Aşağıdakılardan hansı və ya hansılar peritisklin funksiyalarınaYüklə 317,09 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/7
tarix17.11.2018
ölçüsü317,09 Kb.
#80844
1   2   3   4   5   6   7

122

Birinci quruluşlu ikiləpəli bitkilərin gövdəsinə daxildir?

 A) Kambii, ksilema, ilkin floema, manter B)  Epiderma, 

protofloema, kollenxima, konus C)  Kambii, kollenxima, 

mezaksilema, özək  D) Metafloema, oduncaq, mantar, dəricik E) 

Kollenxima, mezaksilema, özək, tükcüklər

123

Üzüm bitkisinin ömrünün uzunluğu nə qədərdir?A) 80-100 il  B) 150 il  C) 120-200 il D) 250 il  E) 60-80 il

124


S.Bader və A.Şmidt nəzəriyyəsinə görə böyümə konusu hansı 

təbəqələrdən ibarətdir? A) Korpus, histogen B)Tinika, korpus 

C)Tinika, dermatogen D)Periblem, histogen E) Histogen, korpus

125


İynəyarpaqlı ağac gövdəsinin anatomia quruluşuna aiddir? A) 

Qabıq, qabıq parenximi, kambii, ksilema, librpiform B) Özək şüası, 

özək parenximi, qatran yolu, borulu liflər C) Qabıq parenximi, 

birinci floema, kambii, mantar, rozet D) Qabıq, qabıq parenximi, 

ikinci floem, kambii, özək şüası, qətran yolu E) Qabaq, kambi, 

özək, rozet, borulu liflər

126

Cavan zoğların dəriciyinin altında bilavasitə nə yerləşir? A) Rəngli qabıq B) Mantar C) Qabığın yaşıl hüceyrələri

127


Kökümsov gövdəyə malik olan bitkilər: A) Armud, çayır, qamış 

B)Yerkökü, çuğundur, turp C) Zəfəran, qarğasoğanı, sarımsaq D) 

Giçitkan, çayır, qamış E) Sarımsaq, armud, gicitkən

128


Hansı bitkilərin gövdəsi səriləndir? A) Albalı, noxud

 B)Lobya, yonca C) Çəmənçayır, qaytarma D) Üzüm, banan 

E)Yonca, albalı

129


Cökə bitkisinin oduncağı nədən ibarətdir?A) Odunlaşmış bərk 

qılaflı hüceyrələr, borular, oduncaq lifləri B)  Dəricik, mantar, yaşıl 

hüceyrə qan, floema C)  Lətli hissə, liflər, dəricik, özək D) Ehtiyat 

130


Hansı bitkilərdə floema lifləri daha çox inkişaf etmişdir?

 A) Palıd, əncir, alma B) Qarağac, cökə, kətan C) Kətan, noxud, 

arpa D) Aloye, günəbaxan, bambuk E) Əncir, arpa, cökə

131


Oduncağı təşkil edən elementlərə daxildir? A) Traxey, lifli traxeid, 

oduncaq lifi, kambi B) Əvəzedici lif, parenxim teli, arakəsmə, özək 

C) Traxey, liyli traxeid, oduncaq lifi, şüa parenxim D) Şaquli 

parenxim, traxeid, kambii, mantar

 E) Traxey, arakəsmə, şüa parenxim, mantar

132


Oduncaq parenximasının paylanması  formaları hansılardır? A) 

Diffuz, terminal, metatraxeal vazisentrik

 B) Terminal, mürəkkəb, metatraxeal, vazisentrik

 C) Vazisentrik, sadə, metatroxeal, trexeid  D) Metatraxeal, diffuz, 

mürəkkə, adi E) Mürəkkəb, terminal, diffuz, sadə133

Üzüm bitkisinin (Vitis vinifera) ikinci qabığının quruluşuna aiddir? 

A) Oduncaq, kambii, parenxima, kslema B) Oduncaq, kambii, 

kristaldaşıyıcı parenxima, özək şüaları, ələkvari borular  C) Bərk 

qabıq, mantar, oduncaq, parenxima  D) Ələkvari borular, yumşaq 

qabıq, özək, kambii, mantar E) Bərk qabıq, özək şüaları, mantar, 

parenxima

134


Çövdar küləşinin en kəsiyinin quruluşu hansıdır?               A) 

Kambii, ötürücü, topalar, parenxima, epiderma

 B) Xlorenxima, parenxima, ksilema, özək C) Odunlaşmış 

parenxima, ötürücü topalar, skberenxima, xlorenxima, epiderma  

D) Endoderma, parenxima, epiderma, özək, odunlaşmış parenxima  

E) Epiderma, ötürücü topalar, ksilema

135

Qarğıdalı bitkisində ötürücü topalara aiddir. A) Ələkvari lövhəçik, metafloema, epiderma, kambi B) Hidrostereid, ələkvari boru, 

ksilema, metafloemaC) Hava boşluğu, parenxima, protoksilema, 

ələkvari lövhəçi D) Metaksilema, parenxima, mantar, lövhəçik E) 

Ələkvari boru, kambi, epiderma, ksilema

136

Gövdə mərkəzi slindr və onun daxilində yerləşmiş topalar sistemi birlikdə necə adlanır?A) Lövhəçik B) Epiderma

 C) Kambi D) Stel E) Özək

137

Stelin hansı tipləri vardır?A) Dağınıq stel, diktiostel, monostel B) Polistel, monostel, sitonostel C) Sifonostel, diktinostel, polistel  D) 

Yarılmış stel, polistel, ekzostel

 E) Monostel, sifonostel, dağınıq stel

138


Bitkidə yarpaqların əsas funksiyaları hansıdır?

 A) Fotosintez, transprasiya, mexaniki B) Transprasiya, fotosintez

qazlar mübadiləsi C) Vegetativ çoxalma, fotosintez, transprasiya 

D) Torpaqdakı  suyun sorulması, qazlar mübadiləsi, fotosintez E) 

Transpirasiya, çoxalma, mexaniki

139


Hansı bitkilərin yarpaqlarının ömrü bitkilərin ömrünə bərabərdir? 

A) Kükünar, buğda  B) İtburnu, zirinc C) Arpa, buğda D) Alma, 

arpa E) Zirinc, kükünar140

Hansı şəraitdə yarpaqdakı nişastanın miqdarı azalır?

 A) Küləkli havada B) Oksigenin miqdarı çox olduqda

 C) Suvarmadan sonra  D) Karbon qazı çatışmayanda

 E) Suvarmadan əvvəl

141


Əksər yarpaqlar hansı hissələrdən ibarətdir?A) Yarpaq ayası, 

saplaq, yumurtalı B) Saplaq, yarpaq izi, yarpaqaltlığı

 C) Yarpaq ayası, saplaq, yarpaqaltlığı D) Yarpaqatlığı,  saplaq, 

suugər E) Yarpaq ayası, saplaq, yarpaq izi

142

Hansı bitkilərin yarpaqları mürəkkəb barmaqvaridir? A) Safora, akasiya B) Yonca, böyürtkən C) Atşabalıdı, çətənə  D) 

Noxud, lərgə  E) Akasiya, yonca

143

Damarlanma xüsusiyyətlərinə görə yarpaqlar necə fərqlənirlər?A) Qövsvari, paralel, torvari  B) Paralel, mürəkkə, torvari C) Torvari, 

sadə, mürəkkəb  D) Mürəkkəb, paralel, qövsvari  E) Sadə, paralel, 

torvari

144


Kəsik ayalı yarpaqlar hansı qruplara bölünür?A) Dilimli, yazılmış, 

adi B) Bölümlü, dilimli, yazılmış C) Yarılmış, bölümlü, kəsilmiş 

D) Adi, kəsilmiş, bölümlü  E) Mürəkkəb, bölümlü, yarılmış

145


Mürəkkəb yarpaqların qrupları hansılardır?A) Lələkvari, mürəkkəb, 

üçyarpaq B) Bölünmüş, barmaqvari, lələkvari

 C) Barmaqvari, mürəkkəb, üçyarpaq D) Üçyarpaq, lələkvari, 

barmaqvari E) Lələkvari, beşbarmaq, üçyarpaq

146

Yarpaq ayasının quruluşuna aiddir?A) Liflər, üst epiderma, vəzilitükcük, ağızcıq B) Tükcük, kollenxima, alt epiderma, 

lozaderma C) Floema, çəpərvari mezofit, liflər, mantar

 D)Ksilema, süngərvari mezofit, özək, mantar E)Ekzoderma, 

ağızcıq, mantar, mezofit

147

Örtülütoxumlu bitkilərin mezofilinin quruluş tiplərinə aiddir?A) Süngərvari mezofit, kutikula, ilkin mezofit, özək B)Alt epiderma, 

süngərvari mezofit, ağızcıq, mantar C) İlkin mezofit, süngərvari 

mezofit, kutikula, ağızcıq D) Hüceyrəarası boşluq, ağızcıq, evkalip, 

floema E) Kutikula, mezofit, özək, süngər

148

Mezofilin yerləşməsinə görə yarpaq ayasının tipləri hansılardır? A) Bifasial, invertasiya olunmuş, ekvifasial, allotropiya B) Bifasial, 

invertasiya olunmuş, ekvifasial, unifasial C) İnvertasiya, 

dorzoventral, adaptasiya, bifasial D) Unifasial, ekvifasial, kutikula, 

ağızcıq E) Adaptasiya, ağızcıq, invertasiya, bifasial
Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava

Yüklə 317,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə