Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji Qurup 2415a Düzgün cavab A


Sistemin tarazlıq halını xarakterizə edən faktorlardan biri olan tərkibin öyrənilməsi əsasında hansı diaqramlar qurulur?Yüklə 0,96 Mb.
səhifə2/3
tarix14.09.2018
ölçüsü0,96 Mb.
1   2   3
336. Sistemin tarazlıq halını xarakterizə edən faktorlardan biri olan tərkibin öyrənilməsi əsasında hansı diaqramlar qurulur?

A) xassə-tərkib

B) tərkib-təzyiq

C) tərkib-həcm

D) tərkib-zaman

E) xassə-zaman337. Hal diaqramlarına əsasən çoxkomponentli sistemlərin hansı faktorlarını müəyyən etmək olur?

A) Tarazlıqda olan fazaların mövcud olduğu sahələri onların tərkibini və komponentlərin qarşılıqlı təsirinin xarakterini

B) həcmi və təzyiqi

C) temperatur-təzyiq və həcmi

D) tərkibi, təzyiqi və temperature

E) tarazlığın temperaturu və həcmini338. Sistemin fazalarının xassələri hansı hallarda sıçrayışla dəyişir?

A) Yeni faza əmələ gəldikdə və ya mövcud fazalardan biri yox olduqda

B) homogen sistem alındıqda

C) heterogen sistem alındıqda

D) fazalarda komponentlərin miqdarı dəyişdikdə

E) tarazlıqda olan fazalarda qatılıq dəyişdikdə339. Fiziki-kimyəvi analiz sistemdə baş verən prosesləri necə öyrənir?

A) əmələ gələn fazaları təmiz halda ayırıb tədqiq etmədən

B) təmiz halda sistemdən ayırmaqla

C) təmiz halda komponentlərin xassəsini müəyyən etməklə

D) sistemdə komponentlərin miqdarını təyin etməklə

E) hal parametrlərini müəyyən etməklə340. Termiki analiz üsulunda tarazlıqda olan fazalar mexaniki üsulla ayrılırmı və onların tərkibi analiz olunurmu?

A) xeyr


B) bəli

C) mexaniki üsulla ayrılır, lakin tərkibi analiz olunmur

D) mexaniki üsulla ayrılmır, lakin tərkibi analiz olunur

E) yeni fazaların tərkibi analiz olunur341. Termiki analizin temperatur-zaman əyriləri metodu nəyə əsaslanır və temperatur hansı cihazla ölçülür?

A) Temperaturun kiçik zaman fasilələrilə ölçülməsinə sistemin temperaturunu avtomatik qeyd edilən pirometr ilə

B) fazaların tərkibinin qatılıqdan asılılığına, termometrlə

C) fazaların əmələ gəlməsinin zamandan asılılığına, termometr vasitəsilə

D) həllolmanın temperaturdan asılılığına

E) həllolmanın zamandan asılılığına342. Soyuma və qızma əyrilərində sınma və ya üfüqi sahələrin əmələ gəlməsi nə ilə izah olunur?

A) sistemin faza halı dəyişdikdə, mayedən bərk faza ayrıldıqda və ya bir bərk modifikasiya digərinə keçdikdə

B) Sistemin temperaturunun rəvan dəyişməsi ilə C) qatılığın dəyişməsi ilə

D) sistemin həcminin dəyişməsilə

E) sistemin təzyiqinin dəiyşməsilə

343. Təmiz maddalərin soyuma əyrisi hansıdır?

A+B


A NA NE NB B

b

aE

T

τ2

1

db c

a

TbT

τ1 τ2 τ

A) B) C)

344. Bir komponentli sistemin soyuma əyrilərinin üfüqi sahəsində sistemin sərbəstlik dərəcəsi neçə olur?

A) 0


B) 2

C) 4


D) 6

E) 8


345. Hansı halda bir və iki komponentli sistemlərin soyuma əyriləri eyni olur?

A) Maye və bərk fazalar eyni tərkibli olduqda

B) fərqli olduqda

C) komponentlər arasında kimyəvi təsir olduqda

D) kimyəvi təsir olmadıqda

E) komponentlərin miqdarı bərabər olduqda346. Üfuqi sahədə iki komponentli sistem neçə fazadan ibarət olur?

A) 2


B) 1

C) 0


D) 3

E) 4


347. Maye və bərk fazaların tərkibi eyni olduqda tarazlıq halında iki komponentli sistemin sərbəstlik dərəcəsi neçədir?

A) 0


B) 1

C) 2


D) 3

E) 4


348. Ikikomponentli sistemlərin soyuma əyrisində hansı hallarda üfüqi sahə əvəzinə sınma müşahidə olunur?

A) Cm ≠Cbərk.

B) Cm =Cbərk

C) Cm >Cbərk

D) Cm bərk

E) Cm =0349. Hansı sistemlər sadə evtetik sistemlər adlanır?

A) komponentləri maye halda bir-birində tam həll olan, bərk halda isə bir-birində praktik olaraq həll olmayan, kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olmayan və polimorf çevrilmə olmayan ikikomponentli sistemlər

B) Maye halda həll olmayan, bərk halda bir-birində həll olan və polimorf çevrilmə baş verən sistemlər

C) kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olan sistemlər

D) çoxkomponentli sistemlər

E) birkomponentli sistemlər350. Verilən ikikomponentli sistemlərdən hansı evtetik sistem əmələ gətirmir.

A) C-Fe


B) Pb – Ag

C) Cd – Bi

D) Au- Ti

E) CaO- MgO351. Evtetikalı sistemlərin həl diaqramındakı likvidus xətləri nəyi göstərir?

A) Maye ərintinin kristallaşma temperaturunun başlanğıcının tərkibdən asılılığını göstərir

B) Maye fazanın əmələ gəlməsini

C) bərk fazanın əmələ gəlməsini

D) maye fazanın tərkibini

E) bərk fazanın tərkibini352. Ling qaydasına əsasən nəyi hesablamaq olar?

A) Tarazlıqda olan fazaların kütlə nisbətlərini

B) fazaların sayını

C) maye fazasının kütləsinin temperaturdan asılılığını

D) bərk fazanın kütləsinin temperaturdan asılılığını

E) tarazlıqda olan hər iki fazanın kütləsinin temperaturdan asılılığını353. T1 temperaturunda N1 və N2 tərkibli ərinti üçün ling qaydasının riyazi ifadəsi necədir?

A) N1 tərkibli üçün , N2 tərkibli ərinti üçün

B) N1 tərkibli ərinti üçün N0=N1m, N2 üçün N0=N2m,

C) N1-N0 = T1b-T1a; N1-N0=T2b-T2a

D) N2-N0 = bT1-aT2; N2-N0= bT2-aT1

E) N2-N1=aT1-bT2; N2-T1=bT2-aT1354. Donmuş evtetika neçə fazalı sistemdir?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5


355. Distetik nöqtədə tarazlıqda olan sistem neçə fazadan və neçə komponentdən ibarətdir, sistemin sərbəstlik dərəcəsi neçədir?

A) 2 faza və 1 komponentdən, sərbəstlik dərəcəsi 0

B) 1 faza və 2 komponentdən, sərbəstlik dərəcəsi 1

C) 2 faza və 2 komponentdən, sərbəstlik dərəcəsi 2

D) 3 faza və 2 komponentdən, sərbəstlik dərəcəsi 2

E) 3 faza və 1 komponentdən, sərbəstlik dərəcəsi 4356. Fiziki-kimyəvi analiz üsulu ilə maddələrin və qarışıqların əsasən hansı hissəsi öyrənilir?

A) tərkibi

B) qatılığı

C) polyarlığı

D) ion radiusu

E) sıxlığı357. Binar sistemlər neçə komponentlidir?

A) 2


B) 4

C) 10


D) 30

E) 50


358. Həllolmanın tamamlanmasına nəzarət məhluldan nümunə götürməklə necə müəyyən olunur?

A) kimyəvi tərkibini müəyyən etməklə və hər hansı fiziki xassələrini ölçməklə

B) temperaturu ölçməklə

C) təzyiqi ölçməklə

D) qatılığı ölçməklə

E) həcmini ölçməklə359. Kimyəvi analizdə komponentlərin birinin miqdarı hansı üsulla müəyyən olunur?

A) quru «qalıqlar»

B) şüasındırma əmsalı

C) özlülük

D) refraksiya

E) xüsusi çəki360. Vizual-politermiki üsul su-duz sistemini tədqiqində hansı parametrlərin təyinində istifadə olunur?

A) sistemi soyutduqda ilkin kristalın əmələ gəlməsi temperaturunun

B) sistemi qızdırdıqda axırıncı kristalın həll olub maye fazaya keçməsi temperaturunun

C) məhlul üzərində həlledicinin doymuş buxar təzyiqinin

D) məhlul üzərində həll olan maddənin buxar təzyiqinin

E) həll olmanın böhran temperaturunun təyinində361. Faza çevrilmələrinin temperaturunun dilatometr vasitəsilə təyini hansı parametrə əsasən təyin olunur?

A) bir dərəcəyə düşən daha böyük həcmin dəyişməsinə

B) təzyiqin dəyişməsinə

C) sıxlığın dəyişməsinə

D) temperaturun dəyişməsinə

E) həlledicinin buxar təzyiqinin dəyişməsinə362. Tarazlıqda olan su-duz sistemlərində dəyişən parametrlər hansılardır?

A) qatılıq, temperatur, məhlul üzərindəki buxar təzyiqi

B) həcm, təzyiq, temperature

C) həcm və təzyiq

D) qatılıq və təzyiq

E) qatılıq və temperatur363. P=const olarsa, binar sistemin diaqramları hansı parametrlər arasındakı əlaqəni ifadə edir və necə adlanır?

A) qatılıq və temperatur arasında əlaqəni göstərən müstəvi diaqramlar

B) qatılıqla təzyiq arasındakı əlaqəni göstərən diaqramlar

C) temperatur ilə təzyiq arasındakı əlaqəni göstərən diaqramlar

D) tərkib-təzyiq diaqramları

E) tərkib-qatılıq diaqramları364. KBr-H2O sisteminin həllolma diaqramında (H2O)b (H2O) tarazlıq temperaturu hansı intervalda qatılığa uyğun olaraq dəyişir?

A) -13,80C-00C temperaturda və 30,6% - 0% KBr qatılığında

B) -100C – 00C temperaturda və 20% - 10% KBr - qatılığında

C) +100C – 00C-də temperaturda 30% - 10 % KBr qatılığında

D) -150C – 00C-də temperaturda və 30%-20% KBr qatılığında

E) -300C – 00C temperaturda

və 50% - 30% KBr qatılığında

365. 200C temperaturda məhlul ilə bərk KBr arasında tarazlıq hansı qatılıqda yaranır?

A)39,5 %

B) 45%

C) 55%


D) 60%

E) 100%


366. Üçbucaq üsulunda komponentlərin qatılığı necə ifadə olunur?

A) %-lə və ya mol hissə ilə

B) normal qatılıqla

C) molyar qatılıqla

D) molyal qatılıqla

E) q/ml-lə367. Hibss üçbucağının daxilindəki M nöqtəsini üçbucağın təpələrilə birləşdirdikdə alınan üçbucaqların sahələrinə əsasən nəyi hesablamaq olur?

A) H=hc+ha+hb (üçbucağın hündürlüyü onun daxilindəki hər hansı bir nöqtədən tərəflərinə endirilmiş perpendikulyarın uzunluqları cəminə bərabərdir

B) prependikulyarların cəmi sabit kəmiyyətdir

C) perpendikulyarların uzunluqları nisbəti sabitdir

D) perpendikulyarlar sabit kəmiyyətdir

E)perpendikulyarların nisbəti qeyri-sabitdir368. Üçkomponentli sistemlərdə komponentlərin %-lə qatılıqları cəmi və mol hissələri cəm neçə olur?

A) 100%, mol hissə 1

B) 50% mol hissə 100

C) 10% mol hissə 10

D) 1% mol hissə 5

E) 20% mol hissə 2369. Rozebom üsulu ilə fiqurativ nöqtədə komponentlərin tərkibi necə müəyyən olunur?

A) fiqurativ nöqtədən üçbucağın tərəflərinə paralellər çəkilir və bu paralellərin ayırdığı parçaların uzunluğu (%-lə qatılığı) qarşı təpədə duran komponentin miqdarını göstərir

B) perpendikulyarlar çəkilir və onların uzunluğu təpədə duran maddənin miqdarını göstərir

C) üçbucağın hündürlüyünə əsasən hər bir komponentin miqdarı hesablanır

D) daxili üçbucaqların hündürlüyünə əsasən

E) üçbucağın bir tərəfinin uzunluğuna əsasən

C

b

AC b a

G

BM

370. Üçlü komponentin tərkibini təsvir edilməsi üçün düzbucaqlı üçbucaq üsulunun qrafikinə əsasən komponentlərin %-lə tərkibi necə müəyyən olunur

A) M nöqtəsinin absisi C maddəsinin c% qatılığını, ordinatı isə B maddəsinin b% qatılığını, daxili üçbucağın hhipetonuzunun AC tərəfini kəsdiyi nöqtədən C nöqtəsinə qədər olan hissə isə A komponentinin a% qatılığını göstərir

B) M nöqtəsinin koordinat başlanğıcı kimi qəbul edib A, B və C komponentlərin koordinat mərkəzindən ayırdığı parçalara əsasən

C) düzbucaqlı üçbucağın tərəflərinin uzunluğuna əsasən

D) katetlərin kvadratının hipotezinə isbətinə əsasən

E) katetlər kvadratının hipotenizin kvadratına əsasən371. Rozebomun II üsulu ilə üçlü sistemin tərkibini təsvir etmək üçün hansı diaqramdan istifadə olunur?

A)bərabərtərəfli üçbucaq

B) kvadrat

C) düzbucaqlı

D) qatılıq-tərkib

E) tərkib-təzyiq372. Skreynemarkes üsulu ilə üçlü sistemin tərkibi hansı diaqramla göstərilir?

A) miqdarı sabit olan komponent koordinat başlanğıcında olmaqla müstəvi koordinat diaqramlarda

B) bərabərtərəfli üçbucaq

C) kvadrat

D) düzbucaqlı üçbucaq

E) düzbucaqlı diaqramlarda373. NaCl-KCl-H2O sisteminin 250C-də həllolma diaqramına əsasən bərk NaCl və bərk KCl neçə % doymuş məhlul ilə tarazlıqda olur və evtonik nöqtədə (E) məhlulda nə prosesi gedir?

A) 26,48% NaCl; 26,41% KCl; E-nöqtəsində məhlul ilə hər 2 duz kristalları tarazlıqda olur

B) 26,5% NaCl, 73,5% KCl E nöqtəsində məzlul doymuş olur

C) 73,5% NaCl, 26,5% KCl E-nöqtəsində həllolma getmir

D) 50% NaCl; 50% KCl E-nöqtəsində bərk faza olmur

E) 55% NaCl, 45% KCl E-nöqtəsində NaCl və KCl duzlarının miqdarı bərabərləşir374. NaCl-KCl-H2O üçlü sistemin həllolma diaqramında m və n nöqtələri və eləcə də mE və nE əyriləri nəyi göstərir?

A) m-KCl%-ni n-NaCl %-ni; mE –əyrisi KCl duzunun həll olmasını, nE-əyrisi NaCl duzunun doymuş KCl məhlulunda həll olmasını göstərir

B) n- 100 mol H2O –da həll olan NaCl miqdarını, m-100ml H2O-da həll olan KCl duzunun miqdarını; nE- əyrisi məhlulda NaCl mol miqdarını, mE – əyrisi KCl mol miqdarını göstərir

C) m-1000mol H2O –da həll olan NaCl, n-1000 mol KCl miqdarını göstərir; mE və nE əyriləri doymuş məhlulda NaCl və KCl həllolma əyriləridir

D) m-1000 (q) suda həll olan KCl, n-isə NaCl miqdarını göstərir, mE və nE –əyriləri evtonik nöqtədə tarazlığı göstərir

E) m-100 q məhlulda olan KCl, n-isə NaCl miqdarlarını, mE və nE əyriləri isə məhlulda bərk fazaların tarazlığını göstərir

375. Eyler teoreminə görə m tərtibli bircinsli funksiya hansı xassəyə malikdir?

A)

B)

C)

D)

E) G = f (n1, n2, n3…)

376. Bir neçə fazadan ibarət olan sistemdəki tarazlıq necə adlanır?

A) Heterogen və ya faza tarazlığı

B) Homogen tarazlıq

C) Kimyəvi tarazlıq

D) Məhlulda tarazlıq

E) Qazlarda tarazlıq

377. Heterogen tarazlıqda olan sistemdə asılı olmayan komponentlər sayı ilə tərkib hissələrin sayı necə olmalıdır?

A) Bərabər və ya ondan kiçik

B) Bərabər

C) Komponentlərin sayı qədər çox

D) Kimyəvi reaksiyaların sayı qədər çox

E) Qatılıqları əlaqələndirən tənliklərin sayı qədər çox

378. Sistemin istənilən fazasının tərkibini təyin etmək üçün zəruri və kafi olan tərkib hissələrinin sayı nəyə bərabərdir?

A) Asılı olmayan komponentlər sayına

B) fazalar sayına

C) sərbəstlik dərəcəsinə

D) kimyəvi reaksiyalar sayına

E) qatılıqları əlaqələndirən tənliklər sayına

379. Hibbsin fazalar qaydasının riyazi ifadəsi necədir?

A) C = K + 2 – f

B) C = K -2+f

C) C= f + 2 – K

D) C= f- -K

E) C= f+ K+2

380. Məhlulun və komponentlərin Hibbs enerjisi hansı düstur ilə hesablanır?

A) ;.

B)

C)

D)

E)

381. İdeal məhlulun əmələ gəlməsinin termodinamik xarakteristikasına əsasən hansı funksiyalar dəyişir?

A) ∆Gqar ≤ 0: ∆Sqar >0

B) ∆Hqar >0

C) ∆Uqar ≥0

D) ∆Gqar > 0;

E) ∆Vqar ≤ 0;

382. Həll olan maddənin parsial buxar təzyiqi onun maye məhluldakı molyar hissəsi ilə mütənasib olduğunu göstərən Henri qanununun riyazi ifadəsi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

383. Buxar fazası məhlulun komponentlərini əlavə etdikdə məhlulun ümumi buxar təzyiqini yüksəldən komponentlə zəngin olur. Bu qanunun müəllifi kimdir?

A) Kanavalov

B) Raul

C) Henri


D) Kurnakov

E) Kablukov

384. Real məhlullarda ideal məhlullara aid hansı şərilər ödənilir?

A) ;:

B) < 0

C) > 0

D)

E) > 0

385.Hansı ion bərk sabunun alınmasında istifadə olunur?

A)K+

B)Ca2+

C)Na+

D)Pb2+

E)Li+

386. Hansi metal ionu maye sabunun alınmasında istifadə olunur?

A) Pb2+

B) Ba2+

C) Na+

D) Ca2+

E) K+ c

387. Hansı reaksiya nəticəsində benzol alınır?

A) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

B) CH3-CH2-CH2-CH3+O2

C) C6H5-CH3

D) C6H5-CH3 + O2

E) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

388. Dəmir 3-xlorid iştirakı ilə benzolun xlorlaşmasından hansı maddə əmələ gəlir?

A)heksaxlortsikloheksan

B)xlorbenzol

C)1,3,5- tsiklobenzol

D)heksaxlorbenzol

E)xlortsikloheksan

389. Heterotsiklik birləşmələrinin molekullarındakı tsikloda hansı element atomu ola bilməz?

A)N


B)P

C)O


D)S

E)Cl


390. Heterotsiklik birlşmələri göstərin. 1. Anilin. 2. Purin. 3. Pirrol. 4. Primidin. 5. Fenol.

A)1,2


B)1,5

C)3,4


D)2,3,4

E)1-5


391.Əsasi xassəyə malik birləşmələri göstərin.

A)pirrol


B)purin

C)piperidin

D)primidin

E)timil


392. Heterotsiklik birləşmələrin molekulları haqqında deyilənlərdən hansılar doğrudur? 1. Tsiklik qrupa malikdirlər 2. Tsiklikdə yalnız C – atomları vardır 3. Tsiklikdə C – atomundan əlavə başqa element atomu vardır 4. Yalnız bir tsiklik qrupa malikdirlər.

A) yalnız 1

B) 1,2

C)2


D)1,3

E)1,3,4


393. 12 q pirrolun kaliumla qarşılıqlı təsirindən (n.ş.) nə qədər hidrogen alınar?

A)1 l


B)3 l

C)2 l


D)5 l

E)4 l


394. Dəri xəstəliyi olan pellaqraya tətbiq olunan PP vitamininin molekulunda hansı azotlu heterotsiklik birləşməsinin həlqəsi vardır?

A)primidin

B)puril

C)adenin


D)pridin

E)urasil


395. Hansı heterotsiklik birləşmələr mühüm bioloji əhəmiyyətə malikdirlər?

A)azotlu


B)fosforlu

C)kükürdlü

D)silisiumlu

E)arsenli

396. Hansi səbəbdən piridin və pirrol əsası xassəyə malikdirlər? 1. Molekulda N – atomu olduğu üçün 2. N – atomunda bölünməyən elektron cütü olduğu üçün 3. Molekulda ikiqat rabitələr olduğu üçün 4. Molekul tsiklik quruluşda olduğu üçün.

A)1


B)3

C)2


D)1,3

E)4


397. Hansı birləşmələr pirimidinin törəmələridir? 1. Sitozin 2. Urasil 3. Timin 4. Adenin 5. Quanin.

A)1,2,3


B)1,4

C)2,3,5


D)2,5

E)yalniz 4

398. Alitisiklik karbohidrogenləri göstərin. 1. Tsiklopropan 2. Toluol 3. Tsiklobutan 4. Ksilol

A)yalniz 1

B)1,4

C)2,4


D)2,3

E)1,3


399.Pridinin hidrogenləşməsindən hansı birləşmə alınır ?

A)pirrol


B)purin

C)piperidin

D)pirimidin

E)timil


400. Propan və tsiklopropan üçün ümumi olan nədir ? 1. Aqreqat halları (n.ş.) 2. Hidrogen atomlarının sayı 3. Karbonun valentliyi 4. Izomerinin olmaması

A)yalniz 3

B)2,4

C)1,3,4


D)1,3

E)1,4


401. 1. 2. CH2=CH-CH2CH3

3. CH2=CH-CH3 4. C3H8

Hansı birləşmələr bir-birinin izomeridir?

A)1,2


B)2,3

C)1,3


D)1,4

E)2,4


402. C6H12 formuluna malik və molekulunda 2-üçlü karbon atomu olan tsikloalkanları göstərin. 1. 1-metil-2etiltsiklopropan 2. Izopropiltsiklopropan 3. 1,2,3-trimetiltsiklopropan 4. 1,1,2-trimetiltsiklopropan

A)1,2


B)2,3

C)1,4


D)1,3

E)2,4


403. 1. 1,2-dimetiltsiklopropan 2. 2-buten 3. 2-metilbuten- 1 Hansı birləşmənin sis-trans izomeri var?

A)1,3


B)yalnız 1

C)yalnız 2

D)yalnız 3

E)2,3


404. 1. 2-metilpenten-1 2. Dimetilasetilen 3. Metiletilen 4. Metiltsiklopropan Hansı maddələr eyni sinif karbohidrogenlərə aiddir?

A)1,3


B)1,4

C)1,2


D)2,3

E)2,4


405. C5H10 formuluna malik və molekulunda 2 ikili karbon atomu olan tsikloalkanları göstərin. 1. Metiltsiklobutan 2. Etiltsiklobutan 3. 1, 1-dimetiltsiklopropan 4. 1,2-dimetiltsiklopropan

A)1,3


B)1,2,4

C)yalniz 3

D)yalniz 4

E)2,3,4


406. Hansı reaksiyadan tsikopentan alınar?

A)CH3-CHCl-CH2-CH2CH2Cl+Zn

B)CH3CH2Cl+2Na+CH3CH2Cl

C)CH3CH2CH2CHCl-CH2Cl+Zn

D)CH2Cl-CH2-CH2-CH2-CH2Cl+Zn

E)CH2Cl-CH2CH2CH-CH2Cl+Zn

CH3

407. Sintez qazı hansı qazlardan ibarətdir?

A)CH4, CO

B)CO, CO2

C)CO, H2

D)CH4, C2H6

E)CO2, H2

408. Bunlardan hansı divinilin formuludur ?


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə