Aşağıdakılardan hansı və ya hansılar peritisklin funksiyalarınaYüklə 317,09 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/7
tarix17.11.2018
ölçüsü317,09 Kb.
#80844
1   2   3   4   5   6   7

22

Süd boruları zədələnən zaman axan süd şirəsində kauçuk və 

qətrandan başqa, efir yağları, amioplastlar, zülal birləşmələri və 

müxtəlif alkaloidlər ola bilər. Belə süd şirəsi........adlanır.   

A)Hidatodlar    B)Lateks   C)Lamelyar  D)Lakunar  E)Libriform

23

Mexaniki nöqteyi-nəzərdən bitkilərin möhkəmliyini ilk dəfə neçənci ildə və hansı alim dəqiq öyrənmişdir?   A)1847ci ildə 

Hümbətov    B)1874cü ildə V.X.Tutayuk   C)1984cü ildə Şvender   

D)1874cü ildə Şvender    E)1748ci ildə Saşina

24

Kollenxim hüceyrələrinin parenxim toxumadan fərqi nədir?    1.Qalın qılaflı olur     2.Nazik qılaflı olur   3.Canlı protoplast və 

orqanoidlər sisteminə malikdir   4.Gövdənin mərkəzi hissəsində 

yerləşir    A)2,3   B)1,3,4   C)3,4   D)1,2,4     E)1,3

25

Düzgün variantı seçin .     Bucaqlı kollenxim   Laylı kollenxim       Boş kollenxim 

A)         Sirkən               Kəndəlaş        Dəvədabanı,öskürəkotu B)      

Kəndəlaş       Dəvədabanı, öskürəkotu        Sirkən           C)    

Öskürəkotu              Sirkən               Kəndəlaş,dəvədaban D)  

Dəvədabanı           Öskürəkotu          Sirkən, kəndəlaş       E)     

Sirkən               Dəvədabanı           Kəndəlaş,öskürəkotu

26

Daxili ifrazat hüceyrələri əsasən  bitkilərin hansı orqanlarında toplanır?  A)Kök, meyvə    B)Yarpaq,çiçək    C)Kök,çiçək      

D)Yarpaq, meyvə   E)Meyvə, gövdə  

27

Yumşaq liflərin uzunluğuna uyğun düzgün variantı seçin.        1.Cütdə             a.5-55mm

2.Ramidə          b.0.8-0.6mm

3.Çətənədə        c.4-12mm 

4.Kətanda          d.50-250mm

A)1-a,2-c,3-b,4-d    B)1-c,2-a,3-d,4-b    C)1-b,2-d,3-a,4-c        D)1-

d,2-b,3-c,4-a     E)1-c,2-b,3-d,4-a

28

Birinci və ikinci sklerenximlərin hər biri uyğun olaraq nədən başlanğıc götürür?  A)Birinci sklerenxim kambidən, ikinci 

sklerenxim prokambi topalarından və ya peritiskldən  B)Birinci 

sklerenxim prokambi topalarından və ya peritiskldən, ikinci 

sklerenxim kambidən   C)Birinci sklerenxim floemdən, ikinci 

sklerenxim prokambi topalarından  D)Birinci sklerenxim parenxim 

hüceyrələrindən, ikinci sklerenxim qabıq liflərindən   E)Birinci 

sklerenxim peritiskldən,ikinci sklerenxim oduncaq liflərindən

29

Terminlərdən birinin mənası yanlışdır.   A)Sklereid(yun. scleros-bərk)     B)Kollenxim(kolla-yapışqan)    C)Sxizogen (sxizogen-

yarmaq)     D)Lizigen(lizis-həllolma)    E)Septal (septum, saeptum-

yol)30

Ksilem və floem nədir?   A)Ksilem-mineral duzların su məhlulunu 

daşıyan toxuma kompleksi; floem-üzvi qida maddələrini ötürən 

toxuma kompleksidir    B)Ksilem-Yarpaqların ucunda yerləşərək su 

və suda həll olmuş maddələri ixrac edir; floem-çiçəkdə gedən 

tozlanmaya həşəratların cəlb edilməsi üçün şəkərli maye ifraz edir.  

C)Ksilem-üzvi qida maddələrini ötürən toxuma kompleksi; floem-

mineral duzların suda məhlulunu daşıyan toxuma kompleksidir.  

D)Ksilem-maddələrin seçiciliklə protoplazmatik hərəkəti; floem-

qeyri seçiciliklə hüceyrələrarası hərəkətdir   E)Ksilem-peridermin 

mantarlaşmış mühüm hissəsidir; floem-fellogendən daxilə doğru 

ayrılan canlı parenxim hüceyrələridir

31

Verilmiş bitkilərin hansında periderm adlanan xüsusi quruluşa malik örtücü toxuma tipinə rast gəlinmir?  A)Dazı(Hypericaceae)   

B)Mərsin(Myrtaceae)   C)Palıd  (Quercus)   

D)Gülçiçəklilər(Rosaceae)fəsiləsinin nümayəndələrinin kökündə 

və yeraltı zoğlarında  E)Ağaotu (Onagraceae)

32

Tam formalaşmış ötürücü toxuma hansı bitkilərdə mövcüd olur?  A)Birləpəli və ikiləpəli bitkilərdə    B)Ayıdöşəyi və toxumlu 

bitkilərdə    C)Yalnız çılpaqtoxumlularda   D)Qonur   yosunlarda     

E)Bütün ibtidai bitkilərdə 

33

Traxeylər uzunu istiqamətdə bir-birinin üzərində yerləşən hüceyrələrdən törəyir, onların en qılafları suyun hərəkət təzyiqi 

nəticəsində tamamilə sıradan çıxır və nəticədə dəlik..... əmələ gəlir.     

A)Traxeal    B)Libriform   C)Tilozislər   D)Perforasiya    

E)Transfuziom

34

Biri pilləli su borularına aiddir.     A)Belə su boruları uzana və dartıla bilmir    B)Bu borularda  qalınlaşmaları halqalar əmələ 

gətirir    C)Pilləli borular dartıla və uzana bilir   D)Su borularının 

divarında çoxlu xırda məsamələr olur   E)Bitkinin uzanmayan 

yerlərində,əsasən, mərkəzi silindrinin daxili hissəsində əmələ gəlir

35

1.Hüceyrələri ölü olur2.Qalın odunlaşmış qılafa və çatvari məsamələrə malik olur   3. 

Mənası yunanca" qabıq lifi " deməkdir     İfadələr hansı liflərə 

aiddir?   A)Traxeal   B)Jelatinvari   C)Qabıq lifləri       D)Yumşaq 

liflər   E)Libriform 

36

Bitki qruplarından asılı olaraq neçə tip ələkvari element ayrılır?  A)2  B)3   C)4   D)1  E)5

37

Ələkvari elementlər ən uzun müddət hansı bitkilərdə və nə qədər fəaliyyət göstərir?  A)Ayıdöşəyikimilərdə ; 50-100il      

B)Palmalarda; 5-10il    C)İkiləpəlilərdə ; 1-2il   D)Palmalarda ; 50-

100il   E)Çılpaqtoxumlularda ; 5-10il

38

Transfuzion toxumaya yalnız hansı bitkilərdə rast gəlinir?    A)Örtülütoxumluların yarpağında   B)Qıjıkimilərdə   

C)Çılpaqtoxumluların yarpağında   D)Yosunlarda  

E)Mamırlarda

39

Yerləşməsinə və vəzifə yerinə görə ali bitkilərdə neçə qrup törədici toxuma müəyyən edilmişdir və hansılardır?               A)3; yan, 

yaraörtən, təpə   B)4; yan, təpə, yaraörtən, aralıq     C)3; təpə, 

aralıq, yaraörtən   D)5;təpə, yan, aralıq, yaraörtən,  trixoblast  

E)2;aralıq, yan

40

İlk dəfə ehtiyat toxumasını kim təsvir etmişdir?   A)Saşina      B)Şvender    C)Qaberlandt   D)O.B.Lepeşinskaya  E)İ.Saks


Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava

Yüklə 317,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə