Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?Yüklə 67,71 Kb.

tarix10.11.2017
ölçüsü67,71 Kb.


s

sual


1

 Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?                                              

2

Hansı xarakterik xüsusiyyət alkaloid terminini şərtləndirmişdir?        3

Hansı fəsilənin bitkiləri alkaloidlərlə daha zəngindir?                            

4

Hamar stefaniyanın yayıldığı arealları göstərin:                                  5

Alkaloidlərə bitkilərdə hansı formada rast gəlinir?  

6

 Alkaloidlərə bitkinin hansı orqanlarında rast gəlinir? 7

Alkaloidli bitki növləri hansı ölkələrdə daha çoxdur?  

8

 Alkaloidli birləşmələr hansı rəngdə olur? 9

 Alkaloidlər əsasən hansı aqreqat halda olur? 

10

Anabazisin alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidin miqdarı 60 %-ə çatır? 11

Hansı bitkilərdə kofein vardır? 

12

Alkaloid əsaslar üzvi və mineral turşularla hansı birləşmələri əmələ gətirir? 13

 Hansı alkaloid-əsaslar suda həll olur? 

14

Alkaloid duzları hansı mühitdə və yaxud hansı vəziyyətdə parçalanır? 15

Əksər alkaloidlərin biosintezində ilkin birləşmə hansıdır? 

16

Bitki xammalından hazırlanmış çıxarışlarda alkaloidlər hansı reaksiyalarla təyin edilir?  

17

Bitki xammalında alkaloidlərin miqdarı təyini hansı üsullarla müəyyən edilir?  

18

Alkaloidli bitki xammalı harada və necə istifadə edilir? 19

 Efedra otunda efedrin maksimal miqdarda hansı vaxtlarda olur?           

20

Akonitin alkaloidi hansı birləşmələrə aid edilir?                                       21

 Efedrin-hidroxlorid preparatı hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

edilir?  

22

Birillik istiot xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:        23

İstiot xammalından hansı preparat hazırlanır və nə məqsədlə istifadə 

edilir?  

24

 Əla itboğan (vaxtsızçiçək) xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

25

Əla itboğan bitkisinin yayılma arealını göstərin:  26

Dilimli quşüzümü bitkisi harada və hansı iqlim şəraitində bitir? 

27

Kolxamin və kolxisin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir?              28

İlan zəhəri su ilə qarışdırıldıqda məhlul necə olur? 

29

Yastıyarpaq xaçgülü xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:  

30

Yastıyarpaq xaçgülü növü üçün xarakterik yayılma arealları hansıdır? 31

Kinə ağacının alkaloid duzlarının tibb praktikasında əsas istifadəsini  

göstərin. 

32

Platifillin-hidrotartratın farmakoloji xüsusiyyətləri nədir? 33

 Platifillin-hidrotartrat əsasında hansı preparatlar hazırlanır?

34

Adi xanımotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:  35

Yastıyarpaq xaçgülünün əsas alkaloidlərini göstərin 

36

Kokain-hidroxlorid tibbdə nə məqsədlə istifadə edilir? 37

Adi xanımotunun yarpaq və köklərində tələblərə görə alkaloidlərin miqdarı 

nə qədər olmalıdır? 

38

Xanimotu yarpaq və otundan hansı preparatlar hazırlanır?  39

 Atropin və hiossiamin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir?   

40

Çovdar mahmızı xammalında alkaloidlərdən başqa daha hansı birləşmələr vardır?  

41

Vərəmumun kimyəvi tərkibi nədir?  42

Dəlibəngin xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

4344

Dəlibəng yarpaqları “Astmatol” preparatının tərkibində hansı formada 

istifadə edilir? 

45

Morfin-hidroxlorid hansı farmakoloji təsirə malikdir? 46

Paxikarpin alkaloidi və onun duzu hansı formada və rəngdə olur?  

47

Lansetşəkilli termopsis xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

48

 Lansetşəkilli termopsisin alkaloidlər məcmuyu əsasən hansı maddələrdən ibarətdir? 

49

 Termopsis otu hansı farmakoloji təsirlərə malikdir və hansı durulaşma nisbətində istifadə edilir? 

50

Sekurineqanın alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansı maddədir? 51

 Sarı suzanbağı xammalının keyfiyyəti hansı alkaloidin uyğun miqdarına 

görə qiymətləndirilir? 

52

Sarı suzanbağı və nufaridin alkaloidləri içərisində əsas təsiredici maddə hansıdır? 

53

Sarı suzanbağı alkaloidləri əsasında hazırlanmış preparatlar hansı təsirə malikdir? 

54

Qlausin-hidroxlorid preparatı necə təsir göstərir? 55

. Sarı buynuzlalə xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 

56

 . Həqiqi alkaloidlərin təsnifatı nəyə əsaslanır? 57

Hansı bitki xammallarının tərkibində xinolin alkaloidləri vardır? 

58

 Zirinc yarpaqları və kökündə hansı qrup alkaloidlər vardır? 59

Zirinc alkaloidləri içərisində əsas birləşmə hansıdır? 

60

Zirinc köklərində berberin hansı miqdarda olmalıdır? 61

Berberin-bisulfat hansı xəstəliklər zamanı istifadə edilir? 

62

Zirinc xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin: 63

Sferofiza bitkisinin hansı orqanlarında alkalodlərin miqdarı çoxdur?

64

  Dəmrovotu xammalı hansı xəstəliklərin müalicəsində və nə formada istifadə edilir?

65

. Dərman bitki xammalı kimi çiçəklər necə toplanır? 66

Dəmrovotu xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarının göstərin: 

67

 Hamar stefaniyanın xammalının alkaloid tərkibini göstərin:68

 Stefaniya xammalından hansı preparatlar hazırlanır?

69

 Passifloranın xammalınn, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin.70

 Bu bitki xammalı qurudulmazdan qabaq yuyulur:

71

Dərman bitki xammalının ilkin işlənməsinə nə aiddir?72

 Çovdar mahmızı xammalında hansı qrup alkaloidlər vardır?

73

Çovdar mahmızı preparatları tibbin hansı sahələrində istifadə edilir?74

 İlan rauvolfiyasının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarının 

göstərin

75

 Adi zirincin kökü hansı təsirə malikdir?76

 Rauvolfiya xammalında olan aymalin alkaloidi hansı vasitəyə aiddir?

77

 Qarğabükənin düzgün yayılma arealını göstərin:78

 Qarğabükən toxumlarından hansı dərman vasitələri hazırlanır və nə 

məqsədlə istifadə edilir?

79

. Çəhrayı qıfotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:

80

Yoğunmeyvəli soforanın xammalı bitkinin inkişafının hansı dövründə tədarükolunur?

81

 Çəhrayı qıfotundan hansı preparatlar hazırlanır?82

. Üzərlik otunda olan alkaloidlər məcmuyunda əsas alkaloidli birləşmələr 

hansılardır?

83

 Çay yarpağının alkaloidlər məcmuyunun tərkibini göstərin:
84

 Dərman bitkilərinin yerüstü hissələri (yarpaq, çiçək, ot, meyvə və s.) 

günün hansı vaxtında toplanır?A) Qaranlıq düşəndən sonraB) Səhər 

tezdənC) Səhər şehi qurumamışD) Yağışlı havadaE) Quru havada, səhər 

şehi quruyandan sonra (saat 8-10-dan sonra) və axşam şehi düşənə 

qədər (saat 17-ə kimi)

85

 Çay istehsalı tullantılarından nə alınır və bu məhsul hansı təsirə malikdir?86

. Hansı cinsə aid bitkilərdə diterpen alkaloidləri vardır?

87

. Steroid alkaloidlər hansı cinsdən olan bitkilər üçün xarakterikdir?88

Bioloji aktiv əlavələr kimi eubiotiklər nəyi normallaşdırır?

89

Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük edilir?

90

. Quşüzümü otundan hansı maddə alınır və onun əsasında nə hazırlanır?91

. Quşüzümükimilər fəsiləsindən olan steorid alkaloidlər hansı 

xüsusiyyətlərə malikdir?

92

 Dərman bitki xammalı hansı şəraitdə saxlanmalıdır?93

Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük 

edilir?

94

 Adi dəlibəngin yarpaqları necə qurudulur və xammalın dadı təyin edilirmi?95

 Hamar stefaniya bitkisinin həyat formasını göstərin

96

 Dolçavari quşüzümü bitkisinin otu inkişafının hansı dövründə toplanılır?97

. İlan rauvolfiyasının əsas alkaloidlərini göstərin

98

 Otları qurudan zaman onların çəkisi nə qədər azalır?99

Viprosal” məlhəminin hazırlanmasında hansı ilanın zəhərindən istifadə 

edilir?

100


Çay yarpaqlarında kofeindən başqa hansı maddələr vardır?

101


 Sarı buynuzlalədən alınan 15 alkaloidli birləşmədən hansı əsas 

təsiredicidir?

102

Dərman bitki xammalının tərkibində bitkinin xammal olmayan digərhissələri nə qədər ola bilər?

103


Sferofiza bitkisi hansı bitki örtüyü tipində bitir?

104


Avroasiyanın hansı bölgələrində sferofizanın arealı var?

105


Alkaloid duzları hansı həlledicilərdə həll olur?

106


Sferofizanın tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir?

107


. Sferofizanın xammalının tərkibində bitkinin hansı hissələrinin olmasına 

yolverilir?

108

Alkaloidlərə əsasi xassə verən nədir?109

. Sferofizanın dərman preparatları hansı terapevtik təsirə malikdir?

110

 Dərman bitki xammalı kimi bitkinin otu nə vaxt tədarük olunur?111

Anabazisin xammalında anabzin alkalodin faizlə miqdarı nə qədərdir?

112

 Anabazis bitkisinin xammalında hansı alkalidlər var?113

 Anabazis bitkisinin xammalının düzgün toplanma vaxını göstərin

114

 Anabazin-hidroxlorid hansı hallarda istifadə olunur?115

Kinə ağacının tərkibində olan alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidlər 

miqdari cəhətdən üstünlük təşkil edir?

116


 Kinə ağacının qabığını eyniliyini təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə 

edilir?


117

Dərman bitki xammalının əmtəəçilik analizinə daxildir:

118

Yoğunmeyvəli soforanın xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin

119


 Dərman bitki xammalının qurudulmasında istifadə edilən radiasion 

qurutma üsulu hansı şəraitdə həyata keçirilir?

120

 Yoğunmeyvəli soforanın tədarük olunduğu yerləri göstərin
121

Xammal kimi bitkinin qabığı nə vaxt toplanılır?

122

. Yoğunmeyvəli soforanın alkaloid məcmuyunda hansı alkaloid əsas hesab olunur?

123


. Yuxu xaşxaşının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin


124

 Yuxu xaşxaşının yağlı çeşidlərinin yetişmiş qutucuqlarında morfinin 

miqdarı nə qədərdir?

125


Adi xanımotunun alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansıdır?

126


Kodein-fosfat hansı təsirə malikdir?

127


 Koka bitkisinin xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin


128

 Sekurinin-nitrat alkaloidinin orqanizmə hansı təsiri vardır?

129

. Koka bitkisinin tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir?130

. Echinops sphaerocephalus bitkisinin tərkibində olan exinopsin hansı 

sıraalkalodlərinə aiddir?

131


 Xırdalanmış dərman bitki xammalının eyniliyini təyin etmək üçün istifadə 

edilir:


132

Karakol kəpənəkçiçəyinin hansı hissəsi əczaçılıqda istifadə olunur?

133

İnkarnat passiflorası bitkisinin dərman xammalı bir il ərzində neçə dəfə toplanılır?

134


 Alkaloidlər bitkilərdə hansı turşuların duzları şəklində olur?

135


 Protoalkaloidlərdə azot atomu harada yerləşir?

136


#VALUE!

137


 Psevdoalkaloidlər hansı prinsip üzrə təsnif olunur?

138


 Qabıqları qurudan zaman onların çəkisi nə qədər azalır?

139


 Adi xanımotunun xammal kimi hansı hissələrindən istifadə edilir?

140


İlan zəhəri hansı fiziki xassələri ilə xarakterizə edilir?

141


. Adi xanımotu yarpağının preparatları nə məqsədlə istifadə edilir?

142


. Badımcançiçəklilər fəsiləsindən olan əksər bitkilərin alkaloidlər 

məcmuyunda rast gəlinən əsas 2 maddə hansıdır? 

143

 İri dəmrovotunun xammalı nə vaxt toplanılır?144

 İri dəmrovotunun alkaloid məcmuyunun miqdarı hansı maddəyə nisbətən 

hesablanır?

145


. Anabazisin yerüstü hissəsində alkalidlərdən başqa daha hansı 

birləşmələrvar?

146

Xinolizidin alkaloidləri hansı cinsdən olan bitkilərdə rast gəlinir?147

. Adi zirincin yarpaqları hansı təsirə malikdir?

148

 İpekakuana (qusdurucu kök) kökünün əsas alkaloidi nədir?149

 İnkarnat passiflorasının tərkibində hansı alkaloidlər var?

150

 Rezerpin və aymalin alkaloidləri hansı preparatların tərkibinə daxildir?151

Birillik istiot xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:    

152

Kolxamin və kolxisin hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malikdir?           153

Platifillin-hidrotartrat əsasında hansı preparatlar hazırlanır?               

154

Hansı dərman bitki xammalı bioloji standartlaşdırmaya məruz qalır? 155

Dəlibəng bitkisində hansı alkaloidlər var və onların maksimal miqdarı nə 

qədərdir?   

156


Zirinc yarpaqları və kökündə hansı qrup alkaloidlər vardır?                  

157


Çovdar mahmızı xammalında hansı qrup alkaloidlər vardır?                  

158


Bioloji aktiv əlavələr kimi eubiotiklər nəyi normallaşdırır?                    

159


 Bu alkaloid hansı dərman bitkisinin tərkibində rast gəlinir?                  

160


Sferofizanın tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir?                

161


Alkaloid duzları hansı həlledicilərdə həll olur?     

162


Dərman bitki xammalının əmtəəçilik analizinə daxildir:                      

163


Adi xanımotunun alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansıdır?         

164


Kodein-fosfat hansı təsirə malikdir? 

165


Hansı alkaloidlər maye halda olur?      


166

Peqanin hidroxlorid preparatı (tablet və inyeksiya) hansı vasitə kimi 

istifadə edilir?        A) oyandırıcı və tonizəedici vasitə kimi          

167


Hansı hallarda böyüklərə apilak təyin edilir?          

168


Psevdoalkaloidlər hansı prinsip üzrə təsnif olunur?                              

169


Sarı buynuzlalədən alınan 15 alkaloidli birləşmədən hansı əsas 

təsiredicidir?       

170

Quşüzümükimilər fəsiləsindən olan steorid alkaloidlər hansı xüsusiyyətlərə malikdir?               

171


Çay yarpağının alkaloidlər məcmuyunun tərkibini göstərin:                     

172


Nəyə görə xammal kimi dərman bitkilərinin müxtəlif orqanları tədarük 

edilir?         

173

Hansı cinsə aid bitkilərdə diterpen alkaloidləri vardır?                      174

Sekurineqanın alkaloidlər məcmuyunda əsas birləşmə hansı maddədir?      

175

Yastıyarpaq xaçgülü xammalı, bitkisi və fəsiləsinin düzgün adlarını göstərin:      

176


Dəmrovotu xammalı hansı xəstəliklərin müalicəsində və nə formada 

istifadə edilir?      

177

Bu bitki xammalı qurudulmazdan qabaq yuyulur:         178

Dərman bitki xammalının ilkin işlənməsinə nə aiddir?                        

179

Çovdar mahmızı preparatları tibbin hansı sahələrində istifadə edilir? 180

Çəhrayı qıfotu xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin:       

181


Dərman bitkilərinin yerüstü hissələri (yarpaq, çiçək, ot, meyvə və s.) günün 

hansı vaxtında toplanır?        A) Qaranlıq düşəndən sonra       B) Səhər 

tezdən      C) Səhər şehi qurumamış      D) Yağışlı havada E) Quru 

havada, səhər şehi quruyandan sonra (saat 8-10-dan sonra) və axşam 

şehi düşənə qədər (saat 17-ə kimi) 

182


Çay istehsalı tullantılarından nə alınır və bu məhsul hansı təsirə malikdir?      

183


Hansı cinsə aid bitkilərdə diterpen alkaloidləri vardır?                           

184


Adi dəlibəngin yarpaqları necə qurudulur və xammalın dadı təyin edilirmi?      

185


Potensial bitki növü nədir?      

186


“Viprosal” məlhəminin hazırlanmasında hansı ilanın zəhərindən istifadə 

edilir?     

187

 Alkaloid duzları hansı həlledicilərdə həll olur?    188

Anabazin-hidroxlorid hansı hallarda istifadə olunur?       

189

Dərman bitki xammalının illik tədarük oluna biləcək miqdarı nədir?  190

 Kinə ağacının tərkibində olan alkaloid məcmuyunda hansı alkaloidlər 

miqdari cəhətdən üstünlük təşkil edir?      

191


Yoğunmeyvəli soforanın xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün 

adlarını göstərin        

192

Dərman bitki xammalının qurudulmasında istifadə edilən radiasion qurutma üsulu hansı şəraitdə həyata keçirilir?  

193


Yuxu xaşxaşının xammalının, bitkisinin və fəsiləsinin düzgün adlarını 

göstərin          

194

Dərman bitki xammalının bazası necə formalaşır?       195

Sekurinin-nitrat alkaloidinin orqanizmə hansı təsiri vardır?                

196

Parv çili bitkisinin tərkibində hansı alkaloid var?        197

Koka bitkisinin tərkibində alkaloidlərin miqdarı nə qədərdir             198

Psevdoalkaloidlər hansı prinsip üzrə təsnif olunur?     

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə