Alqoritm testləri və cavablarıYüklə 56,65 Kb.
tarix28.08.2018
ölçüsü56,65 Kb.

Alqoritm testləri


 1. Alqoritm:
  A) müəyyən göstərişin yerinə yetilmə qaydasıdır;
  B) müəyyən əmrlər çoxluğunun icra ardıcıllığını göstərən istiqamətləndirilmiş qrafdır

C) qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün icraçını təlimatlandıran aydın və dəqiq göstərişlər ardıcıllığıdır
D) kompüter üçün əmrlər çoxluğudur;
E) kompüter şəbəkəsinin protokludur  1. Alqoritmin diskretlik xassəsi: 
  A) alqoritm ayrı- ayrı aydın addımlardan təşkil olunmalıdır. 
  B) alqoritmin hər bir addımı qəti və birmənalı olmaldır.
  C) hər bir əməliyyat kimi alqoritm də bütövlükdə yekunlaşmaq imkanına malik olmalıdır.
  D) sonlu sayda addımlardan sonra nəticə alınmalıdır.
  E) eyni bir növ məsələlələrin hamısının həlli üçün istifadə oluna bilməlidir.  2. Alqoritmin müəyyənlik xassəsi: 
  A) alqoritm ayrı- ayrı aydın addımlardan təşkil olunmalıdır. 
  B) alqoritmin hər bir addımı qəti və birmənalı olmaldır.
  C) hər bir əməliyyat kimi alqoritm də bütövlükdə yekunlaşmaq imkanına malik olmalıdır.
  D) sonlu sayda addımlardan sonra nəticə alınmalıdır.
  E) eyni bir növ məsələlələrin hamısının həlli üçün istifadə oluna bilməlidir.

 3. Alqoritmin nəticəvilik xassəsi: 
  A) alqoritm ayrı- ayrı aydın addımlardan təşkil olunmalıdır. 
  B) alqoritmin hər bir addımı qəti və birmənalı olmaldır.
  C) hər bir əməliyyat kimi alqoritm də bütövlükdə yekunlaşmaq imkanına malik olmalıdır.
  D) sonlu sayda addımlardan sonra nəticə alınmalıdır.
  E) eyni bir növ məsələlələrin hamısının həlli üçün istifadə oluna bilməlidir.. 

 4. Alqoritmlər təsvir OLUNMUR:
  A) təbii dil ilə; 
  B) blok-sxem ilə; 
  C) cədvəl ilə
  D) prqoram ilə
  E) diaqram ilə

 5. Xətti alqoritm 
  A) verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilən;
  B) addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilən;
  C) alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanan 
  D) alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmayan ;
  E) Cavabların hamısı səhvdir.

 6. Budaqlanan alqoritm 
  A) verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilən;
  B) addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilən;
  C) alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanan 
  D) alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmayan ;
  E) Cavabların hamısı səhvdir.

 7. Dövri alqoritm 
  A) verilmiş şərtin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq alqoritmin icrası müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilən;
  B) addımlar yazıldıqları ardıcıllıqla yerinə yetirilən;
  C) alqoritmin müəyyən addımları bir neçə dəfə təkrarlanan 
  D) alqoritmin müəyyən addımları təkrarlanmayan ;
  E) Cavabların hamısı səhvdir.

 8. Alqoritmin hansı xassəsinə görə onun hər bir addımı dəqiq və birmənalı təyin olunmalıdır?
  A) müəyyənlik;
  B) nəticəvilik;
  C) kütləvilik;
  D) diskretlik;
  E) heç bir

 9. Hansı Alqoritmin xassəsidir?
  A) Nəticəlilik
  B) Dövrilik
  C) Əməliyyat ardıcıllığını dəyişmə imkanı
  D) Tərsinə yerinə yetirilmə
  E) heç biri

 10. Alqoritmi nə ilə təsvir etmək olar?
  A) sözlərlə, blok-sxemlərlə, alqoritmik dillərlə;
  B) şəkillərlə, misallarla, proqramlaşdırma dilləri ilə;
  C) misallarla, operatorlarla, alqoritmik dillərlə;
  D) operatorlarla, məsələ və düsturla;
  E) istənilən qayda ilə

 11. “Determinatlıq” sözünün mənası hansıdır?
  A) müəyyənlik
  B) ayrılmış
  C) sonsuzluq
  D) nəticəlilik
  E) kütləvilik

 12. Alqoritmin hansı növləri var?
  A) Sadə, xətti, mürəkkəb;
  B) xətti, budaqlanan, dövrü ;
  C) Adi, xətti, təkrarlanan;
  D) Xətti, budaqlanan, nizamlı;
  E) Qeyri-xətti, xətti, mürəkkəb

 13. Alqoritmi əyanı təsvir etməyin ən geniş yayılmış üsulu hansıdır?
  A) Təbii dildə verilməsidir
  B) Blok-sxem şəklində verilməsidir
  C) Həndəsi fiqurlar şəklində
  E) Heç biri

 14. Blok-sxemdə əməliyyatlar (hərəkətlər) düzbucaqlılarla, şərtin 
  yoxlanılması isə.............. göstərilir
  A) Romblarla
  B) Kvadratla
  C) Nöqtələrlə
  D) Paraleloqramla

E) ovalla

 1. Giriş və çıxış blokları ümumi halda hansı həndəsi fiqurla işarə olunur?
  A) paraleloqram
  B) düzbucaqlı
  C) romb
  D) kvadrat
  E) dairə

 2. Heç bir mərhələsi buraxılmadan və təkrarlanmadan bütün mərhələləri tam ardıcıllıqla yerinə yetirilən alqoritm hansıdır?
  A) budaqlanan
  B) dövri
  C) xətti
  D) heç biri
  E) xətti və budaqlanan

 3. Budaqlanma alqoritmi neçə formada ola bilər?
  A) 4
  B) 5
  C) 2
  D) 6

E) 3


 1. Qoyulmuş şərtdən asılı olaraq alqoritm məsələnin həlli variantlarından birini seçməyə imkan verən alqoritm hansıdır?
  A) xətti
  B) budaqlanan
  C) dövrü
  D) xətti, dövrü
  E) heç biri

 2. Alqoritmlərin hər hansı mərhələsi təkrar-təkrar yerinə yetirilirsə, bu hansı alqoritmə aiddir?
  A) xətti
  B) budaqlanan
  C) xətti və budaqlanan
  D) dövri
  E) dövri və xətti

 3. Dövr hansı əsas hissələrdən ibarət olur ?
  A) Başlatma, dövrün gövdəsi, dövrün şərti

B) Dövrün sonu və gövdəsi
C) Dövrün başlanğıcı və dövrün sonu
D) Heç biri düz deyil

E) Şərt hissəsi

 1. Dövr neçə əsas hissədən ibarət olur?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 3
  E) 2

 2. Gün ərzində marşrut avtobuslarının hərəkəti hansı növ alqoritmə aiddir?
  A) xətti;
  B) budaqlanan;
  C) dövri;
  D) budaqlanan və xətti;
  E) mürəkkəb

 3. Həftəlik dərs cədvəli hansı növ alqoritmə aiddir?
  A) dövri;
  B) xətti;
  C) budaqlanan;
  D) xətti və budaqlanan;
  E) heç bir

 4. olduqda aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra -in qiyməti neçə olar?A) 10 B) 2 C) 18 D) 80 E) 100 1.  

Alqoritminin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 20 qiymətini almışdır. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişənin qiyməti neçə olmuşdur.

A) 2


B) 4

C) 8


D) 12

E) 16


 1. Alqoritmin fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra x və y dəyişənlərinin alınan qiymətlərini müəyyən edin.

1. x:=3

2. y:=8


3. əgər x˂y onda x:=5*y+10 əks halda y:=(x+7)/2

A) x=3, y=8

B) x=50, y=5

C) x=3, y=5

D) x=8, y=50

E) x=50, y=8
 1. x = 6 olarsa, aşağıdakı alqoritmin icrasında sonra y - in qiyməti neçə olar? 

 2. A.6

 3. B.

  e+1 4. C.

  sin5 + tg5 5. D.43E.

13

 1. a:=3; b:=8; c:=4; b:=c-a; a:=b-c; c:=b-a; s:=a+b+c olarsa, s-in qiymətini tapın

 1. 2

 2. 9

 3. 15

 4. 7

 5. 14

 1. Yüz ədəd arasında ən böyüyünün tapılması hansı strukturlu alqoritmdir?

 1. Xətti

 2. Budaqlanan

 3. Xətti, budaqlanan

 4. Maksimum

 5. Dövri

 1. X-in 1-dən 10-a qədər qiymətləində y=1/(x2+5) funksiyasının qiymətinin hesablanması

hansı alqoritmə aiddir.

A) dövrü


B) xətti

C) budaqlanan

D) xətti və budaqlanan

E) heç biri 1. z=1/x+1/(x-1) funksiyasının hesablanması alqoritmində məsələnin nə vaxt həlli yoxdur.

A) x=0 və x=1

B) x=10 və ya x=3

C) y=-1 və ya y=-3

D) y= və y=5

E) x=-3 və ya y =6


 1. AX2+BX+C=0 kvadrat tənliyin həllinin tapılması üçün blok-sxem qurduqda D-yə görıə

şərti blok neçə dəfə yazılmalıdır.

A) 2 dəfə B) 5 dəfə C) 6 dəfə

D) 3 dəfə E) 4 dəfə


 1. AX=B tənliyinin həlli alqoritmində neçə şərti blokundan istifadə olunur.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 1. AX=B tənliyinin hansı halda həlli yoxdur.

A) A=0 və B≠ 0

B) A=0və B=0

C) A≠ 0 və B=0

D) A≠0 və B≠0

E) heç biri


 1. Kvadrat tənliyin həll alqoritmində əsas şərt bloku kimi nə götürülür.

A) diskriminantın 0-la müqayisəsi

B) a,b,c əmsalların 0-la müqayisəsi

C) yalnız a-nın 0-la müqayisəsi

D) b-nin 0-la müqayisəsi

E) heç biri


 1. Aşağıdakı aiqoritm nəyi hesablayır?

Alq f (tam a,b,tamy)

arq a.b


Nət y

Baş


əgər a>b onda y:=a əks halda y:=b

tamam


son.

A) 2 ədədin böyüyünü

B) 3 ədədin böyüyünü

C) 3 ədədin cəmini

D) 2 ədədin fərqini

E) 2 ədədin hasilini 1. x ədədinin [a,b] parçasına daxil olmağı şərti hansıdır?

A) (a<=x) and (x<=b)

B) (a

C) (a>x) or (x

D) (x<=a) and (x>=b)

E) (x<=a) or (x>=b)


 1. Kvadratın sahəsinin və perimetrinin hesablanması alqoritmində nələr məlum olmalıdır.

A) Yalnız bir tərəfin uzunluğu.

B) eni və bucağı

C) bütün tərəflərin cəmi

D) bütün tərəflərin hasili

E) heç biri.


 1. Həftəlik dərs cədvəli hansı növ alqoritmə iddir.

A) dövrü

B) xətti


C) budaqlanan

D) xətti,budaqlanan

E) heç biri


 1. Aşağıdakı alqoritm yerinə yetirildikdən sonra Y dəyişəni hansı qiyməti alacaqdır?

X:=12

Y:=14+X


X:=X+Y

Y:=X+2


 1. 12

 2. 16

 3. 19

 4. 40

 5. 44

 1. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra c dəyişəninin qiymətini müəyyən edin.

 1. a:=5;

 2. b:=7;

 3. əgər a>b onda a:=2*b, əks halda b:=2*a

 4. c:=a+b

 1. 10

 2. 15

 3. 20

 4. 12

 5. 21

 1. Aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra a dəyişəni hansı qiyməti alacaqdır?

a:=1


b:=0


b:=b+1

a=a*2


Yox


 1. 8

 2. 1

 3. 2

 4. 4

 5. 6
 1. Y:=X-1

X:=Y+2

Y:=X+Y


Alqoritminin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 10 qiymətini almışdır. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişəninin qiyməti neçə olmuşdur ?

 1. 2

 2. 10

 3. 5

 4. 11

 1. A=2, B=3, C=6 giriş qiymətlərinə görə blok sxemə əsasən F dəyişəninin çıxış qiymətini hesablayın

A) 82 B) 12 C) 6 D) 9 E) 11

48. Aşağıdakı alqoritmin yerinə yetirilməsindən sonra x dəyişəni hansı qiyməti alar ?

A) 2 B) 5 C) 12 D) 15 E)20


X:=55

Y:=75

y:=y-x

x:=x-y

yoxHə Yox


 1. Aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra D-nin qiyməti nəyə bərabər olar ?

 1. 83 B) 67 C) 93 D) 258 E)79 1. Alqoritmin icrasindan sonra x və y-in qiymətləri nə olar ?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə