Ali məktəb psixologiyasıYüklə 22,33 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü22,33 Kb.
#16

Ali məktəb psixologiyası fənnindən imtahan sualları


 1. amp-nin predmeti, vəzifələri, metodları

 2. amp tarixinin əsas mərhələləri

 3. şəxsiyyətin inkişafının ilkin təbii şərtləri

 4. Az-da psixoloji fikrin tarixi inkişafı

 5. Ünsiyyət haqqında anlayış və onun psixoloi səciyyəsi

 6. XX əsr psixologiyasının əsas cərəyanları haqqında

 7. təfəkkürün mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri

 8. müasir dövrdə şəxsiyyət amilinin aktuallığı

 9. fəaliyyətin interorizasiyası və ekterorizasiyası prosesi

 10. güzəran psixologiyası və elmi psixologiya

 11. ünsiyyət və fəaliyyətin vəhdəti

 12. təfəkkür prosesləri və y fikri əməliyyatlar

 13. xarakterin formalaşmasının təbii və sosial şərtləri

 14. qabiliyyət onun növləri və təlim prosesində rolu

 15. psixoloji tədqiqatın metodoloji əsasları

 16. təlabatlar və fəaliyyətin motivasiyası

 17. verbal və qeyri verbal ünsiyyət

 18. psixokonsultasiya işinin məqsədi və prinsipləri

 19. özünüqiymətləndirmə və mənlik şüuru

 20. ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi

 21. yaradıclıq prosesində iradi-psixoloji məncələr

 22. təfəkkürü əsas formaları haqqında ümumi məlumat

 23. qabiliyyətlər haqqında anlayış və onun növləri

 24. idrakın fomaları və səviyyələri

 25. insan təlabatının inkişaf xüsusiyyətləri

 26. diqqətin növləri, xüsisiyyətləri və təlim prosesində rolu

 27. təfəkkürün inkişaafı və tərbiyə edilməsi

 28. hafizə prosesində unutma və onunla mübarizə

 29. təlabatların mənşəyinə və predmetinə görə növləri

 30. maraqlar haqqında anlayış və onun növləri

 31. qabiliyyət və onun fəaliyyətlə vəhdəti

 32. təfəkkür məsələ həlli kimi

 33. sosial psixoloji adaptasiya və psixoloji uyuşma problemi

 34. qavrayış haqqında anlayış və onun əsas xüsusiyyələri

 35. fəaliyyətin mənimsənilməsi

 36. psixi hadisələri öyrənməyin əsas prinsipləri

 37. əşyəvi fəaliyyətin ümumi quruluşu

 38. təlim fəaliyyətinə psixoloji nəzarət

 39. şəxsiyyətin, xüsusiyyətlərin iradi-emosianal sahəsinin mahiyyəti haqqında

 40. təxəyyül haqqında anlayış və onun təlim prosesində rolu

 41. xarakter əlamətlərinin təlim fəaliyyətinə təsiri və onlarn təsnifatı

 42. peşə fəaliyyətində və peşə seçimində fərdi fərqlər

 43. şəxsiyyətin əqidəsi və dünyagörüşü

 44. hafizənin növləri, onların təlim prosesində səmərəli təşkili

 45. fəaliyyətin emosianal tənzimi və tərkib hissələri

 46. qabiliyyət və istedadin təlimdə rolu

 47. xarakterin aksentrasiyasi və əsas əlamətləri

 48. ünsiyyət qarşılıqlı təsir vasitəsi kimi

 49. şəxsiyyətin istiqaməti, iddia səviyyəsi

 50. təxəyyül və yaradıcı fəaliyyətin təlimdə əhəmiyyəti

 51. Şüurun strukturu və əsas psixoloji xarakteristikasi

 52. şəxsiyyətin və şəxsiyyətlərarasi münasibətlər

 53. şəxsiyyətin istiqaməti və fəallığı

 54. qavrayış prosesinin inkişaf mərhələləri

 55. temperamentin tiplərinin təlim prosesində etikasinda rolu

 56. təxəyyül surətlərinin yaradılması prosesi

 57. ümumi və xüsusi qabiliyyətlərin təlimdə rolu

 58. ünsiyyətin əsas xüsusiyyətləri

 59. davranışın dinamik xarakteristikası və etikası

 60. psixologiya elminin təşşəkkül tarixi

 61. şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici mexanizmləri

 62. fəaliyyətin sosial mahiyyəti

 63. psixi hadisələr obyektiv aləmin subyektiv inikası kimi

 64. peşə tələbləri və temperament

 65. müəllimin qarşılaşdıgı psixoloji cətinliklərin tipləri və onların aradan qaldırılması yolları

 66. duyguların psixoloji mahiyyəti

 67. ali məktəb psixologiyanin tədqiqat metodu

 68. xarakterin formalaşmasinda təbii və sosial şərtlər

 69. idarəetmə fəaliyyətinin elmi-psixoloji problemləri

 70. təfəkküru öyrənmə xüsusiyyətləri

 71. hafizənin növləri.eydetizm prosesi

 72. şəxsiyyətin inkişafında irsiyyətin və mühitin rolu

 73. ünsiyyət cətinlikləri və onlarin aradan qaldırılması yolları

 74. təxəyyül sürətlərinin yaradilmasinin təlimdə rolu

 75. insan təfəkkürünün inkişafında nitqin rolu

 76. qavrayış və onun əsas xüsusiyyətləri

 77. əxlaqi.intellektual və estetik hisslər (ali hisslər)

 78. ekstremal şəraitdə emosional halların xüsusiyyətləri

 79. tələbat və fəaliyyətin motiviyası

 80. talant qabiliyyətin yüksək forması kimi

 81. təlim prosesində temperament tiplərinin nəzərə alinması

 82. özünü qiymətləndirmə və iddia səviyyəsi haqqında

 83. motiv-məqsəd fəaliyyətinin təlimdə rolu

 84. qavrayışın mürəkkəb növlərinin təlim fəaliyyətində rolu

 85. hafizə sahəsində fərdi fərqlər

 86. müşahidə və ekspriment metodlarının əsas xüsusiyyətləri

 87. təfəkkürün sosial mahiyyəti

 88. talant-qabiliyyətin yüksək formasi kimi

 89. insanlarin bir birni anlamasi və qavraması

 90. təxəyyülün növlərinin təlim fəaliyyətində rolu

 91. ünsiyyət çətinlikləri və onun aradan qaldirilmasi yollari

 92. psixika və şüur .şüurun təzahür xüsusiyyətləri

 93. hafizənin psixoloji mahiyyəti və fizioloji mexanizmi

 94. temperamentin tənifatı və sinir sistemlərinin xassələri

 95. müəllim tələbə şəxsiyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri

 96. müəllim tələbə şəxsiyyətinin tipologiyasi

 97. müəllim şəxsiyyətinə verilən psixoloji tələblər

 98. tələbə şəxsiyyətinə verilən psixoloji tələblər

 99. ali məktəb psixologyasinin elmlər sistemində rolu

 100. təlim və tərbiyə ali məktəb psixiologyasinin predmeti kimi

 101. elmi psixoloji biliklərin xüsusiyyətləri

 102. təlim və tərbiyə tələblərinin psixoloji fəaliiyətin əsasi kimi

 103. tələbələrin dərk etmə fəaliyyətinin qanunauygunluqları və pedaqoji predmetin səmərəliliyi

 104. təlimin psixoloji məzmunu və tərkib hissələri

 105. intellektual fəallıq və intellektualliga təşəbüskarlıq haqqında

 106. təlim fəaliyyətinin strukturu və onun psixoloji yanaşma təzrləri

 107. tələbələrin təlim fəaliyyətlərinin xüsusiyyətləri

 108. təlim fəaliiyətində tələbə şəxsiyyətinin fəalliginin rolu

 109. psixoloji xidmətin nəzəri əsasları.prinsipləri

 110. psxoloji xidmətin metodları

 111. psxoloji xidmətin əsas istiqamətləri

 112. təhsil sistemində psixoloji xidmətin xüsusiyyətləri

 113. müasir testləri.onraın əhəmiyyəti

 114. psixodiaqnostik işin xüsusiyyətləri və əsas prinsipləri

 115. psixokorreksiyalaşmanın xüsusiyyətləri əsas prinsipləri

 116. psixoprofilaktik işin məqsədi .məzmunu

 117. psixoloji məsləhət işlərinin məzmunu .təşkil metodları

 118. təhsil sistemində psixoloji xidmətin xüsusiyyətləri

 119. elmin və pedaqoji əməyin təşkilinə verilən psixoloji tələblər

 120. təlim prosesində peşə biliklərinin bacariq və vərdişlərin psixoloji təşəkkulu

 121. peşə yönümünün formalaşması prosesində psixoloji maneələrin aradan qaldirilması yolları

 122. şəxsiyyətlərarası münasıbətlərdə peşə seçiminin motivləşməsi

 123. pedaqoji ünsiyyətin peşəyönümündə psixolji roluYüklə 22,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə