Anadan olduğu yerYüklə 85,86 Kb.

tarix24.12.2017
ölçüsü85,86 Kb.


Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu 

Anadan olduğu yer 

Naxçıvan Muxtar Respublikası, 

Şərur 

rayonu, Siyaqut kəndi 

   


Təvəllüdü 

22.02.1949 Bitirdiyi ali təhsil 

müəssisəsi 

Azərbaycan Dövlət Universiteti

 

Elmi dərəcəsi 

Biologiya elmləri doktoru

 

Elmi adı 

Elmi rütbəsi 

Professor, 

AMEA-nın həqiqi üzvü 

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 

-

 ixtisas şifri 

-

 ixtisasın adı 

mövzunun adı 

 

03.00.15;  06.01.05    "Genetika" və "Seleksiya və toxumçuluq" 

"Naxçıvan MSSR-də ərik genefondunun qiymətləndirilməsi

 

Doktorluq 

dissertasiyasının 

mövzusu: 

-         ixtisas şifri 

-         ixtisasın adı 

-        mövzunun adı 

  

 03.00.05  -  Botanika 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyi, onun 

səmərəli istifadəsi və qorunması (Cormobionta üzrə)

 

Müxbir üzv seçilməsi:  -         tarix 

-        ixtisasın adı 

 

2007 -   Botanika 

Həqiqi üzv seçilməsi: 

-         tarix 

-         ixtisasın adı 

 

 2014 -  Botanika

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 

260


 

Xaricdə çıxmış elmi 

əsərlərinin sayı 

25 Beynəlxalq bazalarda 

referatlaşdırılan və 

indeksləşdirilən 

jurnallarda çap olunan 

məqalələrin sayı 

14 


Müəlliflik 

şəhadətnamələrinin və 

patentlərin sayı Kadr hazırlığı: 

-   fəlsəfə doktorlarının 

sayı 

-   elmlər doktorlarının 

sayı 

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və  fauna biomüxtəlifliyinə 

daxil  olan  nadir  növlər,  onların  təbiətdəki  müasir  vəziyyəti, 

mühafizəsi  və  səmərəli  istifadəsinə  dair  elmi-tədqiqat  işləri 

aparılmışdır.  

Naxçıvan  Muxtar  Respublika  florasında  ali  bitkilərin  müasir 

vəziyyəti  öyrənilmiş,  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  ilk  dəfə 

olaraq  ali  bitkilər  üzrə  flora  spektri  hazırlanmış,  ərazidə  mövcud 

növlərin müasir vəziyyəti araşdırılmış, təbii ehtiyatı bol olan 1000-

dən  çox  bitki  növündən,  təqribən  700-dən  çoxunun  dərman  və  ya 

texniki  bitki kimi  istifadə  imkanları göstərilmiş, endemik, nadir və 

məhv 

olmaq 


təhlükəsi 

altında 


olan 

bitki 


növləri 

müəyyənləşdirilərək  onların  qorunması  üçün  tədbirlər  planı  və 

Naxçıvan  MR  florasının  Qırmızı  Kitabı  hazırlanılmışdır.  Ərazi 

florasına 100-dən çox bitki növü, cinsi və  fəsiləsi əlavə edilmişdir 

ki,  onlardan  da  3  növü  Qafqaz  florası  üçün  yenidir.  Zəhərli  və 

rəsmi  dərman  bitkilərinin  yayılma  zonaları  və  təbii  ehtiyatı 

müəyyənləşdirilmişdir.  

Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  fauna  biomüxtəlifliyinə  daxil 

olan  onurğalı  heyvanların  müasir  vəziyyəti  öyrənilmiş,  ilk  dəfə 

olaraq  onurğalı  heyvanlar  üzrə  fauna  spektri  hazırlanmış,  ərazidə 

nadir  növlərin  müasir  vəziyyəti  araşdırılaraq  Naxçıvan  Muxtar 

Respublika  faunasının  Qırmızı  Kitabı  nəşr  edilmiş,  nadir  növlərin 

mühafizəsi  və  bərpasına  dair  tövsiyələr  verilmişdir.  Region 

faunasına  10-dan  çox  onurğalı  heyvan  növü  əlavə  edilmişdir  ki, 

onlardan da bir növü Qafqaz üçün yenidir. İlk dəfə olaraq fototələ 

vasitəsi  ilə  bəbir,  oxlu  kirpi,  muflon,  bezoar  keçisi,  çöl  pişiyi  və 

digər nadir növlərin şəkilləri və video görüntüləri çəkilmişdir. 

Hazırda  flora  və  fauna  biomüxtəlifliyinin  tətbiq  yönümlü 
növlərinin tədqiqinə dair araşdırmalar aparılır.

 

Elmi əsərlərinin adları 

1.

 

Səfərov  Y.B.,  Talıbov  T.H.  Naxçıvan  MSSR-də  biosferin mühafizəsi. Bakı: Azərnəşr, 1983, 97 s. 

2.

 Mehdiyev  A.  M.  Talıbov  T.H.  Heyvanlar  aləminin  təsnifat 

tarixi,  onun  vəzifələri  və  müasir  təsnifat  (Tədris-metodiki  vəsait). 

Naxçıvan  MSSR  Statistika  İdarəsi,  hesablama  mərkəzi.  Naxçıvan, 

1983, 98 s. 

3.

 

Talıbov  T.H.  Onurğalılar  zoologiyası  üzrə  çöl  tədris- təcrübəsinin  aparılması  (Elmi  metodik  vəsait).  Naxçıvan  MSSR 

Statistika idarəsi hesablama mərkəzi, Naxçıvan, 1983, 89 s.  

4.

 

Талыбов Т.Г. 

Факторный 

анализ 

генотипического разнообразия  абрикоса  в  Нахичеванской  АССР.  Y  Сьезд  Все-

союз.  Обшес.  Генетиков  и  Селекционеров  им.  Н.Н.  Вавилова. 

Тез. докл. Т. IY, част, 4. Москва, 1987, с. 224 

5.

 Talıbov  T.H.  Zoologiya  dərslərində  nadir  və  ya  məhv  olmaq 

təhlükəsi  altında  olan  onurğalı  heyvanlar  haqqında  məlumatlardan  

istifadə  edilməsi  (Metodik  vəsait).  Az.  SSR  Ali  və  OİT  Nazirliyi. 

Az. Politexnik İnstitutu nəşriyyatı, Bakı, 1988, 22 s. 

6.

 

Talıbov T.H., Novruzov  H.M. Onurğalılar zoologiyası üzrə çöl tədris-təcrübələrinin  aparılması  (quşlar  və  məməlilər)  (Metodik 

vəsait).  Az.SSR  Ali  və  OİT  Nazirliyi.  Az.  Politexnik  İnstitutu 

nəşriyyatı, Bakı,1988, 56 s. 

7.

 Mehdiyev  A.M.,  Talıbov  T.H.,  Novruzov    H.M.,  Mahmudova 

C.C. Biologiya kursundakı terminlərin öyrənilməsinə dair (Metodik 

işləmələr).  Az.  Respublikasının  XTN,  APİ  nəşriyyatı,  Bakı,1991, 

59 s. 


8.

 

Talıbov  T.H.,  Xudaverdiyev  F.P.  Meyvəçilik  fənnindən  tədris-təcrübəsinin proqram və metodikası (MTÜ və aqronomluluq ixtisas 

tələbələri  üçün).  Az.  Respublikasının  Təhsil  Nazirliyi.  Naxçıvan 

DU-nun Elmi Şurasının qərarı  ilə  nəşr edilibdir.  Naxçıvan,1993, 6 

s. 


9.

 

Talıbov  T.H.  Naxçıvan  MSSR-in  ərik  sortları  və  onların becərilməsinə dair tövsiyələr. Az. SSR K/T Nazirliyinin nəşriyyatı. 

Bakı, 1994, 25 s. 

10.

 

Talıbov T.H., Babayeva S.N. Ə R İ K. Bakı: Elm, 1997, 92 s. 11.

 

Talıbov  T.H.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  nadir  heyvan növləri  və  onların  genefondunun  qorunması.  Bakı:  Elm,  1999,102 

s. 


12.

 

Talıbov  T.H.,  İbrahimov  Ə.Ş.  Colutea  cilicica  Boiss.  et  Bal. Naxçıvan MR üçün yeni növdür. Az. Res. EA xəbərləri, Biologiya 

elmləri seriyası, 1999, № 1- 6, s.115-118 

13.

 

 Həbibbəyli  İ.Ə.,  Vəliyev  Z.Ə.,  Talıbov  T.H.  Naxçıvan diyarının  mineral  suları  (Mineral  waters  of  Nakhchivan  AR). 

Naxçıvan Dövlət Universiteti «Qeyrət» nəşriyyatı, 2000, 12 s. 

14.

 

Həbibbəyli İ.Ə., Vəliyev Z.Ə., Talıbov T.H. Naxçıvan diyarının 
dərman bitkiləri (Medicinal  herbs of  Nakhchivan land).  Naxçıvan 

Dövlət Universiteti Qeyrət nəşriyyatı, 2000, 20 s. 

15.

 

Talıbov T.H., Novruzov H.M.  Ammoperdix griseogularis (Br.) Azərbaycan  Respublikası  ornitofaunası  üçün  yeni  növdür. 

Azərbaycan  EA  Məruzələr,  Bakı:  Elm,  2000,  Cild  56,  №  4-6, 

s.205-208  

16.


 

Талыбов  Т.Г.  Это  интересно.  Журнал  “Охрана  дикой 

природы”, Москва, 2000, №3 (18) с.36  

17.


 

Талыбов Т.Г. Заказнику нужно помощь. Журнал “Экология  

и жизнь”,  № 4 (16) Москва, 2000, с.62 

18.


 

Талыбов  Т.Г.  О  неотложных  мерах  по  охране  генофонда 

исчезающих  видов  растений  Нахичеванской  АР.  Материалы 

1Х 


Международного 

Симпозиума 

“Нетрадиционное 

растениеводство. Эниология. Экология и здоровье”. Симферо-

поль, 2000,с.104  

19.


 

Talıbov  T.H.,  İbrahimov  Ə.Ş.Naxçıvan  MR  florasına  əlavələr. 

Beynəlxalq 

Simpozium 

materialları. 

"Naxçıvan 

Muxtar 

Respublikanın  təbii  ehtiyatları  və  onlardan  daha  səmərəli  istifadə yolları", 2000, Naxçıvan/ Qeyrət, 2001,s. 68-72 

20.


 

Talıbov  T.H.,  Naxçıvan  MR  biomüxtəlifliyinin  antropogen 

transformasiyası.  Naxçıvan  Regional  Elm  Mərkəzinin  əsərləri. 

Naxçıvan/ Əcəmi, Cild 6. 2001, s. 81-84  

21.

 

Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikanın mədəni  flora  biomüxtəlifliyi  və  onun  genefondunun  qorunması. 

Naxçıvan  Regional  Elm  Mərkəzinin  əsərləri.  Naxçıvan/  Əcəmi, 

Cild 6. 2001, s. 88-92 

22.


 

Талыбов  Т.Г.  О  новом  семейства  Adiantaceae  для  флоры 

Нахичеванской  АР  (Азербайджан).  Ботанический  журнал. 

Санкт-Петербург, 2001, Т. 86, № 6, с. 171-172 

23.

 

Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.Ш. Ruppiaceae-новое семейство для флоры Нахичеванской АР.  Ботанический журнал. Санкт-

Петербург, 2001, Т. 86, № 8, с. 136  

24.

 

Talıbov  T.H.,  Naxçıvan  MR-  də  nadir  onurğalıların  tədqiqinə  dair.  Azərbaycan  MEA  Zoologiya  İnstitutu.  XX  əsrin  sonunda 

heyvanlar  aləminin  öyrənilməsi  və  qorunması.  Akad.  M.Ə. 

Musayevin  80  illiyinə  həsr  olunmuş  elmi  konfransın  materialları. 

Elm,  Bakı, 2001, s. 364-366 

25.

 

Талыбов Т.Г. 

Находка 


пустынной 

куропатки 

в 

Нахичеванской  Республике.  Журнал  “Орнитология”,  выпуск 29, Москва, 2001, с. 323 

26.


 

Talıbov  T.H.  Naxçıvan  MR-in  flora  biomüxtəlifliyi  və  onun 

nadir növlərinin qorunması. Bakı: Elm, 2001, 192 s. 

27.


 

Talıbov  T.H.  Naxçıvan  MR-də  flora  biomüxtəlifliyinin  əmələ 

gəlməsi  və  formalaşması  //  Azərb.  Respublikasının  ''Təhsil'' 

cəmiyyəti, Bilgi dərgisi. Kimya, Biologiya, Tibb. Bakı, 2002, № 1, 

s. 71-76 28.

 

Talıbov  T.H.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  flora biomüxtəlifliyinin  müasir  vəziyyəti  //  Azərbaycan  Milli  EA 

Məruzələri, c. 58, № 1-2, Bakı: Elm, 2002, s.148- 154 

29.

 

Talıbov  T.H.  Naxçıvan  Muxtar  Respublika  biomüxtəlifliyinin istifadə  perspektivi  /Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  flora  və 

faunasının  tədqiqinə  həsr  olunmuş  elmi  konfrans  materialları. 

Naxçıvan: Qeyrət, 2002, s. 8- 12 

30.


 

Talıbov T.H. Dövlət Universitetlərinin biologiya ixtisası üçün 

''Ali bitkilər sistematikası'' üzrə proqram. Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin 07 noyabr 2002- ci il tarixli 1034 saylı əmri ilə 

təsdiq edilmişdir. Naxçıvan, Qeyrət, 2002, 8 s. 

31.


 

Talıbov  T.H.  Naxçıvan  MR-in  flora  biomüxtəlifliyinin 

endemik  bitkiləri.  Naxçıvan  Dövlət  Universitetinin  elmi  əsərləri. 

Naxçıvan: Qeyrət, 2003, № 10, s. 55-61 

32.

 

Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində botaniki tədqiqatlar  tarixi.  AMEA  Naxçıvan  Bölməsi.  Azərbaycanda  elmin 

inkişafı və regional problemlər. Nurlan, Bakı, 2005, s. 23- 28 

33.

 

Naxçıvan  Ensiklopediyası.  İstanbul:  Bakanlar  Medya,  2005, Cild I, 356 s.( Müəlliflər qrupu ilə birgə) 

34.


 

Naxçıvan  Ensiklopediyası.  İstanbul:  Bakanlar  Medya,  2005, 

Cild II, 376 s. (Müəlliflər qrupu ilə birgə) 

35.


 

Talıbov  T.H.,  Məmmədli  T.B.  Azərbaycanca-latınca-türkcə 

qısa  biologiya  terminləri  lüğəti.  AMEA  Terminologiya 

Komissiyasının  qərarı  ilə  nəşr  olunur  (№  T/2  11.02.2005), 

Bakı:"MBM"MMC mətbəəsi, 2005, 88 s.  

36.


 

Hacıyev  V.C.,  Talıbov  T.H.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası 

bitkiliyi (Bitkiliyin tipoloji vahidləri). Naxçıvan Muxtar Respublika 

Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan, 2005 (Xəritə) 

37.

 

Talıbov  T.H.  Azərbaycan  Respublikası.  Naxçıvan  Muxtar Respublikasının  heyvanlar  aləmi.  Naxçıvan  Muxtar  Respublika 

Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan,2005 (Xəritə) 

38.

 

Talıbov  T.H.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  Qırmızı Kitabı. Onurğalılar üzrə, Cild 1. Naxçıvan: Əcəmi, 2006, 211 s. 

39.


 

Talıbov  T.H.,  Veynberq  P.İ.,  Məmmədov  İ.B.,  Məmmədov 

E.N.,  Talıbov  S.T.  Azərbaycanda  Asiya  muflonu  və  bezoar 

keçisinin qorunma strategiyası. Сратегия сохранения Азиатского 

муфлона  и  безоарового  козла  в  Азербайджане  (İngilis  dilində 

xülasə). Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s. 

40.

 

Talıbov T.H., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının  yabanı alma  və armud  növləri. Naxçıvan:  Əcəmi, 2007, 

48 s.  


41.

 

Talıbov  T.H.,  Vəlisoy  A.N.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası florasının  çılpaqtoxumlu  bitkiləri.  Bakı:  "MBM"  mətbəəsi,  2007, 

72 s.  


42.

 

Naxçıvan  abidələri  ensiklopediyası.  The  encyclopedia  of Nakhchivan  monuments.  AMEA  Naxçıvan  Bölməsi,  Naxçıvan: 


Bakanlar Medya, 2008, 521 s. (Müəlliflər qrupu ilə birgə)  

43.


 

Talıbov  T.H.  Liliidae  yarımsinfinə  daxil  olan  bitkilərin 

sistematik  icmalı  və tədrisi  metodikası (Naxçıvan MR  materialları 

əsasında).  Azərbaycan  Respublikasının  Təhsil  Nazirliyi  Elmi- 

Metodik  Şurasının  Biologiya  bölməsinin  30  yanvar  2008-ci  il 

tarixli  iclasının qərarı  ilə təsdiq edilmişdir (Protokol № 03). Bakı: 

"MBM" mətbəəsi, 2008, 40 s. 

44.


 

Talıbov  T.H.,  İbrahimov  Ə.Ş.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası 

florasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi, 2008, 364 s.  

45.


 

Hacıyev    V.C.,  Talıbov  T.H.,    İbrahimov  Ə.Ş.  Naxçıvan  

Muxtar  Respublikası    bitkiliyi  (Bitkiliyin  tipoloji  vahidləri)  (2-ci 

nəşr)  Naxçıvan  MR  Torpaq  və  Xəritəçəkmə  Komitəsi.  Naxçıvan, 

2008 (Xəritə) 

46.


 

Azərbaycan  Respublikası.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  

heyvanlar aləmi (2-ci nəşr). Naxçıvan MR Torpaq və Xəritəçəkmə 

Komitəsi. Naxçıvan,2008 (Xəritə) 

47.

 

Talıbov  T.H.,  İbrahimov  Ə.Ş.  Azərbaycan  Respublikası. Naxçıvan    Muxtar  Respublikasının  nadir  bitkiləri.  Naxçıvan  MR 

Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan, 2008 (Xəritə) 

48.

 

Talıbov T.H., 

İbrahimov 

Ə.Ş. 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının  Qırmızı  Kitabı  (Ali    sporlu,  çılpaqtoxumlu    və 

örtülütoxumlu bitkilər  üzrə). Naxçıvan: Əcəmi, Cild II, 2010, 678 

s.  


49.

 

Quliyev V.M., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 586 s.  

50.


 

Talıbov 


T.H., 

Bayramov 

L.Ə. 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında alma genefondu. Bakı: AFPoliqrAF, 2013, 155 s. 

51.

 

Bağırov O.R., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı sortları. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 180 s.  

52.


 

Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir 

və  nəsli  kəsilməkdə  olan  bitki  və  göbələk  növləri.  Red.  heyətinin 

üzvləri:  Hacıyev R.V., Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H., 

Ələkbərov  İ.X.,  Əlizadə  V.M.  və  b.  Bakı:  Şərq-Qərb  nəşriyyatı, 

2013, 676 s. Müəlliflər qrupu  

53.

 

Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və  nəsli  kəsilməkdə  olan  heyvan  növləri.  Red.  heyətinin  üzvləri:  

Hacıyev  R.V.,  Musayev  S.H.,  Hacıyev  V.C.,  Talıbov  T.H.,  

Ələkbərov  İ.X.,  Əlizadə  V.M.  və  b.  Bakı:  Şərq-  Qərb  nəşriyyatı, 

2013, 680 s. Müəlliflər qrupu 

54.

 

Talıbov T.H., 

Novruzova 

E.S. 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının florası – Polypodiophyta. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 

152 s. 

55.


 

Talıbov  T.H.,  İbrahimov  Ə.Ş.  və  b.  Naxçıvan  Muxtar 

Respublikasının  dərman  bitkiləri.  Naxçıvan:  Əcəmi    Nəşriyyat-

Poliqrafiya Birliyi, 2014, 432 s. (30 xəritə) 

56.

 

Talıbov T.H., 

Ələkbərov 

R.Ə. 

Naxçıvan Muxtar 


Respublikasının  florası  –  Bryophyta.  Bakı:  Viktoriya  mətbəəsi. 

2015,196 s. 

57.

 

Talıbov T.H., Nəsirova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası – Campanulaceae. Bakı: AFPoliqrAF, 2015, 132 s. 

58.


 

Talıbov  T.H.,  İbrahimov  Ə.Ş.,  Nəbiyeva  F.X.  Naxçıvan 

Muxtar  Respublikasının  florası  –  Aristolochiaceae  Juss.  Bakı: 

Müəllim nəşriyyatı,2016,39 s. 

59.

 

Talıbov T.H., 

Məmmədov 

A.F. 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının  onurğalılar  faunasının  taksonomik  spektri.  Bakı: 

Müəllim nəşriyyatı, 2016, 68 s. 

60.


 

Talıbov  T.H.,  Novruzova  E.S.  Qıjılar  şöbəsinə  daxil  olan 

bitkilərin sistematik icmalı və tədrisi metodikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının materialları əsasında). Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 84 

s. 

61.


 

Məmmədov  T.S.,  İsgəndər  E.O.,  Talıbov  T.H.,  Azərbaycanın 

nadir ağac və kol bitkiləri. Bakı: Elm, 2016, 378 s. 

62.


 

Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  fövqalədə  hallar  atlası. 

Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 248 s. (Müəlliflər qrupu) 

63.


 

Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  coğrafiyası.  Naxçıvan: 

Əcəmi, 2017, 654 s. (Müəlliflər qrupu) 

64.


 

Talıbov  T.H.,  Məmmədov  T.S.,  İbrahimov  Ə.M.  Naxçıvan 

Muxtar  Respublikası  florası  -  Plumbaginaceae  Juss.  Bakı:  Elm, 

2017, 176 s. 

Talıbov  T.H.,  Bayramov  A.B.,  Məhərrəmov  M.M.,  Məmmədov 

T.M., Məmmədov R.A. Araz su anbarının hidrofaunası. Naxçıvan: 

Əcəmi, 2017, 352  s. 

Respublika, beynəlxalq 

və xarici ölkələrin elmi 

qurumlarında üzvlüyü 

Ümumdünya 

Təbiəti 

Mühafizə 

Fondu 

(WWF) 


Qafqaz 

Ekoregional  Şurasının  üzvü  (2006-2017)  Bioqrafiya  İnstitutunun 

akademiki (ABŞ) 

Pedaqoji fəaliyyəti 

1974-2017 -ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim və 

Botanika kafedrasının professoru

 

Digər fəaliyyəti 

-

 

AMEA  Naxçıvan  Bölməsi  nəzdində  2417.01  –  Botanika  və 2307.01  –  Fiziki  kimya  ixtisasları  üzrə  fəlsəfə  doktoru  elmi 

dərəcəsi  almaq  üçün  fəaliyyət  göstərən  FD.01.252  Dissertasiya 

Şurasının  sədri  kimi  Şuranın  bütün  iclaslarının  təşkili  və 

aparılmasında iştirak edir.  

2005 - 2010 - 2015-ci illərdə 12 saylı Şərur Seçki Dairəsindən III, 

IV  və  V  çağırış  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali  Məclisinə 

deputat seçilmiş və hal-hazırda deputat kimi fəaliyyət göstərir.

 

Təltif və mükafatları 

.  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirliyinin  Fəxri  fərmanı.  04. 

10.1999 


2. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı. 21.02. 2009 


3.  AMEA  Naxçıvan  Bölməsi  Rəyasət  Heyətinin  Fəxri  fərmanı. 

22.02. 2014 

4. 

Azərbaycanın Respublikasının  Əməkdar  elm  xadimi.- 

03.08.2009 

5.  Azərbaycan  dövlətinin  qurucusu  ümummilli  lider  Heydər 

Əliyevin  anadan  olmasının  90  illiyi  ilə  əlaqədar  Yubiley  qızıl 

medalı-2013 

6.  Bioresursların  tədqiqi  ilə  bağlı  fundamental  və  tətbiqi  elmi 

əsərlərinə görə Həsən bəy Zərdabi adına mükafat-15 aprel 2015-ci 

il

  İş yeri və ünvanı 

Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası 

Naxçıvan  Bölməsi

Bölməsi Bioresurslar İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Babək pr., 76 

Vəzifəsi 

Direktor


 

Xidməti tel. 

(+994 36) 

545-05-01

 

Mobil tel. 

(+994 50) 

 211-61-37

 

Ev tel. 

(+994 36) 

545-37-11

 

Faks Elektron poçtu 

t_talibov@mail.ru 

 

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə