Abuzər XələfovYüklə 5,04 Kb.

səhifə1/130
tarix08.07.2018
ölçüsü5,04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   130


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠNCƏSƏNƏT UNĠVERSĠTETĠ 
AZƏRBAYCAN MĠLLĠ KĠTABXANASI 
 
 
 
 
 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 
93-cü ildönümünə həsr olunmuş 
 
 
 
KİTABXANA-İNFORMASİYA 
ELMİ: TƏDRİS VƏ TƏCRÜBƏDƏ 
YENİ ÇAĞIRIŞLAR 
 
 
Beynəlxalq elmi konfransının materialları 
 
 
 
 
 
 
5 may 2016-cı il 
Bakı, Azərbaycan


 
UOT 021-028 
K 76 
 
 
REDAKSĠYA HEYƏTĠ: 
 
 
Fərəh Əliyeva   
 
 
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor 
 
 
 
 
 
 
ADMİU-nun rektoru, (sədr) 
 
Kərim Tahirov  
 
 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor AMK-nın 
 
 
 
 
 
 
direktoru, (sədr müavini) 
 
Məryəm Əlizadə 
 
 
sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor, 
 
 
 
 
 
 
ADMİU-nun Elm və yaradıcılıq işləri üzrə  
 
 
 
 
 
 
prorektoru, (sədr müavini)  
 
GülĢən Əliyeva  
 
 
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor,   
 
 
 
 
 
 
ADMİU-nun Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə  
   
 
 
 
 
işləri üzrə prorektoru  
   
      
Vasif Adilov 
 
 
 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
   
 
 
 
 
ADMİU-nun “Kulturologiya” fakültəsinin dekanı 
 
AqĢin Babayev  
 
 
filologiya üzrə elmlər doktoru, professoru,  
 
 
 
 
 
 
ADMİU-nun “Ədəbi iş və ekran yaradıcılığı” 
 
 
 
 
 
 
kafedrasının müdiri 
 
 
 
 
 
―Kitabxana-informasiya elmi: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar‖ Beynəlxalq elmi konfransının 
materialları  /ADMİU,  Azərbaycan  Milli  Kitabxanası;  Tərt.  N.  Abdullayeva  -B.:  ADMİU  mətbəəsi, 
2016.- 309 səh. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Kitabxana  xalq,  millət  üçün,  cəmiyyət  üçün  müqəddəs 
bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də kitab-
xanaya  daimi  hörmət  xalqımızın  mədəniyyətini  nümayiş  etdi-
rən amillərdən biridir.” 
 
Heydər Əliyev 


“Kitabxana-İnformasiya Elmləri: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar”  
Beynəlxalq elmi konfransının materialları 
 
 
- 4 - 
M Ü N D Ə R Ġ C A T
 
 
 
KĠTABXANAġÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRĠ 
 
Kərim Tahirov 
Gələcəyə çağırış və kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətləri:  
prioritetlər və perspektivlər 
 
Aybəniz Əliyeva-Kəngərli.  
Elektron kitabxanalarin inkişafi : problemlər və perspektivlər 
 
Ġradə Tuliyeva  
Kitabxana-informasiya axtarışının intellektuallaşdırılması yolları 
 
Ədibə Ġsmayılova 
XXI əsrin informasiya məkanında oxuculara xidmətin əsas istiqamətləri, 
innovativ yeniliklərin tətbiqi təcrübəsi 
 
Cavid Cəfərov  
Radiotezliklə identifikasiya, 4G və Web 3.0 texnologiyaları Azərbaycan  
kitabxanalarının informasiya marşrutunda 
                             
GülĢən Əliyeva  
Təbii və süni intellekt müasir kitabxana-informasiya prosesləri kontekstində 
 
Nigar Babaxanova  
Beynəlxalq elektron kitabxana-informasiya resursları və  
onlardan istifadə problemləri 
 
Əminə Cəfərova  
Azərbaycan ədəbi nümunələrinin beynəlxalq səviyyədə tədqiqində milli  
kitabxananin fəaliyyəti 
 
Adilə Abdullayeva 
 
Kitabxanaçı kadrların peşəkarlığının artırılması yolları:  
müasir vəziyyəti və perspektivlər 
 
Nərminə Abdullayeva  
İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətdə kitabxanaçılıq fəaliyyətində və  
təhsilində innovativ dəyişikliklər 
 


Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 
Azərbaycan Milli Kitabxanası 
 
 
- 5 – 
 
Eldəniz Məmmədov  
İnformasiya cəmiyyəti və mütaliə 
 
Kəmalə Məmmədova 
 
Kitabxana-informasiya marketinqi və onun Azərbaycan kitabxanalarında 
tətbiqi xüsusiyyətləri 
 
В.П. Варакин, Н.Е. Калѐнов  
Программный комплекс monitoring для статистического обеспечения  
задач управления ЦБС БЕН РАН 
 
Светлана Александровна Власова  
Автоматизированные системы заказа издании в библиотеке по  
естественным наукам БЕН РАН 
 
Aygün Hüseynova 
 
Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemlərinin kitabxanalara tətbiqi 
 
Samirə Cəlilova  
Kitabxanaçıların peşə fəaliyyətinin artırılmasında ―Mədəniyyət haqqında‖  
Azərbaycan Respublikası Qanununun rolu 
 
Tamilla Əsgərova 
 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil prosesinin 
kitabxana-iformasiya təminatinin müasir vəziyyəti və perspektivləri 
 
Ġlker Çakmakkaya  
 
Bilgi bilimleri ve kütüphanecilik çalışmalarında kuramsal ve kavramsal  
yaklaşımlar üzerine   
 
Mehmet Kemal Sevgisunar  
Türkiye‘de bilgi ve belge yönetimi 
 
Елена Викторовна Кочукова  
Современные технологии в практике комплектования Библиотеки по  
Естественным Наукам РАН
 
 
Güler Demir, AyĢenur GüneĢ
 
Eğitim sürecinde öğrenme stillerinin yeri ve önemi: Kütüphanecilik Alanı 
 
AyĢenur GüneĢ, Güler Demir 
Bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde aktif eğitim: Model önerisi 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   130


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə