
M.V.  Abşeron  yarımadasının  bioiqlim  ehtiyatlarından  istifadənin 
xüsusiyyətləri............................................................................................................................... 
 
346 
6.  Ələkbərova  İ.R.  Şəhərlərin  ekoloji  vəziyyətinin  öyrənilməsində  çirklənmə  potensialı 
göstəricisindən istifadə.................................................................................................................  
 
  347   
7.  İbrahimzadə  N.F.  Hava  hövzəsinin  iqliminin  öyrənilməsində  aerokosmik  informasiyadan 
istifadə imkanları..........................................................................................................................  
 
  347 
8.   Qasımova A.Ç. Aerokosmik məlumatlardan istifadə imkanları..................................................  348 
9.  Qasımova A.Ç. Yerüstü buludların kosmik şəkillərdə deşifrlənməsi..........................................  348 
10.  Abbaslı F.N. Ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsində  meteoroloji şəraitləin rolu...................  349 
11.  Ağakişiyeva N.A. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda Aqrar sənaye kompleksinin yaradılması 
və ekoloji mühitin mühafizəsi məsələləri.................................................................................... 
 
  349 
12.  Qocayeva  L.V.  Şəki-Zaqatala    iqtisadi-coğrafi  rayonunda  təbii  fəlakətlərin  sənaye  və  sosial 
infrastrukturun ərazi təşkilinə təsiri............................................................................................. 
 
350 
13.  Qocayeva L.V. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda təbii fəlakətlərin kənd təsərrüfatının 
ərazi təşkilinə təsiri...................................................................................................................... 
 
  351   
14.  Qəhrəmanov  M.A.,  Səlimov  C.Z.  Gəncə-Qazax  iqtisadi  rayonunun  demoqrafik  
xüsusiyyətləri............................................................................................................................... 
 
352 
15.  Əkbərov A.R. Torpağın ekoloji monitorinqi. (LDU) 
354 
16.  Şabanov E.N. Naxçıvan iqtisadi-coğrafi rayonu üzrə əhalinin demoqrafik xüsusiyyətləri.........   355 
17.  Məmmədova G.Q. Meşənin ekoloji funksiyaları.........................................................................  357 
18.  Hüseynli N.E. Səyahət zamanı turistlərin rastlaşa biləcəyi təhlükələr........................................  358 
19.  Qasımzadə  S.Q.  Yeni  pedaqoji  texnologiyalar  və  onlardan  coğrafiya  dərslərində  istifadənin 
tədqiqi........................................................................................................................................... 
 
  359 
20.  Şirinova O.Ş. Tədris prosesində müəllim-şagird münasibətlərinin tədqiqi.................................  360 
21.  Nuhiyev T.M. Bakı aqlomerasiyasında urbanizasiyanın yaratdığı problemlər...........................  361 
22.  Aslanova M.M. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun qısa çoğrafi səciyyəsi...................................  362 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
376 
23.  Hüseyn-zadə F.F. Lənkəran iqtisadi rayonunda təbii rekreasiya ehtiyatları................................  362 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 


Yüklə 8,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə