Afina Akropolunda qadın sütunlar necə adlanır?Yüklə 44,08 Kb.

tarix12.10.2018
ölçüsü44,08 Kb.


1

Afina Akropolunda qadın sütunlar necə adlanır?                      A) 

Friz


B)Karrniz

C)Kariadit 

D)P lyastr

E)Antabliment 

2

Bir tərəfi divara bitişmiı üç kənarlı sütun necə adlanır?

A) Karniz

B)Friz

C)Portik D)Plyastr

E)Parapet 

3

Dünyanın yeddi möcüsəsindən ən qədimi hansıdır?

A) Halikarnas movzaleyi 

B) Iskəndəriyyə mayakı

C) Asma bağlar

D) Misir ehramları

E) Zevsin heykəli

4

İncəsənətin növlərindən biri həcmi fəza qurluşuna malikdir?

A) Qrafika 

B) Boyakarlıq 

C)Heykəltaraşlıq 

D)Keramika 

E)Dekorativ tətbiqi sənəd

5

İncəsənətin janrı hansıdır?

A Memarlıq 

B Qrafika 

C Heykəltaraşlıq

D Peysaj 

E Dearativ tətbiqi sənəd

6

İncəsənətin janrı hansıdır?

A Rəsm


B Qrafika 

C Memarlıq 

D Mənzərə, məişət

E Heykəltəraşlıq

7

Ornamament sənətinin yaranma dövrü hansı tarixə düşür?

A) Paleloit

B )Mezolit

C)Neolit


D) Tunc dövrü 

E)Orta çarlıq dövrü

8

İlk dini tikililər hansı dövrdə inşaa olunmuşdur?

A) Poliolit

B)Mezolit

C)Neolit


D)Tunc dövrü 

E)Orta çağlıq

9

Memarlar çox zaman heykəltaraşlıq əsərlərindən istifadə 

edirlər. Adi sütunlar tez-tez telamon və karitiadlar- kişi və ya 

qadın fiqurlu sütunlarla əvəz edilirdi söhbət hansı memarlıq 

üslubundan gedir? A) Barokko B) Rokoko C) Klasizim D) İslam 

memarlığı  E) Roman üslubu
10

Qaya təsvirləri necəadlanır?

A) Petroqlif

B)Daş yazılar

C)Daş rəsmlər

D)Cizgilər

E)Yazı


11

Antik Yunan memarlığında neçə növ order formalaşmışdır? A) 

4 B) 1 C) 2 D) Belə bir növ order formalaşmamışdır E) 3

12

Aşağıdakılardan hansıları Yunan orderləridir? A) Firiz, abak, 

arka B) Kora, aral və kapil C) Fust və ionik D) dorik, ionik və korinf 

E) İnteryerlərdə mürəkkəb sütunlar antablement və karniz

     


13

Parfenon-orderlərinin nisbətlərinin müqayisəsinə görə sütunun 

aşağı diametrinin onun hündürlüyünə nisbəti neçədir?A)1:5,47 

B)1:2,48 C)1:3,50 D)1:1,40 E)1:3,20

14

Erexteyon, böyük ölçülərə, sadə monumental formaya malik 

olan, ən yüksək təpədə yerləşən akropolun əsas məbədinə hansı 

tabe olur? A) Kornifə B) Parfenona C) Kapitelə D) Frizə E) heç 

birinə


15

Yunan binalarının xarakterini seçin? 1.sadə 2.klassik 3.naxış 4.tir-

dayaq 5.möhkəm 6.əzəmətli 7.estetik 8.güc

A) 3,4,5

B) 1,2,4,

C) 1,5,8

D) 2,3,4,6

E) 3,4,5,6,7

16

 “Afina məktəbi” kimin əsəridir

A) Leonarda Davinçi

B)Mikalejelo 

C)Rafael Santi

D)Salvador Dali

E)Pikasso

17

Antik ənənələrinə görə, dorik orderin frizi nədən ibarətdir? 

A)Nişanlardan və oblomlardan B) Sütundan və dayaqdan          C) 

Triqlif və metoplardan D) Kapiteldən E) Abaktan və paduşkadan

18

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
19

Qədim misir goser ehramının tikintisi hansı dövrə aiddir?

A) Eradan əvvəl XXXII -əsr

B)Eradan əvvəl XXVIII -əsr

C)Eradan əvvəl XXV -əsr

D)Eradan əvvəl XXII -əsr

E)Eradan əvvəl XVIII -əsr

20

Palladio və Vinyolanın orderlərinin oblomları (hissələri) həndəsi 

xassələrinə görə əyrixətli sadə hissələrə  aid olanları 

aşağıdakılardan hansılardır?                                                                                          

1. val, valça çərək val;

2. rəfçik, rəf;

3. düzünə qaz döşü, düz daban;

4. düzünə batıq, tərsinə batıq; 

A) 1.4  B) 3.4  C) 1.2.3  D) 3.2  E) hamısı 

21

 Memarlıqda order qurluşu hansı ölkə memarlığına xasdır?A Misir

B Şumer Akkad

C Yunan 

D Qədim Roma 

E Qədim  Bizans

22

Kalizey memarlıq kompleksinin planda hansı formadadır?

A Düzbucaqlı

B Dairəvi 

C Kvadrat 

D Düzgün altıbucaqlı 

E Ellepis

23

Ayasofiya məbədi hansı şəhərdə yerləşir ?

A) Paris 

B)Roma 


C)Afina 

D)Konstantinopol

E)Peterburq

24

Qotika incəsənəti hansı dövrə aiddir?

A) XII-X əsr

B)X-XII əsr

C)XII-XIV əsr

D)XIV-XV əsr

E)XV-XVII əsr

2526

Tacmahal memarlıq tikinti tarixi neçənci illəri əhatə edir?

A) 1580-1588-ci il

B)1590-1598 ci il 

C)1620-1628 ci il 

D)1632- 1650 cı il 

E)1630-1640 cı il 

27

Sasani dövrü İran memarlığında hansı memarlıq abidələrinin 

tikintisinə üstünlük verilmişdir?

A) Məscid 

B)İbadətgah 

C)Movzoley

D)Atəhgah

E)Məbəd


28

29

Qədim Hind mədəniyyəti neçənci tarixi minlliyi əhatə edir?

A) Eradan əvvəl I minillik 

B)Eradan əvvəl III minillik 

C) Eradan əvvəl I V minillik 

D)Eradan əvvəl V minillik 

E)Eradan əvvəl VI I minillik 

30

Çində Çin və Xan dövrü neçənci əsri əhatə edir?

A) E.ə. III əsr –eramızın III əsr 

B)E.ə. I əsr –eramızın III əsr 

C)E.ə. III əsr –eramızın I əsr 

D)E.ə. III əsr –eramızın II əsr 

E)E.ə. II əsr –eramızın III əsr 

31

Səma” məbədi necənci ildə və hansı şəhərdə inşaa olunub?

A) Dehli ,1240

B)Səmərqənd,1450

C)İsfahan ,1680

D)İstanbul , 1880

E)Pekin ,142032

“Vasiliya Blajenno “ kilsəsi hansı şəhərdə yerləşir?

A) Leninqrad

B)Moskva 

C)Xarkov 

D)Svestopol

E)Minsk 


33

Xeops ehramının memarı kimdir?

A) Hesr 


B)Hemyun 

C)Imxotek 

D)Fidi 

E)Kallikrat 34

Parfenon memarlıq məbədi hansı qədim Yunan allahının 

şərəfinə ucaldılıb?

A) Zevs 


B)Hera 

C)Poseydon 

D)Arfina 

E)Apollon

35

Ən böyük olan ehramın uzunluğu neçə metrdir?

A)150 B) 160 C) 170 D) 180 E) 95  

36

Qədim Misirdə orta şahlıq dövrü hansı əsrə aiddir?

A) e.ə 30-27 cü il 

B) e.ə 30-26 cü il 

C) ə 30-25 cü il 

D)ə 30-24 cü il 

E) e.ə 30-23 cü il 

37

Qədim Misirdə orta carlıq dövrü e.ə hansı əsirə aiddir? 

A e.ə 30-27 cü il 

B e.ə 21-26 cü il 

C e.ə 30-25 cü il 

D e.ə 21-18 ci il  

E e.ə 30-23 cü il 

38

Məşur İtalyan memarı Vinyola neçənci ildə dünyaya göz 

açmışdır?

A) 1507-1573 B) 1503-1580 C) 1502-1582 D) 1508-1574       E) 

1509-1574

39

Göstərilənlərdən ikisi yeddi möcüzəyə daxildir.                                      

A) Yunan orderlərini                                                                     B) 

Ehramları.                                                                                 C) 

Poseydon, Dehli ,1240                                                                         

D)Mömünə xatun türbəsi, Qarabağlar türbəsi                                                                

E) İsgəndəriyyə mayakı-Halikarnas movzaleyi.

40

Orderin əsas elementləri hansılardır?  

A) Tir-dayaq B) Oblom C)Sütun və arxitrav D)Kapitellər E)Friz41

Memar Filippo Bruneleskinin (1377-1446) layihəsi ilə nəhəng 

Santa Mariya del Fyore (1420-1434) kilsəsinin gümbəzi tikilib və 

qorunur. sözü gedən gümbəzin hündürlüyü və diametri 

neçədir?

A) hündürlüyü - 12.5m, diametri - 50m-dir.                                    B) 

hündürlüyü - 13.5m, diametri - 45m-dir.                                   C) 

hündürlüyü - 13.5m, diametri - 42m-dir.                                   D) 

hündürlüyü - 20.5m, diametri - 42m-dir.                                     E) 

hündürlüyü - 11.5m, diametri - 45m-dir.                                          

42

XVIII əsrin əvvəllərində ciddi klassik üslubundan sonra

yüngül üslub (balıqqulağı) yaranır. Burada interyerdə puf, 

təmtəraqlı ornament oyması, asimmetrik formalar və 

balıqqulağı forması üstünlük təşkil edirdi. sözü gedən üslub 

hansı üslubdur? A) Barokko B) Rokoko C) Klasizim D) İslam 

memarlığı  E) Roman üslubu

43

44

Dorik orderinin sütunu iti qabırğalı, dayaq profili neçə kannelyurdan ibarətdir? 

A) İbarət deyil B) 5 C) 10 D) 15 E) 20 

45

Akropol hansı mənanı ifadə edir?                                             A) 

Yunan orderləri                                                                             B) 

Hemyun, çatma tağlar                                                                                

C) Memarlıq orderi elementinin tərkibini.                                       D) 

şəhər hündür hissəsi                                                                 E) 

çatma tağlardır.

46

Qədim Misir Goser ehramının hündürlüyü hecə metirdi?       A) 

150 B) 90 C) 80 D)70 E) 60

47

Göstərilənlərdən hansı incəsənətin janrıdı?                                                                       

A) Memarlıq B) Qrafika  C) Şeir poyezya  D) Ədəbiyyat                     

E) Göstərilənlərdən heç biri incəsənət janrı deyil

48

Karniz bütün orderlərdə üç struktur hissəyə malikdir;

 1.karniz tavası; 2.kapitel başlığı; 3.dayaq hissəsi; 4.tamamlayıcı 

hissə; 5.metoplar; 6. akant yarpaqları                                                                                                        

A) 1.2.5 B) 1.3.4 C) 1.2.6 D) 3.4.5 E) 4.5.6 

49

Dünyanın yeddi möcüzəsindən ən qədimi hansıdır?                                                                        

A) Yunan sütunları.                                                                       B) 

Misir ehramları                                                                        C) Ağız 

mağarası.                                                                                      D) 

Mömünə xatun türbəsi                                                              E) 

Eyfel qülləsi.50

İncəsənətin növlərindən biri həcmi fəza quruluşuna malikdir?                                                              

A) Heykəltaraşlıq B) Memarlıq C) Kümbəzlər D)Tağlar                         E) Rəssamlıq

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Muhendislik
Muhendislik -> Avtomobilləşmənin mənfi cəhətləri hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? a insan
Muhendislik -> Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
Muhendislik -> Fənn: Torpaqşünaslıq İxtisas: Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kurs
Muhendislik -> Ekologiya sözünü ilk dəfə elmə kim yaymışdır? A j. B. Lamark b aristotel c ernest Hekkel d
Muhendislik -> Ekologiyanın predmetini nə təşkil edir? A bitkilər arasındakı əlaqələr b fitosenoz və zoosenoz
Muhendislik -> Səlcuq türklərinin axınları dövründə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyəti
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Şəhər və sənaye müəssisələri ekosistemləri hansı ekosistemə aiddir?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə