Atropatena (AZƏrbaycan) DÖVLƏTİYüklə 237,17 Kb.

səhifə11/11
tarix11.03.2018
ölçüsü237,17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

&4174>49 ,4/ 0/47/4C4 DV=-,C.,9R9 =,9 A47,CV?49V 2V749.V -@ A47,CV? 3,<8V9-V/V U.,4- V/ y /L9C, -@97,= C,DR78RT/R=T99)5 H5*1; ?-9,19 5)@ S 5-4R;3R @R5/15,19 P)03)9N5 8NP3)8 ?-91 63<* H5?)5N5 0-F

*19 ?-915,R 99)5,) 63,,<9 -F *19 ?-9,R *<9),)2N 8R,R9 F6>3<

:)?,) ;H92 ?6>,<9 -?193R9 21 69),) ?H@ 415 ;H92 );3N:N =)9 99)5N5 -51 =R <@<5<   &

 .R9:R5/,19 U

&V<=4-V9 0C94 /KA=/V S43,-V//49  V>VA4 4>V C,D8RT/R=T99)5,) ;H924R53R91 *19 ?-9R ;673):)?,N3)9 8)9NP8) =R FR?19;/R ?NI5)IN5N >);N93),)9,NU

$4$3.H'H4 -, %L;, L4L% /BL..,).L4,  4$0'$0  44$0'$0 '$0HJ$4-L0 107 ,-, +,55L:L

%A./BJ.L4 L5L.L0 E%0 A83L. ! L54 N+L4 ,-,  44$0O ,)$'L5,0, ,J.L'L4L- $%-

$;%(- $)3$; +$-,/.L4,0,0  ;L4%$:&$0 +A-/'$4H0$ 8(4*, 8(4',-.4,0, 3(:'

(',4  ;L4%$:&$0 +A-/'$4H0H ,5L N ;L4%$:&$0 K4/L0,::L 8L +L4 ,-,  44$0H0 J$+HO

$'.$0'H4H4 7 ,5L 1 '(/L-',4 -, +L/  4$0 1 &B/.L'L0 %7*B0-B B4&B56$0H0

%A:B- %,4 +,55L5, 8L 6$4,9, K4/L0,::L  $0 *A.B 8L L64$)H  ;L4%$:&$0H0

L:$.L6.L4,0'L0 8L 6L4-,% +,55L5,0'L0 %$J3$ %,4 J(: 1./$/HJ 7;(: $)3$; 9$.3.$4H

'$  ;L4%$:&$0'$0 $5H.H 1./7J.$4 "L0, N ;L4%$:&$0 '(',-'L  4$;'$0 *B0(:'L-,

6142$3.$4H/;.$ :$0$JH $)3$;H0 %B6B0B M +L/ *B0(:, +L/ 'L 37;(:, %$J$

'BJB./L.,',4

 % %@8-,?D,/V 8KAD@ 47V -,M7R C,DR=T1@R -3R /R319 =R *< ,) ;)91>1 /-9FR231?R 

,-,12,R -9*R5,,R5 #1.31:R 8R,R9 &R@R9 :)0131 =R H9H5 :63 :)0131 *6?<5+) <@)5)5 =R

;)91>1 3*)51?) R9)@1:1 13R ,-4R2 63)9 21 H:; SH:;R ,HPR5 /-51P ,H@R5312 7)9F):N 5R@R9,R

;<;<3<9 K215+1 T99)5U 1:R 

<5<53) ?)5)PN 8-?, -;4R2 3)@N4,N9 21   %R31>)56=)5N5 ?)@,NIN 2141 R9R*

4HR331.3R91V 99)5 S 3*)51?) R9)@1:151 ,R T@R9*)?+)5U ),3)5,N94NP3)9 )2;3)9)

4H9)+1R; -,R2 Q3 S <.1?R /G9R TQ3 S,1??R 1*5 ,1?? R3 S 15,1 V @R9*)?+)5

G32R:15R ?63) ,HP,H =R -?3R8)5,) ,HPR9/R :)3,NV Q3 S R91: 1*5 Q49 @R9*)?+)5) ?63)

,HP,H =R R9,R,R ,)?)5,NU Q3 S R99)0 1*5 *,<33)0 R3 S R2R415 OR21,R 634):N5N

>);N93),)5 Q3 S <.1 ?)@N9 T >R31.R 1P)4 S  " Q3 S R99)0 1*5 *,<33)0 R3 S

R214R @R9*)?+)5,) 8)34)IN R49 -;,1 Q; S #R*R91 =R K*5 R3 S Q:1915 ?)@,N83)9N5)

/G9R  S +1   S 

13,R R:3R4R 1*5 Q*,H34)312 ;H923R9R 8)9PN ?-51 ?H9HP ;RP213

-;,1 T=R @R9*)?+)5 ,1?)9N5,)2N Q3 S )*) R9*R5,R F);,N =R *19 F6> PR0R9 =R 8)3)3)9N

.R;0 -;,1 U

4D.V V=V- 8LV77417V=4949 V>V=7V=49/V =,9R9 TV=?4 :7,=,< 464 34>>VCV -K7L98V>4949 AV C,

-VD4 3,77,=/, 3V??, 464 =,9/,9 CV94 8V=6VD7V=4 V=/V AV &4174> :7,9 z=,97,=/,9{ >K3-V?

,JR78,>R9R9 V>,> >V-V-4 /49 1V=<4 :78@T/@= @ =,97,=/,9 -4=49.4>49/V 3V7V /V 

/,9RTR7,9 V=/V 4>?4>9, 0/478V67V -L?L97L67V :M@D DV=-,C.,9 ?L=6.V>49/V /,9RTR7R=/R

AV V3,74 /V ,=?R< -L?L97L67V 8L>V78,97,T8RT/R O649.4>49/V 4>V 4

3V7V /V L>?L97L6 ?VT647 0/4=/4 AV 84 B=4>?4,97,T8RT/RV6>V=4CCV? ?VT647 0/V9 /42V= 34>>V>4 4>V 3V7V /V V>64 /497V=49/V &09<=4J4746 <,7R=/R7,=

&V>,/L14 /0C47 64 V>V=49/V = 8LV77414 %@=4C,7R 4B,47

:97,=R9 9V @>,9R 9V O>,9R 9V /V V3V88V/4 ?,9R8,/R<7,=R9R C,D8RT/R= U7-V??V 3V849

/KA=/V B=4>?4,9 

C,T,CR=/R7,=

*@B,=R/, O-9 KA,7 JV6/4C484D 8V7@8,? >L-@? 0/4= 64 ,=?R< 7) y ) V>=7V=/V9

0?4-,=V9 -V76V /V :9/,9 J:B y J:B K9.V 3V8 U=8V94CCV 3V8 =,9 : .L87/V9 -@2L96L

L=.L>?,9 AV -B,D4C, 3V8 /V 7-,94C, ?,=4B49 ,=B4A49V <,=RT,=,< -4= /V1V746

DV=-,C.,9R9 ,C=R78,D ?V=64- 34>>V>49V J0A=4784T/47V= E:B 2L8,9 64 -@ ;=:>0>49 V>,>R

,=?R< %,>,94 T,3R 7 #@-,/R9 /KA=L9/V <:C@78@T/@= @ -,=V/V #4C,>V//49 #0C-@77,C0A

3,<7R :7,=,< C,D8T/R=

T&);N93),)8 21 3  <*), P)0N5 ,G=9H5,R "):)51 147-91?):N   =13)?R;R *G3H54HP,H =R

Q94R51??R ;<97);)2)5 K*-91?) =R 3*)51?) 13R *19312,R 7)?;)>;N ;<97);)2)5,)2N R5+R

PR0R91 63)5 P14)3 *G3/R:15R ,)>13 1,1 U

V9-V7V=/V z%L946{ z%4>,6,9{ AV C, z%L90>?,9{ ,/7,9/R=R7,9 #V=-4 DV=-,C.,9

-@2L96L =8V94>?,9 V=,D4>49V 2V749.V (7 V>= %@=4C, 8LV77414 +,B,=4 $4?:= -@ VC,7V?4

=,9 #@=D,9 AV U=8V94CCV 47V C,9,TR ,C=R., -4= A47,CV? 6484 C,/ 0/4= C94 D,8,9/,

>L946747V=49 /V *,1V>49 >:C@9/,9 :7/@<7,=R =,9 A47,CV?4949 476 3K68/,=R =,9R9 /,

>L94674 >4>,6,97R :7/@M@ -47/4=4=74= V=4/V V88V/:A, 3,<7R :7,=,< C,DR=TU%333 R:9 94R51:;)5 +6I9).1?):NU5) /G9R "H512   =13)?R;,R5 1*)9R; 141P ;512 4R,R51

=R :1?):1 *)>N4,)5 94R51:;)5,)5 F6> 3*)51?) =R ;967);-5)?) *)I3N 634


3*)51?),)5 /)0 ,) ;967);-5),)5 ):N3N =R@1??R;R ,HP4HP )9)*19 4H:;R813 634

(7 V>/V U=8V94CCV949 4D,9> AV %,>,94 48;0=,?:=7@M@ ,=,>R9/, -K7LT/L=L78V>49/V9

>:9=, 1,=>7,=R9 %L9464 U=8V94CCV 47V 0C94 49D4-,?4 V=,D4CV /,B47 0?8V6 .V3/4949 %L946

V3,74>4 ?V=V149/V9 0?4=,D AV L>C,97, <,=TR7,9/RMR 8V7@8/@= ,=,<7R/R= 64 :=,9R9 B=4>?4,9

V3,74>4 %,>,94 T,3R U9@T4=VA,9, 8L=,.4V? 0/V=V6 %L946 ?:=;,<7,=R9R9 ,=B4A7V=4949

",C?,6,=,9, =,9R9 ;,C?,B?R9, V=/VCV 6KJL=L78V>494 :97,=R9 LDV=49/V9 ?V3<4=0/4.4

z0=8V94{ ,/R9R 2K?L=8VC4 V=,D47V=494 /V ?@=;,?,6,9, DV=-,C.,9, /,B47 0?8V>494 B,34T

0?84T/47V= !97,=R9 -@ ?V7V-4 C0=49V C0?4=4784T/4 @ 8V7@8,?/,9 2K=L9/LCL 6484 3V849

/KA=/V =,9R9 ;,C?,B?R ,=?R< V=/V TV3V=4 4/4 AV : DV=-,C.,9R9 TV3V=7=49/V9 -4=4 =,9

/, DV=-,C.,9R9 -4= A47,CV?4 30>,- 0/474=/4

+4C, L9C,/:A =,9R9 V=3V/7V=49/V9 >KD ,J,=6V9 3,<7R :7,=,< %L94649 %4>,6,9R9

-@ A47,CV?49 ?V=64- 34>>V>4 :7/@M@9@ 2K>?V=84T AV :9@ U=8V94CCV/V9 =,D J,C9R9

,CR=/RMR9R -47/4=84T/4=

?@=;,?,6,9/,6R CV94 DV=-,C.,9/,6R V=/V TV3V=49/V9 4/,=V 0/47V9 -@ A47,CV?49

?@=;,?,6,9, CV94 DV=-,C.,9, ,4/ :7/@M@9@ V=-V9/ <,7,>R LDV=49/V64 %,>,94 C,DR7,=R

>L-@? 0?8V6/V/4= U=V-7V= K76V84D4 V7V 60J4=/46/V9 >:9=, ?@=;,?,6,9 zDV=-,C.,9{

6484 ?V7V11LD 0/478VCV -,T7,98RT/R=SL-3V>4D 64 ,=,7,=R9/, V>=7V=.V A,B? 1,>47V>4 :7,9 ,9?46 8LV77417V=49 >KC7V/467V=4 47V V=V-

AV 8L>V78,9 8LV77417V=4949 >KC7V/467V=494 ?@?@T/@=,=,< 4=V74 >L=/LCL8LD 8L7,34DV7V=

-VD47V=49V -4= : 

/:M=@7/@= EL964 V=V- 0784 -L?L97L67V 

8V9-V7V=/V9 8V7@8/@= 64 V=V-7V= V=7V=49V -KCL6 K9V8 A0=4=

AV :97,=R >0AV y >0AV KD /477V=49V ?V=.L8V 0/4=/47V= A674/ "?:7:80C 4;;:6=,?

=4>?:?07 "7,?:9 &0:1=,>? ":=14=4 ,709 =B480/ AV > ,7487V=49 V>V=7V=4 /V -@ >R=,/,

4/4 @ -,BR8/,9 .:M=,14C,TL9,> ,7487V=49 V>V=7V=4 /V 4>?4>9, /0C47/4= V>V7V9 O-9

):=/,/-0349 V=V- y 4>7,8 .:M=,14C, 0784949 67,>>46,>R 30>,- 0/47V9 z4?,- >L=V? V7 y V=D{

L9C,9R V6> 0?/4=V9 64?,- ,/7R V>V=4 -L?L97L67V 7,A/4 "?:7:80C49 z:M=,14 =V3-V={

V>V=4949 C094/V9 4T7V984T A,=4,9?R /,3, /:M=@>@ TV=34/4=

*094/V9 %?=,-:9, <,CR/,< ! /,3, >:9=, /0C4=T)9.1?)5N5 :R90R,,151 R9); F)?N =R F)?5 6 *191 ;R9R.15,R21 TV=< R?)3R;3R9 ;RP213 -,19

A)?N5 *< ;R9R.15,R21 ;697)83)9 1:R )*13R 8R,R9 964)3N3)9) =R R9R* 8R*13R *)PFN3)9N5)

4R>:<:,<9 U

H5$ JL4+

64$%10 $4),:$ ,/2(4$614.7C7070 3L4% 5L4+L'', %$4L'L /L.7/$6 8(4L4L- L4$6

@$:H0H0 %7 'A8.L6.L 1/$ ,/2(4$614.7C7 $4$5H0'$ 5L4+L' 1.'7C707 %,.',45L 'L %7

%A:B- 6B4- 5$- ,/2(4$614.7C7070 JL43 5L4+L'.L4,0'L0 5A+%L6 $@/H4 A;B*('L0

'A8.L6,0 JL43 5L4+L'', ,5L %7*B0-B K)3$0H56$0 B4-/L0,56$0 8L 3,5/L0

>;%L-,56$0H '$ ,@,0L $./$3.$ %7*B0-B K)3$056$0 M $-,56$0 5L4+L'',0L 3L'L4

7;$0H4'H 4$'$0 JL43L '1C47 ,5L JL43 5$-.$4H0H0 5104$-H 'A84'L ,5L $C +70.$4H0

-7J$0 6B4-.L4,0,0 ,/2(4$614.7C7 %$J.$:H4'H 8L +L/,0 ,/2(4$614.73 %7*B0-B

$-,56$0H ,0',56$0H0 J,/$.H0H >;%L-,56$0 8L $&,-,56$0H0 %,4 +,55L5,0, 8L IL43,

B4-B56$0H <,0,0 ,0&$0 M :C74 796$4  ,.$:L6,0, L+$6L (',4',

":8;0C &=:< 0=,8RDR9  .4 4749/V C,D8T/R=TPP<9 =R 41,1?)3N3)9N5 8,/,C7,=R9 0)2141??R;1 ,G=9H5,R *H;H5 PR98 >)383)9N 1FR91:15,R

R5 )@ ;)5N54NP >)38 7)9.1?)3N3)9 1,13R9 R3+R ,R OR98 H@R915,R 0G249)53N8 41,1?)3N3)9,)5

.)9:3)9) 2-F,12,R *< >)38 ),N *13154R?R5 *19 >)38 2H;3R :1 2141 8)31*3R915 P12)9N5)

F-=913,1 )0) :659) OR98 4)2-,651?)3N3)9N5 R315R 2-F,12,R 653)9 4)2-,651?)3N3)9) ;)*-

63,<3)9 ,<9 21 653)9N5 G@ 8R09R4)53NIN 13R *19 =)>; 8<33)9N 63,<83)9N OR98 >)383)9N5N

5-+R .R;0 -,1* 653)9N5 0)21415R F-=913,123R915R ;RR++H* -;4R4R2 4H42H5 ,-?13,19 53)9

HF ,R.R *)P3)9N5,) *G?H2 !64) :R92R9,R3R91515 ,<9,

4R9<@ 8)3,N3)9  @)4)5 !64) G@H5H5 R5 8H,9R;31 F)I3)9N5N ?)P)?N9,N =R ?)35N@ *19 >)38

;,=14C,7R7,= 653)9) 4H8)=14R; /G:;R94R?1 =R 653)9) 8)31* /R34R?1 *)+)9,N R8R;653)9) ?),-331 ,HP4R53R9 H@R915,R 8R3R*R3R9,R5 ,)0) F6> 4153R93R PR0R93R9R :)01* 63)5

=R =)>;13R PG09R; :)01*1 634


,)0) F6> .R983R5R *134R:1 PG09R; /R;1941P,19 E:;R312 ,R 653)9 1:21;3915 )4)5:@

0H+<43)9N5) 4R9<@ 8)3N9 ,1/R9 865P<3)9N 13R 4H0)91*R3R9 )7)9N9,N3)9 19 :G@3R 0R9

;R9R.,R5 ;R03H2R 13R H@ S H@R 1,13R9


 PR>:3R91 21 ,)>131 FR21P4R39 5R;1+R:15,R K:21;3R9 G32R:15,R5 L= AV =,D :A,7RMR9/,6R

%,6,>09,/,9 86=4


-,=/R<7,= y ;,=?R7,= CV94 ;,=14C,7R7,=  192)51?) )VDV=

/V94D4 13R ,)83)9 >,6 ?,C1,7,=R9/,9 -4=4 )79);)53)9 =R 4)981)53)9 )9):N5,) FG33H2 *19?-9,R 4R:2<53)P,N3)9 "659) 653)9 G5+R 0-F *19 4H8)=14R;R 9):; /R34R,R5 ,)0) :659)

1:R 865P<3)9N5 4H8)=14R;151 8N9) S 8N9) G@ ;697)83)9N5N ;R2+R /-51P FG33H23R9 0-:)*N5)

,-?13 8)?)3N8 =R ,)IR;R?1 R9)@13R9 0-:)*N5) /-51P3R5,19,13R9 < :R*R*,R5,19 21

7)9.1?)3N3)9N5 ;697)83)9N5N5 *19 01::R:15,R ,G@H34R@ 1:;13R9 *)P8) *19 ?-915,R 1:R :R9;

:6?<83)9 0)214,19 ,)I,) R0)31 8)9,)5 ,H@R5312,R 1:R 5R.R: 2R:R5 1:;13R9,R5 R@1??R;

FR2193R9 )2-,651?)3N3)9N5 0)2141??R;15,R5 )@), 63,<8,)5 :659) )9.1?)5N +)93)9

B,<,9 7,= 1,)9R -,19 A)93)9) R5 ?)>N5 63)5 :132 796*<33)9,N9  4?,-R9 -@ C0=4 ;:D@<:7/@M@9/,9 6V78V V>749/V :B@98@= :/@= 64 z;=:-@77,={ >KDL TV=?4/4= H0)91*R3R9

,G=9H5,R :R92R9,R3R9 ,15+ =)>;3)9,) 1:R 0)2143R9 B,97,= *< :13215 5H4)?R5,R3R91 63<9

)9.1?)3N3)9N5 ,131 K:21; ,131 13R 41,1?)3N3)9N5 ,131515 69;):N5,) 63)5 *19 ,13,19 =R 121:1515

8)9NPNIN5,)5 ?)9)5N* 19 =)>;3)9 653)9 G@3R915R4R>:<: /-?14 /-?R9,13R9 %)93)5,N8,)5

:659) 1:R 41,1?)3N3)9N5 PR..). =R 8N9NP3)9:N@ 7)3;)93)9N5) 2-F,13R9 "13)03)9N 1:R R+,),3)9N

1:21;3R915 :13)03)9N 2141,19 U

H5$ JL4+

1/2(: 413 2$4),:$.H.$4H0 ',.,0, ,5-,6.L4,0 ,J37;.$4H0 8L /,',:$.H.$40 ',.,0,0

146$5H0'$ 1.$0 %,4 ',. 1.'7C707 5A:.L/L-.L 10.$4H0 ',.,0,0 6B4- ',.,0,0 %,4 J,8L5,

1.'7C707 6L5',3 (',4 7 ',.,0 0L 1.'7C707 ,5L %,; :79$4H'$ 0B/70L -,/,

*A56L4',:,/,;  46$J(5,0 5L4+L' '$JH B;L4,0'L-, :$;H'$0 -,/, *L6,4',:,/,; 5,6$6'$0

$46H3 %,.,4,-

BL..,),0 5A:.L',-.L4,0'L0 %,;,/ B@B0 L0 @19 /$4$C$ 5L%L% 1.$0 /L5L.L.L4'L0 %,4,5,

1070 NIL43O 8L NIL43 A.-L.L4,O ,)$'L.L4,0'L0 ,56,)$'L (6/L5, 8L 10.$4$ $:'H0.H3

*L6,4/L5,',4 070 '(',-.L4,0'L0 %(.L $:'H0 1.74 -, 1 'A84'L NIL43O 8L NIL43

A.-L.L4,O '(',-'L  6412$6(0$  .%$0,:$ A:B- ,',:$ (45,:$ $4),:$ 8L

$-64,:$ 0L;L4'L 6767.74/7J E0',-, ',..L '(5L- %7*B0-B E4$0  ;L4%$:&$0

K)3$0H56$0 B4-/L0,56$0 8L >;%L-,56$0 L4$;,.L4, 0L;L4'L 6767.74 707 %,.',-'L0

5104$  ;L4%$:&$0H0 94,56,$0 M $.%$0 /L0JL., 6$4,9@,5, 75$ $C$0-$6.H0H0 0L'L0

.%$0,:$0H NIL43 A.-L5,O $'.$0'H4'HCH '$+$ :$9JH $0.$JH.H4 :0, ;$/$0'$ %A:B-

;L4%$:&$0 6$4,9@,5, L;.7..$+ LJ,'L'',0,0 6B4-.L4,0 7.7 %$%$5H "$)L5,0 .&$:H0

+$-,/ 1.'7C7 L4$;,'L0 5A+%L6 ('L4-L0 B4-B56$0.$ :$0$JH NIL43 A.-L..L4,O0,0

$'H0H @L-/L5,0,0 0L $0.$/$ *L.',:, /L.7/ 1.74 $4$3.H'H4 -, %7 *B0B0 A;B0'L 'L

;L4%$:&$0 6B4-.L4, 9B575L0 'L :$J.H 0L5,. $4$5H0'$ N%,; JL43.,:,-O N%,; JL43

/,..L6,:,-O -,/, 6$0/.$/$.$4 @19 :$:CH0'H4

A;B*('L0 *(0,J L4$;, IL43 A.-L.L4, B;L4,0'L +$-,/,::L6 7C470'$ '$,/ %7 L4$;,'L

:$J$:$0 6B4-.L4.L 9B575L0 'L  ;L4%$:&$0 6B4-.L4, ,.L )$45.$4 $4$5H0'$ /B%$4,;L

*(6/,J',4 ,4'185,'L0 5104$ )$45.$4 ,@L4,5,0'L :$:CH0 1.$0 8L +$;4'$ E4$0'$ 6$4,9

'L45.,-.L4,0'L 6L%.,C (',.L0 ),-4L *A4L %7 L4$;,.L4 *7:$ NA:B- E4$0O L4$;,5,',4 7

/A8;7 B;L4,0'L 9B575, '74/$CH/H;H0 8L $4),:$ 'A8.L6,0L %7 3L'L4 *(0,J :(4

$:H4/$CH/H;H0 5L%L%, $J$CH'$-H.$4'H4


A;B*('L0 *(0,J L4$;, 8$96,.L /L4-L;, ,0',-,  ;L4%$:&$0 L07%,  ;L4%$:&$0

L4$;,5,0'L 1./7J $00$ 8L ,',:$ 'A8.L6.4,0,0 6L4-,%,0'L 1./7J'74

6412$6(0$ 8L  .%$0,:$ 'A8.L6.L4, %7 *(15,:$5, /L-$0.$ 5H9 %$C.H 1./7J 5104$-H

L54.L4'L 8B&7'$ *L.L0 8L +L/,0 L4$;,0, ,@,0L $.$0 6B4- /L0JL., $4),:$ L.&73.7.$4

8L .9$0.H.$4 ,/2(4$614.73.$4H 'A84B0'L  ;L4%$:&$0 :(0L /L4-L;, L:$.L6L :L0,

,/2(4$614.7C70 /L4-L;,0L 8L %$JH0$ @(84,./,J',4

E.'L*,;.L4 $4$31:70.7.$4  C31:70.7.$4 L)L8,.L4 K)J$4.$4 8L $&$4.$4

,36,'$4.$4H 'A84B0'L  ;L4%$:&$0 ,/2(4$614.7C7 5A;B*('L0 L4$;,0,0 %A:B- %,4

3,5/,0, %L;L0 ,5L 6$/$/H0H L+$6L (6/,J',4

":8;0C &=:< /,A,8 0/4=T)9.1?)3N3)9) /R315+R G53)9 G5+R3R9 !64) 13R ,6:;3

*)>4)?)9)8 653)9) 8)9PN 4H0)91*R?R *)P3)?)5 9)::,)5 4H,).1R 63<54)I) 4R+*<9

634


/G5,R9R92R5 ,R ;R29)93)54NP,N9 R8R; Q94R51??R 0G24,)9N5N5 4R:3R0R;1 13R 0R9R2R;

-,R5 =R :65,) ,) 65<5 >R?)5R;1 13R H@3RPR5 =:8,7R 5;651 4H0)91*R,R 

V=3,/ "-@)9 =8<:;3) ,6:;3 +)5 );N9,N 21

0R;;) 7)9.1?)3)9N5 !64) H@R915,R 8R3R*R:1515 9R4@1 63)5 8R514R;3R91 65) /G5,R941P,1

)5NPN83)9 )7)94)8 HFH5 "<91?) 7-9-.-2;1 #1;151 ,R=R; -,R5 9)); 65) ,G9, 6I3<5<

"-9):7),)5)5N !6,):7)5N 9));N =R 6565< 121 )9=),N =R G=3),3)9N 13R *19312,R /196=

=-9,1 "R*R* 1:R 6 1,1 21 6 G@H5R 8)9PN :<1 8R:, -,13R *13R+R?15,R5 869><9,< )9.1?)

>)8)5N ?)>PN *)P) ,HPH9,H 21 9:)23)9 :H3)3R:15,R5 214:R515 ?)9,N4N 634),)5 0-F 2R:

65) 8)9PN 4H*)91@R,R 

=R :R,)8R;31,193R9 3R *< :R*R*,R5 ,R 6 G@ 6I<33)9N5N :H9/H5 -;,19,1 21 G@H5R 8)9PN 71:

.12193R9,R 63)53)9N5 *H;H5 H41,3R9151 7)9:N5 5<5 G=3),3)9N5,)5 :)I 8)3)53)9 *<

/H5 ,R !64),) P)03)9) 3)?18 0G94R; /G9R9R2 ,G=3R; 0-:)*N5) ?)P)4)8,),N93)9 1/R9

)9.1?) >)8)53)9N ,) !64)?) -3F13R9 /G5,R9R9 =R ,)5NPN83)9 )7)9),N3)9 U

H5$ JL4+

7 5A;.L4'L0 *A4B0'B:B -,/,  45$3 5B.$.L5, 2$4),:$..$4 :L0, 5$-.$4 ,@L4,5,0'L 510

'L4L&L %A:B- 0B)7; 5$+,%, 1./7J.$4 7 B;'L0 'L $4),:$ 9$3$0H L4+$' A;

1C7..$4H0H 1/$:$ *,418 -,/, *A0'L4/,J', -, A.-L5,0'L A;B0'L0 %$J3$ %7 5B.$.L0,0

%$J3$ %,4 B;8B 3$./$5H0 8L +(@ -L5 'L 10$ 3$4JH B5:$0 3$.'H4/$C$ &L5$4L6 (6/L5,0

L.7/$6 B@B0 %,.',4L- -, %7 5B.$.L0,0 0B/$:L0'L.L4, )$45 M $5$0,.L4 6L4L),0'L0

'(84,.',-'L0 5104$ '$ K4/L0,::L'L L4L% ,JC$.H0$ 3L'L4 8L  .%$0,:$'$

(+4$0,.L4L 3L'L4 7;70 /B''L6 +$-,/ 1./7J.$4

O:>41 7,A4C 8V>V7V94 -,T<, .L= TV=3 0/4= AV C,DR=TV#R891*R5 -?51 ,G=9,R )9.1?) >)8)5N 9)); V=3,/ 6I3< 9));)2N5 R31 13R 8R;3R

?-;1913,1 <5<5 :R*R*1 1:R *< 1,1 )>4)?)9)8 21 9));N5 8)5<51 G=3),3)9N =)9 1,1 6


G@H5R '<31 "-@)9N5 *19 F6> 0R,1??R3R93R *19312,R /G5,R9,1?1 694<:) ),3N 1;)312 4?,74C,9

4R5PR31 *19 2R51@1 )9=), -;41P,1 Q==R33R9 6 2R51@3R 8-?91 S 8)5<51 ?)P)?N9,N 3)215

@)4)53) 65<5 /G@R331?15,R5 =R+,R /R3R9R2 65<53) -=3R5,1 =R 65< G@H5R 8)5<51 )9=),

-;,1  ),N5 65) 9));)2N ,6I,<  ),N5 ;-@ *19 @)4)5,) >)8)5 H@R915,R /H+3H ;R:19

8H==R:1 R3,R -;,1 =R G@ 6I3<5< =R31R0, -,R *134R2 HFH5 R315,R5 /R3R51 R:19/R4R,1 )215

6 *)P) ,HPH9,H 21 9));N5 8)5<51 G=3),3)9N5,)5 8<9;<34)?N5+) *<5) 5)13 63)

*134R?R+R2 < :R*R*,R5 ,R 6 R9151 G@ 8)5<51 G=3),3)9N5N /196= 2141 !64)?)

/G5,R94R?R ,13R ;<;,< R9 P-? *-3R ,R 63,< 9)); 694<:)?) 0-F *19 P-?,R -;19)@

-;4R2 /H+H5,R ,-?13,1 9));)2 *-3R+R ;R2 8)3)9)8 /R3R+R2 0)2141??R; HFH5

0)@93)5,N9N3,N <5<53) *-3R 9));)2N5 ;)>;) 6;<94)8 HFH5 );):N5N5 G3H4H5H /G@34R?R

:R*91 F);4N9,N =R 6 );):N5N /R@R5 P)?1R39R /G9R +15:1 R3)8R,R 63,

13R G3,H94R2 8R9)9N5) /R3,1

H;H5 *<53)9 ?R51 );) 8R;31 =R )5) 13R /1@31 -=31312 65) 8)9PN ;RR*R3R91 1FR91:15,R 51.9R;

?)9);,N =R *< :R*R*,R5 ,R 6 0R,,1 S *H3

<5,)5 :659) *19 )9)?) /R3R9R2 4R:3R0R;3RPR5 )9.1?) @),R/)53)9N B,9 AV -VC7V=4

653)9N5 >)8)5:N@ ?)P)4):N5N5 8-?91 S 4H42H5 63,

;G9R3R9R /G9R 9:)83)9 :6?<5,)5 634)3N 1,1VU

H5$ JL4+

<19 *B/$0 -, !$3$0 4$$6H0 L4+$'H0 A.'B4B./L5,0'L )$45.$4H0 L., 1./7J'74L.$3L'L 1.'7C7 %$4L'L 9L%L4 '1C47'745$ %7 1 '(/-',4 -, 14/75$ '$ 4$$6$- '$

*,;., 1.$4$3 )$45.$4H0 ',0,0, :L0, ;L4'BJ6B.,:, 3L%7. (6/,J',.L4 @B0-, ;L4'BJ6,.,-

$0$ ,.L 1C7.70 $6$ ,.L 3H;H0H0 %$&H ,.L 3$4'$JH0 (8.,.,:,0, 5$8$% (.$0 (6/L-'L 8L

%707 6LJ8,3 (6/L-'L ,', K*L4 14/75$ 8L 4$$6$- *,;., ;L4'BJ6B ,',.L45L '(/L.,

)$45.$4.$ 5H9 L.$3L'L ,',.L4 $45.$4 ,5L +L/,JL 6B4-.L4L 0,)4L6 (6/,J.L4 8L A;

+$-,/,::L6.L4,0, 374/$C$ @$.HJ/HJ.$4

E15,) .$8,:,0 8(4',:, /L.7/$6'$ ',33L6, &L.% ('L0 '$+$ %,4 A0L/., 9B575 ,5L

2$4),:$.H.$4H0 L5-, 6B4- 6A4L.L4,0L 7:C70 1.$4$3 61: 3747% 3747.6$: @$CH4H%

A;.L4,0L 9$3$0 5(@/L.L4,',4 L3L6 '(:,.L0.L4'L0 %(.L $:'H0 1.74 -, 9$3$0 :$.0H;

45$3.$4 5B.$.L5,0'L0 1./$.H ,', 7 ),-,4 1/2(: 41370 '(',-.L4, ,.L :L0,

2$4),:$.H.$4H0  45$3.$4 5B.$.L5,0L %$C.H 8L 5L'$3L6., 1.'73.$4H %$4L'L 5A:.L',-.L4, ,.L

B56 M B56L 'BJB4

O:>41 7,A4C /,3, >:9=, -47/4=4=TV"659) 7)9.1?)3N3)9 !64)?) G@3R915R 69),)2N /196=3)9,)5 =,,?R9 <,9@94

:M@77,=R9/,9 >)8)5 ;R3R*1 13R -3F1 /G5,R9,13R9 1/R9 8)9,)P3)9,)5 .R9831 63)9)8H:;H53H2 6565) =-913,1  1:R ,H5?)5N5 121 R5 *G?H2 ,G=3R;1 ;R9R.15,R5 65) >)8)53N8

;R231. -,13,1?1 HFH5 ;)3-?15 H@H5R /H3,H?H5H ,HPH5,H 44) *)9*)93)9 =:8,7R

:78,C,97,= :)*1; ),)4 ,-?133R9 =R ;-@ *19 @)4)5,) G@ :-F143R915,R5 ?R51 *)P3)9N5,)?),-331 *19 8<3<5 S /196=3<3

,<94):N5,)5V


7-P14)5 63,<3)9 =R *<5< PR9R.:1@312 0-:)* -;,139 <5) /G9R 653)9 ;R+131 :<9R;,R 9:)23)9

:H3)3R:15,R5 63)5 1,1?) ,/,C 0)2141 9;)*)5N U=/V-,9R >)8)53NI) ,R=R; -;,13R9

9;)*)5 ,R=R;1 8R*<3 -,R9R2 86P<5< 13R *19312,R /R3,1 )215 6565 65) 8)9PN FN>,N =R

5R@R9R )3:)8 21 7)9.1?)3N3)9 132 ,G=93R9,R 0R3R 65) :),18 1,13R9 6 8R3R*R F)3,N 9;)*)5

1,1?)?) 8)F4)I) 4R+*<9 63,< 19 4H,,R; :659) 9;)*)5 86P<5 ;673)?N* 6565) 8)9PN

=<9


,G?HP,R5 :659) G@H5R /R3R *134R?R5 )9.1?) 69,<:<5<5 8)3N83)9N5N 8N9N* F);)5 9;)*)5

G@ *G?H2 86P<5<5<5 *)PN5,) ;-:1.65) V/,49V H@ ;<;,< =R 5R0)?R; )9.1?) ;)>;N5)

6;<9,< 6565 1:R Q94R51??R?R 8)F,N <9),) 6 0)2141??R;1 /-91 8)?;)94)8 HFH5 1P3R9

/G94R?R *)P3),N =R 964)3N3)9) -3F139 /G5,R9,1 44) #1*-91? 0R4 869>)83NIN H@H5,R5

0R4 ,R !64)?) -3F13R9 /G5,R9R9R2 4H0)91*R -,R *13R+R?151 :G?3R?R5 9;)*)5N5

0R,R3R91 H@H5,R5 65) 4R5.1 +)=)* =-9,1

-3R 63)5 0)3,) ;)>; S ;)+N5 8)?;)9N34):N5N5 142)5:N@ 63,

?)>N53NIN5,) ?)P)?)5 Q94R51??R >)53)9N5N5 9;)*)5) :R,)8R; 1.),R -;,123R9151 /G9R5

6565 "<91?) 79-;69< .,94T494 "13)5) :NIN5,N :65<5+< 1:R 65< 8R*<3 -;,1 9;)*)5)

/R315+R 6 Q94R51??R51 6I3< 96,) =-9,1V

?=:;,?09, AV ",=14C, /KA7V?7V=4949 ?,=4B >V39V>49V JRB8,>R 47V ?V<=4-V9 0C94 /KA=/V

DV=-,C.,9R9 L=/V9 T48,7/,6R ?:=;,<7,=R9/, /, -KCL6 /VC4T46746 -,T A0=/4 !=,/,

8,>>,20?7V=49 VAVD49V -,T<, -4= ?L=6 -:C@ y ,7-,97,= 3,6484CCV?V 2V7/47V= AV -@9/,9

>:9=, 3V849 V=,D47V= z7-,94C,{ CV94 ,7-,97,= K76V>4 ,/7,9/R=R78,M, -,T7,/R ,649 -@

O>6V9/V=/V9 >:9=, :78@T/@= EL964 3V849 /KA=/V >KDL20/V9 V=,D4/V 8,>>,20? -:C@9/,9

-4= <,/R9 3K68/,= 3,6484CCV?/V 4/4 9?46 8V9-V7V= :9@ ,8,D:96,7,=R9 3K68/,=R

,/7,9/R=R= C94 8V9-V7V=/V9 -07V 8V7@8 :7@= 64 ,60/:94C,7R O>6V9/V= :9@9 B,34T4 47V

/,M -,TR9/, C0=7VTV9 ,=-,94 V=-V9/ <,7,>R9/,9 /V94DV 

>V//49 J,?8,C,9 34>>>494/L= *V94 -@ 1,6?7,= ,9?46 8LV77417V=49 V>V=7V=49/V ?V>-4?

0/4784T/4= AV 30J /V -VD47V=4949 4//4, 0?/4C4 6484 :=?, V>= 8LV77417V=4949 1,9?,D4C,>R

/0C47 V>V7V9 O>6V9/V=49 V=-V9/ >V//494 JV6/4=V=V6 /V84= <,;R <:C/@=8,>R -,=V/V 7

V>=/V C,T,8RT O:>41 7,A4C KDL9L9 z*V3@/, 8L3,=4-V>4 3,<V=49/V 8V7@8,?

A0=8V6/V/4=

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə