Aşağıdakılardan hansı və ya hansılar peritisklin funksiyalarınaYüklə 171,69 Kb.

səhifə5/7
tarix17.11.2018
ölçüsü171,69 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

91

İkiləpəli bitkilərdə ağızcıq aparatının tipləri? A)Anomosit, giasit, 

parasit, perigen B)Diasit, parazit, mezogen, tetracid C)Anomosit, 

anizosit, parasit, giasit D)Diasit, mezogen, perigen, anizosit 

E)Mezogen, giasit, anomasit, tetrasid

92

Epidermanın xarici çıxıntıları necə adlanır?A) Emerqeuslər B) Papillalar C) Peltatlar D) Trixomalar E) Əmici tellər

93

Kökün birinci örtücü toxuması necə adlanır?A) PeridermaB) Ekzoderma C) Endoderma D) Rizoderma E) Ritidom

94

Hüceyrə qlafının qalınlaşmasının xarakterinə görə kollenximanıntipləri?A) Bucaqlı, lövhəli, boş B) Lövhəli, üçbucaqlı, boş C)Boş,

bucaqlı,skverenxima D)Sklerenxima, bucaqlı, lövhəli E)Üçbucaqlı,

sklerenxima, beşbucaqlı

95

Sklerenxima hansı növ hüceyrələrdən ibarədir?A) İfrazat, sklereidlər  B)Soorucu, liflər C)Liflər, Skleidlər D)Sclereid, 

meritsem E)Sorucu, ötürücü

96

Ksilemanın xüsusi elementləri hansılardır? A) Traxeylər, floema, mantar  B) Traxeidlər, Traxeylər, ələkvari borular

 C) Traxeylər, prokambii, ehtiyat D) Floema, kambii, ələkvari 

borular E) Ələkvari borular, traxeylər, prokambi

97

Örtücü topaların tipləri?A) Kollateral, açıq, qapalı, amfivazal, amfikribral B) Açıq, sadə, qapalı, kollaterial, radial, qapalı  C) 

Amfivaral, kollaterial, asıq, yarımqapalı, qapalı D) Bikollaterial, 

mürəkkəb, qapalı, açıq, kollaterral

 E) Amfivazal, sadə, qapalı, mürəkkəb

98

Ekzogen quruluşlar hansılardır? A) Nektarlıqlar, vəzilər, yağ hüceyrələri B) Vəzilər, nektarlıqlar, hidratorlar

 C) Hidratorlar, selikli hüceyrələr, vəzilər D) Süd şirəsi boruları, 

vəzilər, nektarlıqlar  E) Yağ hüceyrələri, hidratorlar, vəzilər

99

Birhüceyrəli endogen quruluşlu hüceyrələr?A) Süd şirəsi boruları, selikli, kristaldaşıyan lizigen  B) Kristaldaşıyan, yağ, selikli, 

hidrator C) Kristallı, selikli, yağ, mirozin, süd şirəsi boruları D) 

Mirozin, kristallı, hidrator, sxizogen

 E) Selikli, sxizogen, yağ, mirozin

100

Örtücü toxumanın yarımqrupları hansılardır? A) Epiderma, mantor, ölü qabıq  B) Mantor, ölü qabıq, interkalyar  C)Ölü qabıq, 

epiderma, traxeylər  D) Traxeidlər, mantor, epiderma    

 E) İnterkalyar, traxeylər, ölü qabıq101

Parenxim toxumanın yarımqrupları?A) Skizogen, assimilyasiya

alrenxima, sorucu B) Epiderma, ehtiyat, sorucu, lizigen C) Sorucu, 

assimilyasiya, ifrazat, ksilema

 D) Assimilyasiya, ehtiyat, sorucu, aerenxima                     E) 

Dissimilyasiya, assimilyasiya, lizigen, ifrazat

102

Göstərilən funksiyalardan hansı kökə məxsus deyil? A) Suyun udulması  B) Dayaq C) Suda həll olmuş maddələrin 

sorulması  D) Fotosintez E) Transpirasiya

103

Kök sisetmləri?A) Əlavə, əsas, saçaqlı  B) Əsas, saçaqlı C) Yan, əsas D) Əlavə, birinci yan E) İkinci yan, əlavə, birinci yan

104


Hansı sırada yalnız saçaqlı kök sisteminə malik olan bitkilər 

göstərilmişdir? A) Palıd, söyüd, qovaq, şam, soğan

 B) Dəvətikanı, pambıq, xiyar, armıd, buğda C)Darı, vələvir, 

çövdar, buğda, soğan  D) sarımsaq, nar, cinar, qarağat, arpa E) 

Covdar, buğda, çinar, söyüd

105


Kökün birinci quruluşunda qabıq hansı hissələrdən ibarətdir?A) 

Endoderma ekzaderma, endospermin

 B) Ekzoderma mezoderma, endoderma C) Mezoderma, 

endodnrma, periderma D) Parenxima,ekzaderma, mezoderma E) 

Sklerenxima, mezoderma, ekzoderma

106


Kökün birinci quruluşundan ikinci quruluşa keçməsi hansı qatın 

əmələ gəlməsi ilə başlayır? A) Floema B) Ksilema

 C) Kambi D) Özək  E) Mantar

107


Kökün ikinci anatomik quruluşu. A) Kambii, mezoderma, 

parenxim, flaema B)Qabıq parenxim, ksilema, floema, özək

C) Parenxim, mantar, kambii, ekziderma D) Mantar, qabıq 

parenxim, floema sahəçikləri, kambii E) Floema lifləri, kambi, 

özək, endoderma

108


Üçüncü quruluş hansı köklərdə əmələ gəlir? A) Saçaqlı kök  B) 

Meyvə kök C) Yan kök D)  Əlavə kök  E) Birinci yan kök

109

Zoğ üzərində yarpaqlar hansı qayda ilə düzülür? A) Növbəli, qarşı-qarşıya, topaşəkilli B) Qarşı-qarşıya, növbəli, 

sadə  C) Topaşəkilli, mürəkkəb, növbəli D)Sadə, qarşı-qarşıya, 

topaşəkilli E) Mürəkkəb, qarşı-qarşıya, sadə

110


Gövdələrin hansı tipləri varlır? A) Sürünən, yatan, sarmaşan, 

budaqlanan  B)Dik duran, əyili b-qalxan,sarınan, dırmanan, yatan, 

sürünən  C) Əyilib qalxan, dikduran, dırmanan, sadə D) Dırmanan, 

sarmaşan, yatan, dixotomik

 E) Dikduran, budaqlanan, yatan, sadə111

Ot bitkilərinin tipləri hansı sırada göstərilmişdir?               A) 

Çoxillik, birillik, üçillik B) İkiillik, mövsümü, çoxillik

C) Birillik, ikiillik, çoxillik D) İkiillik, çoxillik, beşillik

 E) Birillik, beşillik, ikiillik

112


Aşağıdakı bitkilərdən hansında yarpaqlar tam və ya qismən 

tikanlara çevrilməmişdir?A) Zirincdə B) Yemişanda

 C) Qaratikanda D) Ağ akasiyada E) Kaktusda

113


Aşağıdakı verilənlərdən hansı şəklini dəyişmiş yeraltı zoğlardır? 1. 

Kökümsov  2. Kökyumrusu  3. Soğanaq

 4. Meyvəkök  A) 1,4  B) 2,4 C) 1,3  D) 3,4 E) 1,2

114


Verilmiş gövdə hissələrindən hansıları gövdənin qabığına aiddir? 1. 

Borular (damarlar)  2. Mantar 3. Ələyəbənzər borular  4. Kambi  5. 

Floema lifləri A) 1,3,5 B) 2,3,5 C) 1,3,4

 D) 2,4,5  E) 1,4,5

115

Gövdəsi tikana çevrilmiş bitki hansıdır?   A)Zirinc             B) Qaratikan C) Ağ akasiya  D) Yemişan  E) Qanqal 

116


Çiçək qrupu əmələ gətirmir. Yarpaqları topalı düzülmüşdür. 

Kökümsov gövdələri vardır. Verilmiş xüsusiyyətlər hansı bitkiyə 

aiddir? A) İnciçiçəyə  B)  Əsməyə C)  Gicitkana D) Qarağaca  E)  

Bağayarpağına

117

Hansı mülahizə səhvdir? A) Çiçək, əsasən, çiçək saplağı üzərində inkişaf edir  B) Çiçək saplağının genişlənmiş hissəsində çiçək 

yanlığında çiçəyin digər hissələri əmələ gəlir.  C) Tac-ləçəklərdən, 

kasacıq-kasa yarpaqlarından ibarətdir  D) Tac və kasacıq çiçək 

yanlığını təşkil edir

 E)  Erkəkcik saplaq və tozluqdan ibarətdir

118


Çiçək qruppu sadə çətir olmayan bitki hansı bənddə düzgün 

verilmişdir? A) Kəpənəkçiçək  B)Alma C)Soğan

 D)Novruzçiçəyi E)Albalı

119


Toxumu aşağı temperaturda cücərən bitkiləri göstərin.

 A) Buğda, qarğıdalı B) Xyar, kətan C) Arpa, noxud

 D) Vələmir, boranı  E) Xiyar, boranı

120


İkiqat mayalanma zamanı toxum qabığı nədən inkişaf edir?

 A) Mayalanmış yumurta hüceyrədən B)  Mərkəzi hüceyrədən C) 

Yumurtacığın örtük hissəsindən

 D) Yumurtalığın örtük hissəsindən  E) Rüşeymdən

121

Ağac bitkiləri gövdənin odunlaşmasına görə hansı qruplara ayrılır? A) Otlar, yarmıkollar, birilliklər  B) Kollar, yarımkollar, çoxilliklər  

C) Ağaclar, kollar, otlar  D) Ağaclar, kollar, yarımkollar E) Otlar, 

yarımkollar, çoxilliklər: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə