Adabiyotshunoslikda ijodiy metod va adabiy oqimlarYüklə 57,6 Kb.
səhifə2/3
tarix26.05.2023
ölçüsü57,6 Kb.
#113198
1   2   3
ADABIYOTSHUNOSLIKDA IJODIY METOD VA ADABIY OQIMLAR

Strukturalizm. Bu yo‘nalish adabiyotshunoslikda 1960 yillarning oxiri va 1970 yillarda mavjud bo‘lgan.U bir tomondan, F.de Sossyurning klassik struktural lingvistikasi ta’limotidan, ikkinchi tomondan 1920 yillardagi rus formal maktabidan metodologik asos qilib olgan. Strukturalizm termini, dastlab, Fransiyada ishlatilgan. Adabiyotshunoslik nimasi bilandir ma’no masalalari bilan shug‘ullanuvchi strukturalizmga o‘xshaydi. Ammo strukturalizm fenomenologiyaga qarama-qarshi holatda vujudga kelgan. Uning maqsadi tajribani tasvirlash emas, har bir hodisaning yashashiga imkon beradigan chuqur tuzilishiga xos jihatlarni izlashdir. Ongning fenomonoligik tasvirini strukturalizm ongga bog‘liq bo‘lmagan ongsiz faoliyat ko‘rsatadigan tuzilmalarga almashtirdi. Bular: til ma’noni yaratuvchi va ruhiyat, jamiyat strukturasidir. Strukturalistlarni ma’no ifodalash usullari qiziqtirar ekan, ular ko‘pincha kitobxonni tashuvchi va ma’noning yashashi uchun chuqur kodlarning joylashadigan joyi sifatida qarashadi (Rolan Bart).
Adabiyotshunoslikda strukturalizm adabiy asarlarning yashash sharoitini ta’minlovchi konvensiya sifatida o‘rganadi. Uning vazifasiga u yoki bu asarning asar interpretatsiyasini yaratish kirmaydi, balki asar qanday qilib mazmunga ega bo‘ladi va badiiylik kasb etadi. Ammo ular bu loyihani tatbiq qilishga – adabiy diskursni tizimli tarzda tasvirlashga ulgurishmadi.
Strukturalizmning ta’siri adabiyot haqida yangi tasavvurlarni tarqatishdan iborat bo‘ldi. Buyuk Britaniya va AQSH da eng ta’sirli yo‘nalishlardan biri bo‘ldi. Adabiy asarni simptomatik o‘qishga yo‘l ochdi.
Poststrukturalizm strukturalizm yo‘nalish yoki maktab darajasiga ega bo‘lgach,uning nazariyotchilari undan uzoqlashdilar. Ma’lum bo‘ldiki, yolg‘on strukturalistlarning g‘oyalari haqiqiy strukturalistlarning g‘oyalariga to‘g‘ri kelmay qoldi. Lakan, Bart, Fuko poststrukturalistlar deb ataldilar, chunki ular strukturalizm doirasidan chiqdilar. Ular o‘z asarlarida matn ma’nosining adabiyot shart-sharoitidan chiqqach, ya’ni tizimli struktur tahlil jarayonida naqadar o‘zgarib ketishini tasvirlab berdilar. Yangi bosqichda ular barcha ma’nolarni to‘lig‘icha va yaxlitligicha aniqlab bo‘lmasligini tan oldilar, chunki kontekstga ko‘ra ma’no doim o‘zgarib turadi. Poststrukturalizm strukturalizmning xatolarini ko‘rsatmaydi. U hamma narsaga muammoli materiyaga qaragandek munosabatda bo‘ladilar. Ma’nolar strukturasi xolis anglash ob’ekti kabi sub’ektdan tashqarida mavjud bo‘la olmaydi, ular sub’ektni vujudga keltirgan kuchlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan sub’ektlar uchungina struktura bo‘lib xizmat qiladi.
Dekonstruktivizm. Bu yo‘nalish g‘arbiy falsafiy fikr: ichki-tashqi, qalb-tana, nutq-xat, qatnashish- kelmaslik, tabiat-madaniyat, shakl-mazmun kabi ierarxik oppozitsiyaning tanqidi sifatida paydo bo‘lgan.Uning yorqin vakili Jak Derridadir. Oppozitsiyani dekonstruksiya qilish demak oppozitsiya tabiiy va zaruriy narsa emas u faqat diskurs natijasida paydo bo‘lgan konstruksiyadir. Bu konstruksiya dekonstruksiya uchun, ya’ni u oppozitsiyani buzish va uni qaytadan yozish uchun ishlaydi. Bu degani, uni buzish uchun emas, balki unga yangi struktura berish uchundir. O‘qish usuli sifatida dekonstruksiya, Barbarы Djonson aytganidek, – “bu matn ichidagi harakatlanuvchi kuchni namoyon etishdir, ya’ni tilning performativ va qayd qiluvchi aspektlari o‘rtasidagi qarama-qarshilikni tadqiq qilish demakdir.
Feministik nazariya. Feminizm – poststrukturalizmning bir varianti bo‘lib, uning vazifasi “erkak –ayol”va boshqa oppozitsiyalarni buzish deb hisoblaydi. Ammo bu feminizmning faqat bir tomonidir. U bu sohadagi yagona bir maktab emas, balki ijtimoiy va intellektual harakatdir va muhokama maydonidir. Feminizm nazariyotchilari ayollar haq-huquqini himoya qiladilar va ayollar yaratgan matnlarni ularning hayotiy tajribasi sifatida qo‘llab- quvvatlaydilar. Tanqidchilar Britaniya va Amerikadagi harakatni “Fransuz feminizmi”deb ataydilar. Bunda ayol radikal kuch sifatida namoyon bo‘ladi. Feminizm vakillari: Jaklin Rouz, Meri Yakobus va Kaya Silverman. Ularning fikricha, ijtimoiy talablarni bizning ichki tajribamizning bir qismi sifatida qiyinchiliklarni psixoanalitik jihatdan tahlil qilinsa, ayollar tomonidan engib boriladigan to‘siqlar va qiyinchiliklarni odamlar tushunishi mumkin. Feminizm o‘zining ko‘pgina variantlari bilan AQSH va Buyuk Britaniyada adabiyotni o‘qitishni o‘zgartishga sabab bo‘ldi va adabiyot makoni kengaytirildi, dasturga esa yangi materiallar kiritildi.
Psixoanaliz. Bu nazariya adabiyotshunoslikka interpretatsiya usulisifatida, til nazariyasi va identivlik (o‘xshashlik) va sub’ekt sifatida ta’sir qilgan. U bir tomondan, zamonaviy germenevtikaning nihoyatda ta’sirli oqimi, ya’ni nufuzli metatil yoki adabiy asarning tahlilida ishlatiladigan terminlar lug‘ati, shuningdek, hayotiy vaziyatlarda ham “o‘zi nima bo‘lyapti”ni tushunish uchun qo‘llanadi. Bu narsa psixoanalitik mavzularga va g‘oyalarga ziyrak bo‘lgan adabiyotshunoslikning yaratilishiga olib keladi. Boshqa tomondan, zamonaviy psixoanalizga Jak Lakan asarlari juda kuchli ta’sir ko‘rsatdi. U an’anaviy psixoanaliz bilan aloqasini uzib, o‘zining shaxsiy mustaqil maktabini tashkil etdi. Bu maktabning nomi “Freydga qaytish” deb nomlanadi. Psixoanaliz Lakan uchun ongsizlikni verbalizatsiyalash usuli bo‘lib, bu ongsizlik xuddi tilga o‘xshab tuzilgan bo‘ladi.U Freyd tomonidan ochilgan transferensiyani, ya’ni patsient ongsizlgining (o‘tkazilishini) tushuntirib berishga harakat qiladi. Patsient psixoanalitikning unga befarq bo‘lmaganini aytadi. Bu esa ko‘pgina patsientlarning psixoanalitikni sevib qolishiga olib keladi. Bunday holatda patsient holati interpretatsiya orqali ochib beradi.
Tarixiy va adabiy jarayon adabiyotdagi umumiy muhim o‘zgarishlar majmuidir. Adabiyot doimo rivojlanib boradi. Har bir davr san'atni qandaydir yangi badiiy kashfiyotlar bilan boyitib boradi. Adabiyotning rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganish “tarixiy-adabiy jarayon” tushunchasini tashkil etadi. Adabiy jarayonning rivojlanishini quyidagi badiiy tizimlar belgilaydi: ijodiy usul, uslub, janr, adabiy oqim va oqimlar.
Adabiyotning uzluksiz o‘zgarib turishi yaqqol haqiqat, ammo sezilarli o‘zgarishlar har yili, hatto har o‘n yilda ham sodir bo‘lmaydi. Qoida tariqasida, ular jiddiy tarixiy siljishlar (tarixiy davr va davrlarning o'zgarishi, urushlar, yangi ijtimoiy kuchlarning tarixiy maydonga kirishi bilan bog'liq inqiloblar va boshqalar) bilan bog'liq. Tarixiy va adabiy jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini belgilab bergan Yevropa san'ati taraqqiyotidagi asosiy bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin: antik davr, o'rta asrlar, Uyg'onish davri, ma'rifat davri, XIX-XX asrlar.
Tarixiy va adabiy jarayonning rivojlanishi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida , birinchi navbatda, tarixiy vaziyat (ijtimoiy-siyosiy tuzum, mafkura va boshqalar), avvalgi adabiy an'analarning ta'siri va boshqa xalqlarning badiiy tajribasi. xalqlarga e'tibor qaratish lozim. Chunonchi, Pushkin ijodiga oʻzidan oldingi ijodkorlar nafaqat rus adabiyotida (Derjavin, Batyushkov, Jukovskiy va boshqalar), balki Yevropa adabiyotida ham (Volter, Russo, Bayron va boshqalar) jiddiy taʼsir koʻrsatgan.
Adabiy jarayon murakkab adabiy aloqalar tizimidir. U turli adabiy yo‘nalish va oqimlarning shakllanishi, amal qilishi va o‘zgarishini ifodalaydi.

Hozirgi adabiy tanqidda “yo‘nalish”, “oqim” atamalarini turlicha izohlash mumkin. Ba'zan ular sinonim sifatida ishlatiladi (klassitsizm, sentimentalizm, romantizm, realizm va modernizm ham yo'nalishlar, ham yo'nalishlar deb ataladi), ba'zan esa tendentsiya adabiy maktab yoki guruhlash bilan belgilanadi, tendentsiya esa badiiy uslub yoki uslub bilan aniqlanadi. bu holda, tendentsiya ikki yoki undan ortiq oqimlarni o'z ichiga oladi).


Qoida tariqasida, adabiy yo'nalish - bu badiiy tafakkur turi bo'yicha o'xshash yozuvchilar guruhi. Agar yozuvchilar o‘z badiiy faoliyatining nazariy asoslaridan xabardor bo‘lsalar, ularni manifestlarda, dasturiy chiqishlarda, maqolalarda targ‘ib qilsalar, adabiy yo‘nalishning mavjudligi haqida gapirish mumkin. Shunday qilib, rus futuristlarining birinchi dasturiy maqolasi yangi yo'nalishning asosiy estetik tamoyillari e'lon qilingan "Ommaviy didga zarba" manifestidir.
Muayyan sharoitlarda bir adabiy oqim doirasida estetik qarashlari bo‘yicha bir-biriga ayniqsa yaqin bo‘lgan yozuvchilar guruhlari shakllanishi mumkin. Har qanday yo'nalish doirasida shakllanadigan bunday guruhlar odatda adabiy oqim deb ataladi. Masalan, simvolizm kabi adabiy yo'nalish doirasida ikkita oqimni ajratish mumkin: "katta" simvolistlar va "kichik" simvolistlar (boshqa tasnifga ko'ra - uchta: dekadentlar, "katta" simvolistlar, "kichik" simvolistlar).
Klassizm (lotincha classicus — namunali) — 17—18 -asrlar oxiri — 19-asr boshlarida Yevropa sanʼatidagi badiiy yoʻnalish , 17-asr oxirida Fransiyada shakllangan. Klassizm davlat manfaatlarining shaxsiy manfaatlardan ustunligini , fuqarolik, vatanparvarlik motivlarining ustunligini, axloqiy burchga sig'inishni ta'kidladi. Klassizm estetikasi badiiy shakllarning jiddiyligi bilan ajralib turadi: kompozitsion birlik, me'yoriy uslub va syujetlar. Rus klassitsizmi vakillari: Kantemir, Trediakovskiy, Lomonosov, Sumarokov, D.I. Fonvizin, Knyajnin, Ozerov va boshqalar.
Klassizmning eng muhim xususiyatlaridan biri antik san'atni namuna, estetik me'yor sifatida qabul qilishdir (yo'nalishning nomi shundan). Maqsad - qadimiylar qiyofasida va o'xshashida san'at asarlari yaratish. Bundan tashqari, ma'rifatparvarlik g'oyalari va aql-idrokka sig'inish (aqlning qudrati va dunyoni oqilona asosda qayta tashkil etish mumkinligiga ishonish) klassitsizmning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.
Klassikistlar (klassitsizm namoyandalari) badiiy ijodni antik adabiyotning eng yaxshi namunalarini oʻrganish asosida yaratilgan oqilona qonun-qoidalarga, abadiy qonuniyatlarga qatʼiy amal qilish sifatida qabul qilganlar. Ana shu asosli qonunlarga asoslanib, ular asarlarni «to`g`ri» va «noto`g`ri»ga ajratdilar. Masalan, Shekspirning eng yaxshi pyesalari ham "noto'g'ri" deb tasniflangan. Bu Shekspir qahramonlarida ijobiy va salbiy xususiyatlarni birlashtirganligi bilan bog'liq edi. Klassizmning ijodiy usuli esa ratsionalistik tafakkur asosida shakllandi. Belgilar va janrlarning qat'iy tizimi mavjud edi: barcha personajlar va janrlar "poklik" va noaniqlik bilan ajralib turardi. Shunday qilib, bitta qahramonda nafaqat yomonlik va fazilatlarni (ya'ni ijobiy va salbiy xususiyatlarni), balki bir nechta illatlarni ham birlashtirish qat'iyan man etilgan. Qahramon har qanday fe'l-atvorni o'zida mujassam etgan bo'lishi kerak edi: yo badjahl, yoki maqtanchoq, yoki ikkiyuzlamachi, yoki ikkiyuzlamachi, yoki yaxshi yoki yovuz va hokazo.
Klassik asarlarning asosiy to'qnashuvi qahramonning aql va tuyg'u o'rtasidagi kurashidir. Shu bilan birga, ijobiy qahramon har doim aql foydasiga tanlov qilishi kerak (masalan, sevgi va davlat xizmatiga to'liq taslim bo'lish zarurati o'rtasida tanlov qilish, ikkinchisini tanlashi kerak), salbiyni esa - ichida. his-tuyg'ularning foydasi.
Janr tizimi haqida ham shunday deyish mumkin. Barcha janrlar yuqori (odda, doston, tragediya) va past (komediya, ertak, epigramma, satira) ga bo'lingan. Shu bilan birga, ta'sirchan epizodlar komediyaga, kulgili epizodlar esa tragediyaga kiritilmasligi kerak edi. Yuqori janrlarda "namunali" qahramonlar - monarxlar, sarkardalar tasvirlangan, ularga o'rnak bo'la oladi. Pastki qismda qahramonlar chizilgan, ular qandaydir "ehtiros", ya'ni kuchli tuyg'u tomonidan qo'lga kiritilgan.
Dramatik asarlar uchun maxsus qoidalar mavjud edi. Ular uchta "birlikni" kuzatishlari kerak edi - joylar, vaqt va harakatlar. Joy birligi: klassitsizm dramaturgiyasi sahna oʻzgarishiga yoʻl qoʻymasdi, yaʼni butun oʻyin davomida personajlar bir joyda boʻlishi kerak edi. Vaqt birligi: asarning badiiy vaqti bir necha soatdan, o'ta og'ir hollarda bir kundan oshmasligi kerak. Harakatning birligi faqat bitta hikoyaning mavjudligini anglatadi. Bu talablarning barchasi klassiklarning sahnada hayot illyuziyasini yaratishga intilishlari bilan bog'liq. Sumarokov: "O'yindagi soatlarimni soatlab o'lchashga harakat qiling, shunda unutib, sizga ishonishim mumkin . " Shunday qilib, adabiy klassitsizmning o'ziga xos xususiyatlari:

 • janrning sofligi (yuqori janrlarda kulgili yoki kundalik vaziyatlar va qahramonlarni tasvirlab bo‘lmaydi, past janrlarda esa fojiali va ulug‘vor);

 • tilning sofligi (yuqori janrlarda – so‘z boyligi, past janrlarda – xalq tili);

 • qahramonlarning ijobiy va salbiyga qat'iy bo'linishi , ijobiy qahramonlar esa hissiyot va aql o'rtasida tanlov qilib, ikkinchisini afzal ko'radilar;

 • "uch birlik" qoidasiga rioya qilish ;

 • ijobiy qadriyatlar va davlat idealini tasdiqlash .

Rus klassitsizmi ma'rifiy absolyutizm nazariyasiga e'tiqod bilan birgalikda davlat pafosi (shaxs emas, balki davlat eng yuqori qadriyat deb e'lon qilingan) bilan ajralib turadi. Ma'rifiy absolyutizm nazariyasiga ko'ra, davlatga dono, ma'rifatli podshoh rahbarlik qilishi, u har bir insondan jamiyat manfaati uchun xizmat qilishni talab qilishi kerak. Buyuk Pyotrning islohotlaridan ilhomlangan rus klassiklari jamiyatni yanada takomillashtirish imkoniyatiga ishonishdi, bu ularga oqilona tartibga solingan organizm kabi ko'rindi. Sumarokov: “Dehqonlar yer haydaydi, savdogarlar savdo qiladi, jangchilar vatanni himoya qiladi, qozilar qozi, olimlar ilm yetishtiradi”.
Sentimentalizm (ingliz tilidan sentimental — sensitiv, fransuzcha sentiment — his) — XVIII asrning ikkinchi yarmidagi adabiy oqim boʻlib, klassitsizm oʻrnini egallagan. Sentimentalistlar aql emas, tuyg'u ustuvorligini e'lon qildilar. Inson chuqur his-tuyg'ularga ega ekanligi bilan baholangan. Demak - qahramonning ichki dunyosiga qiziqish, uning his-tuyg'ularining soyalari tasviri (psixologizmning boshlanishi).
Klassikistlardan farqli ravishda sentimentalistlar davlatni emas, balki shaxsni eng oliy qadriyat deb biladilar. Ular tabiatning abadiy va oqilona qonunlari bilan feodal dunyosining adolatsiz tartiblariga qarshi chiqdilar. Shu munosabat bilan, sentimentalistlar uchun tabiat barcha qadriyatlarning o'lchovidir, shu jumladan insonning o'zi ham. Ular “tabiiy”, “tabiiy” insonning, ya’ni tabiat bilan uyg‘unlikda yashashning ustunligini bejiz ta’kidlamagan.
Sentimentalizmning ijodiy usuli negizida ham sezgirlik yotadi. Agar klassiklar umumlashtirilgan xarakterlarni (ikkiyuzlamachi, maqtanchoq, badbaxt , ahmoq) yaratgan bo'lsa, sentimentalistlar individual taqdirga ega bo'lgan aniq odamlarga qiziqishadi. O'z asarlaridagi qahramonlar aniq ijobiy va salbiyga bo'linadi . Ijobiy bo'lganlar tabiiy sezgirlik bilan ta'minlangan (rahmdil, mehribon, rahmdil, o'zini qurbon qilishga qodir). Salbiy - ehtiyotkor, xudbin, takabbur, shafqatsiz. Ta'sirchanlikning tashuvchilari, qoida tariqasida, dehqonlar, hunarmandlar, raznochintsy, qishloq ruhoniylari. Shafqatsiz - hokimiyat vakillari, zodagonlar, yuqori ma'naviy martabalar (chunki despotik boshqaruv odamlarda sezgirlikni o'ldiradi). Sentimentalistlarning asarlarida sezgirlik namoyon bo'lishi ko'pincha juda tashqi, hatto bo'rttirilgan xarakterga ega bo'ladi (nidolar, ko'z yoshlar, hushidan ketish, o'z joniga qasd qilish).
Sentimentalizmning asosiy kashfiyotlaridan biri bu qahramonni individuallashtirish va oddiy odamning boy ma'naviy dunyosi (Karamzinning "Bechora Liza" hikoyasidagi Liza obrazi). Asarlarning bosh qahramoni oddiy odam edi. Shu munosabat bilan asar syujeti ko‘pincha kundalik turmushning individual holatlarini ifodalagan bo‘lsa, dehqonlar hayoti ko‘pincha chorvachilik ranglarida tasvirlangan. Yangi tarkib yangi shaklni talab qildi. Asosiy janrlar oilaviy roman, kundalik, e'tirof, xatlardagi roman, sayohat yozuvlari, elegiya, xabar edi.
Rossiyada sentimentalizm 1760-yillarda paydo bo'lgan (eng yaxshi vakillari Radishchev va Karamzin). Qoida tariqasida, rus sentimentalizmi asarlarida krepostnoy va serf yer egasi o'rtasidagi ziddiyat rivojlanadi va birinchisining axloqiy ustunligi doimiy ravishda ta'kidlanadi.
Romantizm - 18-asr oxiri - 19-asrning birinchi yarmida Evropa va Amerika madaniyatidagi badiiy yo'nalish. Romantizm 1790-yillarda dastlab Germaniyada paydo boʻlgan, keyin esa butun Gʻarbiy Yevropaga tarqalgan. Ma'rifatparvarlik davri ratsionalizmining inqirozi, romantikagacha bo'lgan yo'nalishlarni badiiy izlash (sentimentalizm), Buyuk Frantsiya inqilobi va nemis klassik falsafasi paydo bo'lishining zaruriy shartlari edi.
Bu adabiy yo‘nalishning paydo bo‘lishi har qanday boshqa yo‘nalish kabi o‘sha davrning ijtimoiy-tarixiy voqealari bilan uzviy bog‘liqdir. G'arbiy Evropada romantizmning shakllanishiga hal qiluvchi ta'sir Buyuk Frantsiya inqilobi va u bilan bog'liq bo'lgan ta'lim mafkurasini qayta baholash edi. Ma'lumki, 18-asr Frantsiyada ma'rifat belgisi ostida o'tdi. Deyarli butun asr davomida Volter (Russo, Didro, Monteskye) boshchiligidagi frantsuz ma'rifatparvarlari dunyoni oqilona asosda qayta tashkil etish mumkinligini ta'kidlab, barcha odamlarning tabiiy (tabiiy) tengligi g'oyasini e'lon qildilar. Aynan mana shu tarbiyaviy g'oyalar frantsuz inqilobchilarini ilhomlantirdi, ularning shiori: "Ozodlik, tenglik va birodarlik". Inqilobning natijasi burjua respublikasining barpo etilishi edi. Natijada hokimiyatni qo‘lga kiritgan burjua ozchilik g‘olib bo‘ldi (u ilgari aristokratiyaga, eng oliy zodagonlarga tegishli edi), qolganlari esa “hech narsasiz” qoldi. Shunday qilib, uzoq kutilgan "aql saltanati" va'da qilingan erkinlik, tenglik va birodarlik kabi illyuziya bo'lib chiqdi . Inqilob natijalari va natijalaridan umumiy umidsizlik, atrofdagi voqelikdan chuqur norozilik yuzaga keldi, bu romantizmning paydo bo'lishi uchun zaruriy shartga aylandi. Chunki romantizmning asosini narsalarning mavjud tartibidan norozilik tamoyili tashkil etadi. Buning ortidan Germaniyada romantizm nazariyasi paydo bo'ldi.
Ma'lumki, G'arbiy Evropa madaniyati, xususan, frantsuz tili rus tiliga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu tendentsiya 19-asrgacha davom etdi, shuning uchun Frantsiya inqilobi Rossiyani ham larzaga keltirdi. Ammo, qo'shimcha ravishda, rus romantizmining paydo bo'lishi uchun aslida ruscha shartlar mavjud. Avvalo, bu oddiy xalqning buyukligi va kuchini yaqqol ko'rsatgan 1812 yilgi Vatan urushi. Rossiya Napoleon ustidan g'alaba qozonishi uchun xalqqa qarzdor edi, xalq urushning haqiqiy qahramonlari edi. Shu bilan birga, urushdan oldin ham, undan keyin ham xalqning asosiy qismi, dehqonlar hali ham serflar, aslida qullar bo'lib qoldilar. Ilgari o‘sha davrning ilg‘or odamlari tomonidan adolatsizlik sifatida qabul qilingan narsa endi har qanday mantiq va axloqqa zid, ochiq-oydin adolatsizlikdek ko‘rina boshladi. Ammo urush tugaganidan keyin Aleksandr I nafaqat krepostnoylikni bekor qilmadi, balki ancha qattiqroq siyosat yurita boshladi. Natijada, rus jamiyatida aniq umidsizlik va norozilik hissi paydo bo'ldi. Shunday qilib, romantizmning paydo bo'lishi uchun zamin paydo bo'ldi.
Adabiy oqimga nisbatan "romantizm" atamasi tasodifiy va noto'g'ri. Shu munosabat bilan, paydo bo'lishining boshidanoq u turli yo'llar bilan talqin qilingan: ba'zilari bu "rim" so'zidan, boshqalari - roman tillarida so'zlashadigan mamlakatlarda yaratilgan ritsar she'riyatidan kelib chiqqan deb hisoblashgan. Birinchi marta adabiy oqim nomi sifatida "romantizm" so'zi Germaniyada qo'llanila boshlandi, bu erda romantizmning etarlicha batafsil nazariyasi yaratilgan.
ikkilik tushunchasi juda muhimdir . Yuqorida aytib o'tilganidek, rad etish, haqiqatni inkor etish romantizmning paydo bo'lishining asosiy shartidir. Barcha romantiklar tashqi dunyoni rad etadilar, shuning uchun ular mavjud hayotdan romantik qochish va undan tashqarida idealni izlash. Bu romantikaning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi ikkilamchi dunyo . Romantiklar uchun dunyo ikki qismga bo'lingan: bu erda va u erda . "U erda" va "bu erda" qarama-qarshilik (qarshilik), bu toifalar ideal va haqiqat sifatida o'zaro bog'liqdir. Nafratlangan "bu erda" yovuzlik va adolatsizlik g'alaba qozonadigan zamonaviy haqiqatdir. "U erda" romantiklar haqiqatga qarama-qarshi bo'lgan she'riy haqiqatdir. Ko'pgina romantiklar jamoat hayotidan chetlashtirilgan yaxshilik, go'zallik va haqiqat odamlarning qalbida saqlanib qolgan deb ishonishgan. Shu sababli ularning insonning ichki dunyosiga e'tibori, chuqur psixologizmi. Odamlarning ruhi ularning "u erda". Masalan, Jukovskiy narigi dunyodan “u yerda” izlagan; Pushkin va Lermontov, Fenimor Kuper - madaniyatsiz xalqlarning erkin hayotida (Pushkinning "Kavkaz asiri", " Lo'lilar " she'rlari, Kuperning hindlar hayoti haqidagi romanlari).
Rad etish, haqiqatni inkor etish romantik qahramonning o'ziga xos xususiyatlarini aniqladi. Bu mutlaqo yangi qahramon, chunki u eski adabiyotni bilmagan. U atrofdagi jamiyat bilan dushmanlik munosabatlarida, unga qarshi. Bu g'ayrioddiy, notinch odam, ko'pincha yolg'iz va fojiali taqdirga ega. Romantik qahramon haqiqatga qarshi romantik isyonning timsolidir.
Realizm (lotincha realis - moddiy, real) - inson va dunyoni badiiy bilishga intilish, voqelikka hayotiy-haqiqiy munosabat tamoyillarini o'zida mujassam etgan usul (ijodiy muhit) yoki adabiy yo'nalish. Ko'pincha "realizm" atamasi ikki ma'noda qo'llaniladi:

 1. usul sifatida realizm;

 2. realizm 19-asrda paydo boʻlgan yoʻnalish sifatida.

Klassizm ham, romantizm ham, simvolizm ham hayotni bilishga intiladi va unga o‘z munosabatini bildiradi, lekin realizmdagina voqelikka sodiqlik badiiylikning belgilovchi mezoniga aylanadi. Bu, masalan, realizmni romantizmdan ajratib turadi, bu haqiqatni rad etish va uni "qayta yaratish" istagi bilan ajralib turadi va uni avvalgidek ko'rsatmaydi. Romantik Jorj Sand realist Balzakni nazarda tutib, u bilan o‘rtasidagi farqni shunday ta’riflagani bejiz emas: “Odamni ko‘zingizga qanday ko‘rinsa, shunday qabul qilasiz; Men uni o'zim ko'rmoqchi bo'lgan tarzda tasvirlashga chaqirishni his qilyapman. Shunday qilib, realistlar realni, romantiklar esa orzu qilingan narsani tasvirlaydilar, deyishimiz mumkin.
Realizmning shakllanishining boshlanishi odatda Uyg'onish davri bilan bog'liq. Bu davr realizmi obrazlar ko‘lami (Don Kixot, Gamlet) va inson shaxsiyatini poetiklashtirish, insonni tabiat shohi, ijod toji sifatida idrok etish bilan ajralib turadi. Keyingi bosqich - ma'rifiy realizm. Ma'rifatparvarlik davri adabiyotida demokratik realistik qahramon, "pastdan" odam paydo bo'ladi (masalan, Bomarshening "Sevilya sartaroshi" va "Figaroning nikohi" pyesalarida Figaro). 19-asrda romantizmning yangi turlari paydo boʻldi: “fantastik” (Gogol, Dostoevskiy), “grotesk” (Gogol, Saltikov-Shchedrin) va “tabiiy maktab” faoliyati bilan bogʻliq “tanqidiy” realizm.
Realizmning asosiy talablari: tamoyillarga amal qilish

 • xalqlar,

 • tarixiylik,

 • yuksak badiiy mahorat,

 • psixologiya,

 • uning rivojlanishidagi hayotni tasvirlash.

Realist yozuvchilar qahramonlarning ijtimoiy, axloqiy, diniy g’oyalari ijtimoiy sharoitga bevosita bog’liqligini ko’rsatib, ijtimoiy jihatiga katta e’tibor berganlar. Realizmning asosiy muammosi - bu ishonchlilik va badiiy haqiqat o'rtasidagi munosabatlar. Iqtisodiylik, hayotni asosli tasvirlash realistlar uchun juda muhim, lekin badiiy haqiqat ishonarlilik bilan emas, balki hayot mohiyatini, ijodkor bildirgan g‘oyalar ahamiyatini anglash va yetkazishdagi sodiqlik bilan belgilanadi. Realizmning eng muhim xususiyatlaridan biri - xarakterlarni tiplashtirish (tipik va individual, o'ziga xos shaxsiyatning uyg'unligi). Realistik xarakterning ishonchliligi bevosita yozuvchi erishgan individuallashtirish darajasiga bog'liq.
Realist yozuvchilar qahramonlarning yangi turlarini yaratadilar: "kichkina odam" tipi ( Vyrin , Bashmachkin , Marmeladov, Devushkin), "qo'shimcha shaxs" tipi (Chatskiy, Onegin, Pechorin, Oblomov), "yangi" qahramon tipi ( Turgenevdagi nigilist Bazarov, "yangi odamlar" Chernishevskiy).
Modernizm ( frantsuz tilidan zamonaviy - 19-20-asrlar bo'yida paydo bo'lgan adabiyot va san'atdagi eng yangi, zamonaviy) falsafiy va estetik oqim.
Ushbu atama turli xil talqinlarga ega:

 1. XIX-XX asrlar boshidagi sanʼat va adabiyotdagi bir qancha noreal yoʻnalishlarni bildiradi: simvolizm, futurizm, akmeizm, ekspressionizm, kubizm, imaginizm, syurrealizm, abstraktsionizm, impressionizm;

 2. haqiqiy bo'lmagan tendentsiyalar rassomlarining estetik izlanishlari uchun ramz sifatida ishlatiladi;

 3. estetik va mafkuraviy hodisalarning murakkab majmuini, jumladan, nafaqat modernistik tendentsiyalarni, balki biron bir yo'nalish doirasiga to'liq mos kelmaydigan ijodkorlar ijodini ham bildiradi (D. Joys, M. Prust, F. Kafka va boshqalar).

Simvolizm, akmeizm va futurizm rus modernizmidagi eng yorqin va muhim yo'nalishlarga aylandi.
Simvolizm - 1870-1920 yillar san'ati va adabiyotidagi noreal yo'nalish bo'lib, u asosan intuitiv ravishda tushunilgan shaxslar va g'oyalar ramzi orqali badiiy ifodalashga qaratilgan. Simvolizm Frantsiyada 1860-1870 yillarda A. Rimbaud, P. Verlen, S. Mallarmning she'riy asarlarida ma'lum bo'ldi . Simvolizmning ajdodi, asoschisi, "otasi" fransuz yozuvchisi C. Baudelaire hisoblanadi .
Simvolist rassomlarning dunyoqarashining markazida dunyoni va uning qonunlarini bilish mumkin emasligi g'oyasi yotadi. Ular insonning ruhiy kechinmasini, ijodkorning ijodiy sezgisini dunyoni idrok etishning yagona “vositasi” deb bilishgan.
Simvolizm birinchi bo'lib voqelikni tasvirlash vazifasidan xoli san'at yaratish g'oyasini ilgari surdi. Simvolistlar san’atning maqsadi ular ikkinchi darajali deb hisoblagan real olamni tasvirlash emas, balki “oliy voqelikni” yetkazish ekanligini ta’kidladilar. Ular ramz yordamida bunga erishishni maqsad qilganlar . Ramz - shoirning o'ta sezgi sezgi ifodasi bo'lib, unga idrok lahzalarida narsalarning asl mohiyati ochiladi. Symbolistlar mavzuni bevosita nomlamaydigan, balki allegoriya, musiqiylik, rang sxemasi, erkin she'rlar orqali uning mazmuniga ishora qiluvchi yangi she'riy tilni ishlab chiqdilar.
Simvolizm Rossiyada paydo bo'lgan modernistik harakatlarning birinchi va eng muhimidir.
Simvolistlar odatda ikki guruhga yoki oqimlarga bo'linadi:

 • "katta" simvolistlar (V. Bryusov, K. Balmont, D. Merejkovskiy, 3. Gippius, F. Sologub va boshqalar), 1890-yillarda debyut qilgan;

 • 1900-yillarda ijodiy faoliyatini boshlagan va oqimning ko'rinishini sezilarli darajada yangilagan "yosh" simvolistlar (A. Blok, A. Bely, V. Ivanov va boshqalar).

Shuni ta'kidlash kerakki, "katta" va "kichik" simvolistlar yoshi bo'yicha emas, balki munosabat va ijod yo'nalishidagi farq bilan ajralib turardi.
Tasvir-ramzni simvolistlar badiiy tasvirdan ko'ra samaraliroq, kundalik hayot (pastki hayot) qopqog'idan yuqori voqelikka "yorib o'tishga" yordam beradigan vosita deb hisoblashgan. Belgining realistik tasvirdan farqi shundaki, u hodisaning ob'ektiv mohiyatini emas, balki shoirning dunyo haqidagi o'ziga xos, individual g'oyasini ifodalaydi. Bundan tashqari, ramz, rus simvolistlari tushunganidek, allegoriya emas, balki, avvalambor, o'quvchidan ijodiy javob berishni talab qiladigan tasvirdir. Ramz, go'yo muallif va o'quvchini bog'laydi - bu san'atda ramziylik tomonidan yaratilgan inqilob.
Rasm-ramz asosan polisemantik bo'lib, ma'nolarni cheksiz joylashtirish istiqbolini o'z ichiga oladi. Uning bu xususiyatini simvolistlarning o'zlari bir necha bor ta'kidlaganlar: "Rimz o'z ma'nosida bitmas-tuganmas bo'lsa, haqiqiy ramzdir" ( Vyach . Ivanov); "Rimz - bu cheksizlik oynasi" (F. Sologub).
Akmeizm (yunoncha akme - biror narsaning eng yuqori darajasi, gullash kuchi, cho'qqisi) - 1910 yillar rus she'riyatidagi modernistik adabiy yo'nalish. Vakillar: S. Gorodetskiy, ilk A. Axmatova, L. Gumilyov, O. Mandelstam. "Akmeizm" atamasi Gumilyovga tegishli.
Akmeizm ramziylikdan ajralib turdi, uning mistik intilishlarini "bilmagan" uchun tanqid qildi. Akmeistlar she'riyatning ramziy impulslardan idealga, tasvirlarning noaniqligi va ravonligidan, murakkab metaforadan ozod bo'lishini e'lon qildilar; moddiy olamga qaytish zarurligi, mavzu, so‘zning aniq ma’nosi haqida gapirdi. Simvolizm voqelikni rad etishga asoslanadi va akmeistlar bu dunyoni tark etmaslik, undagi ba'zi qadriyatlarni izlash va ularni o'z asarlarida qo'lga kiritish va buni aniq va tushunarli narsalar yordamida qilish kerak, deb ishonishgan. tasvirlar, va noaniq belgilar emas.
Aslida, akmeistlar harakati juda oz edi, uzoq davom etmadi - taxminan ikki yil (1913-1914). 1913 yil yanvar oyida yangi yo'nalishning mavjudligi boshlanadi.
Akmeizm "chiroyli ravshanlik" yoki ravshanlikni adabiyotning vazifasi deb e'lon qildi. (lot. claris dan - aniq). Akmeistlar dunyoga aniq va to'g'ridan-to'g'ri qarash g'oyasini Bibliyadagi Odam Ato bilan bog'lab, o'zlarining hozirgi odamizmlarini chaqirdilar. Akmeizm aniq, "oddiy" she'riy tilni targ'ib qildi, bu erda so'zlar to'g'ridan-to'g'ri ob'ektlarni nomlaydi, ob'ektivlikka bo'lgan sevgisini e'lon qiladi.
Futurizm Italiya va Rossiyada eng rivojlangan 20-asr boshidagi Evropa san'atining asosiy avangard yo'nalishlaridan biri (avangard modernizmning ekstremal ko'rinishi).
1909 yilda Italiyada shoir F.Marinetti “ Futuristik manifest”ni nashr etdi. Ushbu manifestning asosiy qoidalari: an'anaviy estetik qadriyatlarni va oldingi barcha adabiyotlar tajribasini rad etish, adabiyot va san'at sohasidagi jasur tajribalar. Futuristik she'riyatning asosiy elementlari sifatida Marinetti "jasorat, jasorat, isyon" deb ataydi. 1912-yilda rus futuristlari V.Mayakovskiy, A.Kruchenyx, V.Xlebnikovlar oʻzlarining “Ommaviy didga shapaloq” manifestini yaratdilar. Ular, shuningdek, an'anaviy madaniyatdan voz kechishga intilishdi, adabiy tajribalarni mamnuniyat bilan qabul qilishdi, nutq ekspressivligining yangi vositalarini topishga intilishdi (yangi erkin ritmni e'lon qilish, sintaksisni bo'shatish, tinish belgilarini yo'q qilish). Shu bilan birga, rus futuristlari Marinetti o'z manifestlarida e'lon qilgan fashizm va anarxizmni rad etishdi va asosan estetik muammolarga murojaat qilishdi. Ular shakl inqilobini, uning mazmundan mustaqilligini ("nima muhim emas, balki qanday") va she'riy so'zning mutlaq erkinligini e'lon qildi.
Futurizm heterojen yo'nalish edi. Uning doirasida to'rtta asosiy guruh yoki oqimlarni ajratish mumkin:

 1. Kubo-futuristlarni birlashtirgan " Gilea " (V. Xlebnikov, V. Mayakovskiy, A. Kruchenyx va boshqalar);

 2. "Egofuturistlar uyushmasi" (I. Severyanin, I. Ignatiev va boshqalar);

 3. "She'riyat mezanini" (V. Shershenevich , R. Ivnev);

 4. "Sentrifuga" (S. Bobrov, N. Aseev, B. Pasternak).

Eng muhim va ta'sirli guruh " Gilea " edi: aslida u rus futurizmining yuzini aniqlagan. Uning ishtirokchilari ko'plab to'plamlarni nashr etishdi: "Sudyalar bog'i" (1910), "Ommaviy didga shapaloq" (1912), " O'lik oy" (1913), "Oldi" (1915).
Futuristlar olomon odami nomidan yozishgan. Bu harakatning zamirida «eskilarning qulashi muqarrarligi» (Mayakovskiy) tuyg‘usi, «yangi insoniyat»ning tug‘ilishini anglash yotardi. Badiiy ijod, futuristlarning fikriga ko'ra, taqlid emas, balki insonning ijodiy irodasi orqali "yangi dunyoni, bugungi temirni ..." yaratadigan tabiatning davomi bo'lishi kerak (Malevich). Bu "eski" shaklni yo'q qilish istagi, kontrastlar istagi, so'zlashuv nutqiga jalb qilishning sababi. Jonli soʻzlashuv tiliga asoslanib, futurologlar “soʻz yasash” (yaratilgan neologizmlar) bilan shugʻullanganlar. Ularning asarlari murakkab semantik va kompozitsion siljishlar bilan ajralib turardi - komiks va tragik, fantaziya va lirika o'rtasidagi kontrast.
POSTMODERNIZM - bu zamonaviylik o'rnini bosgan adabiy yo'nalish bo'lib, undan o'ziga xosligi bilan emas, balki elementlarning xilma-xilligi, iqtiboslar , madaniyatga botish, zamonaviy dunyoning murakkabligi, tartibsizligi, markazsizligini aks ettiruvchi adabiy yo'nalish; 20-asr oxiri “adabiyot ruhi”; jahon urushlari, ilmiy-texnik inqilob va axborot "portlashi" davri adabiyoti.
Postmodernizm atamasi ko'pincha 20-asr oxiri adabiyotini tavsiflash uchun ishlatiladi. Nemis tilidan tarjima qilingan postmodernizm "modernlikdan keyin keladigan narsa" degan ma'noni anglatadi. Ko'pincha 20-asrda "ixtiro qilingan" bilan sodir bo'ladi. "post" prefiksi (post-impressionizm, post-ekspressionizm ), postmodernizm atamasi ham zamonaviylikka, ham uning davomiyligiga qarama-qarshilikni bildiradi. Shunday qilib, allaqachon postmodernizm kontseptsiyasining o'zida, uni yuzaga keltirgan vaqtning ikkiligi (ambivalentligi) o'z aksini topgan.
Allbest.ru saytida joylashgan

Bizgа mа’lumki, uslub kеng mа’nоdа yozuvchi ijоdidаgi g’оyaviy-bаdiiy хususiyatlаr birligi, tоr mа’nоdа ifоdа usulidir. YA’ni аsаrdаgi yozuvchining o’z kitоbхоnigа qаytа-qаytа uqtirgаn g’оyasidir. Dеmаk usul bir yozuvchining ijоd jаrаyoni bilаn bоg’liq bo’lgаn hоdisаdir.


Mеtоd uslubdаn fаrq kilib, turli mаmlаkаtlаrdаgi vа turli dаvrlаrdаgi yozuvchilаrning ijоddаgi yo’llаrigа qаrаb birlаshtiruvchi nаrsаdir. Ijоdiy mеtоdni bеlgilаshdа nаrsа vа hоdisаlаrni tаnlаsh, sаrаlаsh, bаhоlаsh vа оbrаzli tаsvirlаsh хususiyatlаri hisоbgа оlinаdi. Mеtоddа dunyoqаrаshning bаnihоya rоli kаttаdir. CHunki yozuvchi o’z dunyoqаrаshidаn kеlib chiqib аsаr yarаtаdi. Mеtоdni sаn’аtkоr dunyoqаrаshi bilаn birlаshtirib yubоrish nоto’g’ridir. Sаn’аkоrning ijоdiy etiqоdi, estеtik tаfаkkuri, siyosiy e’tiqоdi nаmоyon bo’lаdi.Endi bizgа mа’lum bo’lgаn tаriхiy jаrаyonidа bu nаrsа qаndаy kеchdi, qаndаy ijоdiy mеtоdlаr rivоjlаndi? Sаn’аtkоrlаrning dunyoqаrаshlаri qаndаy nаmоyon bo’ldi?
Kаdim zаmоnlаrdаn bоshlаb ijоdning ikki tipi: idеаl vа rеаl tiplаri mаvjud bo’lgаn. Hаr ikki tаfаkkur tipi mа’lum tаriхiy dаvrdа ilg’оr vа rеаktsiоn dunyoqаrаsh bilаn sug’оrilib, аdаbiyotdа kаttа o’rin оldi. Hаttо hukmrоn tаfаkkur tipini оldi.
Bundаy vаqtdа endi tаfаkkur tipining mаnа shu kоnkrеt shаkligа аlоhidа nоm tоpish hоjаti tug’ildi. Bungа rоmаntik tаfаkkur vа rеаlistik tаfаkkur dеb nоm bеrildi. SHundаn kеlib chikib ikki-rоmаntizm mеtоdi dunyogа kеldi.
Mаsаlаn. Sеrvаntеs, SHеkspir, Pushkin, L.Tоlstоy, А.CHехоv M.Gоrpkiy, M.Аvеzоv, А.Qоdiriy, CHo’lpоn,, Fitrаt, Hаmzа vа bоshqа ijоdkоrlаrimizning аsаrlаridа hаyotni hаqqоniy tаsvirlаrlаsh birinchi o’ringа chiqib оldi. YA’ni хаyotni o’z shаklidа tаsvirlаsh jihаtidаn bulаrning ijоdlаri bir-birigа yaqindir, yani ulаrning ijоdiy mеtоdlаri rеаlistik mеtоddir.
CHunki ming yillаrdаn bеri аdаbiy ijоd usullаrining biri bulib kеlgаn "rеаl pоeziya" rеаlistik tаfаkkur tipi аsоsiy ijоdiy printsipigа аylаndi. Umumаn, аdаbiyotshunоsligimizdа mеtоd tеrmini 30-yillаrdа pаydо bo’ldi, undаn оldin stilp tеrmini ishlаtilаr edi. CHunki fаndа hаli yozuvchining stili bilаn mеtоd tushunchаsi hаli fаrklаnmаgаn edi. Mеtоd tulаrоk qilib аytgаndа ijоdiy mеtоd hаmmа tоmоndаn qаbul qilingаn to’lik tа’rif fаndа hаli yo’q, shuning uchun bаrchаgа mа’lum bir tа’rifni kеltirаmiz: mеtоd-sаn’аtkоrning оnglаnаyotgаn vоkеаlаnаyotgаn vоkеlikkа ijоddiy munоsаbаtning umumiy ijоdiy printsipi, ya’ni bаdiiy аsаrdа vоqеlikni qаytа tiklаsh printsipidir. Vоqеlikni qаytа tiklаshning tаriхаn o’zigа хоsligigа kаrаb jахоn аdаbiyotidа klаssitsizm, rоmаntizm, rеаlizm kаbi ijоdiy mеtоd tiplаri bоr. Bu ijоdiy mеtоdlаrdаn jахоn аdаbiyotidа eng ko’p tаrqаlgаn rеаlizm bo’lib, uning hаm o’zigа хоs ko’pginа ko’rinishlаri bоr. Didаktik rеаlizm, mа’riftpаrvаr rеаlizm, tаnqidiy rеаlizm vа sоtsiаlistik rеаlizm. Jахоn аdаbiyotidа bundаn tаshqаri simvоlizm, nаturаlizm, mоdеrnizm kаbi bоshqа mеtоdlаr hаm bo’lgаn. Mеtоdni dа’vо etuchi bоshqа qаtоr оqimlаr hаm mаvjud bo’lib bulаr: rеаlizmning оqimlаri sifаtidа mаvjud bo’lgаn klаssisizm. sеntеmеntаlizm, vа nаturаlizm. Bulаr аyni vаqtdа mеtоd bo’lsаdа аvvаl оqim sifаtidа mаvjud bo’lishgаn. Оqim o’zi nimа?
Оqim ijоdiy mеtоd tаrаqqiyoti nаtijаsigа yuzаgа kеlаdigаn uning shахоbchаsidir. Birоq оqim ijоdiy mеtоd shаkllаnishidаn оldin hаm pаydо bo’lishi mumkin. Qаchоnki оqim rivоjlаnib yozuvchilаr shu оqim g’оyalаri bilаn sug’оrilgаn аsrlаrni ko’prоk yozishsа, u оqimdаn mеtоdgа аylаnаdi.
Mаsаlаn: sеntimеntаlizm оqimi nimа uchun ijоdiy mеtоd dаrаjаsigа ko’tаrilmаdi? Sеntimеntаlizm frаntsuzchа sеzuvchаn so’zidаn оlingаn bo’lib dаstlаb Аngliyadа pаydа bo’lgаn.
XVIII аsr bоshlаridа охiri, XIX аsr bоshlаridа Еvrоpаdа bir оqim sifаtidа pаydо bo’ldi. Undа dvоryan аristоkrаtiyasigа qаrshi uning buzuk ахlоqigа qаrshi nоrоzilik tаsvirlаndi. Bu оqim nаmоyondаlаrining аsаrlаridа хunаrmаndlаr sаvdоgаrlаr vа dеhqоnlаr hаyotidаn оlingаn аyanchli hоlаtlаr аristоkrаtlаr hаyotigа qаrаmа-qаrshi qo’yilаr edi., fеоdаlizm qоrаlаnаr edi. Sеntimеntаlizm uchun kishining psiHОLоgiyasini tаsvirlаsh birinchi o’rindа turаdi. Kishilаrning hаyoti аyrim o’rinlаrdа bo’rttirilib ko’rsаtilаr edi. Bundаy аsаrlаr sirаsigа Kаrаmzining "Bеchоrа Lizа" аsаrini kiritishimiz mumkin. Insоn ruhiyatini o’tа bеchоrа hоlаtini tаsvirlаnishi, hаr dоim hаm hаyotdаn nоlish hаm insоnning kеlаjаgigа hеch nаrsа bоrmаsligi mumkin. SHuning uchun sеntimеntаlizm bir оqim sifаtidа qоlib kеtdi u mеtоd dаrаjаsigа ko’tаrilmаdi.
Nаvbаtdаgi оqimlаrdаn biri nаturаlizm оqimidir. Nаturаlizm lоtinchа nаturа so’zidаn оlingаn bo’lib, tаbiiy dеgаn mа’nоni bildirаdi. Rus аdаbiyotidа аlоhidа оqim kеyinchаlik mаktаb sifаtidа shаkllаndi. Nаturаl mаktаbgа mаnsub bo’lgаn Gоgоlp, Turgеnеv, Nеkrаsоv singаri yozuvchilаr uchun bаdiiy аsаrning muhim ijtimоiy mаzmungа egа bo’lishi, vоqеаlikni хаqqоniy аks ettirish, chоrizm tuzumigа tаnqidiy munоsаbаtdа bo’lish, shu bilаn birgа turmushni qаlbаki bеzаb ko’rsаtish bu оqimni аsоsiy хususiyatlаridаn biri bo’lib qоlаdi. Bu оqimning buyuk nаzаriyotchisi vа аsоschisi V.G.Bеlinskiy edi. Bеlinskiy vа uning izdоshlаri CHеrnishеvskiy, Dоbrоlyubоv "Nаturаl mаktаb" ning printsiplаrini ishlаb chiqdilаr. Bu esа kеyinchаlik rеаlistik sаn’аtning аsоsini tаshkil qildi. Ulаr rеаlistik sаn’аt tаrаqqiysi uchun kurаshdilаr. Dеmаk, nаturаlizmning hаyotning hаqqоniy tаsvirlаsh хususiyati kеyingi mеtоdning hаqоniy аsоsiy хususiyati sifаtidа tаrаqqiy etdi. Nаturаlizm bilаn Nаturаl mаktаbni аlmаshtirib yubоrmаslik kеrаk.

XULOSA
Аdаbiy оqim ijоdiy mеtоd sаn’аtning mаqsаd vа vаzifаlаrigа qаrаshlаrning turlichаligi tufаyli pаydо bo’lаdigаn yozuvchilаr guruhlаri. Аdаbiy оqim ijоdiy mеtоdlаr tаrkibidаgi ichki bo’linishdir. Bir mеtоdgа mаnsub yozuvchilаrning o’zаrо g’оyaviy yaqinliklаridir. Rоmаntizm mеtоdi ichidаgi оqimlаrgа mutааssib rоmаntizm, tаrаqqiypаrvаr rоmаntizm, inqilоbiy rоmаntizmlаr kirаdi.


Аdаbiy оqim vа mаktаb: Аdаbiy оqim dunyoqаrаshi vа qiziqishlаri birligi tufаyli shаkllаngаn uyushmаdir. Mаshhur аdаbiy mаktаblаr hаqidа Bеlinskiy аsоs sоlgаn "Nаturаl mаktаb" hаqidа to’хtаlib o’tdik. SHundаy uyushmаlаr qаtоrigа jаdidlаr tаshkil qilgаn "CHig’аtоy gurungi" vа "Kizil qаlаm" uyushmаlаrini hаm kiritilishimiz hаm mumkin. Furkаt, Muqimiy, Zаvqiy vа bоshqа ijоdkоrlаrimiz аsоs sоlgаn mа’rifаtpаrvаrlik оqimi hаqidа hаm to’хtаlib o’tishimiz mumkin.
Аdаbiy оqimdаn аdаbiy yo’nаlish tubdаn fаrq qilаdi. Оqim mеtоd ichidаgi g’оyaviy yaqinlik bo’lsа, yo’nаlish mеtоddаn tаshqаridаgi mеtоdlаr o’rtаsidаgi g’оyaviy hоdisаdir. U o’zidа ko’plаb mеtоd vа оqimlаrni birlаshtirаdi. Jumlаdаn, tаsаvvuf аdаbiy yo’nаlish sifаtidа shаkllаndi vа аdаbiyotlаr tаrаqqiyotigа o’z tа’sirini o’tkаzdi. Jumlаdаn ,mоdеrnistik оqim vаkillаri аdаbiy ijоddа zаmоnаviylikkа, yangilikkа erishishni tаrg’ib qilаdilаr. Аyniqsа shаkldаgi bеzаkdоrlikkа аlоhidа e’tibоr bеrаdilаr. Хususаn, hоzirgi zаmоn Аmеrikа vа Аngliya аdаbiyotidа bu оqimning tа’siri kuchli.Yüklə 57,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə