Arapça heda doğru yolu bulmak yol göstermek anlamındaki ism-i meful (kendisine yol gösterilen) olarak gelenYüklə 0,49 Mb.
tarix28.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#52187


Arapça heda doğru yolu bulmak yol göstermek anlamındaki ism-i meful (kendisine yol gösterilen) olarak gelen

 • Arapça heda doğru yolu bulmak yol göstermek anlamındaki ism-i meful (kendisine yol gösterilen) olarak gelen

 • Mehdî: Kelimenin cahiliyye dönemindeki anlamı İslâm’dan sonra imana delâlet etmek ve iman ettirmek gibi manalar kazanıp dinî bir forma girdi.

 • Hidayet kelimesi ve türevleri Kur’an’da birçok kere kullanılmış olmakla beraber mehdî kelimesine rastlanmaz.

 • el-Hâdî ise aynı kökten Allah’a nisbet edilen bir isimdir ve bütün istikametler Allah’tan geldiği için mehdi kelimesi de “kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususi ve şahsi bir tarzda Allah’ın hidayetine nâil olan” manasını almıştır.

 • Terim olarak bir akîdeyi ifade eden mehdî ise, “kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların alıp yürüdüğü yer yüzünü, adaletle dolduracak kimsedir.” Bugün konunun ele alınışı ve halk arasında yaygın olarak kullanımı itibariyle mehdiden anlaşılan şey, bu ıstılahî anlamdır.


Lügavî anlamı bakımından Hasan b. Sabit’in bir şiirinde Peygamber (sav) için kullandığı mehdî kelimesi;

 • Lügavî anlamı bakımından Hasan b. Sabit’in bir şiirinde Peygamber (sav) için kullandığı mehdî kelimesi;

 • Râşid Halifeler (sunnetu’l- Hulefâ er-Râşidîn el-Mehdiyyîn),

 • hususen Hz. Ali (Hâdiyen Mehdiyyen),

 • Hz. Hüseyn (el-Mehdî ibnu’l-Mehdî) ve

 • Emevî halifesi Ömer b. Abdulaziz için kullanılmıştır.

 • Yine H. I. yüzyılda Muhtar b. Ebî Ubeyd es-Sakafî (67 /687) tarafından Hz. Ali’nin oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye’ye el-Mehdî ibnu’l-Vasî denilirken muhtemelen lügavî anlam kastedilmiştir.

 • Muhammed b. el-Hanefiyye’nin 81/700’de vefatından sonra ric’at inancını da içine alan bir anlama sahip olarak, ıstılahî anlamı ifade eder hale gelmiştir.

 • Şîî şair Kuseyyir (105/723) bir şiirinde, bunu şöyle ifade eder:

 • Doğrusu Vasî’ye deki: Canım sana feda olsun! Sen bu dağda oturuyorsun.

 • Aramızdan sana uyanlara ve seni halife ve imam olarak adlandıranlara eziyet ettiler.

 • Dünyanın insanları, sana, aralarında kaldığın altmış yıl süresince düşmanlık ettiler.

 • İbnu’l-Havle, ölümü tatmadı ve toprak da onun kemiklerini içine almadı.

 • O melekler ona söz söylemek üzere etrafında dönüşürlerken, Radva vadilerinde akşamladı.Horasan’da Abbasîler adına isyan eden Ebû Müslim el-Horasânî (137/755),

 • Horasan’da Abbasîler adına isyan eden Ebû Müslim el-Horasânî (137/755),

 • Hicaz ve Irak’da ayaklanan Muhammed b. Abdullah en-Nefsü’z-Zekiyye (143/762),

 • İmamiyye Şîa’sından onikinci imam Muhammed b. Hasan el-Mehdî’nin 260/873’de gaybetiyle hasseten ifade edilmiştir.

 • Kuzey Afrika’da Fatımî devletini kuran Ubeydullah b. Hüseyn el-Mehdî (322/934),

 • Mağrib’de Murabıtûn devletini kuran İbni Tumert (524/1130),

 • İran’da Bâbîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed (1268/1852),

 • Sudan’da İngilizlere karşı kurtuluş mücadelesi veren fakat sonunda mağlup olan Ebû Abdurrahman Muhammed b. Abdullah (1302/1885),

 • Hindistan’da Kadıyânîliğin kurucusu Mirza Gulâm Ahmed (1326/1908),

 • Somali’de Muhammed b. Abdullah Hassan (1338/1920) bunların meşhurlarındandır.Aslında esarete düşen, zulme uğrayan, iktisadî ve sosyal sıkıntılar içinde ezilenlerin psikolojik hallerinin tabiî sonucu olarak kötümserliğe kapılan toplumlar, kendilerini bütün bu sıkıntılardan kurtaracak bir şahıs beklemeye başlarlar.

 • Aslında esarete düşen, zulme uğrayan, iktisadî ve sosyal sıkıntılar içinde ezilenlerin psikolojik hallerinin tabiî sonucu olarak kötümserliğe kapılan toplumlar, kendilerini bütün bu sıkıntılardan kurtaracak bir şahıs beklemeye başlarlar.

 • Bu şekliyle farklı din ve kültürlerde mehdîlik inancını görmek mümkündür.

 • Şîî fırkalarında görülen ve ric’at/geri dönüş akîdesiyle bütünleşen bir mehdî inancı ise tamamen Ehl-i Kitab, yani Yahudi ve Hrıstiyan kaynaklıdır; İsrâilî haberler vasıtasıyla İslâm toplumuna geçmiştir ve zaman zaman docetizm/zahiri ölümi de muhtevîdir.

 • Ehl-i Sünnet akâidinde ric’at ve docetizm inançları kesinlikle reddedilir. • İmamiyye Şîa’sından onikinci imam Muhammed b. Hasan el-Mehdî’nin 260/873’de gaybetiyle hasseten ifade edilmiştir.

 • Şîî fırkalarında mehdîlik imamet inancına bağlı olarak temel inanç esaslarından birisidir ve iman-küfür muhasebesine dâhil edilir.

 • On ikinci imamın mehdîliği inancında; on ikinci imamın varlığı, on birinci imam Hasan el- Askerî’nin çocuğunun olup olmadığı, gaybeti ve zuhuruyla ilgili bilgilerde karanlık, ihtilaflı ve tenakuzlu noktalar bulunmaktadır. • Nitekim İran Şîasının asırlarca süren mehdîyi intizarları, beklemeleri netice vermeyince intizar yeniden yorumlanarak dinamik ve aktif bir yapıya kavuşturulmuş ve mehdînin geleceği ortamı hazırlamak için gayret ve çaba sarf edilmiş, İslâm devrimi gerçekleştirilmiştir.

 • Gerçi İran’da İslâm devrimi gerçekleştirilmesine rağmen beklenen mehdî hâlâ zuhur etmemiştir. Bundan sonra muhtemelen, İranlı kardeşlerimiz ya İslâmî olduğunu iddia ettikleri sistemlerini veya mehdî inançlarını yeniden gözden geçirmek ihtiyacı hissedeceklerdir.Ehl-i Sünnet akâidinde ise mehdîlik temel inanç konularına taalluk etmez.

 • Ehl-i Sünnet akâidinde ise mehdîlik temel inanç konularına taalluk etmez.

 • Çünkü konuyla ilgili serdedilen deliller delîl-i kat’î hükmünde değildir.

 • Bununla beraber h. II. yüzyıldan itibaren mehdî inancı, vaizlerin yardımıyla, hayal kırıklığına uğramış sünnî halkın kalplerinde de yer etmeye başlamıştır.

 • Sünnîlikte mehdî inancının benimsenmesinde hilafet sisteminin çıkmazlarının etkisi olduğunu belirtmeliyiz:

 • Şöyle ki, Emevîlerle birlikte verasetle intikal eden dünyevî bir saltanata dönüşen hilafet müessesesi, başlangıcından itibaren Râşid Halîfeler dönemindeki âdil hüviyetini ve dinî meşrûiyetini kaybetmiş, hatta çeşitli uygulamaların Şeriat’e uygunluğu tartışılmıştır.

 • Bu durumda İmam Şafiî’nin ortaya koyduğu “zâlim devlet reisinin azli” prensibinin uygulanma imkânı da bulunamamıştır ve zamanla şu veya bu nedenlerle devlet reisine itaat ilkesi benimsenmiştir.

 • Bu durumda zulme uğrayan, hakkını alamayan halk kitlesi, mehdîliğin, mutlak adaleti hâkim kılma fikrinin cazibesine kapılmışlardır.Ehl-i Sünnet’te mehdîliği kabul edenler:

 • Ehl-i Sünnet’te mehdîliği kabul edenler:

 • İlgili hadis rivayetlerini esas alarak ve bunların büyük bir cemaat tarafından nakledildiğini iddia ederek mehdînin zuhurunu kıyametin büyük alametlerinden birisi olarak kabul ederler.

 • Mehdîliği reddedenler ise, mehdîliğe dair Kur’ânî bir delil olmadığı gibi, Sahihayn (Buhari ve Müslim)’de de mehdîden bahseden bir hadisin yer almadığını,

 • İlgili hadislerin sahih mertebesine ulaşmayan zayıf hadisler olduğunu ve hemen tamamının cerh edildiğini, hatta içlerinde uydurmalarının da yer aldığını, hadisler arasında tenakuzlar bulunduğunu ve hadislerin sünnet mantığına da uygun olmadığını ifade ederler.

 • Gerçekten de nakledilen hadislerde tasvir edilen mehdî, kendisine mahsus alametleriyle zuhur edecek, Peygamber ailesinden, ismi Peygamber (sav)’in ismine uyan, dinî ayakta tutacak, adaleti temin edecek, zulmü kaldıracaktır.

 • Bazı rivayetlerde Hz. İsa ona tabi olacaktır; bazısında ise İsa ile mehdî aynı kişidir (İbn Mace, Kitâbu’l-Fiten, 24). Deccal ile savaşıp onu yenecektir.

 • İlgili rivayetlerde Hasan b. Ali, Hüseyn b. Ali, Abbas b. Abdulmuttalib oğullarından biri veya İsa b. Meryem veya İslâm için mücadele eden her salih kişi ya da komutanın mehdî olabileceği nakledilir.Abdullah b. Mesud'dan, Nebinin (s.a.) şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. «Dünyanın bir günden fazla ömrü kalmasa yine de Allah o günü uzatır ve benden veya (diğer bir rivayette) Ehl-i beytimden olup da ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine mutabık olan (yani Muhammed b. Abdullah namında) bir adamı, o gün içinde (mehdi olarak) gönderir.» (Ebu Davud)

 • Abdullah b. Mesud'dan, Nebinin (s.a.) şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. «Dünyanın bir günden fazla ömrü kalmasa yine de Allah o günü uzatır ve benden veya (diğer bir rivayette) Ehl-i beytimden olup da ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine mutabık olan (yani Muhammed b. Abdullah namında) bir adamı, o gün içinde (mehdi olarak) gönderir.» (Ebu Davud)

 • «Ehl-i beytimden olup da ismi ismime muvafık olan bir şahıs çıkıp Arapları hükmü altına almadıkça, dünya yıkılmaz, kıyamet kopmaz.» (Tirmizi)«Resûlüllah'ın (s.a.) şöyle dedi: Biz Ehl-i beytiz, Allah bizim ahiretimizi dünyamıza tercih etmiştir. Benden sonra Ehl-i beytim felaketlere uğrayacaklar, sürülecekler, kovulacaklar, derken doğu tarafından bayrakları siyah olan bir kavim çıkacak, hayır isteyecek (sulh yolu ile halifeliğin kendine devredilmesini talep edecek). Fakat istedikleri şey kendilerine verilmeyecek. Bunun üzerine harp edecekler ve zafere ulaşacaklar. O vakit, istedikleri hayır kendilerine verilecek ama (bütün yeryüzü kendilerine verilmedikçe) bu sefer de onlar bunu kabul etmeyecekler. En sonunda bunu Ehl-i beytimden bir kişinin üzerine atacaklar. O da, öncekilerin haksızlıkla doldurdukları dünyayı adalet ve eşitlikle doldurur. Sizden biriniz, o zamana yetişecek olursa, karlar üzerinde sürünmek pahasına bile olsa, onlara katılsın.» İbn Mace

 • «Resûlüllah'ın (s.a.) şöyle dedi: Biz Ehl-i beytiz, Allah bizim ahiretimizi dünyamıza tercih etmiştir. Benden sonra Ehl-i beytim felaketlere uğrayacaklar, sürülecekler, kovulacaklar, derken doğu tarafından bayrakları siyah olan bir kavim çıkacak, hayır isteyecek (sulh yolu ile halifeliğin kendine devredilmesini talep edecek). Fakat istedikleri şey kendilerine verilmeyecek. Bunun üzerine harp edecekler ve zafere ulaşacaklar. O vakit, istedikleri hayır kendilerine verilecek ama (bütün yeryüzü kendilerine verilmedikçe) bu sefer de onlar bunu kabul etmeyecekler. En sonunda bunu Ehl-i beytimden bir kişinin üzerine atacaklar. O da, öncekilerin haksızlıkla doldurdukları dünyayı adalet ve eşitlikle doldurur. Sizden biriniz, o zamana yetişecek olursa, karlar üzerinde sürünmek pahasına bile olsa, onlara katılsın.» İbn Mace

 • Bu hadis, muhaddisler arasında Râyât hadisi (bayraklardan bahseden hadis) diye bilinmektedir.Hadis rivayetlerinde mehdî olacak şahısların çeşitliliği, H. I. yüzyıldan itibaren farklı kimselerin etrafında toplanılmasına; mahallî ve hatta sülalelere ait mehdîlerin zuhuruna, Kahtânî, Süfyânî, Temîmî vb. mehdîlerin çıkmasına sebep olmuştur.

 • Hadis rivayetlerinde mehdî olacak şahısların çeşitliliği, H. I. yüzyıldan itibaren farklı kimselerin etrafında toplanılmasına; mahallî ve hatta sülalelere ait mehdîlerin zuhuruna, Kahtânî, Süfyânî, Temîmî vb. mehdîlerin çıkmasına sebep olmuştur.

 • Hadislerdeki bilgilerin bazı tarihi hadiselerle müşabeheti de ayrıca dikkati çeken bir husustur. Ayrıca bu rivayetlerdeki müşahhas bilgiler, gaybî haberler konusunda Kur’an’ın (En’am, 50) getirdiği esaslara da muvafık görünmemektedir.

 • Naklî delillerdeki şüpheler gibi aklen de mehdî inancının İslâm’ın temel prensiplerine uygunluğu konusu şüphelidir.

 • Çalışıp çabalamayı, imkânları en iyi şekilde kullanarak dini hayatı devam ettirmeyi,

 • emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker’i

 • ve gerektiğinde fiilî mücadeleyi, cihadı açıkça emreden

 • bir dinin, bütün bunlardan sonra toplumları tembelliğe iten, atalete sürükleyen ve pasifize eden bir mehdî anlayışını telkin edeceğini düşünmenin ve inanmanın mantıklı bir izahı yapılamaz.Kişilik Bozukluğu

 • Kişilik Bozukluğu

 • Şizotipal: Bilişsel ve algısal, çarpıklıklar, sosyal ve kişiler arası ilişkilerde yetersizlikler ve davranış gariplikleri ile belirli bir bozukluktur.

 • Narsistik: Kendisinin olduğundan daha yetenekli, başarılı, güzel ya da zeki olduğuna inanır.

 • Histrionik: Kişilik bozukluğu olan kişiler ise, başkalarının ilgi ve dikkatinin hep kendi üzerinde olmasını isteyen aşırı duygusal insanlardır.Netice olarak, Emevîler ve Abbâsîler dönemindeki kötü idarenin sonucu,

 • Netice olarak, Emevîler ve Abbâsîler dönemindeki kötü idarenin sonucu,

 • Ehl-i Kitab kaynaklı olarak Şîî gruplara intikal eden mehdî inancı,

 • Şîîlikte temel inanç esaslarından birisi olmuştur.

 • Şîî ve sûfî tesirli olarak Sünnîler arasında da görülen mehdî inancı;

 • İslâmî esaslarla tezat teşkil ettiği ve sağlam delillere istinad etmediği için reddedilir.

 • Bununla birlikte ilgili rivayetlere itibar edenler için ise mehdîlik, kıyamet alametlerinden olmaktan öte pek fazla bir anlam ifade etmez.

 • Buna rağmen kıyamet saatinin bilinmemesi ve her zaman kıyameti bekleme zaruret, bu inancın suistimal edilerek kötüye kullanılmasına neden olmuştur ve olmaktadır.
Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə