Atropatena (AZƏrbaycan) DÖVLƏTİYüklə 237,17 Kb.

səhifə3/11
tarix11.03.2018
ölçüsü237,17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

:7/@<7,=R9R <0C/ 0?8V>V /V ?:;,?09,9R9 V>,> V3,74>4949 -4= 34>>V>4949 @6>47V= :7/@M@9@

A@=M@7,8RT/R= C94 8LV7741 ?=:;,?09, V3,74>4949 2@C, V>,>V9 4=,9/4774 :7/@M@ -,=/V

>KC7V947V9 1464=7V=49 V>,>>RD :7/@M@9@ /, <0C/ 0?84T/4= ) V>= V=V- 8LV77414 U7 y O>?V3=4 /V

)VDV=49 

C,D8RT/R=

9?46 8LV77417V=49 8V7@8,?7,=R9/,9 JRBRT 0/V9 O<=,= U74C0A ?=:;,?09,9R9 V>,> 0?9@6<=@;7,=R9/,9 >KD ,J,=6V9 @6>@7V=7V :M@D7,=7, C,9,TR 6V=647V=49 6,=67,= /V ,/R9R

JV684T/4= DV=-,C.,9 ?:;:94846,>R9/, KD7V=494 V-V/47VT/4=V9 6V=647V=49 ,/R9,

 ,BJRA,9/,6R V=64 #,D,B =,C:9@ V=,D4>49/V64 V=64 y ,T7R #,=,-,M V=,D4>49/V64

V=64 y ,3,9 6V9/7V=4949 AV > ,/7,=R9/, =,>? 2V74=46 &L=6/4774 6V=647V= ?L=6897V=49 AV

KD-V67V=49 /V 4JV=4>49/V <0C/V ,7R98RT/R= @ -,=V/V   =4>?:A KDL9L9 z&L=6 ?,C1, AV

B,7<7,=R9R9 0?946 ?V=64-4 AV >,CR -,=V/V <0C/7V={ AV % S,94C,D:A KDL9L9 zGD-V67V=49

0?946 ?,=4B4 -,=/V{ ,/7R V>V=7V=49/V 8V7@8,? A0=8V6/V/4=7V=

4= >KD7V ?=:;,?09, -4= ?L=6 K76V>4 -4= ?L=6 AV?V94 4/4 &V>,/L14 /0C47 64 ;=:10>>:=

078:7?@9 L8@84 =0/,6?V>4 ,7?R9/,   ?,=4BJ4 ,74849 -4=2V C,D/RMR zI8@84 -VTV=4CCV?

?,=4B4{ V>V=4949 77 .47/49/V ?=:;,?09,C, CV94 DV=-,C.,9, 3V>= 0/47V9 -K7L8/V -07V

/0C474=

T#)91>15 /G:;R9R *134R,1?1 4R+0<3 *19 @)4)5,)5 *< ?-93R9,R *)P,)5 *)P) ;H923R9

?)P)4)8,),N9 U

C94 146=4 -4= J:B -,T<, <,C9,<7,= /, ?V>/4<7VC4= V>V7V9 I-0C/ 4-9 SV=4CCV V7

L=3@84949 (77 V>/V V=49/V C,DR7R= 64 BV741V 7 L,A4CV

DV=-,C.,9R9 4TM,7R V=V1V>49/V :=/@ 6:8,9/,9R9/,9 DV=-,C.,9 -,=V/V 9V -47/4C494

>:=@T8@T : /, .,A,- A0=84T/4= 64 DV=-,C.,9 V9 4/4= AV :=,/,

?L=67V= C,T,CR=

 y .R 47/V ?V=?4- 0/4784T 8LV77414 -47498VCV9 1,=>., -4= ?,=4B V>V=49/V

4>V 48C,= T,37,=R9/,9 $V4TVCV 4>?49,/V9 -47/4=474= 64 DV=-,C.,9 V9 

?L=67V=49 V749/V :7,9 K76V/4= @9@97, -07V %?=,-:9@9 C,D/<7,=R9/,9 -07V ,97,TR7R= 64

?=:;,?09,9R DV=-,C.,9R KCL6 4/4C,/,9 ,CR=,9 AV :9@ V3,?V7VCV9 /,M7,=/,

4=,9/4774 6L=/7V= ?V-V=47V= AV ,8,=/7,= /, C,T,CR=/R7,=

T< G32R515 ?=:;,?09,9R9 *H;H5 *G3/R3R91 4R0:<3,)9,N9 P14)3 ,)I3N8 R9)@13R91 1:R

:6?<8 =R :R9;,19 <9),) ,)I3N ;)?.)3)9 S 2),<:3)9 8L?VBV>>4>7V= -@ B,7

-,-,>R 30>,- 0?>V /V -@9@ >L-@? 0?8V6 LJL9 30J -4= .4//4 /V747 2V?4=V -4784=7V=)4)9,3)9 ;)7193R9 ?V-V=47V= 8,D,9/,=,97R7,=R9 V./,/7,=R 219;3R9 6L=/7V= =R ,1/R9

)=)9) =R 8<3,<9 >)383)9 ?)P)?N9 53)9 ()89 =R 1.);< ,)I3)9N5,) 4R:2<5,<93)9 219;3R9

=R )4)9,3)9 -9:1,),) )>N )4)9,3)9 0R4 ,R *< ),N ,)PN?N93)9 -3R+R ,R *


Q94R51??R,R ,R (,9 2K7L AV V=,1R =)9,N93)9 < 15:)53)9N5 0)4N:N >)91+1 /G92R4+R

-?51,193R9 U

K=/LCL8LD 6484 ?=:;,?09,9R9 >V=3V/7V=49/V64 /,M7,=/, 8V/V94 >VA4CCV>4 J:B ,T,MR

:7,9 C,=RAV3T4 %?=,-:9@9 /474 47V /0>V6 z,A,=,{ AV z<@7/@={ 4=,9/4774 B,7<7,= /,

C,T,CR=/R7,= !97,= ,D>,C7R 4/47V= AV 4.?48,4 y >4C,>4 3VC,?/, 30J -4= K9V874 =:7, >,34-

/0C47/47V=&,7RT 6L=/ AV -@ 2L9 ?,? ,/R 47V ?,9R/RMR8RD ,8,=/7,= ;,=>7,= 2L9L8LDV/V6

DV=-,C.,9/, CLD477V= K9.V :7/@M@ 6484 C09V /V /,M7R< AV /,M V?VC4 V=,D47V=/V

C,T,87,=R9R /,A,8 0?/4=4=7V= !97,=R9 4JV=4>49/V 8,D,9/,=,97R7,=R9 V./,/R :7,9 ?V-V=47V=49

?,;4=7V=49 /V <0C/ 0/478V>4 >L-@? 0/4= 64 %?=,-:9@9 /KA=L9/V ?=:;,?09,9R9 >V=3V/7V=4

,D,9/,=,9, V>64 &V-V=4>?,9 V : /08V6/4= 64 47,9 -L?L97L67V

K76V84D49 >R9R=7,=R 4J49/V 4/4 47,9 V=,D4>4   y   y.R 477V=/V V9@-4 DV=-,C.,9/,

8KA.@/ :78@T DV=-,C.,9 08:6=,?46 $0>;@-746,>R9R9 /, ?V=64-49/V 4/4 @ 146=4 O-9

KA4 /V ?V>/4< 0/4= @ BV=4?V/V ,M,>?,9R9 -KCL6

34>>V>4 : .L87V/V9 V=-V9/ AV 47,9 /, /,B47 :78,<7, )VDV=49 TV=< AV .V9@- y TV=<

>,347 D:7,MR DV=-,C.,9, ,4/ 0/4784T/4=

V9-V7V= 6,>;4 AV 8,<7,=/,9 8,< 846 8@M /, ?=:;,?09, >,6497V=4 6484

/,9RT8,4 30J TL-3V>4D 64 ?L=6 4/4 ,<7,=R9 /, ?L=6 :7/@M@9@

>KC7VCV9 ?V/<4<,?JR7,= ,D /0C47 VL-@? :7@98,8RT/R= ,<7,=R9

,?VT;V=V>? :7/@M@9@ ?V>/4< 0/V9 ?V6D4-0/478VD >V9V/7V= A,=

O=,9/47747V=49 ,99, AV 4/4C, CV94 DV=-,C.,9 AV -@2L96L O=,9 V=,D4>49V 0 V ) 7) AV

>:9=,6R V>=7V=/V 2V7/467V=494 ?,8 V8497467V >KC7V8V6 :7,= @ 8V>V7V ?V/<4<,?JR7,=R /,48

8,=,<7,9/R=8RT AV -4= J:B7,=R 64880= 4>64? >,6 AV 8,/,C7,=R 4=,9/4774 30>,-

0?/467V=49/V9 :97,=R9 ,/R9R9 84B4 C,D7,=/, 476 /V1V ;0C/, :7/@M@ 0 V 7) y (777 V>=7V=4

4=,9/47747V=49 >KDL20/V9 V=,D4/V ;0C/, :78, ?,=4B4 6484 

1:=8,7,T8T/R= 64 2@C, 4=,9/4774 B,7<7,= 49/464 O=,9R9 T48,7 y 

DV=-,C.,9 V=,D4>49V 0 V 7) V>=/V 49/464 $@>4C, V=,D4>49/V9 /,3, /V<4< /0>V6 #@D0C

#,164? y >,67,= 9VDV=/V ?@?@7@= 4D 4>V

,/R JV647V9 B,7<7,=R9 ?L=6>:C7@ :7/@<7,=9R AV ?L=6>:C7@7,=R9 >KDL20/V9 -K72V7V=49

,-:=42097V=4 :7/@<7,=R9R /V<4< -474=46 7V.V /V :9@ /, -474=46 64 , AV 24=/V -,T7R

4=,9/47747V=/V9 1V=<74 :7,=,< 3V8 64880=7V= 3V8 4>64? AV >,67,= 3V8 /V 8,/,C7,= 07V.V

/V :97,=R9 >V7V17V=4 6@?4 ?@=@6 >@-,= AV 6@8,9 @D@9 -,T, >,34- 6,>;4 :M@D 4=<49V

8V9>@- 4/47V= =B0:7:54 <,DR9?R7,= 9V?4.V>49/V 8V7@8 :78@T/@= 64 , 24=/V -,T7R AV

2K/V6 -:C7@ 4=,9/47747V= -@ V=,D47V=V 0 V 7) y (777 V>7V=/V9 2V784T7V= 7V 3V849 V>=7V=/V9

/V 8V9-V7V=/V ;,=>@, 1,=> AV 64=? 6L=/ 0?9:9487V=4 ;0C/, :78@T/@= ,3, >:9=,6R

8V9-V7V=/V 4>V ?4-0=7V= ?V-V=47V= 8,D,9/,=,97R7,=R9 V./,/7,=R ,8,=/7,= ,9,=4,67,=

%?=,-:9 :97,=R /, ;,=> CV94 1,=> ,/7,9/R=R= AV 6,/@>47V=49 ?,7RT7,=R9 V./,/7,=R /V ,/R9,

/, =,>? 2V74=46

O=,9/47747V=49 DV=-,C.,9 AV 49/464 O=,9 V=,D4>49V 2V78V ?,=4B7V=4949 8LVCCV9 0/478V>4

8V>V7V>4 -,=V/V -4= J:B A=:;, AV =@> ,7487V=4 1464= >KC7V84T7V= @ -,BR8/,9  S;4207

* "=,T06  K94< ( 49D  0C0=  ,80=:9 O C,6:9:A O U74C0A 

#=,9?:A>64  ,9/,8,C0A ( -,C0A ( @6:949 AV -,T<,7,=R9R 2K>?V=8V6 :7,=

)) V>=49 :=?,7,=R9, 

C,6:9:A AV O U74C0A -07V 30>,- 0/4=/47V= 64 4=,9/47747V=49 ,?, C@=/@ V=6VD4 >4C, AV

:9, -4?4T46 V=,D47V= :78@T/@= AV 0 V 7) y (777 V>=7V=/V :97,=R9 4/4C, V=,D4>49V ,BR9R

-,T7,8RT/R=  K94< AV ( -,C0A 4>V 4=,9/47747V=49 ,?, C@=/7,=R9R V9@-4 $@>

/LDV974C49/V VT?4 y #R;J,< ,B?,=8,< 7,DR8 :7/@M@9@ >KC7V84T AV :97,=9 49/464 O=,9

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə