Anadolu lisesi Kİmya dersi senebaşi zümresi toplanti tutanaği toplantı Tarihi: /…/2016 Toplantı NoYüklə 190,4 Kb.
səhifə1/2
tarix21.05.2018
ölçüsü190,4 Kb.
  1   2

2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

………………………………………..ANADOLU LİSESİKİMYA DERSİ SENEBAŞI ZÜMRESİ TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: …./…/2016

Toplantı No: 1

Toplantı Yeri:

Toplantı Saati:

Toplantı Katılımcıları: ………X…………., ……………Y………….
TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

1)Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

2)Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

3)Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

4)Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

5)Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

6)Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

7)Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

8)Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

9)Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

10)Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

11)Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,

12)Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

13)Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülmesi.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1)2016-2017 eğitim ve öğretim yılı kimya dersi zümre başkanlığına X seçildi. Toplantıda 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz Kimya Dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanakları incelendi. Alınan kararların nasıl uygulandığı değerlendirildi. Alınan kararların başarı ile uygulandığı görüldü.

2)Bu toplantı gündem maddeleri, 29403 sayılı, 01/07/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” incelenmiş olup, Madde 111’de belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 14/06/1973 tarihli, 1739 sayılı “Milli Eğitim Kanunu” 2. maddesinde yer alan, Türk millî eğitiminin genel amaçları;

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

29403 sayılı, 01/07/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” Madde 7’de belirtilen okulun kuruluş amacı;Ortaöğretim kurumlarının amaçları

MADDE 7- (1) Ortaöğretim kurumları;

a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,

b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,

c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,

g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,

h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini

amaçlar.

01/02/2013 tarihli, 11 sayılı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı ile hazırlanmış,”Ortaöğretim Kimya Dersi (9.,10.,11., 12. sınıflar) öğretim programında belirtilen,Temel düzey kimya dersinin amacı,

kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelindetanıtarak, öğrencilerde kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak; kimyanınkavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak suretiyle gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkına varmalarını ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç edinmelerini sağlamaktır. Diğer bir deyişle, öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Temel Düzey Kimya Dersi Öğretim Programının genel amaçları;

kimyanın gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini fark eden, kimyaya ilgi duyan, analitik düşünen kimya okur-yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Kimya okur-yazarı öğrenciler;

A. Kimya biliminin temel kavram, ilke, model, teori, yasa ve becerilerini kazanır, bu bilgi ve becerileri gündelik hayat, insan sağlığı, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanır.

B. Kimyasal teknolojilerin insan hayatına yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilecek tutum geliştirir; bunları insan sağlığı, toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirir.

C. Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlar; bu süreci etkileyen faktörleri irdeler.

Ç. Deneyimleri ile elde ettiği/hazır verileri çözümler; gerektiğinde bilişim teknolojilerinden de yararlanarak bunları kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenler, sunar, rapor eder/paylaşır.

Planlamalar, Temel düzey kimya dersi programında belirtilen amaç ve açıklamalara uygun olarak hazırlanmıştır.3)Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanmasını düzenleyen 18/01/1982 tarihli 2104 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanmış, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları yönergesinde belirtildiği gibi, yeri ve zamanı geldikçe Fen ve Matematik derslerinde, Atatürk İnkılap ve İlkelerinin anlatılması, plan ve etkinlikler bu yönerge doğrultusunda hazırlanmıştır.

4)Kimya derslerinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin uygulanmasında uygun oldukça, Anlatım, Soru-Cevap, Not Tutturma, Tartışma, Gösteri, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Harıtası, Deney, Araştırma içerisinden seçilmesi kararı alındı. Ayrıca, Zümre Başkanı X;

a)Ders anlatımından sonra, soru-cevap yönteminin öğrencilerde analitik düşünmeyi arttıracağını,

b)Gösteri ve deney uygulamaları ile okul laboratuarının daha etkin kullanılması, öğrencilerin derse geniş katılımını sağlayabileceğine,

c)Öğrencilere araştırma ve inceleme becerilerinin arttırılmasında gezi ve gözlem yapmalarını sağlayacak performans ve proje ödevlerinin verilmesinin önemli olduğunu,

d)Yeni konuya başlamadan önceki konunun kısa tekrarının yapılmasının konular arasındaki bağlantıların kurulmasını sağlayacağını belirtti.

Y;

a)Konunun değerlendirilmesi amacı ile ders bitimine birkaç dakika kala, soru-cevap yapılmasının etkili olacağını,b)Soru-cevap değerlendirmelerin yoruma dayalı ve açık uçlu olması, mümkünse günlük yaşamın içinden olması halinde bilgilerin daha kalıcı olacağını,

c)Derslerde öğrenci düzeyine uygun dil ve terimler kullanılmasının anlamayı kolaylaştıracağını,

d)Soruları doğru cevaplayan, aktif olarak derse katılan öğrencilerin ders içi performans notları verilirken, değerlendirme ölçütü olarak ödüllendirilmesinin, bütün öğrencileri derse katılımına teşvik edileceğini, belirtti.

Ders işleyiş yöntem ve teknikleri uygulanırken, yukarıda belirtilen durumlarında yeri ve zamanı gelince uygulanması kararı alındı.5)Zümre Başkanı X, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminde 36 hafta üzerinden yıllık planlama yapılması gerektiğini belirtti. Haftaların aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.


I.Dönem

II.Dönem

Aylar

Hafta

Aylar

Hafta

Eylül

2 hafta

Şubat

3 hafta

Ekim

4 hafta

Mart

5 hafta

Kasım

4 hafta

Nisan

4 hafta

Aralık

5 hafta

Mayıs

4 hafta

Ocak

3 hafta

Haziran

2 hafta

Toplam

18 hafta

Toplam

18 hafta

Şeklinde hesaplandı. Y, 9. ve 10.sınıf konularının ünitelere dağılımının aşağıdaki gibi olduğunu belirtti.

9.Sınıf

Saat

10.Sınıf

Saat

9.1. Ünite: Kimya Bilimi

1. Kimya nedir?

2. Kimya ne işe yarar?

3. Kimyanın sembolik dili

• Element-sembol, • Bileşik-formül

4. Güvenliğimiz ve Kimya14

10.1. Ünite: Asitler, Bazlar ve Tuzlar

1. Asitleri ve bazları tanıyalım

2. Asitlerin/bazların tepkimeleri

3. Hayatımızda asitler ve bazlar

4. Tuzlar


18

9.2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem

1. Atom kavramının gelişimi

• Kimyanın temel yasaları, • Atom altı tanecikler

2. Bohr atom modeli

3. Periyodik sistem

• Periyodik özellikler20

10.2. Ünite: Karışımlar

1. Homojen karışımlar

• Çözünme olayı, • Çözeltilerde derişim, • Koligatif özellikler

2. Heterojen karışımlar

3. Karışımların ayrılması


16

9.3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1. Kimyasal tür nedir?

2. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması

3. Güçlü etkileşimler

• İyonik bağ, • Kovalent bağ, • Metalik bağ

4. Zayıf etkileşimler

• Van der Waals etkileşimleri, • Hidrojen bağı

5. Fiziksel ve kimyasal değişimler

• Tepkime denklemleri


18

10.3. Ünite: Endüstride ve Canlılarda Enerji

1. Fosil yakıtlar

• Kömür, - Oluşumu, - Kömürler ve çevre, • Petrol

- Oluşumu, - Rafinasyonu, - Bileşenleri, • Hidrokarbonlar

- Alkanlar, - Alkenler, - Alkinler, - Aromatik bileşikler

2. Temiz enerji kaynakları

• Bitkisel enerji kaynakları, • Diğer temiz enerji kaynakları

3. Canlılarda enerji

• Karbohidratlar, • Yağlar, • Proteinler


20

9.4. Ünite: Maddenin Hâlleri

1. Maddenin fiziksel hâlleri

2. Gazlar

• Gaz yasaları, • Kinetik teori, • Atmosfer ve biz

3. Sıvılar

• Yüzey gerilimi, • Viskozite, • Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma

4. Katılar

• Erime, donma ve süblimleşme/geri-süblimleşme

• Katı türleri


20

10.4. Ünite: Kimya Her Yerde

1. Su ve hayat

2. Evde kimya

• Hazır gıdalar, • Temizlik malzemeleri, • Polimerler

• Kozmetikler, • İlaçlar

3. Okulda kimya

• Kırtasiye malzemeleri

4. Sanayide kimya

• Gübreler, • Yapı malzemeleri

5. Çevre kimyası

• Hava-su-toprak kirliliği


18

Toplam

72

Toplam

72

Yukarıdaki konu ve ünitelerin, haftalara uygun olarak dağılımının yapılarak, yıllık planların; Ağustos 2003 tarihli ve 2551 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergesi” çerçevesinde ve 01/02/2013 tarihli, 11 sayılı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı ile hazırlanmış,”Ortaöğretim Kimya Dersi (9.,10.,11., 12. sınıflar) öğretim programı belirtilen sürelere uygun olarak hazırlanmasına karar verilmiştir.6)Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği hususunda; Atom altı tanecikler, gazlar ve hal değişimleri konularında Fizik öğretmenleri, mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar konusunda, kimya temel kanunları ve birim çevirmeleri konularında Matematik öğretmenleri, asitler, bazlar ve kimyasal bağlar konularında Biyoloji öğretmenleri, Atatürkçülük konularında Tarih öğretmenleri, doğru ve olumlu cümle ve imla kuralları konusunda Edebiyat öğretmenleri ile işbirliği yapabiliriz. Bu konular ilgili öğretmenlerin zümre başkanlarına iletilerek planlama yapmaları kararlaştırıldı.

7)Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması hususunda, 01/02/2013 tarihli, 11 sayılı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı ile hazırlanmış,”Ortaöğretim Kimya Dersi (9.,10.,11., 12. sınıflar) öğretim programı belirtilen,

Bilimsel Okur-Yazarlık Temaları

Kazanımlar

Bilimin doğası

1. Bilimin sınanabilir, sorgulanabilir, delillerle doğrulanabilir ya da yanlışlana-bilir bir yapısı olduğunu anlar.

2. Bilimsel teori ve modelleri, olayları betimlemede ve tahmin etmede

kullanır.

3. Bilimsel bilgi türlerinden teori ile yasa arasındaki farkı anlar.

4. Bilimsel bilgi ile kişisel görüş ve değerleri birbirinden ayırt eder.

5. Bilimsel bilginin nihai ve mutlak doğru olmadığını, fakat

geçerli olduğu dönem için gerçeğe en yakın bilgi olduğunu fark eder.


Bilimsel bilgiyi anlama

1. Kimyanın kendine özgü terminolojisini tanır ve bunları iletişim sürecinde kullanır.

2. Kimyanın sembolik dilini tanır ve kullanır.

3. Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve sunumunda modellerden yararlan-manın önemini kavrar.

4. Kimyasal olguları ifade etmede matematiği kullanır.Beceriler

Bilimsel süreç becerileri

• Temel süreç

becerileri

• Nedensel süreç

becerileri

• Deneysel süreç

becerileri1. Olguları anlamaya yönelik olarak kimya dersi kapsamında geliştirdiği

analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

2. Gözlem, deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel

olarak ifade eder.

3. Deneyimlerine, gözlemlerine ve bulgulara dayalı olarak tahminlerde

bulunur.


4. Hipotez kurar; hipotezini desteklemek ya da çürütmek üzere deney tasarlar.

5. Deney yaparak veri elde eder; bu verileri işleyerek çıkarım yapar; yorumlar ve genellemelere ulaşır.

6. Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder.

7. Deney sonuçlarını çizelge, grafik gibi gösterimlerle ifade eder.

8. Çizelge ve grafikleri yorumlar.


Yaşam becerileri

• Bilişim becerileri

• Takım çalışması

• Yaratıcılık ve yenilik

• Problem çözme

• Sorumluluk bilinci

• Girişimcilik • İletişim1. Bilgisayar ve diğer elektronik aygıtlar aracılığıyla kimya bilgisine ulaşır; bu bilgileri işler; koruma altına alır ve paylaşır.

2. İşbirliği yaparak çalışmaya gönüllüdür.

3. Deneysel çalışma sırasında kendi güvenliği ve birlikte çalıştığı bireylerin güvenliği açısından gerekli önlemleri alır.

4. Kimya dersinde öğrendiklerini günlük hayatında karşılaştığı problemleri çözmede kullanır.

5. Çevre sorunlarına karşı duyarlılık kazanır.

6. Hedefine ulaşmak için yeni denemeler yapmakta ısrarcı olur.

7. Uzun süreli hedeflere ulaşmak için kısa süreli hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder.

8. Farklı fikirleri dikkatle dinler, kendini ifade eder, genel kabul görürtemellere dayanarak talep ve iddia öne sürer.Dostları ilə paylaş:
  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə