Aşağıdakılardan hansı və ya hansılar peritisklin funksiyalarınaYüklə 171,69 Kb.

səhifə4/7
tarix17.11.2018
ölçüsü171,69 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

63

Ancaq bir xətlə iki simmetrik hissəyə ayrılan çiçəklər necə adlanır? 

A)Bircinsli çiçəklər B)Erkək çiçəklər C)Qeyri-müəyyən çiçəklər 

D)Aktinomorf çiçəklər E)Ziqomorf çiçəklər

64

Toplu meyvələr verilmiş sıranı göstərin. A)Çökə, fındıq, quşəppəyi B)Tut, əncir, ananas, çuğundur C)Alma, armud, çiyələk, heyva 

D)Qabaq, qarpız, xiyar E)Günəbaxan, bat-bat, xaş-xaş

65

Toplanmış ehtiyat maddələrinin tərkibindən asılı olaraq toxumlar hansı növlərə ayrılır? A)Şəkərli, fruktozalı                                                 

B)Zülallı, nişastalı, qlükozalı C)Yağlı, turşulu D)Yağlı, zülallı, 

nişastalı  E)Efir yağlı, zülallı, fruktozalı

66

Hansı meyvələrin əmələ gəlməsində çiçək yanlığı iştirak edir? A)Almada, xiyarda, qarpızda B)Armudda, çiyələkdə, əncirdə 

C)Lobyada, kələmdə, pambıqda D)Fındıqda, çökədə, qanqalda 

E)Limonda, moruqda, ananasda

67

Ümumi şəkillərinə görə yarpaqlar hansı formalarda olmur? A)Oval, neştərvari  B)Yumurtavari, tərsinə yumurtavari                                     

C)Xətvari,qılıncşəkilli D)İynəşəkilli, xətvari E)Armudvari, pazvari

68

Gövdəsinin içi boş olan bitkiləri göstərin. A)Baldırqan, pomidor B)Badımcan, xiyar C)Qarpız, limon  D)Qarpız, xiyar E)Qaragöz, 

oleandr


69

Kök yumrucuğu bakteriyalarını kim və neçənci ildə kəşf etmişdit? 

A)M.F.İvanov, 1906-cı ildə B)İ.İ.Meçnikov, 1888-ci ildə 

C)İ.V.Miçurin, 1928-ci ildə D)M.S.Voronin, 1866-cı ildə 

E)D.İ.İvanovski, 1918-ci ildə

70

Məsamələrdən birləşən sitoplazma telləri necə adlanır? A)Plazmodesmlər B)Birinci qılaf C)Sistolitlər D)Kristallar                                                                           

E)İynələr

71

Ali bitkilər ibtidai bitkilərdən nə ilə fərqlənir? A)Tallomların, rizoidlərin, yarpaqların olması ilə B)Kök, gövdə və yarpaqların 

olması ilə C)Toxumların, tallomların, tumurcuqların olması ilə 

D)Tumurcuqların, tallomların, ooqomiya yolu ilə çoxalmasın görə 

E)İzoqamiya yolu ilə çoxalmasına görə, köklərin olması ilə, 

tumurcuqlarn olması ilə

72

Bitkilərin ən yüksək sistematik kateqoriyası hansılardır? A)sinif  B)şöbə C)aləm D)sıra  E)növ

73

Sıralar bilavasitə hansı irsi kateqoriyada birləşir?              A) Şöbədə B) Sinifdə C)Növdə D) Fəsilədə  E) Aləmdə 

74

Ali bitkilər neçə istiqamətdə təkamül etmişdir? A)1 B)2                                                                                C)5 D)4 E)3 

75

Mamır cücərəndə əvvəlcə nə əmələ gəlir? A)Tumurcuq                                                                  B)Protonema C)Kök  D)Tallom   E)Rizoid

76

Protoplazmanın kolloid nəzəriyyəsi kim tərəfinən və nə vaxtverilmişdir? A) A. Froman (1875)B) A.Fleminq (1882)C) R. Huk

(1665) D) V.Vilson (1925) E) Ç. Darvin (1842)

77

Qıjıkimilər hansı dövrdə ən gur inkişaf etmişlər? A)Devon B)Daş kömür C)Trias D)Perm E)Yura

78

Çılpaqtoxumlu bitkilərin:  A)Ağac növləri olmur B)Kölgəyədavamlı növləri olmur C)Otşəkilli növləri olmur                                                    

D)Toxumları olmur E)Kolşəkilli növləri olmur
79

Qıjıların cinsi nəsli necə adlanır?A)Protonema B)Kökümsov  

C)Anteridi D)Portal E)Strobil

80

Eldar şamının generative orqanları:  A)Sporlar və dişiciklər                                                      B)Dişicklər və erkəkciklər  C)Qoza və toxumlar                                                            

D)Toxumlar və yarpaqlar  E)Gövdə və yarpaqlar

81

Çılpaqtoxumluların qametofit nəsli: A)Erkək qozadır B)Dişi qozadır C)Protaldır D)Endospermdir E)Toxumdur  

82

Çılpaqtoxumlularda yumurtacıq: A)Dişiciyin daxilindədir                                            B)Yumurtalığın daxilindədir  C)Şəklini dəyişmiş meqasporangidir 

D)Xaricdən qabıqla ortulmur                  E)Daxilində endosperm 

olmur

83

Şam ağacının yetişmiş toxumu neçə əsas hisssədən ibarətdir?  A)1 B)2 C)3 D)4 E)6

84

Qidalanma xüsusiyyətlərinə görə bitkilər hansı qruplara bölünür? A) Avtotrof, heterotrof, miksotrof. B) Heterotrof, miksotrof, tropik 

C) Miksotrof, avtotrof, sitologiya

D) Həşərat yeyənlər, avtotrof, mikoriza E) Miksotrof, tropik, 

mikoriza


85

Hansı fikir doğru deyil? A) Enliləşmiş qılafın sıxılma prosesi 

nəticəsində hüceyrənin daxili möhtəviyyata göstərdiyi təzyiq osmos 

təzyiqi adlanır. B) Hüceyrələrdə suyun itirilməsi ilə əlaqədar olaraq 

turqor vəziyyətinin pozulmasına plazmoliz hadisəsi deyilir. C) 

Protoplazma qılaqsan ayrılıqda əmələ gələn çökəkliyə çökük 

plazmoliz deyilir. D) Bitki hüceyrələri heyvan hüceyrələrinə 

nisbətən möhkəm pərdəvari qılaqla əhatə olunmuşdur.                          

E) Panmikasiyanı məhdudlaşdıran hər hansı təzadın meydana 

çıxması təcrid adlanır.

86

Mitoz bölünmənin fazaları hansılardır?A) Profaza, melafaza, anafaza, otofaza  B) Metafaza, telofaza, profaza, atafaza C) 

Profaza, metafaza, anafaza, telofaza D) Telofaza, anafaza, 

melofaza, makrofaza  E) Orofaza, telofaza, makrofaza, metafaza

87

Bitkilərdə toxumaların əsas hansı sistemləri vardır?                  A) Əsas, ötürücü, mexaniki, sorucu B) Əsas, ötürücü, ortücü  D) 

Mexaniki, əsas, örtücü  E) Parenxim, sorucu, əsas

88

Yalançı meyvə əmələ gətirən gülçiçəklilər. A)Albalı, şaftalı  B)Albalı, gilas C)İtburnu, çiyələk  D)Moruq, göyəm                                                                 

E)Gavalı, ərik

89

Hüceyrəninin inkişaf mərhələsi hansıdır? A) Uzanma, embrional, totipotenli B) Embrional, böyümə, diferensiasiya C) Diferensiasiya, 

embrional, mürəkkəb

 D) Diferansiasiya, böyümə, meristema E) Meristema, mürəkkəb

regenerasiya

90

Örtücü toxumaların tipləri:A) Epiderma, periderma, ritidom B)Ölü qabıq, epiderma, ekzoderma C) Periderma, ritidom, 

endoderma D)Epiderma, eudoderma,ekzoderma E)Endoderma, ölü 

qabıq, epiderma: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə