Ağ Evә ünvanlanan petisiya nә vәd edir? ­ Gündәm ­ Xәbәrlәr ­ Azadİnform İnformasiya AgentliyiYüklə 76,95 Kb.

tarix10.07.2018
ölçüsü76,95 Kb.


5/11/2016

Ağ Evә ünvanlanan petisiya nә vәd edir? ­ Gündәm ­ Xәbәrlәr ­ Azadİnform İnformasiya Agentliyi

http://www.azadinform.az/news/a­113122.html

1/5


“Danışıqlar hәr

hansı ilkin şәrt

olmadan

başlamalıdır”Ermәnistan

qadağan edilmiş

silahlar tәtbiq

etmәyә başladı

Daha 9 nәfәr

Müsavatdan getdi

‑ SİYAHI

ʺDağlıq Qarabağ

münaqişәsinin

hәllindә ATӘT‑in

fәallıq göstәrmәsi

vacibdirʺ

ANA SӘHİFӘ   XӘBӘRLӘR   MÜSAHİBӘ   BAXIŞ BUCAĞI   VİDEOXӘBӘRLӘR   MARAQLI   HAQQIMIZDA   BİZİMLӘ ӘLAQӘ

Xәbәrlәr


 » 

Gündәm


Ağ Evә ünvanlanan petisiya nә vәd edir?

Amerikalı politoloq: “Ermәni qoşunları

Qarabağda, İŞİD‑in Suriyada

törәtdiyindәn daha çox dağıntı törәdib”

 

“Biz Obama Administrasiyasından cavabgözlәyirik”. Bu  bir neçә gün әvvәl Bakıda

Azәrbaycanda Vәtәndaş Cәmiyyәtinin

İnkişafına Yardım Assosiasiyasının

(AVCİYA) prezidenti vә Milli Mәclisin

deputatı Elxan Süleymanov tәrәfindәn

sәslәndirilmiş fikirdir. Biz deyәrkәn

E.Süleymanov Azәrbaycan xalqını

nәzәrdә tutmuşdu.

İndi bu mәqalәni oxumağa başlayan

oxucu öz‑özünә düşünәcәk ki, biz‑

Azәrbaycan xalqı Obama

Administrasiyasından nә gözlәyә bilәrik? Bu sualın cavabı qısa vә aydındır. Çox mühüm bir

mәsәlәdә, Azәrbaycanın 20 ildәn artıq bir müddәtdir ki, әziyyәt çәkdiyi, haqsızlıqla üzlәşdiyi Dağlıq

Qarabağ probleminә ABŞ‑dan  әdalәtli yanaşma gözlәyirik. 

Belә ki, E.Süleymanovun rәhbәrlik etdiyi tәşkilat‑ AVCİYA 1 ay әvvәl, aprelin 6‑da  “Әdalәtin

bәrqәrar olunması vә böyük fәlakәtin qarşısının alınması naminә” adlı petisiya layihәsinin icrasına

start verib. Ağ Ev Administrasiyasının rәsmi internet  sәhifәsindә  E.Süleymanovun imzası ilә Obama

Administrasiyasına petisiya ilә müraciәt ünvanlanıb. Petisiyada 100 min sәsә ehtiyac olduğu halda,

300 mindәn çox sәs toplanıb, artıq sәsvermә prosesi başa çatıb. Yerdә qalan, sәbirsizliklә gözlәnilәn an

isә hәr bir  azәrbaycanlının aktiv şәkildә iştirak etdiyi petisiyaya ABŞ prezidentinin obyektiv cavab

vermәsidir. 

Prezident Barak Obama әdalәtli yanaşma nümayiş etdirsә…

Millәt vәkilinin öz sözlәri ilә desәk, bu  petisiyanın kökündә tәk Azәrbaycan xalqının iradәsi deyil,

hәm dә Avropa Şurasının 45 dövlәtinin sәs verdiyi 2085 (2016)  saylı qәtnamә dayanır. 

Qeyd edәk ki, AŞPA‑nın qış sessiyasında qәbul  edilәn vә işğalçı Ermәnistan tәrәfindәn narazılıqla

qarşılanan  bu qәtnamә Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ vә digәr әrazilәrinin Ermәnistan  tәrәfindәn

işğal edilmәsi faktına, işğal edilmiş әrazilәrdә yaranan ekoloji böhran vә әn tәhlükәlisi 6 rayonun

(Tәrtәr, Ağdam, Bәrdә, Goranboy, Yevlax vә Ağcabәdi) Sәrsәng Su Anbarından istifadә  edә

bilmәmәsi nәticәsindә yaranan humanitar  böhrana diqqәt çәkir. Qәtnamәdә qeyd edilәnlәri Ağ Ev

rәhbәrinin diqqәtinә çatdıran petisiyaya prezident Barak Obama әdalәtli yanaşma nümayiş etdirsә, bu

Ermәnistanın ciddi sarsılmasına, Azәrbaycanın isә ideoloji cәbhәdә daha bir üstünlük әldә etmәsinә

sәbәb olacaq. 

“Ermәni qoşunları Qarabağda, İŞİD‑in

Suriyada törәtdiyindәn daha çox dağıntı

törәdib”

ABŞ hökumәtinin qaldırılan mәsәlә ilә bağlı hansı mövqeyi tutacağını eskpertlәrlә müzakirә etdik.

ABŞ‑dan olan siyasi ekspert Piter Teys (Peter Tase) bildirib ki, AŞPA‑nın 2085 saylı qәtnamәsi

Azәrbaycan Respublikasının azad, suveren vә qonşu dövlәtlәrlә sülh vә stabillik şәraitindә yaşamaq

haqlarını müdafiә edir: “Azәrbaycanın zәbt  edilmiş torpaqlarını işğalçı dövlәt vә Ermәnistan

  Xәbәr lenti

11.05.2016

21:18


Diyarbәkir terrorunu PKK

öz üzәrinә götürdü

21:05

Elmar Mәmmәdyarovalmaniyalı hәmkarı ilә

görüşüb


20:35

Cәbhәboyu rayonlarda 18

partlayış yerinә baxış keçirilib

20:13


ʺNormand dördlüyüʺnün

xarici işlәr nazirlәrinin

Berlindәki danışıqları

mürәkkәb olubʺ

20:02

ʺAzarkeşlәr mәnә vәKasilyasa qarşı әdalәtli

deyildiʺ


19:48

AYB ermәni tәmsilçinin

qondarma “Dağlıq Qarabağ

Respublikası” “bayrağı”nı

dalğalandırmasını pislәyib

19:34


ʺDağlıq Qarabağ

münaqişәsinin hәllindә ATӘT‑

in fәallıq göstәrmәsi vacibdirʺ

19:28


Gәncәdә 2 avtomobil

toqquşdu ‑ xәsarәt alan var

19:16

Daha 5 dini icmayamaliyyә yardımı ayrıldı

19:00


Ombudsman DTX‑nin

Müvәqqәti saxlama yeri vә

istintaq tәcridxanasına baş

çәkib


18:55

İlham Әliyev: ʺÖzәl

sektorda yoxlamalarının

mәhdudlaşdırılması nәzәrdә

tutulurʺ

18:50


Azәrbaycan prezidenti

israilli hәmkarını tәbrik edib

18:45

Prezident İlham Әliyev:Öz iqtisadi strategiyamızı elә

formalaşdırmalıyıq ki, sanki

bizdә neft vә qaz yoxdur

18:40


Siqaret vә dәrman

preparatlarını qaçaq yolla

ölkәyә keçirmәk cәhdi

alınmadı


18:30

EBRD: Azәrbaycan

iqtisadiyyatı 2017‑ci ildә 1%

böyüyәcәk

18:20

Fransız deputatAzәrbaycanla bağlı Fransa

Daxili İşlәr Nazirinә müraciәt

etdi

18:15


Daha 9 nәfәr Müsavatdan

getdi ‑ SİYAHI

18:08

İlham Әliyev: ʺNeftqiymәtlәri ilә bağlı vәziyyәt

iqtisadiyyatımıza mәnfi tәsir
5/11/2016

Ağ Evә ünvanlanan petisiya nә vәd edir? ­ Gündәm ­ Xәbәrlәr ­ Azadİnform İnformasiya Agentliyi

http://www.azadinform.az/news/a­113122.html

2/5


hakimiyyәtindәn geri alaraq  әrazi

 bütövlüyünü tәmin etmәsi mühüm

әhәmiyyәt kәsb edir. Biz xatırlamalıyıq

ki, Ermәnistan 20 ildәn çoxdur ki, Dağlıq

Qarabağ vә әtraf  7 rayonu, o cümlәdәn

Azәrbaycan Respublikasının әrazisi olan

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 450 kv

km әrazisini işğal edib”. 

ABŞ‑ın bu mәsәlәyә yanaşmasına gәlincә

 ekspert  qeyd edib ki, Vaşinqton da daxil

olmaqla dünya  sülh vә stabillik üçün

tәhlükәli olan vә  hazırda davam edәn

 Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә daha

yaxından maraqlanmalıdır. 

P.Teys deyib ki, Ermәnistan Silahlı

Qüvvәlәri Azәrbaycanın işğal edilmiş

әrazilәrindә ekoloji  soyqırım törәdib. Ermәni qoşunları İŞİD‑in Suriyada  törәtdiyi dağıntılardan da

çox dağıntı törәdәrәk Qarabağda mәdәni vә arxeoloji irsi mәhv edib: “Mәn bu fürsәtdәn istifadә

edәrәk, ABŞ hökumәtini  vә Ağ Evi petisiyaya  ciddi  yanaşmağa vә bu kampaniyanın  qarşıya

qoyduğu mәqsәdlәrә  tam şәkildә dәstәk vermәyә çağırıram”.

Ekspert  hesab edir ki, әgәr Ağ Ev bu petisiyaya әhәmiyyәt vermәsә daha çox dağıntı olacaq vә

Azәrbaycanın mülki әhali itkisi daha da artacaq. Әtraf mühitә qarşı aqressiv yanaşmanın qarşısını

almaq üçün Sәrsәng Su Anbarı beynәlxalq birlik tәrәfindәn müdafiә olunmalıdır. Ermәnistan Silahlı

Qüvvәlәrinin BMT,  hәmçinin ABŞ vә digәr dövlәtlәr tәrәfindәn tanınan Azәrbaycan  әrazilәrindә

barbarcasına etdiyi hәrәkәtlәr kütlәvi dağıntılara sәbәb olub: “Beynәlxalq birlik dәrhal hәrәkәtә

 keçmәsә qorxuram ki, Qarabağda ermәnilәr tәrәfindәn yandırılan 950 mәktәb, mәdәni mәrkәz vә

tarixi abidәlәr kimi  Sәrsәng dә mәhv edilәcәk”. 

“Ağ Evin verdiyi cavabın necә olması

bizim üçün çox әhәmiyyәtlidir”

Politoloq Qabil Hüseynli düşünür ki, Ağ

Ev bu müraciәtә cavab verәcәk vә hәmin

cavabın necә olması bizim üçün çox

әhәmiyyәtlidir: “Son dövrlәrdә ABŞ

Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü

dәstәklәdiyini vә işğal edilmiş

әrazilәrdәn Ermәnistan qoşunlarının

çıxarılmalı olduğunu bir neçә dәfә bәyan

edib. Bütün bәyanatların  Ağ Ev sahibi

tәrәfindәn tәkrarlanmasının çox böyük

әhәmiyyәti var. Barak Obama bu

 bәyanatları tәkrarlayarsa, ondan sonra

gәlәn ABŞ prezidentlәri dә hәmin fikirlәri

tәkrarlamaq mәcburiyyәtindә qalacaq. Belәliklә Azәrbaycanın üzlәşdiyi problemә obyektiv

yanaşmanın bünövrәsi  qoyulmuş  olacaq”.

“Bu kampaniya  bizim problemimizi

ictimailәşdirmәk baxımından aktualdır”

Petisiyanı imzalayan ekspert kimi

münasibәt bildirәn politoloq Tofiq

Abbasov qeyd edib ki, bu kampaniya

 bizim problemimizi ictimailәşdirmәk

baxımından aktualdır: “Yәni belә

aksiyaların adәtәn heç bir sәmәrәsi

olmur, lakin mәsәlәni diqqәtdә saxlamaq

baxımından vacib görünür. Әlbә䅛⏞ә ki, nә

qәdәr çox insan bu aksiyaya imza atsa bir

o qәdәr yaxşıdır. Yәni, Azәrbaycanın

haqq işinә kütlәvi dәstәyin olması

vacibdir”.

O әlavә  edib ki, ancaq nәzәrә almaq

lazımdır ki, hә䅛⏞a say göstәricisinin böyük olması heç nәyi dәyişmir, yalnız ictimai dәstәyin olmasını

diqqәtә gәtirir.

iqtisadiyyatımıza mәnfi tәsir

göstәribʺ

17:57


Zakir Hәsәnov cәbhәboyu

zonadakı hәrbi şәhәrcikdә inşa

işlәrinin gedişatını yoxlayıb

17:46


Apreldә 1548 qanunsuz

miqrant respublikadan

çıxarılıb

17:37


Professor Qara Namazov

dünyasını dәyişib

17:19

Dollar sabah neçәyәolacaq?

17:01


Heydәr Әsәdov Qәtәrin

İnvestisiya Qurumunun

Biznesin inkişafı idarәsinin

müdiri ilә görüşüb

16:54

Deputat: “Bu apteklәrdәqiymәtlәr adamı şoka salır”

16:46


222 nәfәr qidadan

zәhәrlәnib ‑ Azәrbaycanda

16:40

ATӘT nümayәndәlәriTәrtәrdә istifadәsi qadağan

edilmiş hәrbi sursatın düşdüyü

әraziyә gediblәr

16:33


“Danışıqlar hәr hansı

ilkin şәrt olmadan

başlamalıdır”

16:17


Elektrik tәchizatı sistemi

yeni mövsümә hazırlanır

16:02

Zakir QaralovGoranboyda vәtәndaş qәbulu

keçirәcәk

16:00

Azәrbaycanlı hakimAvropa çempionatında

15:58


İsveç parlamentinin üzvü:

“Müsabiqәdә separatçı rejimin

bayrağının qaldırılması böyük

sәhvdir”


15:54

Qeydiyyatda olan sığorta

olunanların sayı getdikcә

artmaqdadır

15:42

AzTU‑nun xarici tәlәbәlәriQuba Soyqırımı Memorial

Kompleksindә olublar

15:41

Hәrbi a䅛⏞aşelәrermәnilәrin atdığı fosforlu top

mәrmisinin düşdüyü yerdә

olublar

15:33


İŞİD Bağdadı partlatdı –

64 ölü, 87 yaralı

15:30

Ermәnistan qadağanedilmiş silahlar tәtbiq etmәyә

başladı


15:28

BDU‑nun “Gәnc

İstedadlar” liseyindә “Cavid

gecәsi” keçirilib

15:12

“Azәriqaz” abonentlәrininsayını açıqladı

15:08


ӘӘSMN nümayәndә

heyәti Beynәlxalq Konfransda

iştirak edib

14:52


Azәrbaycan vә Ermәnistan

hәrbçilәrinә cәbhәdә yaradılan

şәrait ‑ MÜQAİSӘ üçün

FOTOLAR


14:27

Aİ ilә Türkiyә arasında

vizasız rejimin tәtbiqinә dair

müzakirәlәr dayandırılıb

14:20

“Biz tәrәflәri yenidәndanışıqlar aparmağa çağırırıq”

– ABŞ sәfiri
5/11/2016

Ağ Evә ünvanlanan petisiya nә vәd edir? ­ Gündәm ­ Xәbәrlәr ­ Azadİnform İnformasiya Agentliyi

http://www.azadinform.az/news/a­113122.html

3/5


“Petisiya strateji  plan kimi bu öz ciddi

nәticәlәrini verәcәk”

Qeyd edәk ki, petisiyaya sәsvermә

prosesindә iştirak etmiş QHT

tәmsilçisinin dә münasibәtinin öyrәndik.

Altay Strateji Araşdırmalar Mәrkәzinin

sәdri Elçin Bayramlı hesab edir ki, son

zamanlar Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә

bağlı beynәlxalq alәmdә görülәn işlәr

tәqdirәlayiqdir: “Azәrbaycan siyasi,

iqtisadi, hәrbi cәhәtdәn işğalçı dövlәtdәn

üstün olsa da, Ermәnistan qarşısında

yeganә zәiflik informasiya müharibәsindә

özünü göstәrirdi. Amma son vaxtlar

vәziyyәt dәyişir. Hesab edirәm ki,

sözügedәn petisiya kimi kampaniyalar  tәk ABŞ ictimaiyyәtini mәlumatlandırmaq deyil, dünyada

ermәni tәbliğatının puç edilmәsi vә Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin dünya birliyinin diqqәtinә çatdırılması

baxımından son dәrәcә vacibdir. Tәcrübә göstәrir ki, bu  tip aksiyalar dövlәtlәrin siyasәtinә ciddi  tәsir

 göstәrmәdikdә belә, hәmin ölkәnin ictimaiyyәtinin vә dövlәtin siyasi rәhbәrliyinin düşüncәlәrinin

formalaşmasına tәsir edir. Düşünürәm ki, bu petisiya strateji  plan kimi öz ciddi nәticәlәrini

vermәlidir vә verәcәk. Yaxşı olardı ki, bu tip kampaniyalar dünya siyasәtinә tәsir edә bilәn digәr iri

ölkәlәrdә dә davamlı aparılsın. Bu, informasiya müharibәsindә bizim әn effektiv mübarizә üsulumuz

olacaq vә dünyada Azәrbaycanla bağlı hәqiqәtlәrin bilinmәsinә çox böyük töhfә verәcәk”. 

AVCİYA‑nın reallaşdırdığı digәr

layihәlәr informasiya müharibәsinә öz

töhfәsini verir

Xatırladaq ki, haqqında danışdığımız

petisiya layihәsi  AVCİYA‑nın imza atdığı

ilk layihә deyil. Tәşkilat Azәrbaycanın

işğal edilmiş әrazilәri ilә bağlı davamlı

layihәlәr hәyata keçirir. AVCİYA 25 may

2013‑cü ildә “Sәrsәng harayı” layihәsinә

start verib. Bu müddәt әrzindә hәm ölkә

daxilindә, hәm dә beynәlxalq müstәvidә

tәşkilat bir sıra işlәr görüb. 

Qeyd edәk ki, Elxan Süleymanovun

 AŞPA‑ya tәqdim etdiyi qәtnamә tәklifi

әsasında, 2015‑ci il 23 noyabrda  AŞPA

Sosial Komitәsindә mәruzәçi Miliça Markoviçin müәllifi olduğu “Azәrbaycanın sәrhәdyanı

bölgәlәrinin sakinlәrinin qәsdәn sudan mәhrum edilmәsi” adı qәtnamә qәbul edilib. Qәtnamә

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Sәrsәng bölgәsindәn dәrhal geri çәkilmәsini tәlәb edir. 

Bundan başqa, 2014‑cü ilin 10 dekabrında AVCİYA,  “İnsan Hüquqları XXI әsr”‑ Azәrbaycan Fondu vә

İnsan Hüquqlarına dair Beynәlxalq Standartların Tәsbiti üzrә birgә işçi qrupu “Sәrsәng harayı”

layihәsi çәrçivәsindә “Sәrsәngә yürüş”  adlı aksiya hәyata keçirib.  Sәrsәng regionunda 400 mindәn

artıq insanın ekoloji böhranın qurbanı olmalarının qarşısını almaq vә pozulmuş hüquqlarının

müdafiәsi mәqsәdilә jurnalistlәr, Azәrbaycanda akkreditasiya olunmuş bir neçә sәfir vә sәfirliklәrin

nümayәndә heyәti Tәrtәr rayonunun cәbhәyanı kәndlәrinә sәfәr ediblәr.

Bu il Elxan Süleymanovun tәşәbbüsü ilә AŞPA‑da 2085 saylı qәtnamә qәbul edilib.  Bu qәtnamәnin

qәbul edilmәsi ilә AŞPA prezidenti Pedro Aqramunt Ermәnistanın Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ vә

digәr әrazilәrini işğal etmәsini rәsmi şәkildә ictimaiyyәt qarşısında sәslәndirib.

Vә sonda....

Uğurlu  son o zaman gәlir ki, Xeyir Şәr üzәrindә qәlәbә çalsın. 25 ildәn çoxdur ki, Qarabağda Şәr

hökmranlıq edir. Dünya birliyi isә çox sadә bir seçim qarşısında qalır: Ya beynәlxalq hüquqa, әdalәtә

söykәnәn qәti mövqe tutmalıdır, ya da işğalçıya göz yumaraq, daha çox insan itkisinә şahid olmalıdır.

Beynәlxalq birliyin seçim qarşısında qalıb heç düşünmәdәn qәrar vermәsinin şahidi olmuşuq.

Rusiyanın Krımı qanunsuz ilhaq etmәsi nәticәsindә son 2 ildә ABŞ vә Avropa dövlәtlәri Rusiyaya

qarşı soyuq müharibә aparır, iqtisadi sansksiyalar tәtbiq edir. Ermәnistana gәldikdә isә dünya birliyi

14:03


AzMİU‑nun tәlәbәsi

Slovakiyada 1‑ci yeri qazanıb

13:58

ʺErmәnistanınʺEurovisionʺdan

kәnarlaşdırılmasını tәlәb

etmişikʺ ‑ İTV‑nin sәdri

13:55


SOCAR‑dan ʺQazpromʺ‑a

tәklif: ʺQaz satırsan, alırıq”

13:55

İlham Әliyev Niderlandıniqtisadi işlәr nazirini qәbul

edib


13:51

ATӘT‑in monitorinqi

insidentsiz başa çatıb

13:34


ʺCәnub Qaz Dәhliziʺ 7

milyard dollarlıq investisiya

cәlb etmәk niyyәtindәdirʺ

13:30


Matviyenko: Aİİ öz

üzvlәrinә iqtisadi böhranla

bağlı fәsadların aradan

qaldırılmasına kömәk edir

13:25

Lisenziyası lәğv olunanbankların vergi borcu

açıqlanıb

13:05

Prokuror CavidHüseynova 4 il cәza istәyib

Digәr xәbәrlәr >>>

 

 

 
5/11/2016

Ağ Evә ünvanlanan petisiya nә vәd edir? ­ Gündәm ­ Xәbәrlәr ­ Azadİnform İnformasiya Agentliyi

http://www.azadinform.az/news/a­113122.html

4/5


 11.05.2016

 11.05.2016

 11.05.2016

 11.05.2016

 10.05.2016

 10.05.2016

 10.05.2016

 10.05.2016

 9.05.2016

 9.05.2016

 9.05.2016

 7.05.2016

 7.05.2016

 susur. Qәti  addım atmaqdan, sanksiya tәtbiq etmәkdәn boyun qaçırır. Azәrbaycan әrazilәrinin işğal

edilmәsi ilә bağlı BMT TŞ‑nın qәbul etdiyi sәnәdlәr yalnız kağız üzәrindә qalır. Qarabağ

münaqişәsinin hәllinә cәlb edilәn tәrәflәr, vasitәçilik edәn dövlәtlәr vә ATӘT‑in Minsk qrupunun

hәmsәdrlәri münaqişәnin yalnız sülh yolu ilә hәllinin mümkün olduğunu bәyan edir, Minsk

qrupundan başqa digәr beynәlxalq tәşkilatların vasitәçilik cәhdlәrinә imkan vermir. Ümidimiz qalır

Ağ Ev rәhbәrinә. Obama son zamanlar  sülhmәramlı olmasını  bütün  dünyaya nümayiş etdirir. O

1945‑ci il avqustun 6‑da Yaponiyanın ABŞ tәrәfindәn atom bombası atılan Xirosima şәhәrinә sәfәr

edәcәk. Әgәr Obama İkinci Dünya Müharibәsinin sonlarında törәdilәn faciәni unutmayıbsa, XX әsrin

sonlarında baş verәn faciәni xatırlamaq Obama üçün elә dә çәtin olmayacaq. 

Ümid edirik ki, petisiya mәsәlәsindә Ağ Ev rәhbәrindәn gözlәdiyimiz cavab әdalәtli olacaq vә Şәrin

Xeyir üzәrindә deyil, Xeyirin Şәr üzәrindә qәlәbә çalmasına imkan verәcәk.

Leyla Mәhәrrәmova,

Azadinform İnformasiya Agentliyinin müxbiri

Qeyd: Yazı AVCİYA “Әdalәtin Bәrqәrar Olunması vә Böyük Fәlakәtin Qarşısının Alınması

Naminә” adlı petisiya layihәsi çәrçivәsindә elan etdiyi müsabiqәyә tәqdim olunur.

11.05.2016 12:59 

/

 Baxılıb: 314 /

 

Çap 

Axtarış


 

Bu bölmәdә

İlham Әliyev: ʺÖzәl sektorda yoxlamalarının mәhdudlaşdırılması nәzәrdә tutulurʺ

Fransız deputat Azәrbaycanla bağlı Fransa Daxili İşlәr Nazirinә müraciәt etdi

Xalq şairi aptek vә şadlıq evlәrini kәskin tәnqid etdi

Polis olmaq istәyәnlәr nazirin qarşısında düzülәcәk – Bәrdәdә

Müdafiә naziri cәbhә xә䅛⏞indә olub

AŞPA Monitorinq Komitәsindә Azәrbaycanla bağlı müzakirә keçirilәcәk

Sәmәd Seyidov: “Ermәnistan danışıqlar prosesini dayandırmaq üçün hәr şeyi edirʺ

“Bu il üçün qәbul qaydalarında heç bir dәyişiklik olmayacaq”

“Bu, süni şәkildә ortaya atılmış bir tәxribat idi”

Vladimir Putin Azәrbaycan Prezidentini tәbrik edib

Әsgәrimiz şәhid olub

Novruz Mәmmәdov: Multikulturalizm anlayışına Qәrb cәmiyyәtinin baxışı xüsusi mәqsәdlәr güdür

Azәrbaycanlı millәt vәkili Avropaya niyә gedir?

Diqqәt ‑ Sabah bu yollar bağlı olacaq
5/11/2016

Ağ Evә ünvanlanan petisiya nә vәd edir? ­ Gündәm ­ Xәbәrlәr ­ Azadİnform İnformasiya Agentliyi

http://www.azadinform.az/news/a­113122.html

5/5


 7.05.2016

 6.05.2016

Diqqәt ‑ Sabah bu yollar bağlı olacaq

Azәrbaycan Ordusunun döyüş hazırlığının sәviyyәsi yoxlanılır

© 2016 All right reserved 

www.azadinform.azPowered by 

DanneoDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə