Aptek biznesi ich duzal cdrYüklə 35,11 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix02.06.2018
ölçüsü35,11 Kb.
#47170

48

1.  Dövl t qeyd yyat na al nm  d rman vas t l r n n q y-m tl r n n t nz ml nm s  v  h m n q ym tl r  n zar t n h -

yata keç r lm s  Qaydas na ed l n d y kl k v   lav l r. Bu d -

y kl k v   lav l r  gör : 1) d rman vas t s n n ölk dax l  topdansat  czaç l q mü ss s s n   rt  sat  q ym t  Tar f  uras  t r nd n  st nad 

üçün mü yy n ed l n tar x  m ll  valyutan n AB  dollar na olan r sm  

m z nn s , Az rbaycan Respubl kas n n M rk z  Bank  t r nd n t s-

b t  ed l n  sat   m z nn s   üçün  yuxar   h dd  v   n zar t  markas n n 

q ym t  n z r  al nmaqla baz s q ym t  sas nda hesablanan q ym td r; 

2) D rman vas t s n n topdan v  p rak nd  sat  q ym tl r   ura t r -

nd n  DV dax l olmaqla t sd q ed l r. Verg  öd y c s n n sad l d r l-

m  verg  öd y c s  v  ya  DV öd y c s  olmas ndan as l  olmayaraq, d r-

man vas t l r n n topdan v  p rak nd  sat  h m n q ym tl rl  h yata 

keç r l r; 3) M ll  valyutan n AB  dollar na olan r sm  m z nn s nd  5 

(be ) fa zd n art q d y m l r olduqda  bu Qaydan n 5.2-c  b nd n n t -

l b n  uy un olaraq Tar f  uras n n t bbüsü  l  q ym tl r  növb d n-

k nar qaydada yen d n bax l r; 4) Dövl t sat nalmalar  zaman , habel  

dövl t  büdc s nd n  mal yy l d r lm y n  t bb  mü ss s l r   t r nd n 

d rman vas t l r  sat n al nark n t nz ml n n topdansat  q ym tl r n-

d n a a  q ym t t kl f oluna b l r; 5) Dövl t qeyd yyat ndan keçm  d r-

man  vas t l r n n  q ym tl r n n  t nz ml nm s   m qs d   l   b yanna-

m l r n, hesabat s n dl r n n v  m lumatlar n vaxt nda v  ya düzgün 

t qd m ed lm s n  n zar t  Tar f  uras n n Kat bl k h yata keç r r.  

Q rar n tam m tn   l  bu l nk vas t s l  tan  olmaq mümkün-

dür: 

h p://www.e-qanun.az/framework/30178  2. D rmanlar n q ym t n n t nz ml nm s   l  ba l  Tar f  ura-

s n n q rarlar . 2015-c   l n dekabr ay ndan 2017-c   l n aprel ay -

nad k  Tar f  uras   d rman  vas tl r n n  dövl t  t nz ml nm s   l  

ba l  4 ayr -ayr  q rar q bul etm   v  haz rda 10165 adda d rman Bölm  IV

Dövl t qeyd yyat na al nm  d rman vas t l r n n 

q ym tl r n n t nz ml nm s  


vas t sn n  q ym t   dövl t  t r nd n  t nz ml n r.  Q ym tl r  

t mz ml n n  bütün  d rmanlar n  adlar   l   Tar f  uras n n  r sm  

sayt nndan bu l nk vas t s l  tan  olmaq ümümkündür:

h p://tari council.gov.az/documents/DVA.pdf   

 

3. D rman vas t l r n n v  d rman madd l r n n dövl t qey-d yyat   l   ba l   ekspert za  x dm tl r n n  tar

r n n  t sd q  ed l-

m s  ba l  Tar f  uras n n 13 may 2016-c   l tar xl  8 sayl  v  6 mart 

2017-c   l tar xl  2 sayl  Q rarlar . Q bul ed l n q rarlara gör , 2 böl-

m   üzr   tar

r  t sd ql n b:  1)  D rman  vas t l r n n  v   d rman 

madd l r n n dövl t qeyd yyat   l  ba l  ekspert zas  x dm tl r n n 

tar


r . Bu bölm  ç rç v s nd  dövl t qeyd yyat na, yen d n döv-

l t qeyd yyat na v  qeyd yyat s n dl r nd  ed lm  d y kl kl r n 

qeyd yyata al nmas  m qs d   l   lk n ekspert za, dövl t qeyd yyat -

na al nmas  m qs d   l   xt sasla d r lm  ekspert za,  yen d n döv-

l t qeyd yyat na al nmas  m qs d   l   xt sasla d r lm  ekspert za, 

qeyd yyat s n dl r nd  ed lm  d y kl kl r n qeyd yyata al nmas  

m qs d   l  ekspert za  l  tar

r mü yy n ed l b. Sadalanan x d-

m tl r  s  tar

r n m bl


 120-1100 manat  nterval nda d y l r. 

M s l n, d rman madd l r n n (d rman substans yalar ) yen d n 

dövl t qeyd yyat na al nmas  m qs d   l   xt sasla d r lm  eksper-

t za üzr  x dm t haqq  120 manat, dövl t qeyd yyat na al nm  d r-

man  vas t l r n n  yen   komb nas yalar n n  qeyd yyata  al nmas  

m qs d   l   xt sasla d r lm  ekspert za üzr  x dm t haqq  1100 

manat t k l ed r; 2) Ölk y   dxal olunan v  ya ölk  dax l nd   steh-

sal olunan d rman vas t l r n n v  d rman madd l r n n laborator 

ekspert zas  x dm tl r n n tar

r . Bu x dm tl r üzr  tar

r 18-45 

manat  nterval nda d y r. M s l n, kapsulun (tablet) laborotor 

ekspert zas   üzr   x dm t  haqq   18  manat,  nyeks ya  üzr   anoloj  

x dm t haqq  45 manat t k l ed r. H r 2 q rara  sas n formala an 

ekspert za tar

r n n tam d st   l  bu l nk vas t s l  tan  olmaq 

mümkündür: 

  

h p://tari council.gov.az/?/az/content/116/49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59

VIII


60


61Yüklə 35,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə