Aksept og mestring Nasjonal hivstrategi (2009-2014)Yüklə 2,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix29.08.2018
ölçüsü2,26 Mb.
#65239
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Strategi

Aksept og mestring

Nasjonal hivstrategi (2009-2014)
Strategi

Aksept og mestring

Nasjonal hivstrategi (2009-2014)4


5

5

I forordet til Ansvar og omtanke – strategiplanen som 

ble lansert i 2001 og som nå erstattes med denne 

nye hivstrategien – står det at “vi kan si om utviklin-gen i den norske hiv-situasjonen at vi har gått fra 

‘krise’ til ‘hverdag’. Hiv-epidemien i Norge fikk heldig-

vis ikke det omfanget mange fryktet på 1980-tallet”

Dette er fortsatt sant. Hivepidemien har ikke 

utviklet seg i det omfanget som vi fryktet. Likevel 

har vi vært vitne til en utbruddsliknende situasjon 

blant menn som har sex med menn i Oslo de siste 

fem årene og antall nydiagnostiserte hivsmittede 

nådde sitt høyeste nivå noe år i 2008 med nær 300 

tilfeller. Dette representerer en fordobling av antall 

nye årlige hivtilfeller, sett i forhold til situasjonen for 

ti år siden. Det foreligger nå også en undersøkelse 

som sammenligner levekårene til personer som 

lever med hiv i dag, med situasjonen for syv år 

siden, da forrige hiv strategi ble lansert. Undersøkel-

sen viser at fremgangen i medisinutviklingen har 

bedret den fysiske helsen til mennesker som lever 

med hiv, men en tilsvarende forbedring har ikke 

funnet sted når det gjelder åpenhet, kunnskap om 

hiv og holdninger til hiv som fenomen i samfunnet. 

På flere områder – spesielt de psykososiale – opple-

ves det som like vanskelig å være hivpositiv i dag 

som for syv år siden.

Denne utviklingen gir grunn for bekymring, og 

minner oss om hvor viktig det fortsatt er å opprett-

holde fokus og handling i forhold til hiv. Gjennom 

denne strategien, og det faktum at det nå er seks 

departementer som sammen står bak den, ønsker 

Regjeringen å styrke innsatsen mot hiv. Vårt 

siktemål er et samfunn som aksepterer og mestrer 

hiv på en måte som både begrenser nysmitte og gir 

personer som lever med hiv gode livsbetingelser.

Forebygging av hivsmitte er et sammensatt og 

komplisert arbeid. Det handler om smittevern, om 

seksualitet og sosial ulikhet i helse for å nevne noe. Å 

sikre gode livsbetingelser for mennesker som lever 

med hiv er viktig, både i et forebyggings- og et 

rettighetsperspektiv. For å lykkes i det videre 

arbeidet kreves det at vi tenker og jobber ut fra en 

rekke ulike perspektiver.

Det handler blant annet om å snakke om seksualitet 

og hvilke drivkrefter som bidrar til en videre spred-

ning av hiv. Det handler om åpenhet om hiv. De 

psykologiske omkostningene ved å holde egen 

hivstatus skjult er ofte store for den enkelte og 

samfunnet. Det er gjennom åpenhet sykdommen kan 

avmystifiseres, og at nye generasjoner hivpositive 

kan få det lettere enn de foregående. Det handler 

ikke minst om kunnskap. Kunnskap om hvordan hiv 

smitter og hvordan hiv ikke smitter. Dette er viktig 

både for å unngå spredning av hiv, diskriminering og 

utstøtelse. 

I strategien er det lagt til grunn viktige gjennom-

gående prinsipper som blant annet: menneskerettig-

heter, kjønnsperspektiv, lik tilgang på informasjon 

og offentlige tjenester, og at alle har et selvstendig 

ansvar for å beskytte seg selv mot smitte og for å 

unngå å smitte andre. Strategien retter spesielt 

oppmerksomhet mot grupper med flere sårbarhets-

grunnlag, personer som har hiv eller er utsatt for 

stor risiko for hivsmitte og som møter barrierer i 

livet av psykologisk, sosial, økonomisk art. Strate-

gien er utformet på et overordnet nivå og er ment å 

utgjøre et rammeverk som gir retning og skaper 

grunnlaget for oppfølging i form av kunnskaps-

baserte og effektive tiltak.

I utformingen av denne strategien har det vært lagt 

vekt på involvering av hivpositive, representanter for 

hivpositive og det sivile samfunnet. Bred deltagelse 

og aktiv medbestemmelse vil også stå sentralt i 

gjennomføringen av denne strategien.

Oslo, 4. juni 2009

arbeids- og inkluderingsminister

barne- og likestillingsminister

helse- og omsorgsminister

justisminister

kunnskapsminister

miljø- og utviklingsminister5

Forord


6


7

1.  Innledning og bakgrunn  

 9

1.1  Bakgrunn   9

1.2  Organisering av arbeidet   10

1.3  Innhold   10

1.4  Roller, ansvar og relevant regelverk   11

1.5  Oppfølging   11

2.  Hiv i Norge – Enkelte uviklingstrekk og spesielle utfordringer  

 15

2.1  Nysmitte   15

2.2  Holdninger i befolkningen og levekår blant mennesker som lever med hiv   16

2.3  Norges oppfyllelse av internasjonale forpliktelser   17

3.  Nasjonale målsettinger og strategiske grep  

 19

3.1  Delmål 1: Øke kunnskapen og  bevisstheten om hiv og aids i befolkningen   20

3.2  Delmål 2: Redusere stigma og diskriminering knyttet til hiv   21

3.3  Delmål 3: Redusere nysmitte - særlig blant særlig sårbare grupper   22

3.4  Delmål 4: Redusere mørketall - tidlig avdekking av hivinfeksjon; test, utredning,  

diagnostikk og tilpasset rådgivning  

 25

3.5  Delmål 5: Fjerne barrierer for tilgang til medisinsk behandling og helhetlige  

behandlingstilbud basert på god samhandling mellom aktørene i helsetjenester  

 26

3.6  Delmål 6: Sikre hivpositives deltagelse arbeidslivet   27

3.7  Delmål 7: Videreføre internasjonalt samarbeid og innsats og følge opp internasjonale 

forpliktelser i arbeidet med hiv og aids  

 29

3.8  Delmål 8: Bidra til å styrke forskning om forebygging og behandling av hiv,  

og monitorering og evaluering av forekomst, risikofaktorer og effekter av tiltak  

 30

Vedlegg – Faktabeskrivelse til strategien

1.  Rollefordeling  

 35

1.1  Offentlige myndigheter   35

1.2  Lavterskeltiltak og frivillige  organisasjoner   37

2.  Relevant regelverk  

 41

3.  Nærmere om hiv-og aids situasjonen i Norge ved utgangen av 2008  

 43

3.1  Hiv-infeksjon   43

3.2  Kunnskap om og holdninger til hiv   45

3.3  Levekårene til personer med hiv   46

3.4  Norges internasjonale forpliktelser på hivområdet   48

7

InnholdYüklə 2,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə