Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji Qurup 2415a Düzgün cavab AYüklə 0,96 Mb.
səhifə1/3
tarix14.09.2018
ölçüsü0,96 Mb.
  1   2   3

Muradov Əli
Fənn - Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji


Qurup 2415a Düzgün cavab A

1. Tükənməyən enerji ehtiyatları hansı qrupa daxildir?

a) bərpa olunan

b) bərpa olunmayan

c) ehtiyatı məlum olan

d) tükənən

e) daha çox istifadə olunan


2. Külək və Günəş hansı enerji mənbələrinə aiddir?

a) özünü bərpa edən

b) istifadəsi mümkün olmayan

c) daha çox istifadə olunan

d) tükənən

e) bərpa olunmayan


3. Alternativ enerji məbəyindən az istifadə olunmasının səbəbi:

a) baha başa gəlir

b) ehtiyac duyulmur

c) belə mənbələrin bölünməsi çətindir

d) iqtisadi baxımdan səmərəsizdir

e) digər yanacaqlar çoxdur


4. Su enerjisinin alternativ enerji mənbəyindən fərqi nədən

ibarətdir?

a) çayların sularından alınır

b) yeraltı sulardan alınır

c) buzlaqlardan istehsal edilir

d) qabarma-çəkilmədən alıır

e) texniki sulardan alınır
5. Yer səthinə Günəş enerjisiin seyrək paylanması nə ilə

nəticələnir?

a) az istifadə olunur

b) istifadəsi mümkün deyil

c) çox istifadə olunur

d) istifadə üçün əhəmiyyətli deyil

e) ekoloji cəhətdən əlverişli deyil
6. Energetikanın mahiyyəti necə səciyyələnir?

a) insan fəaliyyətinin mühüm hissəsidir

b) metallurgiyanın əsas mənbəyidir

c) istehsalda mühüm rol oynayır

d) kənd təsərrüfatının əsasıdır

e) sahələr arasında əlaqələndiricidir


7. Ənənəvi enerji mənbələrinə aid olmayan hansıdır?

a) geotermal

b) daş kömür

c) torf


d) yanar şist

e) neft, qaz


8. İqlimin antropogen dəyişməsində mühüm rol oynayan enerji

mənbəyi hansıdır?

a) istilik stansiyaları

b) külək stansiyaları

c) günəş stansiyaları

d) su stansiyaları

e) qabarma-çəkilmə stansiyaları
9. İstilik stansiyalarının atmosferdə daha çox yaratdığı fəsad

hansıdır?

a) parnik qazları yaranır

b) kristall çöküntülər artır

c) ozon təbəqəsi deşilir

d) oksigen miqdarı çoxalır.

e) çox yağıntı düşür
10. Energetikanın ekoloji problemlərinin azaldılması

strategiyasının əsas istiqaməti nəyi tələb edir?

a) bərpa olunan enerjidən çox istifadə etməyi

b) enerjiyə tələbatı azaltmağı

c) istilik stansiyalarının azaldılmasını

d) atom energetikasına əsaslanmağı

e) ənənəvi yanacağa əsaslanmağı
11. Mütləq zərərsiz enerji mənbəyi varmı?

a) yoxdur

b) vardır

c) qismən vardır

d) müəyyən edilməyib

e) elmə məlum deyil


12. Bir geotermal stansiya tikmək üçün nə qədər torpaq sahəsi

tələb olunur?

a) 20 km²

b) 10 km²

c) 15 km²

d) 5 km²


e) 30 km²
13. Geotermal mənbələr temperatur şəraitinə görə hansı sahələrə

bölünürlər:

a) aşağı, orta, yüksək

b) cüzi, kəskin, iyli

c) şirin, duzlu, qızmar

d) kükürdlü, azotlu, kaliumlu

e) xlorlu, bromlu, alüminiumlu
14. Külək enerjisindən istifadənin pionerii hansı ölkədir?

a) AFR


b) Belçika

c) İtaliya

d) Danimarka

e) Azərbaycan


15. Bitumlaşmış qumları alternativ enerji mənbələrinə tərkib

hissəsidirmi?

a) tərkib hissəsidir

b) tikinti materialıdır

c) tərkibinə daxil deyil

d) torpağı münbitləşdirir

e) daş parçalarıdır
16. Biokütlənin başlıga mənbəyi nə hesab olunur?

a) oduncaq

b) kömür

c) neft


d) qaz

e) yanar şist


17. Alternativ enerji mənbələrinin istifadəsinin xarakteri nə ilə

səciyyələnir?

a) yerli və lokal xarakterli olması ilə

b) beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etməsi ilə

c) şərti xarakterli olması ilə

d) regional xarakter daşıması ilə

e) xarakteri müəyyən olunmayıb
18. Dünyada şəkər qamışından istifadə olunaraq alınan yanacaq

hansıdır?

a) etil spirti

b) metan qazı

c) oduncaq

d) kömür


e) süni spirt
19. Yerli energetika ehtiyatları ilə özlərinin istehsalını tam ödəyən

ölkələrdir:

a) RF və Çin

b) İtaliya, Fransa

c) Almaniya, İsveçrə

d) Yaponiya və Filippin

e) Braziliya və Çili
20. Yanacağın, elektrik enejisinin axtarışı, mənimsəmələri,

hasilatı, emalı və onların nəql edilməsi hansı sənaye sahəsinə aiddir?

a) energetikaya

b) yanacaq sənayesinə

c) elektroenergetikaya

d) geoloji-kəşfiyyat işlərinə

e) dağ-mədən sənayesinə
21. Hansı ölkədə odundan yanacaq kimi nəzərə çapacaq qədər

istifadə olunur?

a) Finlandiyada

b) Niderlandda

c) Beliçikada

d) Polşada

e) Azərbaycanda
22. Bərpa olunan enerji ehtiyatları hansı qrupa daxildir?

a) tükənməyən

b) tükənən

c) mineral xammal

d) bərpa olunmayan

e) ehtiyatı məlum olan


23. Alternativ enerji mənbələri hansı əhəmiyyəti kəsb edir?

a) yerli


b) dünyəvi

c) beynəlxalq

d) regional

e) baza
24. Enerji növləri içərisində istehsalı baha başa gələn növ

hansıdır?

a) alternativ enerji mənbələri

b) neft istehsalı

c) qaz istehsalı

d) atom enerjı mənbəyi

e) kömür istehsalı


25. Yer kürəsinin ən böyük alternativ enerji mənbəyi hansıdır?

a) günəş

b) okean

c) külək


d) geotermal

e) qabarma


26. Alternativ enerji mənbələrindən ən əhəmiyyətlisi hansıdır?

a) Günəş enerjisi

b) çay sularından alınan enerji

c) yanacaqlardan alınan enerji

d) geotermal enerji

e) külək enerjisi


27. 2020-ci il proqnozuna görə Planetin elektrik enerjisinin neçə

%-i günəş enerjisi hesabına ödənilməlidir?

a) 15-20 faizi

b) 40-50 faizi

c) 20-30 faizi

d) 3-5 faizi

e) 5-10 faizi
28. Enerji ehtiyatlarından bərpa olunanları hansı qrupa daxildir?

a) tükənməyən

b) bərpa olunmayan

c) mineral xammal

d) tükənən

e) ehtiyatı məlum olan


29. Enerji mənbələrindən Külək və Günəş hansı enerji mənbələrinə

aiddir?


a) özünü bərpa edən

b) istifadəsi mümkün olmayan

c) bərpa olunmayan

d) daha çox istifadə olunan

e) tükənən
30. Enerji mənbələrindən hansı yerli əhəmiyyət kəsb edir?

a) alternativ enerji mənbələri

b) karbohidrogenlər

c) daş və qonur kömür

d) elektrik enerjisi

e) torf,şist,odun və s.


31. İstehsalı baha başa gələn enerji növləri hansılardır?

a) alternativ enerji mənbələri

b) neft istehsalı

c) qaz istehsalı

d) atom enerjı mənbəyi

e) kömür istehsalı


32. Ən böyük alternativ enerji mənbəyi hansıdır?

a) günəş

b) okean

c) külək


d) geotermal

e) qabarma


33. Hansı səbəbdən Günəş enrejisindən az istifadə olunur?

a) yer səthinə enerjisinin seyrək paylandığı üçün

b) ekoloji cəhətdən əlverişli olmadığı üçün

c) iqtisadiyyatın inkişafının tam təmin olunduğundan

d) yerdə çox uzaqda olduğu üçün

e) günəş enerjisinə maraq azdır


34. Özünü bərpa edən enerji mənbələrinə aiddir?

a) külək,günəş

b) neft,qaz

c) kömür


d) torf,şist

e) belə mənbə yoxdur


35. Yerli əhəmiyyət kəsb edən enerji mənbələri hansılardır?

a) alternativ enerji mənbələri

b) karbohidrogenlər

c) daş və qonur kömür

d) elektrik enerjisi

e) torf,şist,odun və s.


36. Alternativ enerji mənbəyinə daxil deyil:

a) su enerjisi

b) günəş enerjisi

c) qabarma-çəkilmə enerjisi

d) külək enerjisi

e) geotermal enerji

37. Günəş enerjisinin az istifadə olunmasının səbəni nədir?

a) yer səthinə enerjisinin seyrək paylandığı üçün olduğu üçün

b) ekoloji cəhətdən əlverişli olmadığı üçün

c) iqtisadiyyatın inkişafının tam təmin olunduğundan

d) yerdə çox uzaqda

e) günəş enerjisinə maraq azdır


38. Proqnoz məlumata əsasən 2020-ci ildə elektrik enerji

istehsalının 15-20 faizi hansı enerji mənbəyinin hesabına ödəniləcəkdir?

a) günəş

b) geotermal

c) külək

d) qabarma-çəkilmə

e) ənənəvi yanacaqlar
39. Enerji istehsalının əsas hissəsi hansı növlərin payına düşür?

a) daş kömür, neft, qaz

b) daş və boz kömür, torf, qaz

c) qonur kömür, neft, şist

d) odun, daş kömür, torf

e) alternativ enerji mənbələri


40. Günəş şüalarının üstünlüyü hansı ərazilər üçün xarakterikadır?

a) tropik rayonlar

b) mülayim zona rayonları

c) arktik zonalar

d) enlik qurşaqları

e) subekvatorial ərazilər

41. Alternativ enerji mənbələrinə aid deyil:

a) qonur kömür

b) biokütlə

c) bioqaz

d) spirt

e) sintetik yanacaq


42. Kömürün hidrogenerasiya edilməsi nəticəsində alınan yanacaq

nədir?


a) süni neft

b) kükürd

c) süni qaz

d) koks qazı

e) qonur kömür
43. Bioqaz ən çox hansı ölkələrdə istehsal edilir?

a) Çin, Hindistan,Cənubi-Şərqi Asiya, MDB ölkələri

b) Qərbi Avropa ölkələri, Ukrayna, Qazaxıstan

c) ABŞ, Kanada, Yaponiya, Cənubi-qərbi Asiya

d) Böyük Britaniya, İtaliya, Avstraliya İttifaqı

e) Türkiyə, İran, Səudiyyə Ərəbistan


44. Alternativ enerji mənbələrinin yerli və ya lokal əhəmiyyət kəsb

etməsi çox hansı sahəyə aid edilir?

a) külək enerjisinə

b) dalğa enerjisinə

c) geotermal enerjiyə

d) biokütlə enerjisinə

e) günəş enerjisinə
45. Dünyada şəkər qamışından etil spirti alan hansı ölkədir?

a) Braziliya

b) Argetina

c) Boliviya

d) Şri-Lanka

e) Hindistan


46. Hansı ölkələr üçün yüksək gərginlikli beynəlxalq elektrik

xəttinin mövsudluğu xarakterikdir?

a) Avropa ölkələri, ABŞ, Kanada

b) Cənub-Şərqi Asiya və Avstraliya

c) Cənub-Qərb Asiya və Türkiyə

d) MDB ölkələri və Qərbi Avropa

e) Fransa, İtaliya, Yaponiya
47. Günəş hər gün yerə nə qədər enerji göndərir?

a) 68∙8∙1016 kBt,s

b) 15∙10∙1016 kBt.s

c) 5∙10∙1016 kBt.s

d) 20∙10∙1016 kBt.s

e) 72∙6∙1016 kBt.s


48. 1977-ci ildə Buxarada alternativ enerji istehsalı hansı sahəyə

əsaslanırdı?

a) günəş enerjisinə

b) külək enerjisinə

c) atom enerjisinə

d) dəniz enerjisinə

e) biokütlə enerjisinə
49. Ətraf mühitin karbon qazı ilə çirklənməsində ənənəvi

yanacaqlardan daha aktivi hansıdır?

a) daş kömür

b) qaz


c) neft

d) torf


e) şist
50. Atmosferin karbon qazı ilə çirklənməsi ən çox hansı növ

yanacağın yanması ilə bağlıdır?

a) daş kömür

b) torf


c) neft

d) qonur kömür

e) təbii qaz
51. Tükənməyən sərvət hansı enerji mənbəyinə aid edilir?

a) geotermal

b) neft

c) qaz


d) kömür

e) biokütlə


52. İEÖ-də yanacaq və enerji sərvətlərindən səmərəli istifadə

məqsədinə aid deyil:

a) müəssisələrin daha çox yanacaqlara əsaslanması

b) sərfəli texnoloji üsulların işlənilməsi və tətbiqi

c) ekoloji baxımdan təmiz enerji növlərinin tətbiqi

d) istifadə strukturunun dəyişdirilməsi

e) enerjidən istifadənin əsas strategiyasının müəyyənləşdirilməsi
53. Daş kömür istifadəsi digər yanacaqlara nisbətən niyə münasib

hesab edilir?

a) uzun müddətə proqnozlaşdırılır

b) istehsalın bütün sahələrində istifadə olunur

c) ətraf mühitin çirklənməsinə az təsir edir

d) dünyada ehtiyatı nisbətən azdır

e) qonur kömürlə birgə işlədilir
54. mühüm xüsusiyyəti ilə seçilən alternativ enerji mənbəyi

hansıdır?

a) geotermal enerji

b) günəş enerjisi

c) külək enerjisi

d) qabarma-çəkilmə

e) biokütlə enerjisi
55. Bitumlu qumdan neft alınması hansı səbəbdən

məhdudlaşdırılır?

a) maya dəyəri bahadır

b) texniki vəsait çatışmır

c) ətraf mühitə ziyan vurmur

d) texnoloji avadanlıqlar çatmır

e) bu sahədə rəqabət formalaşmayıb
56. Bakının neft mədənlərini təmin etmək üçün ilk dəfə nə qədər

gücündə elektrik stansiyaları quraşdırılmışdır?

a) 5-50 kvt

b) 10-20 kvt

c) 5-10 kvt

d) 30-60 kvt

e) 50-100 kvt
57. Hansı ölkədə bitumlu qumdan yerli yanacaq kimi istifadə

olunur?


a) Venesuelada

b) Meksikada

c) Fransada

d) Peruda

e) Argentinada

58. Alternativ enerji mənbələrinə üstünlük verilməsi nəyə

əsaslanır?

a) ekoloji tarazlığın saxlanılmasına

b) enerji balansının pozulması

c) enerji mənbələrinin çoxluğuna

d) sosial-iqtisadi problemlərə

e) ərazinin coğrafi mövqeyinə


59. Kömürdən, yanar şistdən, bitumlaşmış qumlardan,

biokütlədən hansı yanacaq alınır?

a) sintetik yanacaq

b) benzin

c) sürtkü yağları

d) ağ neft

e) aseton
60. Alternativ enerji mənbələrindən hansı istifadə olunandan 20

mln dəfə çoxdur?

a) günəş enerjisinin Planetimizə verdiyi enerji verdiyi enerji

b) Küləyin verdiyi enerji

c) geotermal enerji

d) atom enerjisi

e) qabarma-çəkilmənin
61. Alternativ enerji mənbəyinə daxildir:

a) külək enerjisi

b) yanacaq enerjisi

c) su enerjisi

d) nüvə enerjisi

e) atom enerjisi


62. Yanacaqdan qənaətlə istifadə olunmasının üstün

göstəricilərindən biri:

a) külək enerjisindən yararlanmaq

b) nüvə enerjisindən istifadə etmək

c) istehsalın həcmini azaltmaq

d) kömürdən çox istifadə etmək

e) enerji tələb edən sahələri azaltmaq
63. İlk külək ES harada inşa edilmişdir?

a) Kaliforniyada

b) Floriyada

c) Meksikada

d) Ottavada

e) Tokioda


64. Kaliforniyada ilk olaraq hansı alternativ enerji stansiyası

tikilmişdir?

a) külək elektrik stansiyası

b) günəş elektrik stansiyası

c) geotermal elektrik stansiyası

d) istilik elektrik stansiyası

e) modul elektrik stansiyası
65.Hansı sistemlər termodinamik sistem adlanır?

A) Ətraf mühitdən faktiki və ya fikrən ayrılmış bir cisim və ya qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər toplusu

B) ətraf mühitlə enerji mübadiləsi etməyən cisimlər toplusu

C) ətraf mühitlə maddə mübadiləsi edən cisimlər

D) ətraf mühitlə istilik və iş formada enenrji mübadiləsi edən cisimlər toplusu

E) ətraf mühitlə maddə və enerji mübadiləsi etməyən cisim

66. Sistemin digər hissələrindən görünən ayırıcı səthlə ayrılmış olan homogen hissələri nə adlanır?

A) faza


B) həll olan maddə

C) həlledici

D) komponent

E) məhlul

67. Sistemin halını tam xarakterizə etmək üçün minimal sayda termodinamik parametrlər nə adlanır?

A) asılı olmayan (ixtiyari) dəyişənlər

B) asılı olan dəyişənlər

C) hal funksiyaları

D) hal parametrləri

E) hal tənliyi

68. Sistemin hansı xassləri ekstensiv deyildir?

A) temperatur və təzyiq

B) həcm

C) kütlə


D) istilik tutumu

E) daxili enerji

69. Sistemin parametrlərindən birinin dəyişməsi ilə sistemin halının dəyişməsi nə adlanır?

A) termodinamik proses

B) termodinamik parametr

C) termodinamik xassə

D) kimyəvi hadisə

E) fiziki hadisə

80. Sistemdə gedən proseslər nəticəsində sistem müxtəlif hallardan keçərək öz əvvəlki halına qayıdarsa, bu hansı prosesdir?

A) dairəvi və ya tsiklik

B) dönən

C) dönməyən

D) adiobatik

E) izolə olunmuş

81. İzoxar proseslrədə hansı parametr sabit qalır?

A) V


B) T

C) P


D) Q

E) ∆U


82. İzoxar-izotermik proseslrədə hansı parametrlər dəyişmir?

A) V və T

B) V və P

C) T və P

D) T, P və V

E) Q və P

83. Sistem bir haldan digər hala keçdikdə onun xassələrinin dəyişməsi prosesin yolundan (xarakterindən) asılı olmayıb, yalnız onun başlanğıc və son halları ilə təyin olunur. Sistemin belə termodinamik xassələri necə adlanır?

A) hal funkisiyası

B) hal parametri

C) hal tənliyi

D) tam diferensial

E) qapalı kontur üzrə inteqral

84. Bәrk kristallik maddәlәr üçün entropiyanın qiymәti hansı intervalda dәyisir

A) 20 – 25. coul/dәr

B) 10 – 15 coul/dәr.

C) 5 – 10 coul/dәr.

D) 15 – 20 coul/dәr.

E) 25 – 30 coul/dәr.


85. Bir neçә hissәlәrdәn (1, 2, 3) ibarәt olan sistem üçün entropiya nәyә bәrabәrdir?

A) hissәlәrin entropiya ları fәrqinә

B) hissәlәrin entropiyaları loqarifmasının fәrqinә

C) hissәlәrin entropiyaları hasilinә

D) hissәlәrin entropiyaları cәminә

E) hissәlәrin entropiyaları loqarifmasının cәminә


86. Entropiya anlayışını elmә hansı alim daxil etmişdir?

A) Co ul


B) Klauzius

C) Karno


D) Hibbs

E) Klapeyron


87. İstiliyin isti cisimdәn soyuq cismә keçmәsi zamanı etropiya necә dәyişәr?

A) entropiya maksimum q iymәt alar

B) entropiya artar

C) entropiya azalar

D) entropiya sabit qalar

E) entropiya sıfra bәrabәr olar


88. İzolә edilmiş sistemlәrdә entropiyanın qiymәti necә dәyişilir?

A) sabit qa lır

B) artır

C) minimum olur

D) azalır

E) maksimum olur


89. Qazlar üçün entropiyanın qiymәti hansı intervalda dәyişilәr?

A) 20 – 90 coul,dәr.

B) 120 – 90 coul/dәr.

C) 90 – 130 coul/dәr.

D) 130 – 170 coul/dәr.

E) 90 – 150 coul/dәr.


90. Mayelәr üçün entropiyanın qiymәti hansı intervalda dәyişir?

A) 20 – 90 coul/dәr..

B) 170 – 200 coul/dәr.

C) 90 – 130 coul/dәr.

D) 130 – 170 coul/dәr.

E) 200 – 240 coul/dәr.


91. Mütlәq sıfır temperaturunu almaq mümkündürmü?

A) qeyri mümkün dür

B) alçaq tәzyiqlәrdә qeyrimümkündür

C) mümkündür

D) xüsusi halda mümkündür

E) yüksәk tәzyiqlәrdә mümkündür


92. Reaksiyanın istilik effektinin temperaturdan asılılığı hansı alim tәrәfindәn kәşf edilmişdir?

A) Kirxhoff

B) Klauzius

C) Helmhelts

D) Hess

E) Coul
93. Termokimyәvi tәnliklәrdә hansı amilin daha böyük rolu vardır?A) istilik effek ti

B) maddәlәrin aqreqat halı

C) kimyәvi tәrkib

D) tәzyiq

E) temperature

94. Termokimya nәyi öyrәnir

A) fizikiki myәvi proseslәrin istilik effektini

B) fizikikimyәvi proseslәrin sürәtini

C) fiziki proseslәrdә istiliyin ayrılmasını

D) kimyәvi proseslәrin temperaturdan asılılığını

E) kimyәvi proseslәrә tәzyiqin tәsirini
95. İzobarizotermiki potensial özbaşına gedәn proseslәri hansı şәraitdә öyrәnir?

A) sabit tәzyiq vә temperature da

B) sabit qaldıqda

C) sabit hәcm vә temperaturda

D) sabit tәzyiq vә qatılıqda

E) sabit tәzyiq vә hәcmdә

96. İzoxorik prosesin istiliyini әks etdirәn düstur:

A) QV=U2 – U1 = ΔU

B) Q=U+P

C) Q= Q


D) Q=U+V

E) Q=ΔP
97. İzoxorizotermik potensial özbaşına gedәn proseslәri hansı şәraitdә öyrәnir?

A) sabit hәcm vә temperatur da

B) sabit tәzyiqdә vә temperaturda

C) sabit tәzyiqdә vә qatılıqda

D) sabit qatılıqda

E) sabit hәcm vә tәzyiqdә
98. Normal şәraitd olaraq fizikikimyada hansı temperatur vә tәzyiq qәbul edilmişdir?

A) 25C, 298,16 K vә 0.1 mPa

B) 10 C, 283,16 K vә 0,1 mPa

C) 0C, 273,16 K vә 0,1 mPa

D) 20 C, 293,16 K vә 0,1 mPa

E) 18C, 291,6 K vә 0,1 mPa


99. Proses aparmadan hansı proseslәrә Hess qanunu tәtbiq edilә bilmәz?

A) kompleks әmәlә gәlmә

B) adsorbsiya

C) hәllolma

D) buxarlanma

E) kristallaşma

100. Sistemin sabit parametrlәri H vә P olduqda özözünә

gedәn proseslәr parametrlәrin hansı qiymәtindә mümkündür?

A) entropiya nın artması ilә

B) izoxor potensialın azalması ilә

C) entropiyanın azalması ilә

D) entalpiyanın azadması ilә

E) izobar potensialın azalması ilә
101. Sistemin sabit parametrlәri S vә P olduqda özözünә gedәn proseslәr parametrlәrin hansı qiymәtindә mümkündür?

A) entalpiya nın azalması ilә

B) izobar potensialın artması ilә

C) entalpiyanın artması ilә

D) izobar potensialın azalması ilә

E) izoxor potensialın artması ilә


102. Sual:Sistemin sabit parametrlәri T vә P olduqda özözünә gedәn proseslәr parametrlәrin hansı qiymәtindә mümkündür?

A) isobar Potensial ın azalması ilә

B) entropiyanın azalması ilә

C) izobar potensialın artması ilә

D) entropiyanın artması ilә

E) izoxor potensialın azalması ilә

103. Sistemin sabit parametrlәri U vә V olduqda özözünә gedәn proseslәr parametrlәrin hansı qiymәtindә mümkündür?

A) entropiya nın artması ilә

B) izobar potensialın azalması ilә

C) entalpiyanın azalması ilә

D) entropiyanın azalması ilә

E) izoxor potensialın azalması


104. Termokimyәvi tәnliklәr neçә mol maddәnin alınmasına hesablanır?

A) 1. mol

B) 0,5 mol

C) 0,1 mol

D) 0,01 mol

E) 2 mol
105. Termokimyada udulan vә ayrılan istiliyi ifadә edәn düstur hansıdır?

A) Q= Q(udulan):Q=(ayrılan)

B) QV = U2 – U1

C) Q= (udulan); Q= Q(ayrılan)

D) Q=(ayrılan); Q= Q(udulan)

E) Q= Q(udulan); Q= (ayrılan)
106. әmәlәgәlmә istiliyinin tәrifi hansı müddәada doğrudur?

A) 1. mol maddәnin sadә maddәlәrdәn әmәlәgәlmә reaksiyasının istilik effektinә әmәlәgәlmә istiliyi deyilir

B) 10 mol maddәnin әmәlәgәlmә reaksiyasının istilik effektinә әmәlә¬gәlmә istiliyi deyilir

C) 1 q maddәnin әmәlәgәlmә reaksiyasından alınan istiliyә deyilir

D) 1 q mol maddәnin әmәlәgәlmә reaksiyasının istilik effektinә әmәlә¬gәlmә istiliyi deyilir

E) 5 mol maddәnin sadә maddәlәrdәn әmәlәgәlmә reaksiyasının istilik effektinә әmәlәgәlmә istiliyi deyilir


107. Aşağıdakı müddәalardan hansı hәllolma istiliyinin tәrifidir?

A) artıq miqdar hәlledicidә 1.mol maddәnin hәll olması zamanı ayrılan vә udulan istilik miqdarına

B) müәyyәn miqdar hәlledicidә 1 mol maddәnin hәll olması zamanı udulan istilik

C) müәyyәn miqdar hәlledicidә 1 mol maddәnin hәll olması zamanı ayrılan vә ya udulan istilik miqdarına

D) artıq miqdar hәlledicidә 1 mol maddәnin hәll olması zamanı ayrılan istilik miqdarına

E) artıq miqdar hәlledicidә 1 mol maddә hәll olması zamanı udulan istilik


108. Hәllolma istiliyi әsas hansı amillәrdәn asılıdır?

A) hәll edici vә hәll olunan maddә nin nisbi miqdar ından

B) hәllolan maddәnin tәbiәtindәn

C) hәlledicinin miqdarından

D) hәllolunan maddәnin miqdarından

E) hәlledicinin tәbiәtindәn


109. Hess qanunu necә ifadә olunur?

A) proses in hәr hansı yoldakı yekun istiliyi digәr yoldakı yekun istiliyinә bәrabәr olub, keçid yolundan asılı deyildir.

B) izoxorik prosesin istiliyi prosesin keçid yolundan asılı deyildir

C) izobarik prosesin istiliyi prosesin keçid yolundan asılıdır

D) prosesin istiliyi izoxorik prosesdә keçid yolundan asılıdır

E) izobarik prosesdә prosesin istiliyi sistemin entrapiyasına bәrabәrdir

110. İzobarik prosesin istiliyi:

A) system in entalpiyasının dәyişmәsinә bәrabәr olur

B) sistemdә daxili enerjinin dәyişmәsinә sәbәb our

C) sistemdә temperaturun dәyişmәsinә sәbәb olur

D) sistemdә istiliyin dәyişmәsinә sәbәb olur

E) sistemin etrapiyasına bәrabәrdir

111. Hansı maddәlәr cütü hidrogenlә birlәşmә reaksiyasına daxil olur?

A) metil akril turşusu. linol turşusu

B) palmitin turşusu, metakril turşusu

C) sirkә turşusu, akril turşusu

D) stearin turşusu, olein turşusu

E) qarışqa turşusu, sirkә turşusu


112. Akril vә metakril turşuları üçün hansı ifadә doğrudur? I. doymamış birәsaslı turşudur II. Sistrans izomerliyә malikdir III. bromlu suyu rәngsizlәşdirir

A) I.III


B) yalnız, I

C) yalnız, II

D) yalnız, III

E) I, II
113. 3. 1. sirkә turşusu 2. akril turşusu 3. olein turşusu 4. stearin turşusu Doymuş – x vә doymamış – y birәsaslı karbon turşularını müәyyәn

edin. x , y

A) 1, 4. 2, 3

B) 1, 2 3, 4

C) 1, 3 2, 4

D) 2, 4 1, 3

E) 2, 3 1, 4

114. Doymamış birәsaslı karbon turşularının ümumi formulunu göstәrin.

A) CnH 2n1COOH

B) CnH2nO

C) CnH2n+1CHO

D) CnH2n+1OH

E) CnH2n+1 COOH

115. Olein turşusunun formulunu göstәrin.

A) C 17 H33COOH

B) C17H31COOH

C) C16H31COOH

D) C17H35COOH

E) C15H31COOH


116. Bərpa olunan enerji ehtiyatları hansı qrupa daxildir?

a) tükənməyən

b) tükənən

c) mineral xammal

d) bərpa olunmayan

e) ehtiyatı məlum olan


117. Alternativ enerji mənbələri hansı əhəmiyyəti kəsb edir?

a) yerli


b) dünyəvi

c) beynəlxalq

d) regional

e) baza
118. Enerji növləri içərisində istehsalı baha başa gələn növ

hansıdır?

a) alternativ enerji mənbələri

b) neft istehsalı

c) qaz istehsalı

d) atom enerjı mənbəyi

e) kömür istehsalı

119. Yağlar hansı ifadә doğrudur?

A) yağ lar qliserin vә uyğun karbon turşu larının mürәkkәb efiridir.

B) yağlar hidrolizә uğramır;

C) bәrk yağlar ali doymamış karbon turşularından әmәlә gәlir;

D) yağlar yüksәkxlormolekullu birlәşmәlәrdir;

E) yağlar etilenqlikolun mürәkkәb efirlәridir


120. 9,2 q etil spirtinin birәsaslı doymuş turşu ilә qarşılıqlı tәsirindәn 20,4 q mürәkkәb efir alınıb. Turşunun molekulunda neçә karbon atomu var? Mn(C2H5OH)=46

A) 2


B) 1

C) 5


D) 3

E) 4
121. Mürәkkәb efir üçün hansı ifadә doğru deyil?

A) spirtlәrin de hidrat asiyasından alınır

B) spirt vә turşuların qarşılıqlı tәsir mәhsuludur

C) mis2oksidlәreaksiyaya daxil olmur

D) Mürәkkәb efirin әmәlәgәlmә mexanizmini müәyyәnlәşdirmәk üçün nişanlaşmış oksigendәn istifadә olunur

E) Ümumi formulu R1COOR2
122. Birәsaslı doymuş karbon turşusunun etil spirti ilә qarşılıqlı tәsirindәn 10,2 q efir vә 1,8 q su alınıb. Efirin nisbi molekul kütlәsini müәyyәn

edin


A)102:

B) 74;


C) 88;

D) 132;


E) 117;
123. Akril turşusunun etil efirinin formulunu göstәrin.

A) CH2=COOC2H5:

B) CH2=C(C2H5)COOC3H7;

C) CH2=C(CH3)COOC2H5;

D) CH2=CHCOOH;

E) CH2=C(CH3)COOH;

124. 39,6 q (CnH2n+1COO)2Mg birlәşmәsindә 4,8 q Mg var. ni müәyyәn edin.

A) 3


B) 1

C) 2


D) 5

E) 4
125. Birәsaslı doymuş karbon turşusunun 8,8 qramında 3,2 q oksigen var. turşuda neçә hidrogen atomu var?

A) 8

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6
126. Asetosirkә efiri neçә tautomer vәziyyәtindә ola bilәr?

A) 2


B) 6

C) 3


D) 4

E) 5
127. Ketoturşuların tәrkibindә hansı funksional qruplar var?

A) =CO .COOH

B) –COOH


C) –OH

D) –OH, =CO

E) –OH, CHO
128. Etilenqlikolun oksidlәşmәsindәn hansı oksobirlәşmә alınar?

A) qli oksal

B) asetosirkә turşusu

C) levulin

D) formilsirkә

E) piroüzüm turşusu

129. Piroüzüm turşusu hansı maddәlәrlә reaksiyaya girir? I. C2H5OH II. H2O III. Na IV. NaCl V. NaOH

A) I, III. V

B) I, II, III

C) II, III, IV

D) III, IV, V

E) I, III, IV


130. Asetosirkә turşusu üçün hansı ifadә doğrudur?

A) β keto turşu dur

B) α ketoturşudur

C) γ aldoturşudur

D) γ ketoturşudur

E) β aldoturşudur

131. Piroüzüm turşusunun reduksiyasından hansı oksibirlәşmә alınır?

A) süd turşu su

B) qlioksal

C) çaxır turşusu

D) oksimalon turşusu

E) alma turşusu
132. Qlükozanın qıcqırmasından hansı oksobirlәşmә alınır?

A) piro üzüm turşusu

B) formilsirkә turşusu

C) levulin

D) qlioksal

E) asetosirkә turşusu


133. Asetosirkә efiri enol formasında hansı maddә ilә bәnövşәyiqırmızı

kompleks verir?

A) Fe Cl3

B) HBr


C) H2SO4

D) Br2

E) CuCl2
134. Asetosirkә turşusunun efiri hansı birlәşmә ilә reaksiyada asetosirkә turşusu efirinin oksinitrilini әmәlә gәtirir?

A) H CN

B) NaHCO3

C) NaHSO3

D) NH2OH

E) NH2 – NH2


135. Asetosirkә turşusunun etil efirinin enol formasını hansı maddә ilә reaksiyada müәyyәn etmişlәr?

A) B r2

B) HCl

C) HBr


D) H2SO4

E) CuCl2

136. Asetosirkә turşusunun qızdırılmasından hansı üzvi maddә alınır?

A) ase ton

B) sirkә aldehidi

C) etil spirti

D) izopropil spirti

E) propil spirit


137. Piroüzüm turşusu hansı maddәlәrlә reaksiyaya girmir? I. Na II. H2O III. C2H5OH IV. NaCl V. NaOH

A) II. IV

B) I, II, III

C) III, V

D) I, IV, V

E) I, III, V

138. Aldoturşuların tәrkibindә hansı funksional qruplar var?

A) -CHO.COOH

B) OH,COOH

C) OH,=CO

D) OH, CHO

E) =CO, COOH


139. Biribirindә qismәn hәll olan mayelәrin hal diaqramı hansı alim tәrәfindәn öyrәnilmişdir?

A) Aleksey ev

B) Konovalov

C) VantHoff

D) Raul

E) Henri
140. Dispers sistemlәr mühitin aqreqat halına görә neçә sistem әmәlә gәtirirlәr?A) 9

B) 3


C) 2

D) 4


E) 8
141. Dispers sistemlәr mühitin aqreqat halına görә neçә yerә bölünür?

A) 3


B) 2

C) 6


D) 4

E) 5
142. Eyni osmos tәzyiqinә malik olan mәhlullar necә adlanır?

A) izo tonik

B) izoxorik

C) hipertonik

D) izobarik

E) hipotonik

143. Eynicinsli qarışığı göstәrin

A) metil spirt i vә su

B) qum vә gil

C) dәmir tozu vә su

D) dәmir tozu vә kükürd tozu

E) kükürd tozu vә qum
144. Fizikikimyәvi analiz üsulu hansı alimin işlәri sayәsindә inkişaf etdirilmişdir?

A) Kurnak ov

B) Kablukov

C) Mendeleyev

D) Alekseyev

E) Konovalov


145. Fizikikimyәvi analiz üsulu hansı alimin işlәri sayәsindә inkişaf etdirilmişdir?

A) Kurnak ov

B) Kablukov

C) Mendeleyev

D) Alekseyev

E) Konovalov


146. Fizikikimyәvi

analiz üsulu hansı alimin işlәri sayәsindә inkişaf etdirilmişdir?

A) Kurnak ov

B) Kablukov

C) Mendeleyev

D) Alekseyev

E) Konovalov
147. Durulaşmış mәhlulların donma temperaturunun azalması nәdәn asılıdır

A) hәll olan maddә nin qatılığından

B) hәllolan maddәnin tәbiәtindәn

C) hәllolan maddәnin әrimә temperaturundan

D) hәlledicinin tәbiәtindәn

E) hәlledicinin miqdarından


148. Hәqiqi mәhlulların hazırlanması hansı proseslә әlaqәdardır?

A) diffuziya ilә.

B) istiliklә

C) soyutmaqla

D) desorbsiya ilә

E) adsorbsiya ilә


149. Qazların mayelәrdә hәll olması hansı növ sәth hadisәlәrinә aiddir?

A) absorb siya

B) kanilyar kondenslәşmә

C) adsorbsiya

D) fәallaşmış absorbsiya

E) fәallaşmış adsorbsiya


150. Qazların mayelәrdә hәll olması hansı növ sәth hadisәlәrinә aiddir?

A) absorb siya

B) kanilyar kondenslәşmә

C) adsorbsiya

D) fәallaşmış absorbsiya

E) fәallaşmış adsorbsiya


151. Qazların mayelәrdә hәll olması hansı növ sәth hadisәlәrinә aiddir?

A) absorb siya

B) kanilyar kondenslәşmә

C) adsorbsiya

D) fәallaşmış absorbsiya

E) fәallaşmış adsorbsiya

152. Qazların mayelәrdә hәll olması hansı növ sәth hadisәlәrinә aiddir

A) absorb siya

B) kanilyar kondenslәşmә

C) adsorbsiya

D) fәallaşmış absorbsiya

E) fәallaşmış adsorbsiya


153. Mәhlullar kimyәvi birlәşmәlәrdәn hansı xassәlәri ilә fәrqlәnirlәr?

A) hәll olan maddә ilә hәlledici hissәcik lәri arasında olan rabitә enerji lәrinin miqdarı ilә

B) hidrat tәbәqәsinin әmәlә gәlmәsinә görә

C) hәll olan maddә ilә hәlledici arasında qarşılıqlı tәsirin xarakterinә görә

D) davamsız birlәşmәnin әmәlә gәlmәsinә görә

E) solvat tәbәqәsinin әmәlә gәlmәsinә görә


154. Mәhlullar nәzәriyyәsinin әsas mәqsәdini aşağıdakı hansı müddәalar tәşkil edir?

A) sistemin tәcrübәdә müşahidә edilәn xassәlәri ilә onun quruluşu vә molekullar arası qarşılıq lı tәsiri arasında әlaqә yaratmaq

B) mәhlulların әmәlә gәlmәsinin termodinamikasını öyrәnmәklә

C) mәhlulların xassәlәri ilә tәrkib arasında әlaqә yaratmaqla

D) mәhlulların xassәlәri ilә tәrkibi arasında әlaqә yaratmaqla

E) mәhlul komponentlәrinin qarşılıqlı tәsirinin xarakterini müәyyәn etmәklә


155. Mәhlullar nәzәriyyәsinin әsas mәqsәdini aşağıdakı hansı müddәalar tәşkil edir?

A) sistem in tәcrübә dә müşahi dә edilәn xassәlәri ilә onun quruluşu vә molekul lararası qarşılıq lı tәsiri arasında әlaqә yaratmaq

B) mәhlulların әmәlә gәlmәsinin termodinamikasını öyrәnmәklә

C) mәhlulların xassәlәri ilә tәrkib arasında әlaqә yaratmaqla

D) mәhlulların xassәlәri ilә tәrkibi arasında әlaqә yaratmaqla

E) mәhlul komponentlәrinin qarşılıqlı tәsirinin xarakterini müәyyәn etmәklә
156. Mәhlulların ümumi xassәlәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

A) mәhlul lar sabit tәzyiq vә temperature da öz özünә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәrdir.

B) mәhlullar sabit hәcm vә tәzyiqdә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәrdir

C) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamsız sistemlәrdir

D) mәhlullar sabit hәcm vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamlı sistemlәrdir

E) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә sәrbәst enerji artır


157. Mәhlulların ümumi xassәlәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

A) mәhlul lar sabit tәzyiq vә temperature e da öz özünә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәr dir

B) mәhlullar sabit hәcm vә tәzyiqdә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәrdir

C) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamsız sistemlәrdir

D) mәhlullar sabit hәcm vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamlı sistemlәrdir

E) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә sәrbәst enerji artır


158. Mәhlulların ümumi xassәlәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

A) mәhlul lar sabit tәzyiq vә temperature da özözünә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı system lәrdir

B) mәhlullar sabit hәcm vә tәzyiqdә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәrdir

C) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamsız sistemlәrdir

D) mәhlullar sabit hәcm vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamlı sistemlәrdir

E) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә sәrbәst enerji artır

159. Raul qanununa tabe olan mәhlullar necә adlanır?

A) ideal mәhlul lar

B) normal mәhlullar

C) real mәhlullar

D) doymuş mәhlullar

E) hәqiqi mәhlullar

160. Real mәhsullarda Raul vә VantHoff

qanunlarından kәnara çıxmanın sәbәbini hansı alim izah etmişdir?

A) Arre nius

B) Dalton

C) Henri

D) Hibbs


E) Raul
161. Böhran hәllolma temperaturu hansı mayelәrә aiddir?

A) biri birindә qismәn hәll olan maye lәrә

B) biribirindәhәr nisbәtdә hәll olan mayelәrә

C) biribirindәqarışan mayelәrә

D) biribirindәhәll olmayan mayelәrә

E) biribirindәqarışmayan mayelәrә


162. Heterogen sistemlәri göstәrin. I. su+tәbaşir II. su+yağ III. su+etanol IV. su+sirkә turşusu

A) I .II

B) III, IV

C) I, III

D) II, IV

E) I, III, IV


163. Homogen sistemi göstәrin. I. su+tәbaşir II. su+yağ III. su+metanol IV. su+etanol

A) III . IV

B) I, II

C) I, IV


D) I, III

E) II, IV


164. Qarışıqları göstәrin. I. benzin II. toluol III. kerosin IV. fenol

A) I.III

B) I, II

C) II, III

D) III, IV

E) II,IV
165. Qazların mayelәrdә hәllolmasına temperatur necә tәsir edir?

A) az alder.

B) az tәsir edir

C) artırır

D) tәsir etmir

E) çox tәsir edir
166. Qazların mayelәrdә hәllolmasına temperatur necә tәsir edir?

A) az aldır.

B) az tәsir edir

C) artırır

D) tәsir etmir

E) çox tәsir edir


167. Mәhlullar haqqında fiziki nәzәriyyәni ilk dәfә kim vermişdir?

A) V ant Hoff

B) Mendeleyev

C) Lomonosov

D) Raul

E) Reley
168. Mәhlullar haqqında nәzәriyyә nә zaman meydana gәlmişdir?A) X I X әsrin I I yarısında

B) XIX әsrin I yarısında

C) XX әsrin ortalarında

D) XIX әsrin axırlarında

E) XX әsrin әvvәllәrindә
169. Mәhlulların hidrat nәzәriyyәsini kim vermişdir?

A) Men deleyev

B) Butlerov

C) Lomonosov

D) Raul

E) Kurnakov


170. Əsası Kurnokov tәrәyindәn qoyulmuş fizikikimyәvi

analiz üsulu nәyi öyrәnir?

A) system in xassәlәr i ilә tәrkibi arasında asıllıq

B) sistemin sabitliyini

C) sistemdәki dәyişәn tәrkibin birlәşmәlәri

D) sistemin hal diaqramını

E) sistemin davamlılığı
171. Bәrk maddәlәrin mayelәrdә hәll olmasını izah edәn Şreder tәnliyindә hansı amil әsas qәbul edilir?

A) әrimә temperature u

B) dissosiasiya

C) hәllolan maddә vә hәlledicinin tәbiәti

D) solvatlaşma

E) kompleksәmәlәgәlmә

172. Bәrk maddәnin hәllolma әmsalı nәdәn asılıdır?

A) temperature dan

B) tәzyiqdәn

C) hәcmdәn

D) hәlledicinin miqdarından

E) hәll olan maddәnin miqdarından


173. Xörәk duzunu qumdan necә ayırmaq olar?

A) suda hәll etmәklә filtr lәmә vә buxarlanma ilә

B) destillә vә çökdürmә ilә

C) xromatoqrafiya vә kristallaşma ilә

D) xromatoqrafiya vә maqnitlә tәsir etmәklә

E) su ilә çalxalamaq vә destillә ilә


174. Xörәk duzunu qumdan necә ayırmaq olar?

A) suda hәll etmәklә filtrlәmә vә buxar lanma ilә

B) destillә vә çökdürmә ilә

C) xromatoqrafiya vә kristallaşma ilә

D) xromatoqrafiya vә maqnitlә tәsir etmәklә

E) su ilә çalxalamaq vә destillә ilә


175. Termodinamikaya görә mәhlulun әmәlә gәlmәsi zamanı sistemin sәrbәst enerjisi necә dәyişilir?

A) Δ.G = (ΔH – TΔS) < 0 az alır

B) ΔG = ΔH + TΔS dәyişilmәyir

C) ΔG = (ΔH – TΔS) > 0 artır

D) ΔG = ΔH – TΔS az artır

E) ΔG = ΔH – TΔS az dәyişilir


176. İzotonik әmsalın (i) fiziki mәnası nәdәn ibarәtdir?

A) molekul ların dissosiasiyası nәticәsindә hissәciklәrin ümumi sayının artmasından

B) hәlledicinin dielektrik sabitindәn

C) hissәcikdәrin ümumi sayının azalmasından

D) hissәciklәrin assosiasiyasından

E) hәlledicinin özlülük әmsalından


177. İdeal mәhlullar üçün mәlum olan qanunlar elektrolit mәhlullara tәtbiq edildikdә kәnara çıxma halları olur. Bunun sәbәbi nәdir?

A) elektrolit maddәlәr in ionlara parçalanma.sı

B) elektrolitlәrdә çöküntünün әmәlә gәlmәsi

C) elektrolit mәhlulların birlәşmәsinin әmәlә gәlmәsi

D) elektrolit mәhlulların davamlı olması

E) elektrolit mәhlullarının davamsız olması


178. İdeal mәhlullar üçün hansı ifadә doğrudur?

A) molekullar ın ölçüsü vә onların arasındakı qarşılıqlı tәsir nәzәrә alınmayan mәhlullar dır

B) molekulların ölçüsü nәzәrә alınan mәhlullardır

C) hamısı eyni aqreqat halında olurlar

D) molekulların arasındakı qarşılıqlı tәsir nәzәrә alınan mәhlullardır

E) molekulların ölçüsü vә onların arasındakı qarşılıqlı tәsir nәzәrә alınan mәhlullardır


179. Hәllolma әmsalı nәdir?

A) müәyyәn temperaturda 1000. ml hәlledicidә maksimum hәll olan maddәnin qramlarla miqdarıdır

B) müәyyәn temperaturda 1000 ml hәlledicidә minimum hәll olmuş maddә miqdarıdır

C) istәnilәn temperaturda 100 ml suda hәll olan maddәdir

D) 500 ml suda hәll olan maddәdir

E) 200 ml hәlledicidә hәll olan maddә miqdarıdır


180. Duru mәhlulların donma temperaturunda krioskopiya sabitinin fiziki mәnası nәyi göstәrir?

A) 1000. q hәlledicidә 1. mol maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun azalmasını göstәrir

B) 1000 q hәlledicidә 10 q maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun az olmasını göstәrir

C) 100 q hәlledicidә 1 mol maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun azalmasını göstәrir

D) 1000 q hәlledicidә 100 q maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun azalmasını göstәrir

E) 1000 q hәlledicidә 100 q maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun azalmasını göstәrir


181. Metilamin hansı maddә ilә reaksiyaya daxil olur.

A) H Cl

B) NH3

C) HCl3


D) NaOH

E) C2H6


182. Hansı maddәnin әsası xassәsi daha zәıfdir.

A) (C6.H5)2.NH

B) CH3NH2

C) NH3

D) C6H5NH2

E) (CH3)2NH

183. Hansı maddәnin әsası xassәsi daha qüvvәtlidir.

A) (CH3.)2.NH

B) CH3NH2

C) NH3

D) C6H5NH2

E) (C6H5)2NH


184. Nİtrobirlәşmәlәri müәyyәn edin.I.Nitrometan,II nitroqliserin,III nitrobenzol,IVnitrosellüza

A) I.III

B) III,IV

C) I,IV


D) II,III

E) II,IV


185. Bәrk kristallik maddәlәr üçün entropiyanın qiymәti hansı intervalda dәyisir

A) 20 – 25. coul/dәr.

B) 10 – 15 coul/dәr.

C) 5 – 10 coul/dәr.

D) 15 – 20 coul/dәr.

E) 25 – 30 coul/dәr.


186. Bir neçә hissәlәrdәn (1, 2, 3) ibarәt olan sistem üçün entropiya nәyә bәrabәrdir?

A) hissәlәrin entropiya ları fәrqinә

B) hissәlәrin entropiyaları loqarifmasının fәrqinә

C) hissәlәrin entropiyaları hasilinә

D) hissәlәrin entropiyaları cәminә

E) hissәlәrin entropiyaları loqarifmasının cәminә


187. Entropiya anlayışını elmә hansı alim daxil etmişdir?

A) Coul

B) Klauzius

C) Karno


D) Hibbs

E) Klapeyron


188. İstiliyin isti cisimdәn soyuq cismә keçmәsi zamanı etropiya necә dәyişәr?

A) entropiya mak simum qiymәt alar

B) entropiya artar

C) entropiya azalar

D) entropiya sabit qalar

E) entropiya sıfra bәrabәr olar


189. İzolә edilmiş sistemlәrdә entropiyanın qiymәti necә dәyişilir?

A) sabit qalır

B) artır

C) minimum olur

D) azalır

E) maksimum olur


190.Qazlar üçün entropiyanın qiymәti hansı intervalda dәyişilәr?

A) 20 – 90. coul/dәr.

B) 120 – 90 coul/dәr.

C) 90 – 130 coul/dәr.

D) 130 – 170 coul/dәr.

E) 90 – 150 coul/dәr.


191. Mayelәr üçün entropiyanın qiymәti hansı intervalda dәyişir?

A) 20 – 90 .coul/dәr.

B) 170 – 200 coul/dәr.

C) 90 – 130 coul/dәr.

D) 130 – 170 coul/dәr.

E) 200 – 240 coul/dәr.


192.Mütlәq sıfır temperaturunu almaq mümkündürmü?

A) qeyri mümk ündür alçaq

B) tәzyiqlәrdә qeyrimümkündür

C) mümkündür

D) xüsusi halda mümkündür

E) yüksәk tәzyiqlәrdә mümkündür


193.Reaksiyanın istilik effektinin temperaturdan asılılığı hansı alim tәrәfindәn kәşf edilmişdir?

A) Kirxhoff

B) Klauzius

C) Helmhelts

D) Hess

E) Coul
194. Termokimyәvi tәnliklәrdә hansı amilin daha böyük rolu vardır?A) istilik. effekti

B) maddәlәrin aqreqat halı

C) kimyәvi tәrkib

D) tәzyiq

E) temperature

195. Termokimya nәyi öyrәnir

A) fizikiki myәvi. proseslәrin istilik effektini

B) fizikikimyәvi proseslәrin sürәtini

C) fiziki proseslәrdә istiliyin ayrılmasını

D) kimyәvi proseslәrin temperaturdan asılılığını

E) kimyәvi proseslәrә tәzyiqin tәsirini
196. İzobarizotermiki potensial özbaşına gedәn proseslәri hansı şәraitdә öyrәnir?

A) sabit. tәzyiq vә temperaturda

B) sabit qaldıqda

C) sabit hәcm vә temperaturda

D) sabit tәzyiq vә qatılıqda

E) sabit tәzyiq vә hәcmdә

197. İzoxorik prosesin istiliyini әks etdirәn düstur:

A) QV=U2 – U1 = ΔU

B) Q=U+P

C) Q= Q


D) Q=U+V

E) Q=ΔP
198. İzoxorizotermik potensial özbaşına gedәn proseslәri hansı şәraitdә öyrәnir?

A) sabit .hәcm vә temperaturda

B) sabit tәzyiqdә vә temperaturda

C) sabit tәzyiqdә vә qatılıqda

D) sabit qatılıqda

E) sabit hәcm vә tәzyiqdә
199. Normal şәraitd olaraq fizikikimyada hansı temperatur vә tәzyiq qәbul edilmişdir?

A) 25C. 298.16 K vә 0.1 mPa

B) 10 C, 283,16 K vә 0,1 mPa

C) 0C, 273,16 K vә 0,1 mPa

D) 20 C, 293,16 K vә 0,1 mPa

E) 18C, 291,6 K vә 0,1 mPa


200. Proses aparmadan hansı proseslәrә Hess qanunu tәtbiq edilә bilmәz?

A) kompleks əmәlәgәlmә

B) adsorbsiya

C) hәllolma

D) buxarlanma

E) kristallaşma

201. Sistemin sabit parametrlәri H vә P olduqda özözünә

gedәn proseslәr parametrlәrin hansı qiymәtindә mümkündür?

A) entropiyanın artması ilә

B) izoxor potensialın azalması ilә

C) entropiyanın azalması ilә

D) entalpiyanın azadması ilә

E) izobar potensialın azalması ilә
202. Sistemin sabit parametrlәri S vә P olduqda özözünә gedәn proseslәr parametrlәrin hansı qiymәtindә mümkündür?

A) entalpiya nın azalması ilә

B) izobar potensialın artması ilә

C) entalpiyanın artması ilә

D) izobar potensialın azalması ilә

E) izoxor potensialın artması ilә


203. Sistemin sabit parametrlәri T vә P olduqda özözünә gedәn proseslәr parametrlәrin hansı qiymәtindә mümkündür?

A) isobar Potensial ın azalması ilә

B) entropiyanın azalması ilә

C) izobar potensialın artması ilә

D) entropiyanın artması ilә

E) izoxor potensialın azalması ilә

204. Sistemin sabit parametrlәri U vә V olduqda özözünә gedәn proseslәr parametrlәrin hansı qiymәtindә mümkündür?

A) entropiyanın artması ilә

B) izobar potensialın azalması ilә

C) entalpiyanın azalması ilә

D) entropiyanın azalması ilә

E) izoxor potensialın azalması


205.Termokimyәvi tәnliklәr neçә mol maddәnin alınmasına hesablanır?

A) 1, mol

B) 0,5 mol

C) 0,1 mol

D) 0,01 mol

E) 2 mol
206. Termokimyada udulan vә ayrılan istiliyi ifadә edәn düstur hansıdır?

A) Q= Q(udulan):Q=(ayrılan)

B) QV = U2 – U1

C) Q= (udulan); Q= Q(ayrılan)

D) Q=(ayrılan); Q= Q(udulan)

E) Q= Q(udulan); Q= (ayrılan)
207. әmәlәgәlmә istiliyinin tәrifi hansı müddәada doğrudur?

A) 1 mol. maddәnin sadә maddәlәrdәn әmәlәgәlmә reaksiyasının istilik effektinә әmәlәgәlmә istiliyi deyilir

B) 10 mol maddәnin әmәlәgәlmә reaksiyasının istilik effektinә әmәlә¬gәlmә istiliyi deyilir

C) 1 q maddәnin әmәlәgәlmә reaksiyasından alınan istiliyә deyilir

D) 1 q mol maddәnin әmәlәgәlmә reaksiyasının istilik effektinә әmәlә¬gәlmә istiliyi deyilir

E) 5 mol maddәnin sadә maddәlәrdәn әmәlәgәlmә reaksiyasının istilik effektinә әmәlәgәlmә istiliyi deyilir


208. Aşağıdakı müddәalardan hansı hәllolma istiliyinin tәrifidir?

A) artıq miqdar hәlledicidә 1.mol maddәnin hәll olması zamanı ayrılan vә udulan istilik miqdarına

B) müәyyәn miqdar hәlledicidә 1 mol maddәnin hәll olması zamanı udulan istilik

C) müәyyәn miqdar hәlledicidә 1 mol maddәnin hәll olması zamanı ayrılan vә ya udulan istilik miqdarına

D) artıq miqdar hәlledicidә 1 mol maddәnin hәll olması zamanı ayrılan istilik miqdarına

E) artıq miqdar hәlledicidә 1 mol maddә hәll olması zamanı udulan istilik


209. Hәllolma istiliyi әsas hansı amillәrdәn asılıdır?

A) hәll edici vә hәll olunan maddә nin nisbi miqdar ından

B) hәllolan maddәnin tәbiәtindәn

C) hәlledicinin miqdarından

D) hәllolunan maddәnin miqdarından

E) hәlledicinin tәbiәtindәn


210. Hess qanunu necә ifadә olunur?

A) proses in hәr hansı yoldakı yekun istiliyi digәr yoldakı yekun istiliyinә bәrabәr olub, keçid yolundan asılı deyildir

B) izoxorik prosesin istiliyi prosesin keçid yolundan asılı deyildir

C) izobarik prosesin istiliyi prosesin keçid yolundan asılıdır

D) prosesin istiliyi izoxorik prosesdә keçid yolundan asılıdır

E) izobarik prosesdә prosesin istiliyi sistemin entrapiyasına bәrabәrdir

211. İzobarik prosesin istiliyi:

A) system in entalpiyasının dәyişmәsinә bәrabәr olur

B) sistemdә daxili enerjinin dәyişmәsinә sәbәb our

C) sistemdә temperaturun dәyişmәsinә sәbәb olur

D) sistemdә istiliyin dәyişmәsinә sәbәb olur

E) sistemin etrapiyasına bәrabәrdir

212. Hansı maddәlәr cütü hidrogenlә birlәşmә reaksiyasına daxil olur?

A) metil akril turşusu lin ol turşusu

B) palmitin turşusu, metakril turşusu

C) sirkә turşusu, akril turşusu

D) stearin turşusu, olein turşusu

E) qarışqa turşusu, sirkә turşusu


213. Akril vә metakril turşuları üçün hansı ifadә doğrudur? I. doymamış birәsaslı turşudur II. Sistrans izomerliyә malikdir III. bromlu suyu rәngsizlәşdirir

A) I.III


B) yalnız, I

C) yalnız, II

D) yalnız, III

E) I, II
214. 3. 1. sirkә turşusu 2. akril turşusu 3. olein turşusu 4. stearin turşusu Doymuş – x vә doymamış – y birәsaslı karbon turşularını müәyyәn

edin. x , y

A) 1, 4. 2, 3

B) 1, 2 3, 4

C) 1, 3 2, 4

D) 2, 4 1, 3

E) 2, 3 1, 4

215. Doymamış birәsaslı karbon turşularının ümumi formulunu göstәrin.

A) CnH 2n1COOH

B) CnH2nO

C) CnH2n+1CHO

D) CnH2n+1OH

E) CnH2n+1 COOH

216. Olein turşusunun formulunu göstәrin.

A) C 17 H33COOH

B) C17H31COOH

C) C16H31COOH

D) C17H35COOH

E) C15H31COOH


217. Hansı ifadә olein turşusu üçün doğru eyil.

A) Qliserinin mürәkkәb efiri şәklin dә bәrk yağ ların tәrkibinә daxildir.

B) Bromlu suyu rәngsizlәşdirir.

C) Hirogenlәşdikdә stearin turşusuna çevrilir.

D) Molekulunda bir P rabitәvar.

E) duzu bәrk sabunun әsas tәrkib hissәsindәn biridir.

218. Malon turşusunun formulunu göstәrin.

A) HOOCCH2 COOH

B) HOOC(CH2)4COOH

C) HOOCCOOH

D) HOOCCH2CH2COOH

E) HOOC(CH2)3COOH


219. Yağlar hansı ifadә doğrudur?

A) yağ lar qliserin vә uyğun karbon turşu larının mürәkkәb efiridir:

B) yağlar hidrolizә uğramır;

C) bәrk yağlar ali doymamış karbon turşularından әmәlә gәlir;

D) yağlar yüksәkxlormolekullu birlәşmәlәrdir;

E) yağlar etilenqlikolun mürәkkәb efirlәridir


220. 9,2 q etil spirtinin birәsaslı doymuş turşu ilә qarşılıqlı tәsirindәn 20,4 q mürәkkәb efir alınıb. Turşunun molekulunda neçә karbon atomu var? Mn(C2H5OH)=46

A) 2


B) 1

C) 5


D) 3

E) 4
221.Mürәkkәb efir üçün hansı ifadә doğru deyil?

A) spirtlәrin de hidrat asiyasından alınır.

B) spirt vә turşuların qarşılıqlı tәsir mәhsuludur;

C) mis 2oksidlәreaksiyaya daxil olmur

D) Mürәkkәb efirin әmәlәgәlmә mexanizmini müәyyәnlәşdirmәk üçün nişanlaşmış oksigendәn istifadә olunur

E) Ümumi formulu R1COOR2
222. Birәsaslı doymuş karbon turşusunun etil spirti ilә qarşılıqlı tәsirindәn 10,2 q efir vә 1,8 q su alınıb. Efirin nisbi molekul kütlәsini müәyyәn

edin


A) 102:

B) 74;


C) 88;

D) 132;


E) 117;
223. Akril turşusunun etil efirinin formulunu göstәrin.

A) CH2=COOC2H5:

B) CH2=C(C2H5)COOC3H7;

C) CH2=C(CH3)COOC2H5;

D) CH2=CHCOOH;

E) CH2=C(CH3)COOH;

224. 39,6 q (CnH2n+1COO)2Mg birlәşmәsindә 4,8 q Mg var. ni müәyyәn edin.

A) 3


B) 1

C) 2


D) 5

E) 4
225.Birәsaslı doymuş karbon turşusunun 8,8 qramında 3,2 q oksigen var. turşuda neçә hidrogen atomu var?

A) 8

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6
226. Asetosirkә efiri neçә tautomer vәziyyәtindә ola bilәr?

A) 2


B) 6

C) 3


D) 4

E) 5
227. Ketoturşuların tәrkibindә hansı funksional qruplar var?

A) =CO .COOH

B) –COOH


C) –OH

D) –OH, =CO

E) –OH, CHO
228. Etilenqlikolun oksidlәşmәsindәn hansı oksobirlәşmә alınar?

A) qli oksal

B) asetosirkә turşusu

C) levulin

D) formilsirkә

E) piroüzüm turşusu

229. Piroüzüm turşusu hansı maddәlәrlә reaksiyaya girir? I. C2H5OH II. H2O III. Na IV. NaCl V. NaOH

A) I. III, V

B) I, II, III

C) II, III, IV

D) III, IV, V

E) I, III, IV


230. Asetosirkә turşusu üçün hansı ifadә doğrudur?

A) β keto turşudur

B) α ketoturşudur

C) γ aldoturşudur

D) γ ketoturşudur

E) β aldoturşudur

231. Piroüzüm turşusunun reduksiyasından hansı oksibirlәşmә alınır?

A) süd turşusu

B) qlioksal

C) çaxır turşusu

D) oksimalon turşusu

E) alma turşusu
232. Qlükozanın qıcqırmasından hansı oksobirlәşmә alınır?

A) piro üzüm turşusu

B) formilsirkә turşusu

C) levulin

D) qlioksal

E) asetosirkә turşusu


233. Asetosirkә efiri enol formasında hansı maddә ilә bәnövşәyiqırmızı

kompleks verir?

A) Fe Cl3

B) HBr


C) H2SO4

D) Br2

E) CuCl2
234. Asetosirkә turşusunun efiri hansı birlәşmә ilә reaksiyada asetosirkә turşusu efirinin oksinitrilini әmәlә gәtirir?

A) H CN

B) NaHCO3

C) NaHSO3

D) NH2OH

E) NH2 – NH2


235. Asetosirkә turşusunun etil efirinin enol formasını hansı maddә ilә reaksiyada müәyyәn etmişlәr?

A) B r2

B) HCl

C) HBr


D) H2SO4

E) CuCl2

236. Asetosirkә turşusunun qızdırılmasından hansı üzvi maddә alınır?

A) ase ton

B) sirkә aldehidi

C) etil spirti

D) izopropil spirti

E) propil spirit


237. Piroüzüm turşusu hansı maddәlәrlә reaksiyaya girmir? I. Na II. H2O III. C2H5OH IV. NaCl V. NaOH

A) II, IV

B) I, II, III

C) III, V

D) I, IV, V

E) I, III, V

238. Aldoturşuların tәrkibindә hansı funksional qruplar var?

A) -CHO,COOH

B) OH,COOH

C) OH,=CO

D) OH, CHO

E) =CO, COOH


239. Biribirindә qismәn hәll olan mayelәrin hal diaqramı hansı alim tәrәfindәn öyrәnilmişdir?

A) Aleksey ev

B) Konovalov

C) VantHoff

D) Raul

E) Henri
240. Dispers sistemlәr mühitin aqreqat halına görә neçә sistem әmәlә gәtirirlәr?A) 9

B) 3


C) 2

D) 4


E) 8
241. Dispers sistemlәr mühitin aqreqat halına görә neçә yerә bölünür?

A) 3


B) 2

C) 6


D) 4

E) 5
242. Eyni osmos tәzyiqinә malik olan mәhlullar necә adlanır?

A) izo tonik

B) izoxorik

C) hipertonik

D) izobarik

E) hipotonik

243. Eynicinsli qarışığı göstәrin

A) metil spirti vә su

B) qum vә gil

C) dәmir tozu vә su

D) dәmir tozu vә kükürd tozu

E) kükürd tozu vә qum
244. Fizikikimyәvi analiz üsulu hansı alimin işlәri sayәsindә inkişaf etdirilmişdir?

A) Kurnakov

B) Kablukov

C) Mendeleyev

D) Alekseyev

E) Konovalov


245. Fizikikimyәvi analiz üsulu hansı alimin işlәri sayәsindә inkişaf etdirilmişdir?

A) Kurnakov

B) Kablukov

C) Mendeleyev

D) Alekseyev

E) Konovalov


246. Fizikikimyәvi

analiz üsulu hansı alimin işlәri sayәsindә inkişaf etdirilmişdir?

A) Kurnakov

B) Kablukov

C) Mendeleyev

D) Alekseyev

E) Konovalov
247. Durulaşmış mәhlulların donma temperaturunun azalması nәdәn asılıdır

A) hәll olan maddәnin qatılığından

B) hәllolan maddәnin tәbiәtindәn

C) hәllolan maddәnin әrimә temperaturundan

D) hәlledicinin tәbiәtindәn

E) hәlledicinin miqdarından


248. Hәqiqi mәhlulların hazırlanması hansı proseslә әlaqәdardır?

A) diffuziya ilә

B) istiliklә

C) soyutmaqla

D) desorbsiya ilә

E) adsorbsiya ilә


249. Qazların mayelәrdә hәll olması hansı növ sәth hadisәlәrinә aiddir?

A) absorb siya

B) kanilyar kondenslәşmә

C) adsorbsiya

D) fәallaşmış absorbsiya

E) fәallaşmış adsorbsiya


250. Qazların mayelәrdә hәll olması hansı növ sәth hadisәlәrinә aiddir?

A) absorb siya

B) kanilyar kondenslәşmә

C) adsorbsiya

D) fәallaşmış absorbsiya

E) fәallaşmış adsorbsiya


251. Qazların mayelәrdә hәll olması hansı növ sәth hadisәlәrinә aiddir?

A) absorb siya

B) kanilyar kondenslәşmә

C) adsorbsiya

D) fәallaşmış absorbsiya

E) fәallaşmış adsorbsiya

252. Qazların mayelәrdә hәll olması hansı növ sәth hadisәlәrinә aiddir

A) absorb siya

B) kanilyar kondenslәşmә

C) adsorbsiya

D) fәallaşmış absorbsiya

E) fәallaşmış adsorbsiya


253. Mәhlullar kimyәvi birlәşmәlәrdәn hansı xassәlәri ilә fәrqlәnirlәr?

A) hәll olan maddә ilә hәlledici hissәcik lәri arasında olan rabitә enerji lәrinin miqdarı ilә

B) hidrat tәbәqәsinin әmәlә gәlmәsinә görә

C) hәll olan maddә ilә hәlledici arasında qarşılıqlı tәsirin xarakterinә görә

D) davamsız birlәşmәnin әmәlә gәlmәsinә görә

E) solvat tәbәqәsinin әmәlә gәlmәsinә görә


254. Mәhlullar nәzәriyyәsinin әsas mәqsәdini aşağıdakı hansı müddәalar tәşkil edir?

A) sistemin tәcrübәdә müşahidә edilәn xassәlәri ilә onun quruluşu vә molekullararası qarşılıqlı tәsiri arasında әlaqә yaratmaq

B) mәhlulların әmәlә gәlmәsinin termodinamikasını öyrәnmәklә

C) mәhlulların xassәlәri ilә tәrkib arasında әlaqә yaratmaqla

D) mәhlulların xassәlәri ilә tәrkibi arasında әlaqә yaratmaqla

E) mәhlul komponentlәrinin qarşılıqlı tәsirinin xarakterini müәyyәn etmәklә


255. Mәhlullar nәzәriyyәsinin әsas mәqsәdini aşağıdakı hansı müddәalar tәşkil edir?

A) sistem in tәcrübә dә müşahi dә edilәn xassәlәri ilә onun quruluşu vә molekullararası qarşılıqlı tәsiri arasında әlaqә yaratmaq

B) mәhlulların әmәlә gәlmәsinin termodinamikasını öyrәnmәklә

C) mәhlulların xassәlәri ilә tәrkib arasında әlaqә yaratmaqla

D) mәhlulların xassәlәri ilә tәrkibi arasında әlaqә yaratmaqla

E) mәhlul komponentlәrinin qarşılıqlı tәsirinin xarakterini müәyyәn etmәklә
256. Mәhlulların ümumi xassәlәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

A) mәhlul lar sabit tәzyiq vә temperature da öz özünә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәrdir

B) mәhlullar sabit hәcm vә tәzyiqdә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәrdir

C) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamsız sistemlәrdir

D) mәhlullar sabit hәcm vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamlı sistemlәrdir

E) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә sәrbәst enerji artır


257. Mәhlulların ümumi xassәlәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

A) mәhlul lar sabit tәzyiq vә temperature da özözünә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәr dir

B) mәhlullar sabit hәcm vә tәzyiqdә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәrdir

C) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamsız sistemlәrdir

D) mәhlullar sabit hәcm vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamlı sistemlәrdir

E) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә sәrbәst enerji artır


258. Mәhlulların ümumi xassәlәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

A) mәhlul lar sabit tәzyiq vә temperature da özözünә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı system lәrdir

B) mәhlullar sabit hәcm vә tәzyiqdә әmәlә gәlir vә termodinamiki davamlı sistemlәrdir

C) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamsız sistemlәrdir

D) mәhlullar sabit hәcm vә temperaturda әmәlә gәlir vә davamlı sistemlәrdir

E) mәhlullar sabit tәzyiq vә temperaturda әmәlә gәlir vә sәrbәst enerji artır


259. Raul qanununa tabe olan mәhlullar necә adlanır?

A) ideal mәhlul lar

B) normal mәhlullar

C) real mәhlullar

D) doymuş mәhlullar

E) hәqiqi mәhlullar

260. Real mәhsullarda Raul vә VantHoff

qanunlarından kәnara çıxmanın sәbәbini hansı alim izah etmişdir?

A) Arrenius

B) Dalton

C) Henri

D) Hibbs


E) Raul
261. Böhran hәllolma temperaturu hansı mayelәrә aiddir?

A) biri birindә qismәn hәll olan mayelәrә

B) biribirindәhәr nisbәtdә hәll olan mayelәrә

C) biribirindәqarışan mayelәrә

D) biribirindәhәll olmayan mayelәrә

E) biribirindәqarışmayan mayelәrә


262. Heterogen sistemlәri göstәrin. I. su+tәbaşir II. su+yağ III. su+etanol IV. su+sirkә turşusu

A) I ,II

B) III, IV

C) I, III

D) II, IV

E) I, III, IV


263. Homogen sistemi göstәrin. I. su+tәbaşir II. su+yağ III. su+metanol IV. su+etanol

A) III , IV

B) I, II

C) I, IV


D) I, III

E) II, IV


264. Qarışıqları göstәrin. I. benzin II. toluol III. kerosin IV. fenol

A) I,III

B) I, II

C) II, III

D) III, IV

E) II,IV
265. Qazların mayelәrdә hәllolmasına temperatur necә tәsir edir?

A) az aldır

B) az tәsir edir

C) artırır

D) tәsir etmir

E) çox tәsir edir
266. Qazların mayelәrdә hәllolmasına temperatur necә tәsir edir?

A) az aldır

B) az tәsir edir

C) artırır

D) tәsir etmir

E) çox tәsir edir


267. Mәhlullar haqqında fiziki nәzәriyyәni ilk dәfә kim vermişdir?

A) V ant Hoff

B) Mendeleyev

C) Lomonosov

D) Raul

E) Reley
268. Mәhlullar haqqında nәzәriyyә nә zaman meydana gәlmişdir?A) X I X әsrin I I yarısında

B) XIX әsrin I yarısında

C) XX әsrin ortalarında

D) XIX әsrin axırlarında

E) XX әsrin әvvәllәrindә
269. Mәhlulların hidrat nәzәriyyәsini kim vermişdir?

A) Men deleyev

B) Butlerov

C) Lomonosov

D) Raul

E) Kurnakov


270. Əsası Kurnokov tәrәyindәn qoyulmuş fizikikimyәvi

analiz üsulu nәyi öyrәnir?

A) system in xassәlәr i ilә tәrkibi arasında asıllıq

B) sistemin sabitliyini

C) sistemdәki dәyişәn tәrkibin birlәşmәlәri

D) sistemin hal diaqramını

E) sistemin davamlılığı
271. Bәrk maddәlәrin mayelәrdә hәll olmasını izah edәn Şreder tәnliyindә hansı amil әsas qәbul edilir?

A) әrimә temperature u

B) dissosiasiya

C) hәllolan maddә vә hәlledicinin tәbiәti

D) solvatlaşma

E) kompleksәmәlәgәlmә

272. Bәrk maddәnin hәllolma әmsalı nәdәn asılıdır?

A) temperature dan

B) tәzyiqdәn

C) hәcmdәn

D) hәlledicinin miqdarından

E) hәll olan maddәnin miqdarından


273. Xörәk duzunu qumdan necә ayırmaq olar?

A) suda hәll etmәklә filtrlәmә vә buxarlanma ilә

B) destillә vә çökdürmә ilә

C) xromatoqrafiya vә kristallaşma ilә

D) xromatoqrafiya vә maqnitlә tәsir etmәklә

E) su ilә çalxalamaq vә destillә ilә


274. Xörәk duzunu qumdan necә ayırmaq olar?

A) suda hәll etmәklә filtrlәmә vә buxarlanma ilә

B) destillә vә çökdürmә ilә

C) xromatoqrafiya vә kristallaşma ilә

D) xromatoqrafiya vә maqnitlә tәsir etmәklә

E) su ilә çalxalamaq vә destillә ilә


275. Termodinamikaya görә mәhlulun әmәlә gәlmәsi zamanı sistemin sәrbәst enerjisi necә dәyişilir?

A) ΔG = (ΔH – TΔS) < 0 az alır

B) ΔG = ΔH + TΔS dәyişilmәyir

C) ΔG = (ΔH – TΔS) > 0 artır

D) ΔG = ΔH – TΔS az artır

E) ΔG = ΔH – TΔS az dәyişilir


276. İzotonik әmsalın (i) fiziki mәnası nәdәn ibarәtdir?

A) molekul ların dissosiasiyası nәticәsindә hissәciklәrin ümumi sayının artmasından

B) hәlledicinin dielektrik sabitindәn

C) hissәcikdәrin ümumi sayının azalmasından

D) hissәciklәrin assosiasiyasından

E) hәlledicinin özlülük әmsalından


277. İdeal mәhlullar üçün mәlum olan qanunlar elektrolit mәhlullara tәtbiq edildikdә kәnara çıxma halları olur. Bunun sәbәbi nәdir?

A) elektrolit maddәlәr in ionlara parçalanma.sı

B) elektrolitlәrdә çöküntünün әmәlә gәlmәsi

C) elektrolit mәhlulların birlәşmәsinin әmәlә gәlmәsi

D) elektrolit mәhlulların davamlı olması

E) elektrolit mәhlullarının davamsız olması


278. İdeal mәhlullar üçün hansı ifadә doğrudur?

A) molekullar.ın ölçüsü vә onların arasındakı qarşılıqlı tәsir nәzәrә alınmayan mәhlullardır

B) molekulların ölçüsü nәzәrә alınan mәhlullardır

C) hamısı eyni aqreqat halında olurlar

D) molekulların arasındakı qarşılıqlı tәsir nәzәrә alınan mәhlullardır

E) molekulların ölçüsü vә onların arasındakı qarşılıqlı tәsir nәzәrә alınan mәhlullardır


279. Hәllolma әmsalı nәdir?

A) müәyyәn temperaturda 1000. ml hәlledicidә maksimum hәll olan maddәnin qramlarla miqdarıdır

B) müәyyәn temperaturda 1000 ml hәlledicidә minimum hәll olmuş maddә miqdarıdır

C) istәnilәn temperaturda 100 ml suda hәll olan maddәdir

D) 500 ml suda hәll olan maddәdir

E) 200 ml hәlledicidә hәll olan maddә miqdarıdır


280. Duru mәhlulların donma temperaturunda krioskopiya sabitinin fiziki mәnası nәyi göstәrir?

A) 1000. q hәlledicidә 1. mol maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun azalmasını göstәrir

B) 1000 q hәlledicidә 10 q maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun az olmasını göstәrir

C) 100 q hәlledicidә 1 mol maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun azalmasını göstәrir

D) 1000 q hәlledicidә 100 q maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun azalmasını göstәrir

E) 1000 q hәlledicidә 100 q maddәnin hәll olması zamanı mәhlulun donma temperaturunun azalmasını göstәrir


281. Metilamin hansı maddә ilә reaksiyaya daxil olur.

A) H Cl

B) NH3

C HCl3

D) NaOH

E) C2H6


282. Hansı maddәnin әsası xassәsi daha zәıfdir.

A) (C6.H5)2.NH

B) CH3NH2

C) NH3

D) C6H5NH2

E) (CH3)2NH

283. Hansı maddәnin әsası xassәsi daha qüvvәtlidir.

A) (CH3.)2.NH

B) CH3NH2

C) NH3

D) C6H5NH2

E) (C6H5)2NH


284. Nİtrobirlәşmәlәri müәyyәn edin.I.Nitrometan,II nitroqliserin,III nitrobenzol,IVnitrosellüza

B) I.III


A) III,IV

C) I,IV


D) II,III

E) II,IV


285 . Karaş effekti nəyə deyilir

 1. HBr –la alkenlərin reaksiyası Radikal mexanizmi ilə Markovnikov qaydasının əksinə gedir

 2. HBr –la alkenlərin reaksiyası

 3. Zəif turşuların alkenlərlə reaksiyası

 4. Qüvvətli turşularla alkenlərin reaksiyası

 5. Hidrogen peroksidin alkenlərlə reaksiyasına

286. Qarışıq hallogenidlər və hipohallogen alkenlərlə birləşmə reksiyası hansı qayda üzrə gedir?

 1. Markovnikov qaydasının

 2. Kuçlerov qaydası

 3. Hess qaydası

 4. Bor qaydası

 5. Lee-Şteyle prinsipi

287. Allil vəziyyətində hallogenlə əvəzetmə reaksiyası necə gedir?

 1. Yüksək tempuratur ilə

 2. Katalizator iştirakıyla

 3. Radikal mexanizmiylə

 4. Aşagı tempuraturada

 5. Getmir

288 . Digər funksional quruplar olmadıqda , benzil vəziyyətində hallogenləşmə adətən hansı mexanizim üzrə gedir?

 1. Radikal mexanizmi üzrə

 2. Getmir

 3. Kataliz mexanizmi

 4. Funksional mexanizim

 5. Anod mexanizmi

289 . Hansı sistemlər termodinamik sistemlər adlanır?

 1. Ətraf mühitdən faktiki və ya fikrən ayrılmış bir cisim və ya qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər topulusu

 2. Ətraf mühütlə enerji mübadiləsi etməyən cisimlər topulusu

 3. Ətraf mühitlə maddə mübadiləsi edən cisimlər

 4. Ətraf mühütlə istilik və iş formada enerji mübadiləsi edən cisimlər

 5. Ətraf mühitlə maddə və enerji mübadiləsi etməyən cisim

290. Ətraf mühütlə maddə və enerji ( istilik və iş formasında ) çübadiləsində olmayan sistem necə adlanır?

 1. İzolə(təcrid olunmuş)

 2. Açıq

 3. Qapalı

 4. Adi obatik

 5. Homogen

291.Sistemin hər bir parrametirirninqiyməti onun bütün hissələrindəeyni olarsa, bu necə sistem adlanır,

 1. Homogen

 2. Heterogen

 3. İzolə olunmuş

 4. Açıq

 5. Qapalı

292.Sistemin digər hissələrdən görünən ayırıcı səthlə ayrlımış olan homogen hissələri nə adlanır ?

 1. Faza

 2. Hıll olan maddə

 3. Həlledici

 4. Kompononent

 5. Məhlul

293.Sistemin bütün fiziki və kimyəvi xassılırinin topulusu nəyi xarakterizə edir?

 1. Onun halını

 2. Parametirləri

 3. Tərkibini

 4. Sıxlığını

 5. Qatılığını

294. Termodinamik sistemin halını xarakterixə edən istənilən kəmiyyət : tempuratur,təzyiq,həcm ,daxili enerji,qatılıq,sıxlıq,istilıik tutumu və s. Nə adlanır

 1. Hal parametirləri

 2. hal funksiyaları

 3. Hal tənliyi

 4. Asılı olmayan dəyişənlər

 5. İxtiyari dəyişənlər

295.Sistemin halınıtam xarakterizə etmək üçün minimal sayda termodinamik parametrlər nə adlanır?

 1. Asılı olmayan (ixtiyari) dəyişənlər

 2. Asılı olan dəyişənlər

 3. Hal funksiyaları

 4. Hal parametirləri

 5. Hal tənliyi

296.Sistemin hansı xassəsi ixtiyari dıyişən deyildir ?

 1. Daxili enerji

 2. Təzyiq

 3. Tempuratur

 4. Həcm

 5. Qatılıq

297.Sistemi onu təşkil edən maddənin miqdarından vəya kütləsindən asılı olmayan xassələri hansı parametrlər adlanır ?

 1. İntensiv

 2. Ekstensiv

 3. Adduktiv

 4. İxtiyari

 5. Asılı olmayan

298.Sistemin hansı xassələri ekstensiv deyildir?

 1. Tempuratur və təzyiq

 2. Həcm

 3. Kütlə

 4. İstilik tutumu

 5. Daxili enerji

299.Sistemin ətraf mühütlə istilik mübadiləsi , sistemin gördüyü iş və ya sistem üzərində görülən iş hansı xarici parametrlərlə bağlı kəmiyyətlərdir?

 1. T,P

 2. V,T

 3. V,P

 4. V,P,T

 5. V,Mol

300. Xarici şərait dəyişməz qalarsa və sistemdə heç bir maddə və nerji stansionar axınları baş verməzsə, sistemin bütün fazalarının həcminin hər hansı nöqtəsində termodinamik xassələri sabit olan sistemin halı necə adlanır?

 1. Tarazlıq halı

 2. Stasionar hal

 3. Normal hal

 4. Dönən hal

 5. Dönməyən hal

301.Sistemin parametrlərindən birinin dəyişməsi ilə sistemin halının dəyişməsi nə adlanır?

 1. Termofinamik proses

 2. Termodinamik parametr

 3. Termodinamik xassə

 4. Kimyəvi hadisə

 5. Fiziki hadisə

302.Prosesi xarakterizə edən istənilən termodinamiki kəmiyyət necə adlanır?

 1. Termodinamik parametr

 2. Hal parametri

 3. Hal funksiyası

 4. Asılı olmayan kəmiyyət

 5. İxtiyari dəyişən kəmiyyət

303.Sistemin öz başına termodinamik tarazlıq halına keçməsi prosesi və ona sərf olunan vaxt necə adlanır?

 1. Relaksiya,relaksiya müddəti

 2. Stasionar,stasionar hala keçmə müddəti

 3. Dayanıqlı hala keçməsi və müddəti

 4. Dönər tarazlıq,ona sərf olunan müddət

 5. Dönməyən tarazlıq,ona sərf olunan müddət

304.Sistemdə gedən proseslər nəticəsində sistem müxtəlif hallardan keçərək öz əvvəlki halına qayıdarsa , bu hansı prosesdir?

 1. Dairəvi və ya tisiklik

 2. Dönən

 3. Dönməyən

 4. Adiobatik

 5. İzolə olunmuş

305. Natrium­xloridin әrintisinin elektrolizi zamanı katodda 4,6 q metal alınmmışdır. Anodda ayrılan xlorun hәllmini (n.ş­dә) hesablayın.

A) 2,24

B) 1,12

C) 22,4


D) 5,6

E) 11,2


306. Hansı quruluşa malik polimerlәr asanlıqla kristallaşırlar?

A) Qlobulyar

B) fibrilyar

C) iri kristal

D) zolaqlı

E) amorf


307. Pillәli polimerlәşmәdә polimerin alınması hidrogen atomunun miqrasiyasından başqa necә baş verә bilәr?

A) atom qruplarının miqrasiyası hesabına

B) C2H5OH ¬ malekullarının hesabına

C) NH3 malekullarının şesabına

D) H2SO4 malekullarının hesabına

E) H2O malekullarının hesabına

308. Pillәli polimerlәşmәdә artmaqda olan zәncir zamanı necә molekullar alınır?

A) davamlı

B) makro

C) mikro


D) davamsız

E) makro radikal

309. Hansı quruluşa malik polimerlәr asanlıqla kristallaşırlar?

A) Qlobulyar

B) fibrilyar

C) iri kristal

D) zolaqlı

E) amorf


310. İnisiator nәyә deyilir?

A) Reaksiya şәraitindә parçalanaraq radikallar әmәlә gәtirәn maddәlәr

B) Polimerlәşmәdә aktiv mәrkәz rolunu oynayan maddәlәrә

C) Polimerlәşmәnin ümumi surәtini azaldan maddәlәrә

D) Müxtәlif reaksiya qabiliyyәtli ikiqat rabitәnin olduğu maddәlәrә

E) Reaksiyanın hәyәcanlanma surәtini azaldan maddәlәrә

311. İnisiatorun effektivliyi nәyә deyilir?

A) Hәyәcanlanma mәrhәlәsindә iştirak edәn radikallar sayının (n) inisiatorun parçalanmasından alınan radikalların ümumi sayına (N) olan nisbәt

B) İnisiator qatılığının kvadrat kökünә

inisiatorun effektivliyi adlanır

C) Radikalların öz aktivliyini itirmәsinә

D) Inisiatorun qatılığı ilә parçalanma sabitinin hasilinә

E) Uzanma ilә qırılma reksiyalarının surәtlәri nisbәtinә

312. Nә üçün inisiatorun parçalanmasından alınan radikalların hamısı hәyәcanlanmada iştirak edә bilmir?

A) Maye fazadakı radikallar monomer vә hәlledici malekulları ilә әhatә olunmuşlar vә onların sәrbәst hәrәkәtlәri mәhduddur

B) Radikallar arasındakı minimum mәsafә azdır

C) Radikalların bir qismi öz aktivliyini itirir.

D) Radikalların bir­biri ilә elәcә dә başqa radikal akseptorları ilә toqquşa bilmәk imkanları vardır

E) Böyük surәtlә baş verәn toqquşmada radikallar qeyru aktiv hissәciklәrә çevrilirlәr

313.Makromolekulun özünün quruluşu hansı növ quruluş adlanır?

A) ikinci

B) ilkin


C) fәza müntәzәm

D) üçüncü

E) nadmolekulyar

314. Akril turşuları vә efirlәrinin polimerlәri hansı üsulla alınır?

A) polimerlәşmә

B) parçalanma

C) izomerlәşmә

D) efirlәşmә

E) oksidlәşmә

315. 1 vә r2 birgәpolimerlәşmә tәnliyindә nәyi göstәrir?

A) M1 vә M2 monomerinin nisbi aktivliyini

B) birgәpolimerin tәrkibindә M1 vә M2­in miqdarını

C) M1 – monomerinin nisbi aktivliyini

D) M2 – monomerinin nisbi aktivliyini

E) monomer qarışığında M1 vә M2­in miqdarını

316. Polivinil spirtinin suda mәhlulunun suspenziyada polimerlәşmә mәhsulu nәlәrin hazırlanmasında istifadә olunur?

A) yapışqanların

B) rezinlәrin

C) kauçukların

D) lavsanın

E) boruların

317. Radikalların әmәlә gәlmә üsullarının müxtәlifliyinә görә radikal polimerlәşmәnin növlәrini göstәrin.

A) termiki, fotokimyәvi, radiasiya, inisiatorların iştirakı ilә polimerlәşmә

B) Rekombinasiya, disproporsionallaşma

C) Hәyacanlanma, uzanma, qırılma

D) Karbokationlar, karboanionlar

E) Sindiotaktik, izotaktik

318. Polivinil spirti hansı yolla alınır?

A) efirlәşmә

B) oksidlәşmә

C) polimerlәşmә

D) polikondeslәşmә

E) izomerlәşmә

319. Hansı mühitdә anion polimerlәşmә reaksiyasını apararkәn canlı polimerlәr alınır?

A) diokson

B) ammonyak

C) su

D) qәlәviE) sport

320. Termiki vә kimyәvi davamlığına görә әn yaxşı polimer hansıdır?

A) politetrafluoretilen

B) polistirol

C) polivinilxlorid

D) kauçuk

E) poliizobutilen

321. Anion polimerlәşmәsindә zәncirin qırılması necә baş verir?

A) zәncirin hәllediciyә ötürülmәsi

B) rekombinasiya

C) disproporsiya

D) zәncirin monomerә ötürülmәsi

E) zәncirin polimerә ötürülmәsi

322. Radikal polimerlәşmәdә aktiv mәrkәz rolunu aşağıdakılardan hansı oynayır?

A) Qoşalaşmamış elektronu olan sәrbәst radikallar.

B) Aktiv mәrkәzi hazır şәkildә reaksiyaya daxil edirlәr.

C) Boş orbitalı olan radikallar

D) (­) yüklü hissәciklәr

E) (+) yüklü hissәciklәr

323. Radikal polimerlәşmәsindә monomerin qatılığının azalması reaksiyanın sürәtinә vә orta malekul kütlәsinә necә tәsir edir?

A) Vp azalır, Mn azalır

B) Vp dәyişmir, Mn artır

C) Vp artır, Mn artır

D) Vp artır, Mn azalır

E) Vp azalır, Mn artır

324. Polivinil xlorid emalı zamanı polimerlәrә nә әlavә olunur?

A) stabilizator

B) spirt


C) polivinil

D) mürәkkәb efir

E) turşu

325. Kation polimerlәşmәsi zamanı alınan polimerin orta molekul kütlәsi temperaturdan necә asılıdır?

A) temperatur azaldıqca artır

B) temperatur azaldıqca azalır

C) temperatur artdıqca artır

D) temperatur artdıqca azalır

E) asılı deyi

326. Hәlledicinin polyarlığı vә solvatlaşdırma qabiliyyәti artdıqca kation polimerlәşmәnin sürәti necә dәyişir?

A) artır

B) dәyişmir

C) müәyyәn müddәtә qәdәr artır, sonra azalır

D) müәyyәn müddәtә qәdәr azalır, sonra artır

E) azalır

327. İnisiatorlar necә maddәlәrdir?

A) termiki parçalanaraq asanlıqla radikal әmәlә gәtirәn

B) ionlaşdırıcı şüaları yaradan

C) çәtin ion әmәlә gәtirәn

D) asanlıqla parçalanaraq radikal әmәlә gәtirәn

E) oksidlәşdirici –reduksiyaedici sistem yaradan

328. Kövrәklik cismin hansı qabiliyyәtidir?

A) cismin nisbәtәn böyük qüvvәlәrin tәsirisә öz formasını yüksәk dәrәcәdә dәyişmәsi qabiliyyәtidir.

B) cismin xarici qüvvәlәrin tәsiri ilә formasını dәyişmәsi qabiliyyәtidir.

C) cismin nisbәtәn kiçik qüvvәlәrin tәsiri öz formasını yüksәk dәrәcәdә dәyişmәsi qabiliyyәtidir.

D) cismin xarici qüvvәlәrin tәsiri isә formasını dәyişmәsi vә tәsir kәsildikdәn sonra onun әvvәlki formasını alması qabiliyyәtidir.

E) cismin xarici qüvvәlәrin tәiri ilә dağılması qabiliyyәtidir.

329. Düzülüş qaydasına görә faza halları neçә yerә bölünür?

A) 3

B) 6


C) 2

D) 4


E) 5

330. İzoxar –izotermik proseslər üçün tarazlıq şərtinin riyazi ifadəsi hansıdır?

A) ; > 0

B)

C) < 0

D) ∆F  0

E)

331. İzotermik proseslər üçün entropiyadan açıq şəkildə istifadə etmədən maksimal faydalı işlə və ya ∆F və ∆G ilə həmin proseslərin dönməyən haldakı istilik effekti ∆U və ∆H arasında əlaqə yaratmağa imkan verən Hibbs-Helmhols tənlikləri hansılardır?

A) .

B)

C)

D)

E)

332. Buxarlanma, ərimə, sublimasiya proseslərində keçid temperaturunda faza keçidi şərtləri hansılardır?

A) ∆G=0; ∆S≠0: ∆V≠0

B) ∆G≠0; ∆S≠0; ∆V= 0

C) ∆G=0; ∆S= 0; ∆V≠0

D) ∆G=0; ∆S= 0; ∆V= 0

E) ∆G=∆S= ∆V

333. Birinci növ faza keçidlərində (mayenin – buxara çevrilməsi) termodinamik parametrlər (P,T) necə dəyişir?

A) bütün mayelərin doymuş buxar təzyiqi temperaturun yüksəlməsi ilə artır

B) Dəyişmir

C) azalır

D)

E)

334. Heterogen sistemlər neçə fazadan ibarət olur?

A) 2 və daha çox

B) 1 fazadan çox

C) 3 fazadan çox

D) 4 fazadan çox

E) 5 fazadan çox

335. Hibbsin fazalar qaydasının riyazi ifadəsi hansıdır?

A) f=n-k+2

B) n (k-1)= k(n-1)+2

C) f =k(n-1)-n(k-1)

D) f ≥n-k+2

E) f≤ n-k+2


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə